Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

En ny spørgeskemaundersøgelse fra Fondenes Videnscenter sætter fokus på 84 fondes hidtidige og forventede fremtidige uddelinger relateret til coronakrisen. Samtidig offentliggøres resultaterne af en undersøgelse af danskernes syn på fondenes betydning under coronakrisen, der viser, at syv ud af ti anser fondenes rolle som vigtig eller særdeles vigtig.

Fondenes Videncenter – Fondene under corona
Iføl­ge en net­op of­fent­lig­gjort ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har over halv­de­len af de ads­purg­te fon­de be­vil­get pen­ge til cor­o­na-re­la­te­re­de ind­sat­ser ind­til vi­de­re i 2020.

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser som føl­ge af pan­de­mi­en. Iføl­ge en net­op of­fent­lig­gjort ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter med tit­len ’Fon­de­ne un­der cor­o­na’ har så­le­des over halv­de­len af de ads­purg­te fon­de be­vil­get pen­ge til cor­o­na-re­la­te­re­de ind­sat­ser ind­til vi­de­re i 2020.

Helt præ­cis 49 ud af de 84 fon­de, der har sva­ret på spørgs­må­le­ne fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, sva­ren­de til 60 pro­cent, an­gi­ver, at de al­le­re­de har fo­re­ta­get el­ler plan­læg­ger at fo­re­ta­ge al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger el­ler an­dre al­men­nyt­ti­ge ind­sat­ser som kon­se­kvens af cor­ona­kri­sen. Yder­li­ge­re 23 fon­de (28 pro­cent af de ads­purg­te) har plan­lagt, men end­nu ik­ke fo­re­ta­get be­vil­lin­ger til cor­o­na-re­la­te­re­de indsatser.

Sær­ligt de stør­ste fon­de, der hver især i 2019 hav­de et år­ligt be­vil­lings­ni­veau på over 100 mil­li­o­ner kro­ner, har væ­ret ak­ti­ve un­der cor­ona­kri­sen. I den­ne grup­pe er det iføl­ge un­der­sø­gel­sen 19 ud af 23 fon­de, 83 pro­cent, der har åb­net for kas­sen til cor­o­na-ind­sat­ser, mens der er ta­le om 78 pro­cent af fon­de­ne i grup­pen med et sam­let be­vil­lings­ni­veau i 2019 på 10-100 mil­li­o­ner kro­ner om året.

Når fon­de­ne skal kig­ge fremad, sva­rer 23 ud af de 84 fon­de (27 pro­cent) ja til, at de har pla­ner om at fo­re­ta­ge yder­li­ge­re be­vil­lin­ger til cor­o­na-re­la­te­re­de ind­sat­ser. Kig­ger man iso­le­ret på grup­pen af mest ge­ne­rø­se fon­de – dem med be­vil­lin­ger i 2019 på over 100 mil­li­o­ner kro­ner – er det 61 pro­cent, som har pla­ner om nye og fle­re cor­o­na-be­vil­lin­ger i den kom­men­de tid.

Deler det samme eller mere ud end budgetteret

Un­der­sø­gel­sen ret­ter og­så sø­ge­ly­set mod fon­de­nes for­ven­te­de sam­le­de be­vil­lings­ni­veau­er i år og de næ­ste to år. Og her er den over­ord­ne­de ten­dens, at stør­ste­delen af fon­de­ne for­ven­ter at be­vil­ge en­ten det sam­me el­ler me­re i pe­ri­o­den 2020-2022.

Helt ek­sakt 68 ud af de 84 ads­purg­te fon­de, sva­ren­de til 81 pro­cent, for­ven­ter at de­le det sam­me el­ler me­re ud i 2020 sam­men­holdt med det bud­get­te­re­de. For de kom­men­de to år er det 74 pro­cent af fon­de­ne, der for­ven­ter at de­le det sam­me el­ler me­re ud.

Med til bil­le­det hø­rer dog den vig­ti­ge nu­an­ce, at det især er i de stør­ste fon­de, bud­get­ter­ne vil bli­ve sprængt i in­de­væ­ren­de år.

Mens næ­sten halv­de­len (10 ud af 23) blandt de fon­de, der i 2019 be­vil­ge­de over 100 mil­li­o­ner kro­ner, reg­ner med at skrue op for be­vil­lings­ni­veau­et i 2020 sam­men­holdt med det bud­get­te­re­de, er det kun seks ud af de 61 fon­de, som i 2019 be­vil­ge­de un­der 100 mil­li­o­ner kro­ner, der for­ven­ter at de­le me­re end bud­get­te­ret ud i 2020. Langt ho­ved­par­ten, 45 fon­de, for­ven­ter at hol­de sig in­den for 2020-budgettet.

En­kel­te fon­de kal­ku­le­rer med at nedska­le­re ud­de­lin­ger­ne i år. Blandt al­le ads­purg­te 84 fon­de sva­rer 13, at de for­ven­ter at de­le min­dre ud i 2020, 10 kal­ku­le­rer med at de­le min­dre ud i 2021, mens fi­re af fon­de­ne reg­ner med at vil­le de­le min­dre ud i 2022.

Iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vi­ser un­der­sø­gel­sen, at der ge­ne­relt ik­ke er grund til at fryg­te fær­re ud­del­te pen­ge fra fon­de­ne de kom­men­de år.

”Vi sat­te ana­ly­sen i gang, for­di en ræk­ke ngo’er og in­sti­tu­tio­ner har ud­trykt usik­ker­hed om­kring, hvor­dan Covid-19 kan kom­me til at på­vir­ke fon­de­nes mu­lig­hed for at de­le pen­ge ud. Og det over­ord­ne­de bud­skab, når vi nu står med tal­le­ne i hån­den, er, at der er grund til at slå koldt vand i blo­det. Der vil væ­re en­kel­te fon­de, som ram­mes på ud­de­lin­ger­ne, men der er ik­ke umid­del­bart grund til at fryg­te, at der ge­ne­relt kom­mer fær­re pen­ge fra fon­de­ne de kom­men­de år. Sær­ligt ik­ke i 2020, hvor fon­de­ne for­ven­ter, at der kom­mer fle­re pen­ge,” si­ger Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Fon­de­nes Videnscenter.

Støtter projekter, som ikke støttes af andre

I sin nye ana­ly­se of­fent­lig­gør Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter sam­ti­dig re­sul­ta­ter­ne for en un­der­sø­gel­se, Kan­tar Gal­lup har fo­re­ta­get i maj blandt et re­præ­sen­ta­tivt ud­snit af be­folk­nin­gen om fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter un­der coronakrisen.

Over­ord­net set vur­de­rer dan­sker­ne, at fon­de­ne har spil­let en stor, po­si­tiv rol­le un­der kri­sen. 30 pro­cent af de ads­purg­te sva­rer så­le­des, at de me­ner, fon­de­nes støt­te un­der cor­ona­kri­sen har væ­ret ”sær­de­les vig­tig,” mens 39 pro­cent sva­rer ”vig­tig.”

I den mod­sat­te bold­ga­de ka­rak­te­ri­se­rer hen­holds­vis ni og to pro­cent af re­spon­den­ter­ne fon­de­nes støt­te un­der cor­ona­kri­sen som hen­holds­vis ”ik­ke sær­lig vig­tig” og ”slet ik­ke vigtig.”

Blandt dem, der fin­der fon­de­nes rol­le un­der cor­ona­kri­sen ”sær­de­les vig­tig” el­ler ”vig­tig,” pe­ger 60 pro­cent på, at fon­de­ne støt­ter pro­jek­ter, der ik­ke støt­tes af an­dre. Næ­sten halv­de­len, 49 pro­cent, me­ner, at fon­de­ne støt­ter sær­ligt ud­sat­te grup­per, og 46 pro­cent har sat hak ved, at fon­de­ne støt­ter lang­sig­te­de indsatser.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer