Fynbo Fonden siger farvel efter rekordstor uddeling

Fyn­bo Fon­den har få­et grønt lys fra Ci­vilsty­rel­sen til at af­vik­le fon­den over en tre­årig pe­ri­o­de. Der er ik­ke no­gen for­nø­jel­se ved at ha­ve en fond, som kun ud­de­ler 10-15.000 kro­ner om året, me­ner fon­dens for­mand Jør­gen Kjeld­sen.

Klintebjerg (foto: Drone-Tek ved Per Mortensen)
Med do­na­tio­ner fra blandt an­det Fyn­bo Fon­den til den fri­vil­li­ge for­e­ning Ud­vik­ling Kl­in­teb­jerg kan der nu sæt­tes gang i byg­ge­ri­et af et fæl­les­hus med nav­net Skal­le­vær­ket i den nord­fyn­s­ke lystbå­de­havn (fo­to: Dro­­ne-Tek ved Per Mor­ten­sen).

De sto­re smil var fun­det frem, og det sam­me var champag­ne­fla­sker­ne, da Fyn­bo Fon­den for et par uger si­den over­rak­te 1,1 mil­li­o­ner kro­ner til den fri­vil­li­ge for­e­ning Ud­vik­ling Kl­in­teb­jerg.

Pris­mod­ta­ge­ren var lyk­ke­lig for fonds­do­na­tio­nen, som gør, at der nu ef­ter ot­te års ven­ten en­de­lig kan sæt­tes gang i byg­ge­ri­et af et fæl­les­hus med nav­net Skal­le­vær­ket i den nord­fyn­s­ke lystbå­de­havn.

Og den gla­de gi­ver var godt til­freds med at støt­te et pro­jekt, som fon­den sy­nes gi­ver god me­ning, sam­ti­dig med at der var ta­le om in­tet min­dre end den stør­ste ud­de­ling i fon­dens hi­sto­rie.

Men det lig­ger sam­ti­dig fast, at Fyn­bo Fon­den al­drig igen kom­mer til at de­le så man­ge pen­ge ud. Fon­den har nem­lig den 6. juli i år få­et Ci­vilsty­rel­sens grøn­ne lys til at star­te sin af­vik­ling over tre år, og når de er gå­et, sæt­tes der punk­tum i hi­sto­ri­en om fon­den, som op­stod i 2009 i kølvan­det på fu­sio­nen mel­lem Fyn­bo For­sik­ring og søster­sel­ska­bet Nord For­sik­ring un­der nav­net Con­cor­dia For­sik­ring.

Der er sim­pelt­hen ik­ke no­gen for­nø­jel­se læn­ge­re ved at dri­ve en fond, når vi er ne­de på at ud­de­le 10-15.000 kro­ner om året.

Jør­gen Kjeld­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Fyn­bo Fon­den

”Vi har gen­nem fle­re år øn­sket at af­vik­le Fyn­bo Fon­den, og nu har vi en­de­lig få­et Ci­vilsty­rel­sens god­ken­del­se. Der er sim­pelt­hen ik­ke no­gen for­nø­jel­se læn­ge­re ved at dri­ve en fond, når vi er ne­de på at ud­de­le 10-15.000 kro­ner om året. Vo­res ka­pi­tal er – og har he­le ti­den væ­ret – på tre mil­li­o­ner kro­ner, og med de ren­te­sat­ser, der nu om da­ge er på vær­di­pa­pi­rer, er det me­get be­græn­set, hvad vi kan ud­de­le. For 12 år si­den var der helt an­der­le­des sat­ser på ren­ter­ne, men in­den for de se­ne­ste to-tre år er de fal­det og fal­det,” kon­sta­te­rer fon­dens 75-åri­­ge for­mand Jør­gen Kjeld­sen.

Han for­tæl­ler, at i en 10-årig pe­ri­o­de fra stif­tel­sen fik fon­den et til­skud fra Con­cor­dia For­sik­ring, og i den pe­ri­o­de hav­de fon­den væ­sent­ligt fle­re pen­ge at de­le ud af. Men det se­ne­ste par år har ik­ke væ­ret sjove, me­ner for­man­den.

Ikke just konfirmander

Jør­gen Kjeld­sen har sid­det i be­sty­rel­sen fra fon­dens start, og det sam­me har de øv­ri­ge fem be­sty­rel­ses­med­lem­mer. In­gen af de seks er, som for­man­den ud­tryk­ker det, ”just kon­fir­man­der læn­ge­re,” idet al­le er om­kring pen­sions­al­de­ren.

Jør­gen Kjeld­sen af­vi­ser, at det kun­ne gi­ve me­ning at gi­ve sta­fet­ten vi­de­re til nye og yn­gre be­sty­rel­ses­med­lem­mer.

”Det nyt­ter ik­ke no­get, når der ik­ke kom­mer no­gen pen­ge i kas­sen, og en ny be­sty­rel­se vil­le jo ha­ve sam­me me­get be­græn­se­de mu­lig­he­der for at de­le ud. Så vi har over­ho­ve­det ik­ke over­ve­jet at fin­de nye med­lem­mer til be­sty­rel­sen,” un­der­stre­ger Fyn­bo Fon­dens for­mand.

Han hå­ber, at fon­den i si­ne sid­ste tre le­ve­år kan gø­re en lil­le, men po­si­tiv for­skel i lo­ka­l­om­rå­det med den i run­de tal én mil­li­on kro­ner, der bli­ver at gø­re godt med. Og fak­tisk tæl­ler Jør­gen Kjeld­sen al­le­re­de nu ned til den 5. sep­tem­ber, hvor Fyn­bo Fon­den næ­ste gang skal for­sø­ge at spre­de lidt glæ­de.

”Den dag skal vi ud på ve­te­ran­hjem­met i Oden­se og over­ræk­ke et ma­le­ri, som vi har do­ne­ret. Det er til en spe­ci­el grup­pe af men­ne­sker, som vi har det rig­tig godt med at kun­ne til­go­de­se på den­ne må­de,” fast­slår Jør­gen Kjeld­sen.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…