Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Hjæl­pe­fon­den 1981 har få­et Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at op­lø­se fon­den og ud­de­le for­mu­en. M/S Mu­se­et for Sø­fart mod­ta­ger 350.000 kr.

M/S Museet for Søfart (foto: Iwan Baan)
Ved cor­o­naud­brud­det i marts blev M/S Mu­se­et for Sø­fart på­budt at luk­ke, og mu­se­et kun­ne først åb­ne igen i slut­nin­gen af maj (fo­to: Iwan Baan).

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af cor­ona­kri­sen har mu­se­et væ­ret luk­ket det me­ste af for­å­ret.

Hjæl­pe­fon­dens for­mue var skrum­pet til un­der en halv mil­li­on kro­ner, og det lyk­ke­des fon­den at få Ci­vilsty­rel­sens op­løs­nings­til­la­del­se i lø­bet af kun to uger. På den bag­grund har M/S Mu­se­et for Sø­fart mod­ta­get 350.000 kr. fra fon­den, som ud­sprin­ger af Far­vands­for­e­nin­gen, der or­ga­ni­se­re­de tje­ne­ste­mænd i Far­vandsvæ­se­net.

”Vi vil­le ger­ne ha­ve at pen­ge­ne kun­ne bat­te no­get in­den for ud­de­lings­om­rå­det, som hand­ler om sø­fart. Der­for be­slut­te­de vi at ud­de­le stør­ste­delen af for­mu­en i én stor po­r­tion. Og val­get faldt på M/S Mu­se­et for Sø­fart, for­di det er ramt på ind­tæg­ter­ne på grund af cor­ona­kri­sen,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Hjæl­pe­fon­den 1981, Lars Erik Dar­vil­le.

Sam­ti­dig lag­de be­sty­rel­sen vægt på den rol­le, som mu­se­et spil­ler i for­mid­ling og forsk­ning i dansk sø­farts­hi­sto­rie. M/S Mu­se­et for Sø­fart er Dan­marks na­tio­na­le sø­fart­s­mu­se­um og lig­ger i en gam­mel tør­dok ved si­den af Kron­borg. Mu­se­et åb­ne­de i 2013 og er teg­net af Bjar­ke In­gels.

Fra mu­se­ets si­de er der stor tak­nem­me­lig­hed over den uven­te­de do­na­tion.

”Det kom som en dej­lig over­ra­skel­se, da vi modt­og med­del­el­sen om, at fon­den hav­de be­slut­tet at støt­te mu­se­et. Pen­ge­ne vil bli­ve brugt på at brin­ge os igen­nem en svær tid og fort­sæt­te ar­bej­det med at for­mid­le sø­far­tens sto­re be­tyd­ning for sam­fun­det,” si­ger mu­se­ums­di­rek­tør Ul­la Tof­te i en pres­se­med­del­el­se.

Ved cor­o­naud­brud­det i marts blev mu­se­et på­budt at luk­ke, og mu­se­et kun­ne først åb­ne igen i slut­nin­gen af maj. Mu­se­et be­sø­ges nor­malt af gæ­ster fra he­le ver­den, men kan se frem til en lang pe­ri­o­de med fær­re be­sø­gen­de som føl­ge cor­o­na­si­tu­a­tio­nens ind­fly­del­se på den in­ter­na­tio­na­le turis­me.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…