Undersøgelse afslører børnearbejde blandt Bikubenfondens investeringer

Mens Bikubenfonden arbejder for udsatte børn og unge, har fonden investeret i selskaber, der står bag menneskerettighedsbrud og børnearbejde. Sagerne er langt fra i orden og meget utilfredsstillende, siger direktør Søren Kaare-Andersen, og Bikubenfonden vil nu overveje nye værktøjer for at investere mere ansvarligt.

Det ame­ri­kan­ske ar­bejds­mi­ni­ste­ri­um U.S. De­part­ment of La­bor gen­nem­fø­rer i øje­blik­ket un­der­sø­gel­ser af sel­ska­bet Heart­hsi­de Food So­lu­tions for an­sæt­tel­se af børn un­der far­li­ge ar­bejds­for­hold. Fo­to: De­part­ment of Labor/Shawn T. Moore

Bi­ku­ben­fon­den, en af lan­dets to­ne­an­gi­ven­de fon­de på det so­ci­a­le om­rå­de, har pla­ce­ret pen­ge i en ræk­ke sel­ska­ber med al­vor­li­ge pro­ble­mer på samvit­tig­he­den. Her­un­der et sel­skab, som er un­der ef­ter­forsk­ning for brug af bør­ne­ar­bej­de i USA.

Det vi­ser en ana­ly­se af fon­dens in­ve­ste­rin­ger, som Bi­ku­ben­fon­den selv har få­et fo­re­ta­get på tværs af al­le aktivklasser.

"Det er sa­ger om bør­ne­ar­bej­de, dy­re­vel­færd og al­vor­li­ge mil­jøska­der, som dis­se sel­ska­ber er re­la­te­re­de til, så det er al­vor­li­ge om­rå­der," ly­der det i analysen.

Bi­ku­ben­fon­den har ik­ke selv om­talt pro­ble­mer­ne of­fent­ligt, og fon­den of­fent­lig­gør ik­ke de kon­kre­te ak­tier og ob­liga­tio­ner i investeringsporteføljen.

Til gen­gæld får Bi­ku­ben­fon­den år­ligt la­vet en bæ­re­dyg­tig­heds­a­na­ly­se af sin po­r­te­føl­je, hvori en ek­stern in­ve­ste­rings­rå­d­gi­ver må­ler ak­tiepor­te­føl­jens på­virk­ning af kli­ma og so­ci­a­le forhold.

Bæ­re­dyg­tig­heds­a­na­ly­sen bli­ver of­fent­lig­gjort, og det er i den­ne 123 si­der lan­ge rap­port, pro­ble­mer­ne er omtalt.

Bi­ku­ben­fon­den fo­re­ta­ger li­ge­som man­ge an­dre fon­de og or­ga­ni­sa­tio­ner si­ne in­ve­ste­rin­ger gen­nem ka­pi­tal­for­val­te­re. Og blandt fon­dens pri­va­te equi­ty-in­ve­ste­rin­ger fin­der man ame­ri­kan­ske Heart­hsi­de Food So­lu­tions, som pro­du­ce­rer og pak­ker fø­de­va­rer for kend­te mær­ker som Che­e­rios og Cheetos.

Sel­ska­bet har iføl­ge ana­ly­sen væ­ret in­vol­ve­ret i 40 så­kald­te ESG-re­la­te­re­de hæn­del­ser. Med an­dre ord pro­blem­sa­ger in­den for mil­jøspørgs­mål, so­ci­a­le spørgs­mål el­ler virksomhedsledelse.

"Heart­hsi­de Food er kun in­vol­ve­ret i ESG-re­la­te­re­de hæn­del­ser in­den­for so­ci­a­le og an­dre for­hold. In­den­for dis­se to om­rå­der er det spe­ci­elt bør­ne­ar­bej­de, ar­bejds­mil­jø og sik­ker­hed samt brud på in­ter­na­tio­nal lov­giv­ning," ly­der i den se­ne­ste bæ­re­dyg­tig­heds­a­na­ly­se, som er fra april 2024.

Krænker FN's retningslinjer

Det ame­ri­kan­ske ar­bejds­mi­ni­ste­ri­um U.S. De­part­ment of La­bor gen­nem­fø­rer i øje­blik­ket un­der­sø­gel­ser af Heart­hsi­de Food So­lu­tions for an­sæt­tel­se af børn un­der far­li­ge arbejdsforhold.

I fe­bru­ar 2023 af­slø­re­de en ar­ti­kel i New York Ti­mes en ræk­ke lo­vover­træ­del­ser i form af bør­ne­ar­bej­de og far­li­ge ar­bejds­for­hold på fø­de­va­re­gi­gan­tens fa­brik i Michigan.

Fa­brik­ken var iføl­ge avi­sen fuld af min­dre­åri­ge ar­bej­de­re fra ho­ved­sa­ge­ligt Mel­le­ma­me­ri­ka, som ar­bej­de­de på nat­hold ved far­li­ge ma­ski­ner og industriovne.

"Pro­ble­mer med bør­ne­ar­bej­de med­fø­rer al­tid hø­je om­døm­me­ri­si­ci, da man har at gø­re med en me­get sår­bar grup­pe men­ne­sker," si­ger An­dreas Ra­s­che, pro­fes­sor i virk­som­heds­ansvar ved CBS, som Fun­dats har fo­re­lagt oplysningerne.

Heart­hsi­de Food So­lu­tions selv har skudt skyl­den på de an­sæt­tel­ses­a­gen­tu­rer, sel­ska­bet be­nyt­ter. Sel­ska­bet "ta­ger an­kla­ger­ne al­vor­ligt" og "vil ta­ge skridt mod for­bed­ring". Men tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re har for­talt, hvor­dan sel­ska­bets le­de­re i for­vej­en hav­de mod­ta­get – og ig­no­re­ret – op­lys­nin­ger om børnearbejde.

Iføl­ge Bi­ku­ben­fon­dens ana­ly­se har Heart­hsi­de Food So­lu­tions brudt med FN's Glo­bal Com­pa­ct, et sæt ret­nings­linjer for virk­som­he­ders sam­funds­ansvar. Virk­som­he­der be­hø­ver vel at mær­ke ik­ke at føl­ge ret­nings­linjer­ne, men de kan fri­vil­ligt væl­ge at til­slut­te sig.

"Det er en kor­rekt ana­ly­se, at dis­se for­hold kræn­ker prin­cip­per­ne i FN's Glo­bal Com­pa­ct," si­ger An­dreas Ra­s­che, som har skre­vet fle­re bø­ger om an­svar­lig ledelse.

Men, si­ger han:

"Det kræn­ker og­så FN's ret­nings­linjer for er­hvervs­liv og men­ne­ske­ret­tig­he­der, hvil­ket ef­ter min me­ning er et stør­re problem."

FN's ret­nings­linjer for er­hvervs­liv og men­ne­ske­ret­tig­he­der, de så­kald­te UNGP'er, som blev enstem­migt ved­ta­get af FN’s Men­ne­ske­ret­tig­heds­råd i 2011, ud­gør den før­ste glo­ba­le stan­dard for virk­som­he­ders an­svar for at hånd­te­re ri­si­ko­en for brud på menneskerettighederne.

Det er langt fra i or­den og me­get utilfredsstillende.

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – adm. di­rek­tør, Bikubenfonden

Mens hi­sto­ri­er­ne om bør­ne­ar­bej­de er nye, har sik­ker­heds­pro­ble­mer­ne i Heart­hsi­de Food So­lu­tions væ­ret kendt i åre­vis. Sel­ska­bet, som har 39 fa­brik­ker i USA, har hø­stet på­ta­ler fra det ame­ri­kan­ske ar­bejds­til­syn for 34 over­træ­del­ser si­den 2019. Mindst 11 ar­bej­de­re har få­et am­pu­te­ret lem­mer i sam­me periode.

Iføl­ge ame­ri­kan­ske da­ta­ba­ser har sel­ska­bet og­så få­et 40 bø­der for at over­træ­de ar­bejds­mil­jø­lov­giv­nin­gen. Sa­ger­ne går helt til­ba­ge til 2004, mens 11 af sa­ger­ne er fo­re­kom­met in­den for de sid­ste to år.

Ved Cen­ter for Er­hvervs­ret og Of­fent­lig Re­gu­le­ring på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet pe­ger lek­tor Lo­ne Wan­da­hl Mouy­al på, at fon­de, virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner bedst mu­ligt gar­de­rer sig mod pro­ble­ma­ti­ske in­ve­ste­rin­ger ved at sik­re kon­kre­te af­ta­ler med de­res kapitalforvaltere.

"Virk­som­he­der og ka­pi­tal­for­val­te­re kan til dels imø­de­gå så­dan­ne om­døm­me­ri­si­ci ved at sik­re, at pro­ces­ser og for­ret­nings­gan­ge til hånd­te­ring af ne­ga­ti­ve ind­virk­nin­ger er so­li­de, og at de kom­mu­ni­ke­rer om de ud­for­drin­ger, der måt­te op­stå," si­ger Lo­ne Wan­da­hl Mouy­al, som til dag­lig er lek­tor i er­hvervs­ret og bæredygtighed.

Se­rie: Ska­de­li­ge investeringer

Fun­dats har i en ræk­ke ar­tik­ler sat fo­kus på dan­ske fon­des in­ve­ste­rin­ger, som i fle­re til­fæl­de om­fat­ter ak­tier og ob­liga­tio­ner i ver­dens mest kli­ma­ska­de­li­ge sel­ska­ber. In­ve­ste­rin­ger, der of­te stri­der mod fon­de­nes eg­ne grøn­ne løfter.

Læs de se­ne­ste ar­tik­ler i se­ri­en her:

Kon­ge­hu­sets fon­de in­ve­ste­rer i ver­dens mest kli­ma­ska­de­li­ge selskaber

Spar Nord Fon­den vil lu­ge ud i kli­ma­ska­de­li­ge investeringer

Dansk grund­forsk­ning bli­ver fi­nan­si­e­ret med kulsor­te aktier

Fon­de­nes in­ve­ste­rin­ger er luk­ket land

Den Dan­ske Na­tur­fond har kulsor­te ak­tier for millioner

Dødsfald og dyremishandling

Heart­hsi­de Food So­lu­tions er ik­ke det ene­ste pro­blem i Bi­ku­ben­fon­dens investeringsportefølje.

Mens den ame­ri­kan­ske fø­de­va­re­kon­cern kan no­te­res for 40 så­kald­te ESG-re­la­te­re­de hæn­del­ser, står den bri­ti­ske su­per­mar­kedskæ­de WM Mor­ri­son Su­per­mar­kets for ik­ke min­dre end 359 ESG-re­la­te­re­de hæn­del­ser. Her­un­der 22 sa­ger om kræn­kel­ser af men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, ly­der det i analysen.

WM Mor­ri­son, som har næ­sten 500 bu­tik­ker i Stor­bri­tan­ni­en un­der brands som Mor­ri­sons og Sa­feway, har tid­li­ge­re ind­kas­se­ret bø­der for ra­ce­diskri­mi­na­tion og en lang ræk­ke an­dre sa­ger om ar­bejds­mil­jø. Sel­ska­bet fik sid­ste år en bø­de sva­ren­de til over 30 mil­li­o­ner kro­ner ef­ter en me­d­ar­bej­ders døds­fald som føl­ge af mang­len­de sikkerhed.

Se­ne­st er WM Mor­ri­son kom­met un­der an­kla­ge for at bry­de dy­re­vel­færds­reg­ler på et af si­ne slag­te­ri­er, ef­ter at skjul­te op­ta­gel­ser vi­ste, hvor­dan gri­se blev slå­et og sparket.

Hos Bi­ku­ben­fon­den selv be­teg­ner adm. di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen det som me­get util­freds­stil­len­de, at der i fon­dens in­ve­ste­rings­por­te­føl­je fin­des sel­ska­ber med sa­ger om blandt an­det børnearbejde.

”Det er langt fra i or­den og me­get util­freds­stil­len­de. Og vi ar­bej­der på at læg­ge pres på, der hvor vi kan,” skri­ver Sø­ren Kaa­re-An­der­sen i en email via Bi­ku­ben­fon­dens presseafdeling.

I ly­set af de pro­ble­ma­ti­ske in­ve­ste­rin­ger bør Bi­ku­ben­fon­den via si­ne ka­pi­tal­for­val­te­re i før­ste om­gang for­sø­ge at på­vir­ke sel­ska­ber­ne gen­nem ak­tivt ejer­skab, si­ger pro­fes­sor An­dreas Ra­s­che – og om nød­ven­digt skil­le sig af med aktierne.

"Med hen­syn til Bi­ku­ben­fon­dens mu­lig­he­der for at re­a­ge­re vil­le den for­sig­ti­ge stra­te­gi først og frem­mest væ­re at en­ga­ge­re sig med virk­som­he­der­ne. Må­let må væ­re at sø­ge di­a­log og prø­ve at for­stå, hvad virk­som­he­den har til hen­sigt at gø­re ved pro­ble­mer­ne, og om dis­se pro­ble­mer an­er­ken­des," si­ger han.

"I ek­sem­pel­vis til­fæl­det med Heart­hsi­de Food So­lu­tions an­er­ken­der virk­som­he­den ik­ke nød­ven­dig­vis pro­ble­met, hvil­ket i sig selv er et pro­blem. Hvis virk­som­he­der­ne ik­ke ser ud til at væ­re vil­li­ge til at sam­ar­bej­de om sa­gen, og hvis pro­ble­mer­ne er do­ku­men­te­re­de, bør fon­den over­ve­je at fra­sæl­ge si­ne ak­tier," si­ger professoren.

Skal redegøre for investeringer

Lek­tor Lo­ne Wan­da­hl Mouy­al pe­ger li­ge­som An­dreas Ra­s­che på FN's ret­nings­linjer for er­hvervs­liv og men­ne­ske­ret­tig­he­der som ret­tes­nor for an­svar­li­ge investeringer.

Pro­ble­met er, at der li­ge­som OECD's ret­nings­linjer for an­svar­lig virk­som­heds­ad­færd kun er ta­le om net­op ret­nings­linjer. Det kan imid­ler­tid æn­dre sig i de kom­men­de år, si­ger hun med hen­vis­ning til, at Eu­ro­pa-Par­la­men­tet i april god­kend­te det så­kald­te Cor­pora­te Sustai­na­bi­li­ty Due Di­li­gen­ce Directive.

"Man­ge af dis­se re­gel­sæt bli­ver nu med ved­ta­gel­sen af EU's di­rek­tiv om bæ­re­dyg­tig­hed og due di­li­gen­ce til juri­disk bin­den­de for­plig­tel­ser, når di­rek­ti­vet er gen­nem­ført i dansk ret. Det vil så på sigt ha­ve be­tyd­ning for den slags sa­ger, du om­ta­ler. Det be­ty­der for ek­sem­pel, at virk­som­he­der og ka­pi­tal­for­val­te­re skal iden­ti­fi­ce­re fak­ti­ske og po­ten­ti­el­le ne­ga­ti­ve ind­virk­nin­ger på men­ne­ske­ret­tig­he­der, ar­bejds­ta­ger­ret­tig­he­der med vi­de­re, og at de skal fore­byg­ges og af­bø­des, hvis de kon­kret op­står," si­ger Lo­ne Wan­da­hl Mouyal.

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen for­tæl­ler, at Bi­ku­ben­fon­dens in­ve­ste­rings­for­val­te­re nu er ble­vet bedt om at re­de­gø­re for de pro­ble­ma­ti­ske in­ve­ste­rin­ger samt de­res pla­ner for at hand­le på problemet.

”Vi får net­op ud­ar­bej­det en bæ­re­dyg­tig­heds­a­na­ly­se for at få vi­den om, hvor vi kan sæt­te ind og age­re for at for­bed­re vo­res in­ve­ste­rings­por­te­føl­je. Ana­ly­sen gi­ver os mu­lig­hed for at læg­ge pres på vo­res in­ve­ste­rings­for­val­te­re, og de er i de her til­fæl­de ble­vet bedt om at re­de­gø­re for de­res in­ve­ste­ring, og hvor­dan de har tænkt sig at hand­le på pro­ble­met. Vi ved, at an­kla­ger­ne bli­ver ta­get se­ri­øst, men vi bli­ver ved med at hol­de dem op på, at der er nødt til at ske for­bed­rin­ger,” skri­ver Sø­ren Kaare-Andersen.

I bå­de Heart­hsi­de Food So­lu­tions' og WM Mor­ri­sons til­fæl­de er der imid­ler­tid ta­le om så­kald­te il­lik­vi­de in­ve­ste­rin­ger, der ik­ke kan sæl­ges på kort sigt, op­ly­ser han.

In­ve­ste­rin­ger­ne i de to sel­ska­ber er fo­re­ta­get i 2016 og 2018 med 12 års lø­be­tid, og de kan der­for ik­ke umid­del­bart sæl­ges. Der­for vil Bi­ku­ben­fon­den i ste­det læg­ge pres på investeringsforvalterne.

Også klimaskadelige investeringer

Og­så på kli­ma­om­rå­det er der pro­ble­mer i Bi­ku­ben­fon­dens po­r­te­føl­je. Her har fon­den ak­tier i nog­le af ver­dens mest foru­re­nen­de sel­ska­ber in­den for olie og gas. To af de sel­ska­ber, som fon­den er med til at fi­nan­si­e­re, er oven i kø­bet at fin­de blandt de 20 stør­ste CO2-ud­le­de­re på ver­dens­plan. Det gæl­der de sy­da­me­ri­kan­ske olie­sel­ska­ber Pe­tróleos Me­xi­ca­nos og Pe­tróleos de Ve­nezu­ela, som des­u­den har væ­ret in­vol­ve­ret i sa­ger om men­ne­ske­ret­tig­heds­kræn­kel­ser og kor­rup­tion.

Fem af de fos­si­le sel­ska­ber, Bi­ku­ben­fon­den har in­ve­ste­ret i, er i dag eks­klu­de­ret af dan­ske pen­sions­sel­ska­ber på grund af de­res kli­ma­ska­de­li­ge ak­ti­vi­te­ter. Det gæl­der for­u­den Pe­tróleos de Ve­nezu­ela og Pe­tróleos Me­xi­ca­nos og­så det ca­na­di­ske olie­sel­skab Whi­tecap Resour­ces, bri­ti­ske Kon­dor Fi­nan­ce, som fi­nan­si­e­rer olie­ud­vin­ding, samt Si­nopec Mar­ke­ting, en gren af China Pe­trole­um & Che­mi­cal Corporation.

Der­til kom­mer en ræk­ke an­dre sel­ska­ber med pro­ble­mer in­den for mil­jø, so­ci­a­le for­hold og le­del­ses­for­hold. Her­un­der 13 – for­u­den Heart­hsi­de Food So­lu­tions og WM Mor­ri­son – som iføl­ge ana­ly­sen bry­der med FN's Glo­bal Compact.

Hvad an­går den kon­kre­te in­ve­ste­ring i Pe­tróleos de Ve­nezu­ela, skri­ver Sø­ren Kaare-Andersen:

”Den in­ve­ste­ring er vi stærkt kri­tisk over­for, og vi er i gang med at få den ud af vo­res po­r­te­føl­je hur­tigst mu­ligt. Det har vi gjort helt ty­de­ligt for vo­res in­ve­ste­rings­for­val­te­re, som nu har skilt sig af med 40 pro­cent af be­hold­nin­gen og ar­bej­der på at skil­le sig af med re­sten hur­tigst mu­ligt – in­den for få måneder.”

"Ikke i mål endnu"

Bi­ku­ben­fon­den ud­del­te sid­ste år me­re end 145 mil­li­o­ner kro­ner og pla­ce­re­de sig for an­det år i træk blandt lan­dets 30 mest ud­de­len­de fon­de. Be­sty­rel­ses­for­mand Ni­els Sme­de­gaard for­tal­te i sep­tem­ber, at fon­dens ud­de­lin­ger in­den for få år ven­tes at run­de 225 mil­li­o­ner kro­ner årligt.

Bæ­re­dyg­tig­heds­a­na­ly­sen, som Bi­ku­ben­fon­den har få­et fo­re­ta­get af sel­ska­bet Cu­ro Ca­pi­tal, op­li­ster ik­ke al­le fon­dens in­ve­ste­rin­ger; hel­ler ik­ke al­le sel­ska­ber med kon­sta­te­re­de pro­ble­mer. Ana­ly­sen in­de­hol­der blandt an­det ud­valg­te be­skri­vel­ser af de mest pro­ble­ma­ti­ske sel­ska­ber, en li­ste over de ti sel­ska­ber med flest pro­blem­sa­ger og en li­ste over sel­ska­ber, der bry­der med FN's Glo­bal Compact.

De kon­tro­ver­si­el­le in­ve­ste­rin­ger sy­nes at stå i kon­trast til Bi­ku­ben­fon­dens eg­ne ud­mel­din­ger om an­svar­li­ge investeringer.

"Fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed lig­ger som en na­tur­lig del af vo­res ar­bej­de med at be­dri­ve filan­tro­pi. Vi er be­vid­ste om at age­re hen­sigts­mæs­sigt og bæ­re­dyg­tigt i for­hold til bå­de mil­jø og kli­ma, so­ci­a­le for­hold og sel­skabs­le­del­se," skri­ver Bi­ku­ben­fon­den i sin se­ne­ste års­be­ret­ning.

Pro­ble­mer med bør­ne­ar­bej­de med­fø­rer al­tid hø­je om­døm­me­ri­si­ci, da man har at gø­re med en me­get sår­bar grup­pe mennesker.

An­dreas Ra­s­che – pro­fes­sor, CBS

Fon­dens in­ve­ste­rin­ger fo­re­ta­ges med af­sæt i blandt an­det FN's Glo­bal Com­pa­ct – som mindst 15 sel­ska­ber i po­r­te­følj­en alt­så al­li­ge­vel bry­der med.

"I for­hold til vo­res in­ve­ste­rin­ger ta­ger vi af­sæt i de FN-støt­te­de prin­cip­per for an­svar­li­ge in­ve­ste­rin­ger, FN's Glo­bal Com­pa­ct og øv­ri­ge ved­tag­ne in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner med Dan­marks til­træ­del­se. Det be­ty­der blandt an­det, at vi, når vi in­ve­ste­rer, ta­ger hen­syn til ESG, og at vo­res in­ve­ste­rin­ger ik­ke om­fat­ter kon­tro­ver­si­el­le vå­ben el­ler to­baks­pro­duk­tion," ly­der det i årsberetningen.

Fun­dats har der­for spurgt, om Bi­ku­ben­fon­den har en kon­kret in­ve­ste­rings­po­li­tik, som for­hol­der sig til ESG-kri­te­ri­er, og som alt­så ude­luk­ker in­ve­ste­rin­ger i sel­ska­ber, der ik­ke le­ver op til kri­te­ri­er­ne. Det har fon­den ikke.

”Vi vur­de­rer ESG-pro­ces­ser ved hver in­ve­ste­ring og valg af ka­pi­tal­for­val­ter. Vur­de­rin­gen ta­ger af­sæt i de FN-støt­te­de prin­cip­per for an­svar­li­ge in­ve­ste­rin­ger, FN's Glo­bal Com­pa­ct og øv­ri­ge ved­tag­ne in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner med Dan­marks til­træ­del­se. Vi vil se på, om vi skal ta­ge an­dre værk­tø­jer i brug for at age­re me­re bæ­re­dyg­tigt og an­svar­ligt,” skri­ver Sø­ren Kaare-Andersen.

Vi har og­så spurgt, om Bi­ku­ben­fon­den har no­gen af­ta­ler med fon­dens ka­pi­tal­for­val­te­re, som for­hol­der sig til ESG-kri­te­ri­er, og som til­sva­ren­de vil­le ude­luk­ke de mest pro­ble­ma­ti­ske in­ve­ste­rin­ger. Det for­hol­der Sø­ren Kaa­re-An­der­sen sig ik­ke kon­kret til.

”Vi får år­ligt fo­re­ta­get en gen­nem­lys­ning af vo­res in­ve­ste­rings­por­te­føl­je ud fra en bæ­re­dyg­tig­heds­vin­kel net­op for at få et red­skab til den vi­de­re di­a­log og ar­bej­de med vo­res in­ve­ste­rings­for­val­te­re. Vi har med ana­ly­sen som vej­vi­ser re­du­ce­ret vo­res ESG-ri­si­ko be­trag­te­ligt. Men vi er ik­ke i mål end­nu, og vi fort­sæt­ter ar­bej­det,” skri­ver han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer