Fynbo Fonden siger farvel efter rekordstor uddeling

Fyn­bo Fon­den har få­et grønt lys fra Ci­vilsty­rel­sen til at af­vik­le fon­den over en tre­årig pe­ri­o­de. Der er ik­ke no­gen for­nø­jel­se ved at ha­ve en fond, som kun ud­de­ler 10-15.000 kro­ner om året, me­ner fon­dens for­mand Jør­gen Kjeldsen.

Klintebjerg (foto: Drone-Tek ved Per Mortensen)
Med do­na­tio­ner fra blandt an­det Fyn­bo Fon­den til den fri­vil­li­ge for­e­ning Ud­vik­ling Kl­in­teb­jerg kan der nu sæt­tes gang i byg­ge­ri­et af et fæl­les­hus med nav­net Skal­le­vær­ket i den nord­fyn­s­ke lystbå­de­havn (fo­to: Dro­­ne-Tek ved Per Mortensen).

De sto­re smil var fun­det frem, og det sam­me var champag­ne­fla­sker­ne, da Fyn­bo Fon­den for et par uger si­den over­rak­te 1,1 mil­li­o­ner kro­ner til den fri­vil­li­ge for­e­ning Ud­vik­ling Klintebjerg.

Pris­mod­ta­ge­ren var lyk­ke­lig for fonds­do­na­tio­nen, som gør, at der nu ef­ter ot­te års ven­ten en­de­lig kan sæt­tes gang i byg­ge­ri­et af et fæl­les­hus med nav­net Skal­le­vær­ket i den nord­fyn­s­ke lystbådehavn.

Og den gla­de gi­ver var godt til­freds med at støt­te et pro­jekt, som fon­den sy­nes gi­ver god me­ning, sam­ti­dig med at der var ta­le om in­tet min­dre end den stør­ste ud­de­ling i fon­dens historie.

Men det lig­ger sam­ti­dig fast, at Fyn­bo Fon­den al­drig igen kom­mer til at de­le så man­ge pen­ge ud. Fon­den har nem­lig den 6. juli i år få­et Ci­vilsty­rel­sens grøn­ne lys til at star­te sin af­vik­ling over tre år, og når de er gå­et, sæt­tes der punk­tum i hi­sto­ri­en om fon­den, som op­stod i 2009 i kølvan­det på fu­sio­nen mel­lem Fyn­bo For­sik­ring og søster­sel­ska­bet Nord For­sik­ring un­der nav­net Con­cor­dia Forsikring.

Der er sim­pelt­hen ik­ke no­gen for­nø­jel­se læn­ge­re ved at dri­ve en fond, når vi er ne­de på at ud­de­le 10-15.000 kro­ner om året.

Jør­gen Kjeld­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Fyn­bo Fonden

”Vi har gen­nem fle­re år øn­sket at af­vik­le Fyn­bo Fon­den, og nu har vi en­de­lig få­et Ci­vilsty­rel­sens god­ken­del­se. Der er sim­pelt­hen ik­ke no­gen for­nø­jel­se læn­ge­re ved at dri­ve en fond, når vi er ne­de på at ud­de­le 10-15.000 kro­ner om året. Vo­res ka­pi­tal er – og har he­le ti­den væ­ret – på tre mil­li­o­ner kro­ner, og med de ren­te­sat­ser, der nu om da­ge er på vær­di­pa­pi­rer, er det me­get be­græn­set, hvad vi kan ud­de­le. For 12 år si­den var der helt an­der­le­des sat­ser på ren­ter­ne, men in­den for de se­ne­ste to-tre år er de fal­det og fal­det,” kon­sta­te­rer fon­dens 75-åri­­ge for­mand Jør­gen Kjeldsen.

Han for­tæl­ler, at i en 10-årig pe­ri­o­de fra stif­tel­sen fik fon­den et til­skud fra Con­cor­dia For­sik­ring, og i den pe­ri­o­de hav­de fon­den væ­sent­ligt fle­re pen­ge at de­le ud af. Men det se­ne­ste par år har ik­ke væ­ret sjove, me­ner formanden.

Ikke just konfirmander

Jør­gen Kjeld­sen har sid­det i be­sty­rel­sen fra fon­dens start, og det sam­me har de øv­ri­ge fem be­sty­rel­ses­med­lem­mer. In­gen af de seks er, som for­man­den ud­tryk­ker det, ”just kon­fir­man­der læn­ge­re,” idet al­le er om­kring pensionsalderen.

Jør­gen Kjeld­sen af­vi­ser, at det kun­ne gi­ve me­ning at gi­ve sta­fet­ten vi­de­re til nye og yn­gre bestyrelsesmedlemmer.

”Det nyt­ter ik­ke no­get, når der ik­ke kom­mer no­gen pen­ge i kas­sen, og en ny be­sty­rel­se vil­le jo ha­ve sam­me me­get be­græn­se­de mu­lig­he­der for at de­le ud. Så vi har over­ho­ve­det ik­ke over­ve­jet at fin­de nye med­lem­mer til be­sty­rel­sen,” un­der­stre­ger Fyn­bo Fon­dens formand.

Han hå­ber, at fon­den i si­ne sid­ste tre le­ve­år kan gø­re en lil­le, men po­si­tiv for­skel i lo­ka­l­om­rå­det med den i run­de tal én mil­li­on kro­ner, der bli­ver at gø­re godt med. Og fak­tisk tæl­ler Jør­gen Kjeld­sen al­le­re­de nu ned til den 5. sep­tem­ber, hvor Fyn­bo Fon­den næ­ste gang skal for­sø­ge at spre­de lidt glæde.

”Den dag skal vi ud på ve­te­ran­hjem­met i Oden­se og over­ræk­ke et ma­le­ri, som vi har do­ne­ret. Det er til en spe­ci­el grup­pe af men­ne­sker, som vi har det rig­tig godt med at kun­ne til­go­de­se på den­ne må­de,” fast­slår Jør­gen Kjeldsen.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…