Spar Nord Fonden vil luge ud i klimaskadelige investeringer

Fonden, hvis uddelinger vokser betydeligt i 2024, kan ikke dele penge ud til bæredygtige formål med den ene hånd og foretage klimaskadelige investeringer med den anden hånd, fortæller bestyrelsesformand Michael Slavensky Dahl.

Hav­mil­jø­vog­ter er en af de or­ga­ni­sa­tio­ner, der har mod­ta­get ud­de­lin­ger fra Spar Nord Fon­den (Fo­to: Havmiljøvogter).

Spar Nord Fon­den vil ik­ke læn­ge­re ha­ve ak­tier i virk­som­he­der, der ik­ke un­der­støt­ter den grøn­ne om­stil­ling. Det for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl, ef­ter at Spar Nord Fon­den i sin se­ne­ste års­rap­port har er­klæ­ret, at fon­den i år har ta­get hul på til­tag, der skal ned­brin­ge ak­tiepor­te­føl­jens CO2-aftryk.

"Fo­kus for 2024 vil væ­re på CO2-ud­led­ning gen­nem in­ve­ste­rin­ger, og der ar­bej­des på gen­nem­fø­rel­se af nye til­tag, der kan mind­ske kli­maaf­tryk­ket i Fon­dens in­ve­ste­rin­ger," skri­ver fon­den i sin årsrapport.

Be­sty­rel­sens be­slut­ning om kli­ma­ven­li­ge in­ve­ste­rin­ger er truf­fet i er­ken­del­se af, at der skal væ­re en sam­men­hæng mel­lem fon­dens ud­de­lin­ger og in­ve­ste­rin­ger, for­kla­rer Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

"Når vi i år bru­ger 100 mil­li­o­ner kro­ner på at støt­te fæl­les­ska­ber og ini­ti­a­ti­ver, der og­så er koblet til bæ­re­dyg­tig­hed og kli­ma, sy­nes vi ik­ke, at vi med den ene hånd kan de­le pen­ge ud til de her for­mål og med den an­den hånd fo­re­ta­ge in­ve­ste­rin­ger, der pe­ger i den an­den ret­ning," si­ger bestyrelsesformanden.

Be­slut­nin­gen er ik­ke ble­vet min­dre pres­se­ren­de af, at den frie for­mue i Spar Nord Fon­den i lø­bet af de se­ne­ste år er vok­set som føl­ge af et sti­gen­de ud­byt­te fra Spar Nord Bank, som fon­den ejer 20 pro­cent af.

"Det er en an­led­ning til at kig­ge det he­le igen­nem igen og få truf­fet nog­le be­slut­nin­ger om ret­nin­gen for fon­dens in­ve­ste­rin­ger," si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Spar Nord Fon­dens ud­de­lin­ger er si­den 2020 ste­get fra om­kring 40 mil­li­o­ner kro­ner til om­kring 60 mil­li­o­ner kro­ner, og fon­den kom­mer til at sæt­te ny ud­de­lings­re­kord i år grun­det den øko­no­mi­ske ud­vik­ling i Spar Nord Bank. Ind­tæg­ter­ne i lan­dets fem­te­stør­ste bank med ho­ved­sæ­de i Aal­borg vok­se­de med 17,6 mil­li­ar­der kro­ner i 2023, som blev et af de mest lu­kra­ti­ve år for ban­ker­ne i årtier.

Spar Nord Fon­den for­ven­te­de i ja­nu­ar at ud­de­le op til 120 mil­li­o­ner kro­ner i 2024.

Gennemsigtige investeringer

Med be­slut­nin­gen om kli­ma­ven­li­ge in­ve­ste­rin­ger føl­ger og­så en am­bi­tion om at væ­re trans­pa­rent om hvil­ke virk­som­he­der, fon­den har ak­tier i, for­kla­rer han.

"Og vi har jo og­så lagt mær­ke til de hi­sto­ri­er, Fun­dats har skre­vet om det her em­ne," si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl med hen­vis­ning til, at nær­væ­ren­de me­die i lø­bet af de se­ne­ste må­ne­der har af­dæk­ket, at bå­de Den Dan­ske Na­tur­fond og Dan­marks Grund­forsk­nings­fond har in­ve­ste­ret mil­li­o­ner af kro­ner fra den dan­ske stat i i kul, olie og gas, her­un­der nog­le af de mest CO2-ud­le­den­de sel­ska­ber på verdensplan.

In­ve­ste­rin­ger, der stri­der mod Pa­ris­af­ta­len så­vel som fon­de­nes eg­ne løf­ter om grøn­ne in­ve­ste­rin­ger. Forsk­nings­mi­ni­ster Chri­sti­na Ege­lund (M) af­ven­ter i øje­blik­ket en re­de­gø­rel­se fra Grund­forsk­nings­fon­den om fon­dens sor­te investeringer.

Fun­dats har og­så tid­li­ge­re om­talt, at fon­de­nes in­ve­ste­rin­ger er luk­ket land. Selv om løf­ter om bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger har vun­det ind­pas i fonds­ver­de­nen, har kun seks af lan­dets 100 mest ud­de­len­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger valgt at of­fent­lig­gø­re de­res investeringslister.

Når den nye in­ve­ste­rings­po­li­tik lig­ger fast, går vo­res ad­mi­ni­stra­tion i gang med at fø­re den ud i li­vet i sam­ar­bej­de med vo­res investeringsudvalg.

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl – be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Nord Fonden

Hos Nor­dea-fon­den meld­te be­sty­rel­sen i fe­bru­ar ud, at der frem­over skal væ­re fuld gen­nem­sig­tig­hed om pla­ce­rin­gen af fon­dens 15 mil­li­ar­der kro­ner sto­re for­mue. Men be­sty­rel­sen fast­holdt sam­ti­dig en in­ve­ste­rings­po­li­tik, der gi­ver mu­lig­hed for at kun­ne in­ve­ste­re i kulsor­te ak­tier helt frem til 2029. Og­så selv­om fon­den i øje­blik­ket ik­ke har pla­ce­ret mid­ler i fos­si­le selskaber.

"Så en del af ar­bej­det hand­ler og­så om, at vi vil væ­re me­re trans­pa­ren­te om­kring vo­res in­ve­ste­rin­ger. Det vil vi gø­re ved at læg­ge vo­res in­ve­ste­rings­po­li­tik op på hjem­mesi­den – og må­ske og­så vo­res kon­kre­te vær­di­pa­pi­rer," si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Vil I sen­de os je­res aktieliste?

"Det kan vi sand­syn­lig­vis godt, når vi får de her til­tag im­ple­men­te­ret. Frem til næ­ste be­sty­rel­ses­mø­de i ju­ni for­be­re­der vi, hvor­dan vo­res præ­ci­se po­li­tik skal væ­re. Der­for har vi hel­ler ik­ke til­pas­set vo­res po­r­te­føl­jer end­nu. Det for­ven­ter vi at gø­re hen over som­me­ren og efteråret."

"Ef­ter næ­ste be­sty­rel­ses­mø­de kan jeg væ­re me­get me­re in­for­ma­tiv, for så har vi be­slut­tet præ­cis, hvad vi gør," si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Så det lig­ger end­nu ik­ke helt fast, at I kom­mer til at læg­ge je­res kon­kre­te in­ve­ste­rings­li­ste frem?

"Nej, det har vi ik­ke af­talt end­nu. Det er et spørgs­mål, be­sty­rel­sen skal ta­ge stil­ling til. Så jeg kan ik­ke si­ge det med sik­ker­hed, " si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Udlugning i porteføljen

Hvor­dan skal det fo­re­gå, når I ar­bej­der på at mind­ske kli­maaf­tryk­ket i je­res investeringer?

"Vi star­ter med at for­mu­le­re vo­res po­li­tik på om­rå­det. Vi har kig­get på hvil­ke kri­te­ri­er, man i prak­sis kan læg­ge ned over si­ne investeringer."

Her ske­ler be­sty­rel­sen ek­sem­pel­vis til EU's så­kald­te tak­so­no­mi­for­ord­ning, som in­de­bæ­rer krav til er­hvervs­li­vet om rap­por­te­ring om mil­jø­mæs­sigt bæ­re­dyg­ti­ge øko­no­mi­ske aktiviteter.

"Der­ef­ter skal vi ha­ve af­kla­ret, hvor­dan vi kan in­d­ar­bej­de de nye kri­te­ri­er i vo­res in­ve­ste­rings­po­li­tik og for­mid­le dem til Spar Nord Bank, som va­re­ta­ger vo­res in­ve­ste­rin­ger," si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Når vi i år bru­ger 100 mil­li­o­ner kro­ner på at støt­te fæl­les­ska­ber og ini­ti­a­ti­ver, der og­så er koblet til bæ­re­dyg­tig­hed og kli­ma, sy­nes vi ik­ke, at vi med den ene hånd kan de­le pen­ge ud til de her for­mål og med den an­den hånd fo­re­ta­ge in­ve­ste­rin­ger, der pe­ger i den an­den retning.

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl – be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Nord Fonden

Så det bli­ver en pro­ces i stil med den, vi ken­der fra de dan­ske pen­sions­kas­ser, hvor man ope­re­rer med eks­klu­sions­li­ster over fir­ma­er, man ik­ke øn­sker at in­ve­ste­re i; og så skal der på den bag­grund lu­ges ud i je­res ak­tu­el­le aktieportefølje?

"Ja, net­op. Vi har i år mod­ta­get et stort ud­byt­te fra Spar Nord Bank. De pen­ge har vi ik­ke pla­ce­ret i lang­sig­te­de in­ve­ste­rin­ger end­nu, for­di vi af­ven­ter, at vi får en in­ve­ste­rings­po­li­tik på plads. Når den nye in­ve­ste­rings­po­li­tik lig­ger fast, går vo­res ad­mi­ni­stra­tion i gang med at fø­re den ud i li­vet i sam­ar­bej­de med vo­res in­ve­ste­rings­ud­valg," si­ger bestyrelsesformanden.

Hvis jeg rin­ger til dig igen om­kring års­skif­tet, sid­der I så med en ak­tiepor­te­føl­je, der flug­ter med de kri­te­ri­er, I nu går i gang med at definere?

"Ja, det vil vi ha­ve. Og hvis du rin­ger til som­mer, vil vi ha­ve en in­ve­ste­rings­po­li­tik, som er ved­ta­get, og som vi er i gang med at im­ple­men­te­re. Det skal ske un­der hen­syn til, at vi må­ske i dag har nog­le in­ve­ste­rin­ger, som vil fal­de uden for de kri­te­ri­er. Dem må vi så af­vik­le på en må­de, som og­så er øko­no­misk forsvarlig."

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer