Byfond møblerer Frederiksberg

Et tæt samarbejde mellem Frederiksbergfonden, Frederiksberg Kommune og en bylivsarkitekt skal skabe dynamiske byrum på Frederiksberg.

Nabomøbler på Frederiksberg
De nye møb­ler skal in­vi­te­re til at gø­re de fi­re byrum med nye møb­ler til me­re end blot tran­si­t­om­rå­der. Iværk­sæt­ter- og kul­tur­mil­jø­et ved Ur­ban 13 har få­et bæn­ke i pang­gul (fo­to: Mar­tin Sørensen).

Fre­de­riks­bergs bor­ge­re har få­et nye må­der at mø­des på i by­en. Kom­mu­nen har nem­lig få­et fi­re nye om­rå­der med spe­ci­al­de­sig­ne­de byrums­møb­ler, der frit kan flyt­tes rundt ef­ter bor­ger­nes be­hov og ønsker.

Det nye in­ven­tar er ble­vet til i et tæt sam­ar­bej­de mel­lem Fre­de­riks­berg­fon­den, by­livs­ar­ki­tekt Vi­ctor Aa­lund og Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Gen­nem en åben kon­kur­ren­ce er der ble­vet de­sig­net en stol og en bænk spe­ci­fikt til Fre­de­riks­berg un­der nav­net Nabomøbler.

Di­rek­tør i Fre­de­riks­berg­fon­den Mar­tin Da­hl ser ini­ti­a­ti­vet som en må­de at un­der­støt­te med­bor­ger­skab på – ét af fon­dens stra­te­gi­ske temaer.

”Fre­de­riks­berg­fon­den støt­ter ger­ne det go­de med­bor­ger­skab, som Na­bo­møb­ler­ne net­op frem­mer ved at ska­be ram­mer for samvær og op­le­vel­ser i end­nu fle­re af Fre­de­riks­bergs byrum. Jeg glæ­der mig me­get over, at vi nu fi­re ste­der i by­en kan væ­re med til at gø­re by­en end­nu me­re le­ven­de,” si­ger Mar­tin Dahl.

De nye møb­ler skal in­vi­te­re til at gø­re de fi­re byrum med nye møb­ler til me­re end blot tran­si­t­om­rå­der. Må­let er, at bor­ger­ne frem­over vil bru­ge de fi­re byrum til ufor­mel­le mø­der og af­slap­ning i de flyt­ba­re sto­le og bæn­ke. Iføl­ge fon­den er møb­ler­ne ind­til vi­de­re ble­vet ta­get godt imod.

Na­bo­møb­ler be­gynd­te op­rin­de­ligt i 2018 som et pro­jekt, der af­prø­ve­de, hvor­dan op­sæt­ning af lig­ge­sto­le og plan­te­kas­ser på Sol­b­jerg Plads ved Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School på Fre­de­riks­berg kun­ne væ­re med til at brin­ge nyt liv til byrum og pladser.

Eks­pe­ri­men­tet blev ta­get så godt imod af bor­ger­ne, at det i be­gyn­del­sen af 2020 før­te til en de­sign­kon­kur­ren­ce, hvor vin­der­sto­len blev den så­kald­te ‘Fre­de­riks­sto­len’, der er de­sig­net af Ali­ce Del­sen­ne og Ja­cob Brinth fra Nue Stu­dio. Ud­over sto­len er der og­så ble­vet de­sig­net en til­hø­ren­de bænk.

Pro­jek­tet har fra start væ­ret støt­tet af Fre­de­riks­berg­fon­den med 200.000 kro­ner til af­vik­ling af de­sign­kon­kur­ren­cen og mø­bel­pro­duk­tio­nen. Fon­den be­slut­te­de ef­ter­føl­gen­de at for­dob­le do­na­tio­nen, så der kun­ne frem­stil­les Na­bo­møb­ler til fi­re lokationer.

Fakta om Nabomøblerne

 • Sol­b­jerg Plads har fået 18 sto­le og 8 bænke
 • Land­bo­højsko­len har fået 6 sto­le og 8 bænke
 • TV2 Lor­rys ha­ve har fået 10 sto­le og 5 bænke
 • Ur­ban 13 har fået 5 bænke

Na­bo­møb­ler­ne er frem­stil­let af sam­men­s­vej­se­de stå­l­rør med pul­ver­la­ke­ret over­fla­de for mini­mal ved­li­ge­hol­del­se – regn­vand er nok til at hol­de møb­ler­ne rene.

Hvis bor­ge­re fin­der sto­le og bæn­ke an­dre ste­der i by­en end i de ud­valg­te byrum, kan de hen­ven­de sig til en adres­se fast­mon­te­ret på møblet. Her­ef­ter bli­ver møblet hentet.

Dom­mer­pa­ne­let til de­sign­kon­kur­ren­cen be­stod af føl­gen­de medlemmer:

 • Jan E. Jør­gen­sen, ud­valgs­for­mand, By- og Mil­jø­ud­val­get i Fre­de­riks­berg Kommune
 • Kar­sten Kl­intø, cand.hort. arch. og stads­gart­ner i Fre­de­riks­berg Kommune
 • Claus Si­va­ger, stads­ar­ki­tekt i Fre­de­riks­berg Kommune
 • Kri­sti­an Ni­el­sen Kjær, ar­ki­tekt MAA og cen­sor på KADK
 • Mat­hi­as Mentze, ar­ki­tekt MAA land­skab og mø­bel­de­sign samt un­der­vi­ser på KADK
 • Chri­sti­an Hvid Am­strup, pro­duct & de­sign en­gi­ne­er i Out-Si­der A/S
 • Mar­tin Da­hl, di­rek­tør i Frederiksbergfonden
 • Vi­ctor Aa­lund, by­livs­ar­ki­tekt og stif­ter, Aa­lund Ur­ban Ar­chi­tects ApS.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer