Byfond møblerer Frederiksberg

Et tæt sam­ar­bej­de mel­lem Fre­de­riks­berg­fon­den, Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne og en by­livs­ar­ki­tekt skal ska­be dy­na­mi­ske byrum på Fre­de­riks­berg.

Nabomøbler på Frederiksberg
De nye møb­ler skal in­vi­te­re til at gø­re de fi­re byrum med nye møb­ler til me­re end blot tran­si­t­om­rå­der. Iværk­­sæt­ter- og kul­tur­mil­jø­et ved Ur­ban 13 har få­et bæn­ke i pang­gul (fo­to: Mar­tin Sø­ren­sen).

Fre­de­riks­bergs bor­ge­re har få­et nye må­der at mø­des på i by­en. Kom­mu­nen har nem­lig få­et fi­re nye om­rå­der med spe­ci­al­de­sig­ne­de byrums­møb­ler, der frit kan flyt­tes rundt ef­ter bor­ger­nes be­hov og øn­sker.

Det nye in­ven­tar er ble­vet til i et tæt sam­ar­bej­de mel­lem Fre­de­riks­berg­fon­den, by­livs­ar­ki­tekt Vi­ctor Aa­lund og Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Gen­nem en åben kon­kur­ren­ce er der ble­vet de­sig­net en stol og en bænk spe­ci­fikt til Fre­de­riks­berg un­der nav­net Na­bo­møb­ler.

Di­rek­tør i Fre­de­riks­berg­fon­den Mar­tin Da­hl ser ini­ti­a­ti­vet som en må­de at un­der­støt­te med­bor­ger­skab på – ét af fon­dens stra­te­gi­ske te­ma­er.

”Fre­de­riks­berg­fon­den støt­ter ger­ne det go­de med­bor­ger­skab, som Na­bo­møb­ler­ne net­op frem­mer ved at ska­be ram­mer for samvær og op­le­vel­ser i end­nu fle­re af Fre­de­riks­bergs byrum. Jeg glæ­der mig me­get over, at vi nu fi­re ste­der i by­en kan væ­re med til at gø­re by­en end­nu me­re le­ven­de,” si­ger Mar­tin Da­hl.

De nye møb­ler skal in­vi­te­re til at gø­re de fi­re byrum med nye møb­ler til me­re end blot tran­si­t­om­rå­der. Må­let er, at bor­ger­ne frem­over vil bru­ge de fi­re byrum til ufor­mel­le mø­der og af­slap­ning i de flyt­ba­re sto­le og bæn­ke. Iføl­ge fon­den er møb­ler­ne ind­til vi­de­re ble­vet ta­get godt imod.

Na­bo­møb­ler be­gynd­te op­rin­de­ligt i 2018 som et pro­jekt, der af­prø­ve­de, hvor­dan op­sæt­ning af lig­ge­sto­le og plan­te­kas­ser på Sol­b­jerg Plads ved Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School på Fre­de­riks­berg kun­ne væ­re med til at brin­ge nyt liv til byrum og plad­ser.

Eks­pe­ri­men­tet blev ta­get så godt imod af bor­ger­ne, at det i be­gyn­del­sen af 2020 før­te til en de­sign­kon­kur­ren­ce, hvor vin­der­sto­len blev den så­kald­te ‘Fre­de­riks­sto­len’, der er de­sig­net af Ali­ce Del­sen­ne og Ja­cob Brinth fra Nue Stu­dio. Ud­over sto­len er der og­så ble­vet de­sig­net en til­hø­ren­de bænk.

Pro­jek­tet har fra start væ­ret støt­tet af Fre­de­riks­berg­fon­den med 200.000 kro­ner til af­vik­ling af de­sign­kon­kur­ren­cen og mø­bel­pro­duk­tio­nen. Fon­den be­slut­te­de ef­ter­føl­gen­de at for­dob­le do­na­tio­nen, så der kun­ne frem­stil­les Na­bo­møb­ler til fi­re lo­ka­tio­ner.

Fakta om Nabomøblerne

 • Sol­b­jerg Plads har fået 18 sto­le og 8 bæn­ke
 • Land­bo­højsko­len har fået 6 sto­le og 8 bæn­ke
 • TV2 Lor­rys ha­ve har fået 10 sto­le og 5 bæn­ke
 • Ur­ban 13 har fået 5 bæn­ke

Na­bo­møb­ler­ne er frem­stil­let af sam­men­s­vej­se­de stå­l­rør med pul­ver­la­ke­ret over­fla­de for mini­mal ved­li­ge­hol­del­se – regn­vand er nok til at hol­de møb­ler­ne re­ne.

Hvis bor­ge­re fin­der sto­le og bæn­ke an­dre ste­der i by­en end i de ud­valg­te byrum, kan de hen­ven­de sig til en adres­se fast­mon­te­ret på møblet. Her­ef­ter bli­ver møblet hen­tet.

Dom­mer­pa­ne­let til de­sign­kon­kur­ren­cen be­stod af føl­gen­de med­lem­mer:

 • Jan E. Jør­gen­sen, ud­valgs­for­mand, By- og Mil­jø­ud­val­get i Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne
 • Kar­sten Kl­intø, cand.hort. arch. og stads­gart­ner i Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne
 • Claus Si­va­ger, stads­ar­ki­tekt i Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne
 • Kri­sti­an Ni­el­sen Kjær, ar­ki­tekt MAA og cen­sor på KADK
 • Mat­hi­as Mentze, ar­ki­tekt MAA land­skab og mø­bel­de­sign samt un­der­vi­ser på KADK
 • Chri­sti­an Hvid Am­strup, pro­duct & de­sign en­gi­ne­er i Out-Si­­der A/S
 • Mar­tin Da­hl, di­rek­tør i Fre­de­riks­berg­fon­den
 • Vi­ctor Aa­lund, by­livs­ar­ki­tekt og stif­ter, Aa­lund Ur­ban Ar­chi­tects ApS.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…