Bertel Haarder: På tide med forum for folkeskolefinansiering

Ber­tel Haar­der (V) op­for­drer un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) og ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S) til at ind­by­de fon­de­ne til “bun­ke­bryl­lup” og ska­be et forum for fol­ke­sko­le­fi­nan­si­e­ring.

Bertel Haarder (foto: Venstre)
Iføl­ge Ber­tel Haar­der bør der etab­le­res et forum, hvor fon­de­ne med in­ter­es­se for fol­ke­sko­len, un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­­sen­­krantz-Theil (S) og ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster Ane Hals­­boe-Jør­­gen­­sen (S), som har an­svar for læ­rer­ud­dan­nel­ser­ne, kan sid­de om sam­me bord (fo­to: Ven­stre).

Et sam­ar­bej­de mel­lem fon­de­ne og Chri­sti­ans­borg i skik­kel­se af et forum for fol­ke­sko­le­fi­nan­si­e­ring skal med­vir­ke til at gø­re na­tur­vi­den­skab til en hjør­ne­sten i dan­ske børns al­men­dan­nel­se.

Det fo­re­slår Ven­stres ud­­dan­­nel­­ses- og forsk­nings­ord­fø­rer Ber­tel Haar­der ef­ter en pa­nel­de­bat på DTU i sid­ste uge i an­led­ning af 200-året for H.C. Ør­steds op­da­gel­se af elek­tro­mag­ne­tis­men.

Her meld­te Ber­tel Haar­der klart ud, at der i hans øj­ne bør væ­re et tæt­te­re sam­ar­bej­de mel­lem Chri­sti­ans­borg og fon­de­ne på fol­ke­sko­le­om­rå­det.

Ud­mel­din­gen fra den for­hen­væ­ren­de un­der­vis­nings­mi­ni­ster faldt, net­op som Dan­ske Gym­na­si­ers for­mand Bir­git­te Ve­der­sø hav­de ef­ter­lyst en bred, na­tio­nal ind­sats for at løf­te børns for­stå­el­se for na­tur­vi­den­skab.

Det skul­le fi­nan­si­e­res af en må­l­ret­tet be­vil­ling til ef­ter­ud­dan­nel­se af pæ­da­go­ger, fol­ke­sko­le­læ­re­re og gym­na­si­e­læ­re­re, men­te gym­na­si­er­nes for­mand.

“Så det er sim­pelt­hen no­get, man skal gå til et mi­ni­ste­ri­um med,” op­sum­me­re­de ord­s­ty­rer, vi­den­skabsjour­na­list Lo­ne Frank, som der­på send­te bol­den vi­de­re til Ber­tel Haar­der.

Han var enig, men op­for­dre­de re­so­lut til få fon­de­ne in­vi­te­ret til “bun­ke­bryl­lup.”

“De på­gæl­den­de mi­ni­stre bur­de ind­kal­de net­op fon­de­ne og fo­re­slå et bun­ke­bryl­lup, hvor hver især bi­dra­ger til det, vi ta­ler om her,” sag­de Ber­tel Haar­der.

Forum for folkeskolefinansiering

Over for Fun­dats ud­dy­ber Ber­tel Haar­der, at der i hans øj­ne bør etab­le­res et forum, hvor fon­de­ne med in­ter­es­se for fol­ke­sko­len, un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­­sen­­krantz-Theil (S) og ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster Ane Hals­­boe-Jør­­gen­­sen (S), som har an­svar for læ­rer­ud­dan­nel­ser­ne, kan sid­de om sam­me bord.

“Her bør mi­ni­stre­ne dels tak­ke fon­de­ne, for det er der vir­ke­lig brug for. Dels bør mi­ni­stre­ne spør­ge: Skul­le vi gø­re no­get sam­men? Har fon­de­ne et øn­ske til mi­ni­ste­ri­er­ne? Kan mi­ni­ste­ri­er­ne gø­re no­get for at for­stær­ke fon­de­nes ind­sats? Kun­ne man i fæl­les­skab slå pjal­ter­ne sam­men om no­get, der kun­ne styr­ke læ­rer­nes ef­ter­ud­dan­nel­se? Dét sy­nes jeg vil­le væ­re rig­tig godt,” si­ger Ber­tel Haar­der.

Jeg er over­ho­ve­det ik­ke nervøs for, om fon­de­ne der­ved får for me­get ind­fly­del­se – det er over­ho­ve­det ik­ke no­get pro­blem.

Ber­tel Haar­derUd­­dan­­nel­­ses- og forsk­nings­ord­fø­rer, Ven­stre

Han fo­re­stil­ler sig et di­a­log­forum skå­ret over sam­me læst som Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ba­re med fo­kus på fol­ke­sko­le frem for på forsk­ning.

“Det var net­op dét, jeg men­te med ud­tryk­ket ‘bun­ke­bryl­lup’: At de sto­re ak­tø­rer sam­les om det sam­me bord li­ge­som i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring. Og jeg er over­ho­ve­det ik­ke nervøs for, om fon­de­ne der­ved får for me­get ind­fly­del­se – det er over­ho­ve­det ik­ke no­get pro­blem. Fon­de­ne har gjort utro­lig me­get godt i min lan­ge tid som un­der­vis­nings­mi­ni­ster, og vi kan slet ik­ke und­væ­re dem. Og vi skal hel­ler ik­ke ha­ve me­re hånd i han­ke med de­res mid­ler. No­get af det go­de ved fon­de­ne er, at de gi­ver plu­ra­lis­me,” si­ger Ber­tel Haar­der.

Forsøger at få ministre i tale

Ved pa­nel­de­bat­ten blev for­sla­get fra Ber­tel Haar­der om et tæt­te­re sam­ar­bej­de mel­lem fon­de­ne og Chri­sti­ans­borg be­stemt ik­ke af­vist af Agi Cson­ka, pro­gram­chef i Vil­lum Fon­den, der og­så tog del i dis­kus­sio­nen.

Men Agi Cson­ka un­der­stre­ge­de sam­ti­dig, at fon­de­ne al­le­re­de har iværk­sat ini­ti­a­ti­ver på om­rå­det. Hun gjor­de det og­så klart, at sam­ar­bej­det mel­lem po­li­ti­ke­re og fon­de ik­ke al­tid er li­ge­til.

Vi har ad­skil­li­ge gan­ge for­søgt at få mi­ni­stre­ne i ta­le og si­ge: hvor­dan kan vi bi­dra­ge til dét, som na­tur­fags­stra­te­gi­en har lagt ud som spor, og det er ik­ke så let.

Agi Cson­ka – pro­gram­chef, Vil­lum Fon­den

“Jeg vil si­ge, at der er jo alt­så og­så er me­get i gang al­le­re­de. Vi har en na­tur­fags­stra­te­gi [den na­tio­na­le na­tur­fags­stra­te­gi 2018-2024, red.], fon­de­ne ar­bej­der sam­men – vi ar­bej­der tæt sam­men med No­vo Nor­disk Fon­den og an­dre fon­de, der ar­bej­der med det her om­rå­de. Og min til­gang er, at det jo ik­ke er os, men po­li­ti­ker­ne og de­mo­kra­ti­et, der skal de­fi­ne­re, hvor­dan ti­me­for­de­ling og så vi­de­re skal væ­re,” sag­de hun og fort­sat­te:

“Men vi vil ger­ne bi­dra­ge til, at kva­li­te­ten øges på det her om­rå­de. Og jeg vil fak­tisk si­ge, at vi har ad­skil­li­ge gan­ge for­søgt at få mi­ni­stre­ne i ta­le og si­ge: hvor­dan kan vi bi­dra­ge til dét, som na­tur­fags­stra­te­gi­en har lagt ud som spor, og det er ik­ke så let. Men vi stil­ler al­tid ger­ne op. Så der ér di­a­log,” sag­de Agi Cson­ka.

Haarder: beløn dygtige skoler

I det he­le ta­get var fon­de­ne og de­res rol­le i at frem­me kva­li­tets­un­der­vis­ning et vig­tigt te­ma i de­bat­ten. Ud­over at fo­re­slå et tæt­te­re sam­ar­bej­de mel­lem fon­de­ne og Chri­sti­ans­borg, kom Ber­tel Haar­der og­så med en di­rek­te op­for­dring til sin for­hen­væ­ren­de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske kol­le­ga på po­sten som un­der­vis­nings­mi­ni­ster, Chri­sti­ne An­tor­i­ni, der i dag er di­rek­tør for Li­fe, som er No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på fol­ke­sko­le­om­rå­det.

Li­fe og Chri­sti­ne An­tor­i­ni bør nem­lig be­løn­ne de sko­ler og læ­re­re, der dyg­tigst for­mår at for­ank­re den go­de na­tur­fags­un­der­vis­ning, lød det fra Ber­tel Haar­der.

Var dét ik­ke en op­ga­ve for Chri­sti­ne An­tor­i­ni og Li­fe?

Ber­tel Haar­derUd­­dan­­nel­­ses- og forsk­nings­ord­fø­rer, Ven­stre

“For, som en læ­rer sag­de, da jeg snak­ke­de med ham, da Lund­beck­fon­den fi­nan­si­e­re­de sci­en­­ce-un­­der­­vis­­ning i Ka­lund­borg i ad­skil­li­ge år: Da pen­ge­ne slap op, så for­svandt det he­le, og alt blev som før. Og var dét ik­ke en op­ga­ve for Chri­sti­ne An­tor­i­ni og Li­fe? At sæt­te ind li­ge præ­cis dér og få det til at hol­de ved, ved på en el­ler an­den må­de og­så at be­løn­ne de sko­ler og læ­re­re og kom­mu­ner, som gør det godt, og som hol­der fast,” sag­de Ber­tel Haar­der til pa­ne­let.

Over for Fun­dats ud­dy­ber Ber­tel Haar­der, at net­op be­løn­ning og in­ci­ta­ments­truk­tu­rer i hans øj­ne er af­gø­ren­de, hvis na­tur­fags­un­der­vis­nin­gen skal løf­tes.

"Vi skal be­løn­ne dem, der gør det godt, og som har løst den op­ga­ve. Som re­gel skal vi jo ik­ke op­fin­de no­get nyt, når det gæl­der ini­ti­a­ti­ver i sko­len. Men vi skal fin­de frem til ste­der, hvor man al­le­re­de har op­fun­det det nye, og hvor det har væ­ret en suc­ces. Og det var må­ske og­så no­get, Li­fe kun­ne bi­dra­ge til: Alt­så, hvor­dan fin­der vi frem til dem, der gør det godt og får dem til at spre­de det go­de ek­sem­pel? Dét me­ner jeg, at Li­fe kun­ne in­ter­es­se­re sig for – og­så for­di Li­fe har så usæd­van­ligt man­ge pen­ge, som de har. Det vil­le væ­re en me­get vig­tig op­ga­ve, og jeg tror, at Chri­sti­ne An­tor­i­ni vil­le sy­nes, at det var spæn­den­de. Gad vi­de om hun ik­ke tæn­ker på no­gen­lun­de sam­me må­de" si­ger Ber­tel Haar­der.

Det kan og­så væ­re, at fon­den kan støt­te nog­le læ­re­re, som har brug for at kom­me på ef­ter­ud­dan­nel­se, så de kan bli­ve end­nu bed­re.

Ber­tel Haar­derUd­­dan­­nel­­ses- og forsk­nings­ord­fø­rer, Ven­stre

– Men hvor­dan skul­le så­dan en be­løn­ning se ud?

"En sko­le, der gør det godt, kun­ne for ek­sem­pel få et bi­drag til bed­re fag­lo­ka­ler. Dét er jo en va­rig ting, som vil bli­ve ved at stå der. Det kan og­så væ­re, at fon­den kan støt­te nog­le læ­re­re, som har brug for at kom­me på ef­ter­ud­dan­nel­se, så de kan bli­ve end­nu bed­re. For un­der­vis­nin­gen bli­ver al­drig bed­re, end dét, der fo­re­går mel­lem læ­re­re og ele­ver i klas­se­lo­ka­let. Der­for er in­ve­ste­rin­ger i bed­re læ­re­re og klas­se­lo­ka­ler jo va­ri­ge in­ve­ste­rin­ger," si­ger Ber­tel Haar­der.

– Hvad si­ger du til dem, som ind­ven­der: Vi kan ik­ke ha­ve en pri­vat fond, der kun løf­ter på nog­le få ud­valg­te sko­ler, hvor man i for­vej­en har res­sour­cer til at la­ve god na­tur­fags­un­der­vis­ning – vi er nødt til at sæt­te bre­de­re ind?

"Det er ik­ke min er­fa­ring, at det er de vel­b­jær­ge­de sko­ler og kom­mu­ner, der gør mest. Det er det fak­ti­ske ik­ke. Ka­lund­borg [med ini­ti­a­ti­vet ‘sci­en­­ce-sild’, red.] er be­stemt ik­ke en vel­b­jær­get kom­mu­ne, så det tror jeg sim­pelt­hen ik­ke er no­get pro­blem. Og det kan jeg jo hel­dig­vis ik­ke blan­de mig i – det be­stem­mer fon­de­ne helt selv. Jeg er ude på at få nog­le go­de rol­lemo­del­ler. Nog­le go­de in­ci­ta­men­ter. Så det be­ta­ler sig at gø­re det godt in­den for na­tur­vi­den­ska­ben," si­ger Ber­tel Haar­der.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Millionbevilling skal bringe dansk forskning om erhvervsfonde til tops i Europa

Start­skud­det ly­der nu til det hidtil stør­ste dan­ske forsk­nings­pro­jekt om er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Med en be­vil­ling på mindst 10,8 mio. kr. fra 10 er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal…

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Social- og indenrigsministeren arbejder på ”ambitiøs fondsstrategi”

So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et bars­ler med en ny fonds­stra­te­gi, som skal styr­ke mi­ni­ste­ri­ets di­a­log og sam­ar­bej­de med de pri­va­te fon­de. Det skri­ver so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid…

Novo Nordisk Fonden kombinerer forretningsudvikling og fondsstøtte

Fem op­start­svirk­som­he­der og tre forsk­nings­pro­jek­ter med kom­merci­elt po­ten­ti­a­le in­den for li­fe sci­en­ce har net­op mod­ta­get i alt 104 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den. Me­re…

Bagger-Sørensen Fonden sælger fra og opruster uddelingspolitikken

Be­sty­rel­sen i Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den har am­bi­tio­ner om at øge ud­de­lin­ger­ne in­den­for en ræk­ke syg­doms- og forsk­nings­om­rå­der. Og for at ind­fri mål­sæt­nin­ger­ne har den tid­li­ge­re…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Coronakrise

Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er…

Ugens uddelinger: Vrede, vand og edderkoppesilke

Der har væ­ret gang i be­vil­lings­ma­ski­ner­ne i ugen op til den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag den 1. ok­to­ber, hvor filan­tro­per og do­no­rer la­der sig fejre. Uden for…

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…