Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Hjælpefonden 1981 har fået Civilstyrelsens tilladelse til at opløse fonden og uddele formuen. M/S Museet for Søfart modtager 350.000 kr.

M/S Museet for Søfart (foto: Iwan Baan)
Ved cor­o­naud­brud­det i marts blev M/S Mu­se­et for Sø­fart på­budt at luk­ke, og mu­se­et kun­ne først åb­ne igen i slut­nin­gen af maj (fo­to: Iwan Baan).

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af cor­ona­kri­sen har mu­se­et væ­ret luk­ket det me­ste af foråret. 

Hjæl­pe­fon­dens for­mue var skrum­pet til un­der en halv mil­li­on kro­ner, og det lyk­ke­des fon­den at få Ci­vilsty­rel­sens op­løs­nings­til­la­del­se i lø­bet af kun to uger. På den bag­grund har M/S Mu­se­et for Sø­fart mod­ta­get 350.000 kr. fra fon­den, som ud­sprin­ger af Far­vands­for­e­nin­gen, der or­ga­ni­se­re­de tje­ne­ste­mænd i Farvandsvæsenet.

”Vi vil­le ger­ne ha­ve at pen­ge­ne kun­ne bat­te no­get in­den for ud­de­lings­om­rå­det, som hand­ler om sø­fart. Der­for be­slut­te­de vi at ud­de­le stør­ste­delen af for­mu­en i én stor po­r­tion. Og val­get faldt på M/S Mu­se­et for Sø­fart, for­di det er ramt på ind­tæg­ter­ne på grund af cor­ona­kri­sen,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Hjæl­pe­fon­den 1981, Lars Erik Darville. 

Sam­ti­dig lag­de be­sty­rel­sen vægt på den rol­le, som mu­se­et spil­ler i for­mid­ling og forsk­ning i dansk sø­farts­hi­sto­rie. M/S Mu­se­et for Sø­fart er Dan­marks na­tio­na­le sø­fart­s­mu­se­um og lig­ger i en gam­mel tør­dok ved si­den af Kron­borg. Mu­se­et åb­ne­de i 2013 og er teg­net af Bjar­ke Ingels. 

Fra mu­se­ets si­de er der stor tak­nem­me­lig­hed over den uven­te­de donation. 

”Det kom som en dej­lig over­ra­skel­se, da vi modt­og med­del­el­sen om, at fon­den hav­de be­slut­tet at støt­te mu­se­et. Pen­ge­ne vil bli­ve brugt på at brin­ge os igen­nem en svær tid og fort­sæt­te ar­bej­det med at for­mid­le sø­far­tens sto­re be­tyd­ning for sam­fun­det,” si­ger mu­se­ums­di­rek­tør Ul­la Tof­te i en pressemeddelelse. 

Ved cor­o­naud­brud­det i marts blev mu­se­et på­budt at luk­ke, og mu­se­et kun­ne først åb­ne igen i slut­nin­gen af maj. Mu­se­et be­sø­ges nor­malt af gæ­ster fra he­le ver­den, men kan se frem til en lang pe­ri­o­de med fær­re be­sø­gen­de som føl­ge cor­o­na­si­tu­a­tio­nens ind­fly­del­se på den in­ter­na­tio­na­le turisme. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer