Bertel Haarder: På tide med forum for folkeskolefinansiering

Bertel Haarder (V) opfordrer undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til at indbyde fondene til “bunkebryllup” og skabe et forum for folkeskolefinansiering.

Bertel Haarder (foto: Venstre)
Iføl­ge Ber­tel Haar­der bør der etab­le­res et forum, hvor fon­de­ne med in­ter­es­se for fol­ke­sko­len, un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) og ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S), som har an­svar for læ­rer­ud­dan­nel­ser­ne, kan sid­de om sam­me bord (fo­to: Venstre).

Et sam­ar­bej­de mel­lem fon­de­ne og Chri­sti­ans­borg i skik­kel­se af et forum for fol­ke­sko­le­fi­nan­si­e­ring skal med­vir­ke til at gø­re na­tur­vi­den­skab til en hjør­ne­sten i dan­ske børns almendannelse.

Det fo­re­slår Ven­stres ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­ord­fø­rer Ber­tel Haar­der ef­ter en pa­nel­de­bat på DTU i sid­ste uge i an­led­ning af 200-året for H.C. Ør­steds op­da­gel­se af elektromagnetismen.

Her meld­te Ber­tel Haar­der klart ud, at der i hans øj­ne bør væ­re et tæt­te­re sam­ar­bej­de mel­lem Chri­sti­ans­borg og fon­de­ne på folkeskoleområdet.

Ud­mel­din­gen fra den for­hen­væ­ren­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster faldt, net­op som Dan­ske Gym­na­si­ers for­mand Bir­git­te Ve­der­sø hav­de ef­ter­lyst en bred, na­tio­nal ind­sats for at løf­te børns for­stå­el­se for naturvidenskab.

Det skul­le fi­nan­si­e­res af en må­l­ret­tet be­vil­ling til ef­ter­ud­dan­nel­se af pæ­da­go­ger, fol­ke­sko­le­læ­re­re og gym­na­si­e­læ­re­re, men­te gym­na­si­er­nes formand.

“Så det er sim­pelt­hen no­get, man skal gå til et mi­ni­ste­ri­um med,” op­sum­me­re­de ord­s­ty­rer, vi­den­skabsjour­na­list Lo­ne Frank, som der­på send­te bol­den vi­de­re til Ber­tel Haarder.

Han var enig, men op­for­dre­de re­so­lut til få fon­de­ne in­vi­te­ret til “bun­ke­bryl­lup.”

“De på­gæl­den­de mi­ni­stre bur­de ind­kal­de net­op fon­de­ne og fo­re­slå et bun­ke­bryl­lup, hvor hver især bi­dra­ger til det, vi ta­ler om her,” sag­de Ber­tel Haarder.

Forum for folkeskolefinansiering

Over for Fun­dats ud­dy­ber Ber­tel Haar­der, at der i hans øj­ne bør etab­le­res et forum, hvor fon­de­ne med in­ter­es­se for fol­ke­sko­len, un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) og ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S), som har an­svar for læ­rer­ud­dan­nel­ser­ne, kan sid­de om sam­me bord.

“Her bør mi­ni­stre­ne dels tak­ke fon­de­ne, for det er der vir­ke­lig brug for. Dels bør mi­ni­stre­ne spør­ge: Skul­le vi gø­re no­get sam­men? Har fon­de­ne et øn­ske til mi­ni­ste­ri­er­ne? Kan mi­ni­ste­ri­er­ne gø­re no­get for at for­stær­ke fon­de­nes ind­sats? Kun­ne man i fæl­les­skab slå pjal­ter­ne sam­men om no­get, der kun­ne styr­ke læ­rer­nes ef­ter­ud­dan­nel­se? Dét sy­nes jeg vil­le væ­re rig­tig godt,” si­ger Ber­tel Haarder.

Jeg er over­ho­ve­det ik­ke nervøs for, om fon­de­ne der­ved får for me­get ind­fly­del­se – det er over­ho­ve­det ik­ke no­get problem.

Ber­tel Haar­derUd­dan­nel­ses- og forsk­nings­ord­fø­rer, Venstre

Han fo­re­stil­ler sig et di­a­log­forum skå­ret over sam­me læst som Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ba­re med fo­kus på fol­ke­sko­le frem for på forskning.

“Det var net­op dét, jeg men­te med ud­tryk­ket ‘bun­ke­bryl­lup’: At de sto­re ak­tø­rer sam­les om det sam­me bord li­ge­som i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring. Og jeg er over­ho­ve­det ik­ke nervøs for, om fon­de­ne der­ved får for me­get ind­fly­del­se – det er over­ho­ve­det ik­ke no­get pro­blem. Fon­de­ne har gjort utro­lig me­get godt i min lan­ge tid som un­der­vis­nings­mi­ni­ster, og vi kan slet ik­ke und­væ­re dem. Og vi skal hel­ler ik­ke ha­ve me­re hånd i han­ke med de­res mid­ler. No­get af det go­de ved fon­de­ne er, at de gi­ver plu­ra­lis­me,” si­ger Ber­tel Haarder.

Forsøger at få ministre i tale

Ved pa­nel­de­bat­ten blev for­sla­get fra Ber­tel Haar­der om et tæt­te­re sam­ar­bej­de mel­lem fon­de­ne og Chri­sti­ans­borg be­stemt ik­ke af­vist af Agi Cson­ka, pro­gram­chef i Vil­lum Fon­den, der og­så tog del i diskussionen.

Men Agi Cson­ka un­der­stre­ge­de sam­ti­dig, at fon­de­ne al­le­re­de har iværk­sat ini­ti­a­ti­ver på om­rå­det. Hun gjor­de det og­så klart, at sam­ar­bej­det mel­lem po­li­ti­ke­re og fon­de ik­ke al­tid er ligetil.

Vi har ad­skil­li­ge gan­ge for­søgt at få mi­ni­stre­ne i ta­le og si­ge: hvor­dan kan vi bi­dra­ge til dét, som na­tur­fags­stra­te­gi­en har lagt ud som spor, og det er ik­ke så let.

Agi Cson­ka – pro­gram­chef, Vil­lum Fonden

“Jeg vil si­ge, at der er jo alt­så og­så er me­get i gang al­le­re­de. Vi har en na­tur­fags­stra­te­gi [den na­tio­na­le na­tur­fags­stra­te­gi 2018-2024, red.], fon­de­ne ar­bej­der sam­men – vi ar­bej­der tæt sam­men med No­vo Nor­disk Fon­den og an­dre fon­de, der ar­bej­der med det her om­rå­de. Og min til­gang er, at det jo ik­ke er os, men po­li­ti­ker­ne og de­mo­kra­ti­et, der skal de­fi­ne­re, hvor­dan ti­me­for­de­ling og så vi­de­re skal væ­re,” sag­de hun og fortsatte:

“Men vi vil ger­ne bi­dra­ge til, at kva­li­te­ten øges på det her om­rå­de. Og jeg vil fak­tisk si­ge, at vi har ad­skil­li­ge gan­ge for­søgt at få mi­ni­stre­ne i ta­le og si­ge: hvor­dan kan vi bi­dra­ge til dét, som na­tur­fags­stra­te­gi­en har lagt ud som spor, og det er ik­ke så let. Men vi stil­ler al­tid ger­ne op. Så der ér di­a­log,” sag­de Agi Csonka.

Haarder: beløn dygtige skoler

I det he­le ta­get var fon­de­ne og de­res rol­le i at frem­me kva­li­tets­un­der­vis­ning et vig­tigt te­ma i de­bat­ten. Ud­over at fo­re­slå et tæt­te­re sam­ar­bej­de mel­lem fon­de­ne og Chri­sti­ans­borg, kom Ber­tel Haar­der og­så med en di­rek­te op­for­dring til sin for­hen­væ­ren­de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske kol­le­ga på po­sten som un­der­vis­nings­mi­ni­ster, Chri­sti­ne An­tor­i­ni, der i dag er di­rek­tør for Li­fe, som er No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på folkeskoleområdet.

Li­fe og Chri­sti­ne An­tor­i­ni bør nem­lig be­løn­ne de sko­ler og læ­re­re, der dyg­tigst for­mår at for­ank­re den go­de na­tur­fags­un­der­vis­ning, lød det fra Ber­tel Haarder.

Var dét ik­ke en op­ga­ve for Chri­sti­ne An­tor­i­ni og Life?

Ber­tel Haar­derUd­dan­nel­ses- og forsk­nings­ord­fø­rer, Venstre

“For, som en læ­rer sag­de, da jeg snak­ke­de med ham, da Lund­beck­fon­den fi­nan­si­e­re­de sci­en­ce-un­der­vis­ning i Ka­lund­borg i ad­skil­li­ge år: Da pen­ge­ne slap op, så for­svandt det he­le, og alt blev som før. Og var dét ik­ke en op­ga­ve for Chri­sti­ne An­tor­i­ni og Li­fe? At sæt­te ind li­ge præ­cis dér og få det til at hol­de ved, ved på en el­ler an­den må­de og­så at be­løn­ne de sko­ler og læ­re­re og kom­mu­ner, som gør det godt, og som hol­der fast,” sag­de Ber­tel Haar­der til panelet.

Over for Fun­dats ud­dy­ber Ber­tel Haar­der, at net­op be­løn­ning og in­ci­ta­ments­truk­tu­rer i hans øj­ne er af­gø­ren­de, hvis na­tur­fags­un­der­vis­nin­gen skal løftes.

"Vi skal be­løn­ne dem, der gør det godt, og som har løst den op­ga­ve. Som re­gel skal vi jo ik­ke op­fin­de no­get nyt, når det gæl­der ini­ti­a­ti­ver i sko­len. Men vi skal fin­de frem til ste­der, hvor man al­le­re­de har op­fun­det det nye, og hvor det har væ­ret en suc­ces. Og det var må­ske og­så no­get, Li­fe kun­ne bi­dra­ge til: Alt­så, hvor­dan fin­der vi frem til dem, der gør det godt og får dem til at spre­de det go­de ek­sem­pel? Dét me­ner jeg, at Li­fe kun­ne in­ter­es­se­re sig for – og­så for­di Li­fe har så usæd­van­ligt man­ge pen­ge, som de har. Det vil­le væ­re en me­get vig­tig op­ga­ve, og jeg tror, at Chri­sti­ne An­tor­i­ni vil­le sy­nes, at det var spæn­den­de. Gad vi­de om hun ik­ke tæn­ker på no­gen­lun­de sam­me må­de" si­ger Ber­tel Haarder.

Det kan og­så væ­re, at fon­den kan støt­te nog­le læ­re­re, som har brug for at kom­me på ef­ter­ud­dan­nel­se, så de kan bli­ve end­nu bedre.

Ber­tel Haar­derUd­dan­nel­ses- og forsk­nings­ord­fø­rer, Venstre

– Men hvor­dan skul­le så­dan en be­løn­ning se ud?

"En sko­le, der gør det godt, kun­ne for ek­sem­pel få et bi­drag til bed­re fag­lo­ka­ler. Dét er jo en va­rig ting, som vil bli­ve ved at stå der. Det kan og­så væ­re, at fon­den kan støt­te nog­le læ­re­re, som har brug for at kom­me på ef­ter­ud­dan­nel­se, så de kan bli­ve end­nu bed­re. For un­der­vis­nin­gen bli­ver al­drig bed­re, end dét, der fo­re­går mel­lem læ­re­re og ele­ver i klas­se­lo­ka­let. Der­for er in­ve­ste­rin­ger i bed­re læ­re­re og klas­se­lo­ka­ler jo va­ri­ge in­ve­ste­rin­ger," si­ger Ber­tel Haarder.

– Hvad si­ger du til dem, som ind­ven­der: Vi kan ik­ke ha­ve en pri­vat fond, der kun løf­ter på nog­le få ud­valg­te sko­ler, hvor man i for­vej­en har res­sour­cer til at la­ve god na­tur­fags­un­der­vis­ning – vi er nødt til at sæt­te bre­de­re ind?

"Det er ik­ke min er­fa­ring, at det er de vel­b­jær­ge­de sko­ler og kom­mu­ner, der gør mest. Det er det fak­ti­ske ik­ke. Ka­lund­borg [med ini­ti­a­ti­vet ‘sci­en­ce-sild’, red.] er be­stemt ik­ke en vel­b­jær­get kom­mu­ne, så det tror jeg sim­pelt­hen ik­ke er no­get pro­blem. Og det kan jeg jo hel­dig­vis ik­ke blan­de mig i – det be­stem­mer fon­de­ne helt selv. Jeg er ude på at få nog­le go­de rol­lemo­del­ler. Nog­le go­de in­ci­ta­men­ter. Så det be­ta­ler sig at gø­re det godt in­den for na­tur­vi­den­ska­ben," si­ger Ber­tel Haarder.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer