Fynbo Fonden siger farvel efter rekordstor uddeling

Fynbo Fonden har fået grønt lys fra Civilstyrelsen til at afvikle fonden over en treårig periode. Der er ikke nogen fornøjelse ved at have en fond, som kun uddeler 10-15.000 kroner om året, mener fondens formand Jørgen Kjeldsen.

Klintebjerg (foto: Drone-Tek ved Per Mortensen)
Med do­na­tio­ner fra blandt an­det Fyn­bo Fon­den til den fri­vil­li­ge for­e­ning Ud­vik­ling Kl­in­teb­jerg kan der nu sæt­tes gang i byg­ge­ri­et af et fæl­les­hus med nav­net Skal­le­vær­ket i den nord­fyn­s­ke lystbå­de­havn (fo­to: Dro­ne-Tek ved Per Mortensen).

De sto­re smil var fun­det frem, og det sam­me var champag­ne­fla­sker­ne, da Fyn­bo Fon­den for et par uger si­den over­rak­te 1,1 mil­li­o­ner kro­ner til den fri­vil­li­ge for­e­ning Ud­vik­ling Klintebjerg.

Pris­mod­ta­ge­ren var lyk­ke­lig for fonds­do­na­tio­nen, som gør, at der nu ef­ter ot­te års ven­ten en­de­lig kan sæt­tes gang i byg­ge­ri­et af et fæl­les­hus med nav­net Skal­le­vær­ket i den nord­fyn­s­ke lystbådehavn.

Og den gla­de gi­ver var godt til­freds med at støt­te et pro­jekt, som fon­den sy­nes gi­ver god me­ning, sam­ti­dig med at der var ta­le om in­tet min­dre end den stør­ste ud­de­ling i fon­dens historie.

Men det lig­ger sam­ti­dig fast, at Fyn­bo Fon­den al­drig igen kom­mer til at de­le så man­ge pen­ge ud. Fon­den har nem­lig den 6. juli i år få­et Ci­vilsty­rel­sens grøn­ne lys til at star­te sin af­vik­ling over tre år, og når de er gå­et, sæt­tes der punk­tum i hi­sto­ri­en om fon­den, som op­stod i 2009 i kølvan­det på fu­sio­nen mel­lem Fyn­bo For­sik­ring og søster­sel­ska­bet Nord For­sik­ring un­der nav­net Con­cor­dia Forsikring.

Der er sim­pelt­hen ik­ke no­gen for­nø­jel­se læn­ge­re ved at dri­ve en fond, når vi er ne­de på at ud­de­le 10-15.000 kro­ner om året.

Jør­gen Kjeld­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Fyn­bo Fonden

”Vi har gen­nem fle­re år øn­sket at af­vik­le Fyn­bo Fon­den, og nu har vi en­de­lig få­et Ci­vilsty­rel­sens god­ken­del­se. Der er sim­pelt­hen ik­ke no­gen for­nø­jel­se læn­ge­re ved at dri­ve en fond, når vi er ne­de på at ud­de­le 10-15.000 kro­ner om året. Vo­res ka­pi­tal er – og har he­le ti­den væ­ret – på tre mil­li­o­ner kro­ner, og med de ren­te­sat­ser, der nu om da­ge er på vær­di­pa­pi­rer, er det me­get be­græn­set, hvad vi kan ud­de­le. For 12 år si­den var der helt an­der­le­des sat­ser på ren­ter­ne, men in­den for de se­ne­ste to-tre år er de fal­det og fal­det,” kon­sta­te­rer fon­dens 75-åri­ge for­mand Jør­gen Kjeldsen.

Han for­tæl­ler, at i en 10-årig pe­ri­o­de fra stif­tel­sen fik fon­den et til­skud fra Con­cor­dia For­sik­ring, og i den pe­ri­o­de hav­de fon­den væ­sent­ligt fle­re pen­ge at de­le ud af. Men det se­ne­ste par år har ik­ke væ­ret sjove, me­ner formanden.

Ikke just konfirmander

Jør­gen Kjeld­sen har sid­det i be­sty­rel­sen fra fon­dens start, og det sam­me har de øv­ri­ge fem be­sty­rel­ses­med­lem­mer. In­gen af de seks er, som for­man­den ud­tryk­ker det, ”just kon­fir­man­der læn­ge­re,” idet al­le er om­kring pensionsalderen.

Jør­gen Kjeld­sen af­vi­ser, at det kun­ne gi­ve me­ning at gi­ve sta­fet­ten vi­de­re til nye og yn­gre bestyrelsesmedlemmer.

”Det nyt­ter ik­ke no­get, når der ik­ke kom­mer no­gen pen­ge i kas­sen, og en ny be­sty­rel­se vil­le jo ha­ve sam­me me­get be­græn­se­de mu­lig­he­der for at de­le ud. Så vi har over­ho­ve­det ik­ke over­ve­jet at fin­de nye med­lem­mer til be­sty­rel­sen,” un­der­stre­ger Fyn­bo Fon­dens formand.

Han hå­ber, at fon­den i si­ne sid­ste tre le­ve­år kan gø­re en lil­le, men po­si­tiv for­skel i lo­ka­l­om­rå­det med den i run­de tal én mil­li­on kro­ner, der bli­ver at gø­re godt med. Og fak­tisk tæl­ler Jør­gen Kjeld­sen al­le­re­de nu ned til den 5. sep­tem­ber, hvor Fyn­bo Fon­den næ­ste gang skal for­sø­ge at spre­de lidt glæde.

”Den dag skal vi ud på ve­te­ran­hjem­met i Oden­se og over­ræk­ke et ma­le­ri, som vi har do­ne­ret. Det er til en spe­ci­el grup­pe af men­ne­sker, som vi har det rig­tig godt med at kun­ne til­go­de­se på den­ne må­de,” fast­slår Jør­gen Kjeldsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer