Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Hjæl­pe­fon­den 1981 har få­et Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at op­lø­se fon­den og ud­de­le for­mu­en. M/S Mu­se­et for Sø­fart mod­ta­ger 350.000 kr. 

M/S Museet for Søfart (foto: Iwan Baan)
Ved cor­o­naud­brud­det i marts blev M/S Mu­se­et for Sø­fart på­budt at luk­ke, og mu­se­et kun­ne først åb­ne igen i slut­nin­gen af maj (fo­to: Iwan Baan).

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af cor­ona­kri­sen har mu­se­et væ­ret luk­ket det me­ste af foråret. 

Hjæl­pe­fon­dens for­mue var skrum­pet til un­der en halv mil­li­on kro­ner, og det lyk­ke­des fon­den at få Ci­vilsty­rel­sens op­løs­nings­til­la­del­se i lø­bet af kun to uger. På den bag­grund har M/S Mu­se­et for Sø­fart mod­ta­get 350.000 kr. fra fon­den, som ud­sprin­ger af Far­vands­for­e­nin­gen, der or­ga­ni­se­re­de tje­ne­ste­mænd i Farvandsvæsenet.

”Vi vil­le ger­ne ha­ve at pen­ge­ne kun­ne bat­te no­get in­den for ud­de­lings­om­rå­det, som hand­ler om sø­fart. Der­for be­slut­te­de vi at ud­de­le stør­ste­delen af for­mu­en i én stor po­r­tion. Og val­get faldt på M/S Mu­se­et for Sø­fart, for­di det er ramt på ind­tæg­ter­ne på grund af cor­ona­kri­sen,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Hjæl­pe­fon­den 1981, Lars Erik Darville. 

Sam­ti­dig lag­de be­sty­rel­sen vægt på den rol­le, som mu­se­et spil­ler i for­mid­ling og forsk­ning i dansk sø­farts­hi­sto­rie. M/S Mu­se­et for Sø­fart er Dan­marks na­tio­na­le sø­fart­s­mu­se­um og lig­ger i en gam­mel tør­dok ved si­den af Kron­borg. Mu­se­et åb­ne­de i 2013 og er teg­net af Bjar­ke Ingels. 

Fra mu­se­ets si­de er der stor tak­nem­me­lig­hed over den uven­te­de donation. 

”Det kom som en dej­lig over­ra­skel­se, da vi modt­og med­del­el­sen om, at fon­den hav­de be­slut­tet at støt­te mu­se­et. Pen­ge­ne vil bli­ve brugt på at brin­ge os igen­nem en svær tid og fort­sæt­te ar­bej­det med at for­mid­le sø­far­tens sto­re be­tyd­ning for sam­fun­det,” si­ger mu­se­ums­di­rek­tør Ul­la Tof­te i en pressemeddelelse. 

Ved cor­o­naud­brud­det i marts blev mu­se­et på­budt at luk­ke, og mu­se­et kun­ne først åb­ne igen i slut­nin­gen af maj. Mu­se­et be­sø­ges nor­malt af gæ­ster fra he­le ver­den, men kan se frem til en lang pe­ri­o­de med fær­re be­sø­gen­de som føl­ge cor­o­na­si­tu­a­tio­nens ind­fly­del­se på den in­ter­na­tio­na­le turisme. 

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…