Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

En ny spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter sæt­ter fo­kus på 84 fon­des hid­ti­di­ge og for­ven­te­de frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger re­la­te­ret til cor­ona­kri­sen. Sam­ti­dig of­fent­lig­gø­res re­sul­ta­ter­ne af en un­der­sø­gel­se af dan­sker­nes syn på fon­de­nes be­tyd­ning un­der cor­ona­kri­sen, der vi­ser, at syv ud af ti an­ser fon­de­nes rol­le som vig­tig el­ler sær­de­les vig­tig.

Fondenes Videncenter – Fondene under corona
Iføl­ge en net­op of­fent­lig­gjort ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har over halv­de­len af de ads­purg­te fon­de be­vil­get pen­ge til cor­o­­na-re­la­te­re­­de ind­sat­ser ind­til vi­de­re i 2020.

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser som føl­ge af pan­de­mi­en. Iføl­ge en net­op of­fent­lig­gjort ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter med tit­len ’Fon­de­ne un­der cor­o­na’ har så­le­des over halv­de­len af de ads­purg­te fon­de be­vil­get pen­ge til cor­o­­na-re­la­te­re­­de ind­sat­ser ind­til vi­de­re i 2020.

Helt præ­cis 49 ud af de 84 fon­de, der har sva­ret på spørgs­må­le­ne fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, sva­ren­de til 60 pro­cent, an­gi­ver, at de al­le­re­de har fo­re­ta­get el­ler plan­læg­ger at fo­re­ta­ge al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger el­ler an­dre al­men­nyt­ti­ge ind­sat­ser som kon­se­kvens af cor­ona­kri­sen. Yder­li­ge­re 23 fon­de (28 pro­cent af de ads­purg­te) har plan­lagt, men end­nu ik­ke fo­re­ta­get be­vil­lin­ger til cor­o­­na-re­la­te­re­­de ind­sat­ser.

Sær­ligt de stør­ste fon­de, der hver især i 2019 hav­de et år­ligt be­vil­lings­ni­veau på over 100 mil­li­o­ner kro­ner, har væ­ret ak­ti­ve un­der cor­ona­kri­sen. I den­ne grup­pe er det iføl­ge un­der­sø­gel­sen 19 ud af 23 fon­de, 83 pro­cent, der har åb­net for kas­sen til cor­o­­na-ind­­sat­­ser, mens der er ta­le om 78 pro­cent af fon­de­ne i grup­pen med et sam­let be­vil­lings­ni­veau i 2019 på 10-100 mil­li­o­ner kro­ner om året.

Når fon­de­ne skal kig­ge fremad, sva­rer 23 ud af de 84 fon­de (27 pro­cent) ja til, at de har pla­ner om at fo­re­ta­ge yder­li­ge­re be­vil­lin­ger til cor­o­­na-re­la­te­re­­de ind­sat­ser. Kig­ger man iso­le­ret på grup­pen af mest ge­ne­rø­se fon­de – dem med be­vil­lin­ger i 2019 på over 100 mil­li­o­ner kro­ner – er det 61 pro­cent, som har pla­ner om nye og fle­re cor­o­­na-be­vil­lin­­ger i den kom­men­de tid.

Deler det samme eller mere ud end budgetteret

Un­der­sø­gel­sen ret­ter og­så sø­ge­ly­set mod fon­de­nes for­ven­te­de sam­le­de be­vil­lings­ni­veau­er i år og de næ­ste to år. Og her er den over­ord­ne­de ten­dens, at stør­ste­delen af fon­de­ne for­ven­ter at be­vil­ge en­ten det sam­me el­ler me­re i pe­ri­o­den 2020-2022.

Helt ek­sakt 68 ud af de 84 ads­purg­te fon­de, sva­ren­de til 81 pro­cent, for­ven­ter at de­le det sam­me el­ler me­re ud i 2020 sam­men­holdt med det bud­get­te­re­de. For de kom­men­de to år er det 74 pro­cent af fon­de­ne, der for­ven­ter at de­le det sam­me el­ler me­re ud.

Med til bil­le­det hø­rer dog den vig­ti­ge nu­an­ce, at det især er i de stør­ste fon­de, bud­get­ter­ne vil bli­ve sprængt i in­de­væ­ren­de år.

Mens næ­sten halv­de­len (10 ud af 23) blandt de fon­de, der i 2019 be­vil­ge­de over 100 mil­li­o­ner kro­ner, reg­ner med at skrue op for be­vil­lings­ni­veau­et i 2020 sam­men­holdt med det bud­get­te­re­de, er det kun seks ud af de 61 fon­de, som i 2019 be­vil­ge­de un­der 100 mil­li­o­ner kro­ner, der for­ven­ter at de­le me­re end bud­get­te­ret ud i 2020. Langt ho­ved­par­ten, 45 fon­de, for­ven­ter at hol­de sig in­den for 2020-bud­­get­tet.

En­kel­te fon­de kal­ku­le­rer med at nedska­le­re ud­de­lin­ger­ne i år. Blandt al­le ads­purg­te 84 fon­de sva­rer 13, at de for­ven­ter at de­le min­dre ud i 2020, 10 kal­ku­le­rer med at de­le min­dre ud i 2021, mens fi­re af fon­de­ne reg­ner med at vil­le de­le min­dre ud i 2022.

Iføl­ge se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vi­ser un­der­sø­gel­sen, at der ge­ne­relt ik­ke er grund til at fryg­te fær­re ud­del­te pen­ge fra fon­de­ne de kom­men­de år.

”Vi sat­te ana­ly­sen i gang, for­di en ræk­ke ngo’er og in­sti­tu­tio­ner har ud­trykt usik­ker­hed om­kring, hvor­dan Covid-19 kan kom­me til at på­vir­ke fon­de­nes mu­lig­hed for at de­le pen­ge ud. Og det over­ord­ne­de bud­skab, når vi nu står med tal­le­ne i hån­den, er, at der er grund til at slå koldt vand i blo­det. Der vil væ­re en­kel­te fon­de, som ram­mes på ud­de­lin­ger­ne, men der er ik­ke umid­del­bart grund til at fryg­te, at der ge­ne­relt kom­mer fær­re pen­ge fra fon­de­ne de kom­men­de år. Sær­ligt ik­ke i 2020, hvor fon­de­ne for­ven­ter, at der kom­mer fle­re pen­ge,” si­ger Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter.

Støtter projekter, som ikke støttes af andre

I sin nye ana­ly­se of­fent­lig­gør Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter sam­ti­dig re­sul­ta­ter­ne for en un­der­sø­gel­se, Kan­tar Gal­lup har fo­re­ta­get i maj blandt et re­præ­sen­ta­tivt ud­snit af be­folk­nin­gen om fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter un­der cor­ona­kri­sen.

Over­ord­net set vur­de­rer dan­sker­ne, at fon­de­ne har spil­let en stor, po­si­tiv rol­le un­der kri­sen. 30 pro­cent af de ads­purg­te sva­rer så­le­des, at de me­ner, fon­de­nes støt­te un­der cor­ona­kri­sen har væ­ret ”sær­de­les vig­tig,” mens 39 pro­cent sva­rer ”vig­tig.”

I den mod­sat­te bold­ga­de ka­rak­te­ri­se­rer hen­holds­vis ni og to pro­cent af re­spon­den­ter­ne fon­de­nes støt­te un­der cor­ona­kri­sen som hen­holds­vis ”ik­ke sær­lig vig­tig” og ”slet ik­ke vig­tig.”

Blandt dem, der fin­der fon­de­nes rol­le un­der cor­ona­kri­sen ”sær­de­les vig­tig” el­ler ”vig­tig,” pe­ger 60 pro­cent på, at fon­de­ne støt­ter pro­jek­ter, der ik­ke støt­tes af an­dre. Næ­sten halv­de­len, 49 pro­cent, me­ner, at fon­de­ne støt­ter sær­ligt ud­sat­te grup­per, og 46 pro­cent har sat hak ved, at fon­de­ne støt­ter lang­sig­te­de ind­sat­ser.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…