Ar­tik­ler tag­get med:

Agi Csonka

Flere fonde vil gøre det ”cool” at blive håndværker

”Alar­me­ren­de.” Så al­vor­lig er si­tu­a­tio­nen iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang, når det gæl­der den be­sked­ne an­del af dan­ske un­ge, som star­ter på…

Bertel Haarder: På tide med forum for folkeskolefinansiering

Et sam­ar­bej­de mel­lem fon­de­ne og Chri­sti­ans­borg i skik­kel­se af et forum for fol­ke­sko­le­fi­nan­si­e­ring skal med­vir­ke til at gø­re na­tur­vi­den­skab til en hjør­ne­sten i danske…

Nobelpris-jubilæum markeres med fondsstøttet tv-julekalender

Det kom­mer næp­pe til at gå man­ge dan­ske­res næ­se for­bi i 2022, at det er 100 år si­den, fy­si­ke­ren Ni­els Bo­hr modt­og No­bel­pri­sen i…

Villum Fonden og DUF indgår samarbejde om ny ‘forundringspulje’ til børn og unge

Vil­lum Fon­den er gå­et sam­men med Dansk Ung­doms Fæl­les­råd (DUF) om en ny pul­je, der har til for­mål at støt­te op om børn og un­ges sci­en­ce-ak­ti­vi­te­ter i fritiden.

Villum Fonden skaber folkeskoleforum

Vil­lum Fon­den sæt­ter sig i spid­sen for et nyt fol­ke­sko­le­forum, hvor del­ta­ger­ne skal drøf­te un­der­vis­ning i na­tur­vi­den­skab og IT i fol­ke­sko­len. Na­tur­vi­den­ska­be­lig dan­nel­se bli­ver om­drej­nings­punk­tet, men di­lem­ma­er for­bun­det med de pri­va­te fon­des støt­te til fol­ke­sko­len kom­mer og­så på dags­or­de­nen. Dan­marks Læ­rer­for­e­ning hil­ser ini­ti­a­ti­vet vel­kom­men, men hå­ber fort­sat på én ind­gang til sam­let di­a­log med fondene.

Kritikere af skolefonde: Vi må også kigge indad

Kri­ti­ske læ­re­re, kom­mu­ner og po­li­ti­ke­re har læn­ge ef­ter­lyst di­a­log med de man­ge dan­ske fon­de, der be­vil­ger pen­ge til fol­ke­sko­len. På årets Fol­ke­mø­de stil­le­de bå­de A.P. Møl­ler Fon­den, Nor­dea-fon­den og Vil­lum Fon­den op for at ta­le om fon­de­nes ind­fly­del­se på fol­ke­sko­len. Kri­ti­ker­ne er­kend­te, at de må se in­dad, men pe­ge­de og­så på fonds­mid­lers skævvrid­ning som et fort­sat problem.

Villum Fonden åbner nye calls til børn og naturfag

Vil­lum Fon­den vil gi­ve fle­re børn og un­ge mu­lig­hed for at gå til vi­den­skab i fri­ti­den. Og med et helt nyt call kan kom­mu­ner sø­ge om at gi­ve læ­re­re et kom­pe­ten­ce­løft, så de kan le­ve­re prak­tisk un­der­vis­ning in­den for tek­no­lo­gi og it. 

Christiansborg ønsker mere struktur på fondsmidler i folkeskolen

Fon­de­nes mas­si­ve in­ter­es­se for fol­ke­sko­len får nu po­li­ti­ke­re til at efter­spørge kla­re ret­nings­lin­jer, fæl­les forum og et uaf­hæn­gigt sko­le­råd. Under­vis­nings­mini­ste­r Me­re­te Riis­ager har sat gang i et ar­bej­de, der skal af­kla­re, hvor­dan et sam­arbej­de med fon­de­ne kan under­støt­tes bedst muligt.

Villum Fonden efterlyser forum for fondsfinansiering af folkeskolen

Med fon­de­nes sti­gen­de in­ter­es­se for fol­ke­sko­len er der brug for bå­de ko­or­di­ne­ring, vi­dens­de­ling og di­a­log mel­lem fon­de­ne og med cen­tra­le sko­le­ak­tø­rer. Det me­ner Agi Cson­ka, pro­gram­chef for Vil­lum Fon­dens nye sats­ning på ‘Børn, un­ge og sci­en­ce’, hvor fon­den de næ­ste 10 år ud­de­ler 50-100 mil­li­o­ner årligt. 

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…