Kongehusets fonde investerer i verdens mest klimaskadelige selskaber

Mens Kong Frederik med egne ord vil sætte fokus på klimakampen, har to af Kongehusets mest profilerede fonde investeret i en lang række af verdens mest forurenende selskaber, som er sortlistet af danske pensionsselskaber. Investeringer, der står i modstrid til kongens grønne udmeldinger, siger eksperter.

Si­den tronskif­tet i ja­nu­ar har Kong Fre­de­rik i fle­re sam­men­hæn­ge for­talt om hans grøn­ne am­bi­tio­ner for Kon­ge­hu­set (Fo­to: Keld Navn­toft, Kongehuset ©).

Med Kong Fre­de­rik i spid­sen skal Kon­ge­hu­set for al­vor sæt­te fo­kus på kli­ma­for­an­drin­ger og den grøn­ne om­stil­ling. Det stod klart, da den nye re­gent over­tog tro­nen i januar.

"Som kon­ge­par er vi op­ta­get af at kun­ne med­vir­ke til at gi­ve jord­klo­den vi­de­re til den næ­ste ge­ne­ra­tion i god stand, hvil­ket for­ud­sæt­ter, at vi frem­mer den grøn­ne om­stil­ling. Vi vil der­for i vi­dest mu­li­ge om­fang støt­te op om ind­sat­ser for na­tur­be­va­rel­se, bi­o­di­ver­si­tet og imø­de­gå­el­se af kli­ma­for­an­drin­ger," for­tæl­ler Kong Fre­de­rik selv i bo­gen Kon­ge­ord, som ef­ter tronskif­tet blev ud­solgt på no­get nær rekordtid.

Si­den har Kong Fre­de­rik, som hur­tigt fik til­nav­net Kli­ma­kon­gen, ved fle­re lej­lig­he­der for­talt om de grøn­ne am­bi­tio­ner, blandt an­det da han på sin før­ste of­fi­ci­el­le rej­se stod i spid­sen for en dansk de­le­ga­tion med fle­re mi­ni­stre og virk­som­he­der som Ve­st­as og Ør­sted, der rej­ste til Po­len for at frem­me dan­ske løs­nin­ger på klimaudfordringen.

Ik­ke de­sto min­dre er Kon­ge­hu­set med til at fi­nan­si­e­re nog­le af ver­dens mest foru­re­nen­de sel­ska­ber in­den for kul, olie og gas. Det kan Fun­dats nu af­slø­re i sam­ar­bej­de med Politiken.

Det fo­re­går gen­nem to af Kon­ge­hu­sets mest pro­fi­le­re­de al­men­nyt­ti­ge fon­de, Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­riks Fond samt re­gent­par­rets egen fond, Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond, hvor kon­gen selv er bestyrelsesformand.

De to kon­ge­li­ge fon­de ud­de­ler pen­ge til en lang ræk­ke al­men­nyt­ti­ge for­mål, her­un­der mil­jøor­ga­ni­sa­tio­ner som dan­ske Pla­stic Change.

Men sam­ti­dig in­ve­ste­rer fon­de­ne i en lang ræk­ke fos­si­le sel­ska­ber, der er in­ter­na­tio­nalt kendt for de­res kli­ma­ska­de­li­ge aktiviteter.

Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i års­regn­ska­ber­ne fra 2022 for Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond så­vel som Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­riks Fond. I regn­ska­ber­ne frem­går det, at de to fon­de in­ve­ste­rer en del af de­res for­mu­er i ak­tier og ob­liga­tio­ner gen­nem en ræk­ke investeringsforeninger.

Verdens største CO2-udledere

En gen­nem­gang af in­ve­ste­rin­ger­ne vi­ser, at po­r­te­følj­en for Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond om­fat­ter ak­tier og ob­liga­tio­ner i mindst 52 sel­ska­ber, som be­skæf­ti­ger sig med kul, olie el­ler gas. For Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­riks Fond dre­jer det sig om mindst 53 sel­ska­ber. De fle­ste af sel­ska­ber­ne går igen i beg­ge fon­des porteføljer.

Det står klart, når man sam­men­hol­der fon­de­nes in­ve­ste­rin­ger med den ty­ske or­ga­ni­sa­tion Ur­gewalds to­ne­an­gi­ven­de re­gi­stre over ver­dens mest kli­ma­be­la­sten­de selskaber.

"Jeg vil­le ik­ke be­døm­me dis­se in­ve­ste­rin­ger som væ­ren­de sær­ligt me­get i over­ens­stem­mel­se med en stra­te­gi om at re­du­ce­re fos­si­le brænd­stof­fer, som vil­le sen­de et sig­nal om kli­ma­ven­lig in­ve­ste­ring," si­ger pro­fes­sor An­dreas Ra­s­che fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School, som til dag­lig for­sker i blandt an­det bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, og som har få­et fo­re­lagt materialet.

Syv af de sel­ska­ber, som Kon­ge­hu­sets to fon­de er med til at fi­nan­si­e­re, er oven i kø­bet at fin­de blandt de 20 stør­ste CO2-ud­le­de­re på ver­dens­plan. Det gæl­der den fran­ske ener­gi­gi­gant To­ta­lE­ner­gies, sy­da­me­ri­kan­ske Pe­tróleos de Ve­nezu­ela og Pe­tróleos Me­xi­ca­nos, det au­stral­ske mi­ne­sel­skab BHP og de bri­ti­ske kon­cer­ner Shell og BP.

Og det gæl­der den ame­ri­kan­ske olie- og gas­gi­gant Oc­ci­den­tal, som er in­ter­na­tio­nalt kendt for fra­ck­ing, en sær­ligt kon­tro­ver­si­el me­to­de til at ud­vin­de olie og gas ved at pum­pe ke­mi­ka­li­er ned i un­der­grun­den, hvil­ket ef­ter­la­der sto­re mæng­der gif­tigt af­fald og in­de­bæ­rer en be­ty­de­lig ri­si­ko for foru­re­net grundvand.

Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond, som for­ri­ge år ud­del­te 8,7 mil­li­o­ner kro­ner til al­men­nyt­ti­ge for­mål, har iføl­ge års­regn­ska­bet in­ve­ste­ret 115 mil­li­o­ner kro­ner i dan­ske og uden­land­ske in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger, mens 1,7 mil­li­o­ner kro­ner er pla­ce­ret di­rek­te i uden­land­ske aktier.

Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond, som år­ligt ud­de­ler om­kring 1,5 mil­li­o­ner kro­ner til al­men­nyt­ti­ge for­mål, har in­ve­ste­ret 35 mil­li­o­ner kro­ner i dan­ske investeringsforeninger.

Endnu mere kul

Ak­tier og ob­liga­tio­ner i kli­ma­ska­de­li­ge virk­som­he­der ud­gør vel at mær­ke en lil­le del af de to kon­ge­li­ge fon­des in­ve­ste­rin­ger, som sam­let set er spredt på fle­re hund­re­de dan­ske og uden­land­ske selskaber.

"Men det er prin­cip­pet: Der fin­des pro­duk­ter, hvor in­ve­sto­rer­ne slip­per fri af fos­si­le sel­ska­ber. Hvis kon­gen kun­ne fin­de ud af sæt­te si­ne pen­ge i dem, så kan an­dre og­så," si­ger Tho­mas Me­i­nert Lar­sen, kampag­ne­le­der for An­svar­lig Frem­tid, en grup­pe i Kli­ma­be­væ­gel­sen med fo­kus på kli­ma­ven­li­ge investeringer.

"Hvis ik­ke vi får flyt­tet fle­re in­ve­ste­rin­ger væk fra det fos­si­le og over i det grøn­ne, kan vi ik­ke le­ve op til Pa­ris­af­ta­len," si­ger han og påpeger:

"At der even­tu­elt bli­ver lidt hø­je­re el­ler lidt la­ve­re af­kast i fon­den, be­ty­der in­gen­ting sam­men­lig­net med kon­gens rygte."

Blandt de to kon­ge­li­ge fon­des in­ve­ste­rin­ger fin­der man 13 sel­ska­ber i kulin­du­stri­en. Kul er den mest foru­re­nen­de af al­le ener­gikil­der, idet kul­for­bræn­ding ud­le­der me­re CO2 end bå­de olie og gas, og FN har op­for­dret til en ud­fas­ning af kul i OECD-lan­de­ne i 2030.

Og mens nog­le af sel­ska­ber­ne har of­fent­lig­gjort pla­ner om ud­fas­ning af kul i frem­ti­den, in­ve­ste­rer mindst tre af sel­ska­ber­ne på li­sten li­ge­frem i nye kul­pro­jek­ter, her­un­der ame­ri­kan­ske Air Pro­ducts and Che­mi­cals og de to ja­pan­ske kon­cer­ner Su­mi­to­mo Cor­pora­tion og Maru­be­ni Corporation.

Fle­re an­dre sel­ska­ber har til­sva­ren­de pla­ner om at eks­pan­de­re in­den for olie el­ler gas, ek­sem­pel­vis To­ta­lE­ner­gies, Shell, ita­li­en­ske Eni og span­ske Repsol.

"Nog­le af dis­se virk­som­he­der, for ek­sem­pel Shell, har end­da til­ba­gerul­let de­res kli­ma­mål. Så vidt jeg ved, plan­læg­ger kun BP en re­el ned­gang i pro­duk­tions­vo­lu­men, mens man­ge an­dre af de fos­si­le virk­som­he­der plan­læg­ger en uæn­dret pro­duk­tions­vo­lu­men el­ler end­da ud­vi­del­ser," si­ger pro­fes­sor An­dreas Rasche.

Masser af fossilfrie muligheder

De to kon­ge­li­ge fon­de fo­re­ta­ger ho­ved­sa­ge­ligt de­res in­ve­ste­rin­ger gen­nem in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger un­der Dan­ske In­vest. Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­riks Fond har dog og­så på egen hånd købt ak­tier i en ræk­ke sel­ska­ber, her­un­der og­så fle­re af de fos­si­le sel­ska­ber på Ur­gewalds li­ster. Det dre­jer sig om før­nævn­te To­ta­lE­ner­gies og BHP samt det bri­ti­ske ener­gi­sel­skab Na­tio­nal Grid og det ame­ri­kan­ske ener­gi­sel­skab Ne­xtE­ra Energy.

Al­le in­ve­ste­rin­ger­ne gen­nem Dan­ske In­vest le­ver gan­ske vist op til Ar­ti­kel 8 i EU's så­kald­te Di­sclo­su­re-for­ord­ning, som har til for­mål at ska­be trans­pa­rens om de tre ESG-pa­ra­me­tre mil­jø, so­ci­a­le for­hold og god selskabsledelse.

Jeg vil­le ik­ke be­døm­me dis­se in­ve­ste­rin­ger som væ­ren­de sær­ligt me­get i over­ens­stem­mel­se med en stra­te­gi om at re­du­ce­re fos­si­le brænd­stof­fer, som vil­le sen­de et sig­nal om kli­ma­ven­lig investering

An­dreas Ra­s­che – pro­fes­sor, CBS

Men en blåstem­pling ef­ter Ar­ti­kel 8 kræ­ver kun, at in­ve­ste­rin­ger­ne in­de­hol­der "bæ­re­dyg­ti­ge ele­men­ter" og stil­ler – mod­sat Ar­ti­kel 9 – ik­ke krav om et grund­læg­gen­de bæ­re­dyg­tigt for­mål. Og Ar­ti­kel 8-klas­si­fi­ce­rin­gen ude­luk­ker alt­så ik­ke in­ve­ste­rin­ger i ver­dens mest foru­re­nen­de selskaber.

"Ar­ti­kel 8 er det ab­so­lut­te mini­mum og bør ik­ke fun­ge­re som re­fe­ren­ce­punkt, hvis man øn­sker en po­r­te­føl­je uden fos­si­le brænd­stof­fer," si­ger An­dreas Rasche.

"Man kun­ne gø­re me­get me­re, især hvis man of­fent­ligt ta­ler for kam­pen mod kli­ma­for­an­drin­ger. Det nem­me­ste vil­le væ­re at in­ve­ste­re gen­nem in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger, der fuld­stæn­digt fra­sor­te­rer fos­si­le brænd­stof­virk­som­he­der," si­ger han.

Sam­me vur­de­ring ly­der fra Tho­mas Me­i­nert Larsen:

"Ar­ti­kel 8 scre­e­ner ik­ke de pro­ble­ma­ti­ske olie- og gas­sel­ska­ber væk. Det bur­de dem, der rå­d­gi­ver kon­gen om, hvor­dan han sik­rer sig en tro­vær­dig grøn pro­fil, vi­de," si­ger han og pe­ger på, at de fle­ste ka­pi­tal­for­val­te­re i dag har fos­sil­frie pro­duk­ter på hylden.

Så­dan har vi gjort

Fun­dats har gen­nem Ci­vilsty­rel­sen få­et ak­tind­sigt i de se­ne­ste god­kend­te års­regn­ska­ber for Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond samt Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­riks Fond.

Her frem­går det, at de to fon­de ho­ved­sa­ge­ligt in­ve­ste­rer gen­nem en ræk­ke dan­ske in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger. Vi har sam­men­holdt hver af de på­gæl­den­de in­ve­ste­rings­for­e­nin­gers po­r­te­føl­jer med den an­er­kend­te ty­ske or­ga­ni­sa­tion Ur­gewalds in­ter­na­tio­na­le re­gi­stre over fos­si­le sel­ska­ber, Glo­bal Co­al Exit List og Glo­bal Oil and Gas Exit List, som se­ne­st er op­da­te­ret i novem­ber 2023.

Der­u­d­over har vi sam­men­holdt po­r­te­føl­jer­ne med en ræk­ke af de eks­klu­sions­li­ster, som dan­ske pen­sions­sel­ska­ber be­nyt­ter til at fra­sor­te­re in­ter­na­tio­na­le sel­ska­ber, som de blandt an­det på grund af kli­ma­hen­syn ik­ke vil in­ve­ste­re i.

Fun­dats har delt re­sul­ta­ter­ne af gen­nem­gan­gen med Po­li­ti­ken, som vi brin­ger hi­sto­ri­en i sam­ar­bej­de med.

Sortlistet

Hos de dan­ske pen­sions­sel­ska­ber, som over de se­ne­ste år har fo­ku­se­ret på bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, har man da og­så valgt at sæt­te bar­ren et helt an­det sted. Ef­ter fle­re års of­fent­lig kri­tik af sor­te in­ve­ste­rin­ger fø­rer de fle­ste pen­sions­sel­ska­ber i dag eks­klu­sions­li­ster over in­ter­na­tio­na­le sel­ska­ber, de ik­ke øn­sker at støtte.

Og af de i alt 54 fos­si­le sel­ska­ber, som Kon­ge­hu­sets fon­de er med til at fi­nan­si­e­re, er ik­ke min­dre end 43 sel­ska­ber sort­li­s­tet af dan­ske pen­sions­sel­ska­ber. Det vi­ser en gen­nem­gang af pen­sions­sel­ska­ber­nes eksklusionslister.

"Det vil­le næp­pe væ­re svært at in­ve­ste­re med en me­get skar­pe­re grøn pro­fil," si­ger An­dreas Rasche.

"Må­le­stok­ken for af­k­ar­bo­ni­se­ring er Pa­ris­af­ta­len. Så virk­som­he­der, der ik­ke er i over­ens­stem­mel­se med den­ne af­ta­le, bør ude­luk­kes fra en po­r­te­føl­je, der føl­ger stær­ke kli­maam­bi­tio­ner. Et godt re­fe­ren­ce­punkt kun­ne væ­re EU's for­ord­ning fra 2020 om Pa­ris-af­stem­te ben­ch­marks," si­ger han.

Klimakongen

De kon­ge­li­ge fon­de ud­del­te sid­ste år pen­ge til 134 pro­jek­ter in­den for de kul­tu­rel­le, vi­den­ska­be­li­ge og so­ci­a­le om­rå­der, og den kon­ge­li­ge fa­mi­lie del­ta­ger ak­tivt i ar­bej­det med at ud­væl­ge og vur­de­re an­søg­nin­ger­ne, ly­der det i Kon­ge­hu­sets se­ne­ste års­rap­port.

Her bli­ver det og­så frem­hæ­vet, at Kon­ge­hu­set – og ik­ke mindst Kong Fre­de­rik og Dron­ning Mary per­son­ligt – er op­ta­get af kam­pen for mil­jø og klima.

"Gen­nem me­re end to år­ti­er har Kron­prin­sen væ­ret op­ta­get af de glo­ba­le kli­ma- og mil­jøud­for­drin­ger og bi­dra­get til at ska­be op­mærk­som­hed om Dan­marks rol­le som fo­re­gang­sland in­den for den grøn­ne om­stil­ling," ly­der det i årsrapporten.

At der even­tu­elt bli­ver lidt hø­je­re el­ler lidt la­ve­re af­kast i fon­den, be­ty­der in­gen­ting sam­men­lig­net med kon­gens rygte

Tho­mas Me­i­nert Lar­sen – kampag­ne­le­der, An­svar­lig Fremtid

Kort før tronskif­tet delt­og Kong Fre­de­rik i COP28 i Du­b­ai, hvor han sam­men med dan­ske mi­ni­stre og virk­som­he­der prom­ove­re­de Dan­marks rol­le i kam­pen for at nå FN’s kli­ma­mål. Tid­li­ge­re på året rej­ste han til Ni­ger sam­men med mi­ni­ster for glo­bal kli­ma­po­li­tik Dan Jør­gen­sen for at sæt­te fo­kus på klimakampen.

Un­der et be­søg i New York i ef­ter­å­ret holdt Dron­ning Mary en ta­le om Dan­marks rol­le i et in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de for at øge op­mærk­som­he­den om kon­se­kven­ser­ne af hav­ni­veaustig­nin­ger og an­dre kli­ma­for­an­drin­ger. Hun har si­den 2020 væ­ret præ­si­dent for WWF Ver­dens­na­tur­fon­den i Danmark.

Skal drøftes på bestyrelsesmøder

Fun­dats har fo­re­lagt op­lys­nin­ger­ne i sa­gen for Kon­ge­hu­set og stil­let en ræk­ke spørgs­mål om de fos­si­le investeringer.

Vi har blandt an­det spurgt, om Kon­ge­hu­set og de to kon­ge­li­ge fon­de har en in­ve­ste­rings­po­li­tik, som for­hol­der sig til kli­m­a­spørgs­må­let. Og om man i Kon­ge­hu­set selv vur­de­rer, at in­ve­ste­rin­ger­ne stem­mer overens med, at Kong Fre­de­rik ef­ter eget ud­sagn vil pri­o­ri­te­re den grøn­ne omstilling.

Det sva­rer Kon­ge­hu­set ik­ke di­rek­te på. Men Kon­ge­hu­sets øko­no­mi­chef Dan Fol­ke Pe­der­sen op­ly­ser, at de to fon­des in­ve­ste­rin­ger vil bli­ve drøf­tet på de kom­men­de bestyrelsesmøder.

Kon­ge­hu­set har in­den­for det se­ne­ste år om­lagt sin egen vær­di­pa­pir­por­te­føl­je med øget fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed, skri­ver han. Kon­ge­hu­sets øko­no­mi og de kon­ge­li­ge fon­des øko­no­mi er imid­ler­tid to for­skel­li­ge ting. Og de to be­sty­rel­ser, hvoraf Kong Fre­de­rik alt­så er for­mand i den ene, har end­nu ik­ke ta­get stil­ling til de to fon­des investeringer.

”Om­læg­nin­gen er sket som led i en sam­let vur­de­ring af sam­men­sæt­nin­gen af Kon­ge­hu­sets vær­di­pa­pi­rer. Den­ne pro­ces om­fat­ter og­så fon­de­ne, hvis vær­di­pa­pir­por­te­føl­jer vil bli­ve drøf­tet på de kom­men­de års­mø­der i be­sty­rel­ser­ne," skri­ver Dan Fol­ke Pedersen

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer