Flere erhvervsdrivende fonde blandt Kongehusets nye protektioner

Lundbeckfondens ‘The Brain Prize’ og Den Danske Naturfond er blandt nyudnævnelserne i Kongehusets ændrede protektionsportefølje. Hele 48 fonde af forskellige slags og typer er på listen over kongehusets i alt 140 protektioner, viser Fundats gennemgang.

Kong Fre­de­rik har tid­li­ge­re over­rakt 'The Brain Prize'. Nu er han gå­et skrid­tet vi­de­re og er ble­vet pro­tek­tor for Lund­beck­fon­dens hjer­ne­pris (ar­kiv­fo­to fra Brain Prize-ud­de­ling 2022).

Selv­om Kon­ge­fa­mi­li­en har ned­ju­ste­ret an­tal­let af pro­jek­tio­ner fra 258 til 140, er der ble­vet plads til fi­re nye fon­de på li­sten over nyvalg­te organisationer.

Kong Fre­de­rik har, som no­get nyt, valgt at bli­ve pro­tek­tor for Léo­nie Son­nings Mu­sik­fonds Mu­sikpris og Lund­beck­fon­dens ‘The Brain Prize’, der er ver­dens stør­ste pris in­den for hjerneforskning.

Bå­de ‘The Brain Prize’ og Léo­nie Son­nings Mu­sikpris er net­op ble­vet ud­delt sam­me dag, som pro­tek­to­ra­tet blev of­fent­lig­gjort sid­ste uge.

"På Lund­beck­fon­den og The Brain Prize’s veg­ne vil jeg ger­ne tak­ke H.M. Kon­gen for den flot­te op­bak­ning. Vi er ut­ro­ligt stol­te og be­æ­ret over, at Kon­ge­hu­set har valgt at til­de­le os den­ne pro­tek­tion, og vi glæ­der os over den an­er­ken­del­se, det­te er med til at sen­de til he­le for­sker­ver­den og ik­ke mindst til hjer­ne­forsk­nin­gen," si­ger Le­ne Sko­le, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, i en pressemeddelelse.

Mens Kong Fre­de­rik over­rak­te hjer­ne­pri­sen, var det Dron­ning Mary, der sam­me dag ud­del­te musikprisen.

“I Léo­nie Son­nings Mu­sik­fond ser vi med for­vent­ning frem til i de kom­men­de år at de­le fejrin­gen af nog­le af vor tids vig­tig­ste klas­si­ske mu­si­ke­re med Kon­ge­hu­set og na­tur­lig­vis og­så med det dan­ske mu­sik­pu­bli­kum. Det be­gyn­der på smuk­ke­ste vis med, at H.M. Dron­ning Mary er til ste­de og ud­de­ler Léo­nie Son­nings Mu­sikpris 2024,” ud­ta­ler Es­ben Tan­ge, der er for­mand for Léo­nie Son­nings Mu­sik­fonds bestyrelse.

Dron­ning Mary har og­så selv pe­get på en er­hvervs­dri­ven­de fond i si­ne nyud­næv­nel­ser, nem­lig Den Dan­ske Na­tur­fond, der ar­bej­der for at sik­re na­tu­ren me­re plads i Danmark.

Jeg er sik­ker på, at Dron­nin­gens en­ga­ge­ment i den dan­ske na­tur kan ska­be et end­nu stør­re mo­men­tum for at gø­re na­tu­ren til en folkesag

Bengt Holst – for­mand, Den Dan­ske Naturfond

”Jeg er me­get glad og stolt over, at Dron­nin­gen øn­sker at væ­re pro­tek­tor for Den Dan­ske Na­tur­fond. Na­tur og bi­o­di­ver­si­tet er i kri­se – og­så i Dan­mark. Der er brug for at gø­re en ek­stra ind­sats for vo­res vil­de dyr og plan­ter. Jeg er sik­ker på, at Dron­nin­gens en­ga­ge­ment i den dan­ske na­tur kan ska­be et end­nu stør­re mo­men­tum for at gø­re na­tu­ren til en fol­kesag,” si­ger for­mand for Na­tur­fon­den, Bengt Holst i en pressemeddelelse.

Der­u­d­over er Dron­ning Mary og­så ble­vet pro­tek­tor for den al­me­ne fond Wes­hel­ter (Fon­den Mis­sio­nen blandt Hjemløse).

“Pro­tek­tio­nen en er en stor an­er­ken­del­se og et vid­nes­byrd om den for­skel an­sat­te og fri­vil­li­ge gør for men­ne­sker i hjem­løs­hed og en­som­hed. Vi ser frem til – i sam­ar­bej­de med Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gen – at fort­sæt­te og styr­ke kam­pen mod hjem­løs­hed, en­som­hed og psy­kisk mi­striv­sel,” skri­ver fonden.

Fort­sat en­ga­ge­ment i fle­re fon­de og ngo’er

Bag­grun­den for nyud­næv­nel­ser­ne er, at Kon­ge­hu­set i for­bin­del­se med tronskif­tet den 14. ja­nu­ar med­del­te, at samt­li­ge af Kon­gens, Dron­nin­gens og Dron­ning Mar­gret­hes pro­tek­tio­ner op­hør­te. Den kon­ge­li­ge fa­mi­lie har nu ta­get stil­ling til, hvil­ke af pro­tek­tio­ner­ne der vil bli­ve vi­dere­ført og har alt­så og­så valgt at til­fø­je nye, li­ge­som nog­le pro­tek­to­ra­ter er ble­vet om­for­delt in­ter­nt i kongefamilien.

“Vi øn­sker med de kon­ge­li­ge pro­tek­tio­ner at støt­te ind­sat­ser, som frem­mer dansk kul­tur, vi­den­skab og vir­ke­lyst, som vær­ner om vo­res na­tur, som ud­gør en stem­me for de ud­sat­te og sår­ba­re i vo­res sam­fund, og som bin­der os sam­men i små og sto­re fæl­les­ska­ber,” ud­ta­ler Kon­ge­par­ret i en pressemeddelelse.

Som no­get nyt har Kon­ge­hu­set valgt at gø­re pro­tek­tio­ner­ne tids­be­græn­se­de, så de gæl­der i fem år, hvor­ef­ter den på­gæl­den­de or­ga­ni­sa­tion el­ler for­e­ning kan sø­ge om forlængelse.

“Tids­be­græns­nin­gen be­ty­der, at der lø­ben­de bli­ver mu­lig­hed for, at de kon­ge­li­ge kan på­ta­ge sig nye pro­tek­tio­ner i takt med, at sam­fun­det ud­vik­ler sig,” står der i pres­se­med­del­el­sen fra Kongehuset.

Ud­over de nyud­nævn­te fon­de har Dron­ning Mary og­så ud­valgt ngo’en Dan­ske Ho­spi­tals­k­lov­ne til sin protektionsportefølje.

Der­u­d­over har hun blandt an­dre over­ta­get pro­tek­to­ra­tet af Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen ef­ter Dron­ning Mar­gret­he, der har ned­ju­ste­ret sit an­tal af pro­tek­tio­ner fra 81 til 20.

Det er en tra­di­tion, som vi er stol­te af at fort­sæt­te, og som vi som sam­let fa­mi­lie kom­mer til at sæt­te vo­res præg på

Kon­ge­par­ret

Di­a­ko­nis­sestif­tel­sen, der blev grund­lagt af Dron­ning Lou­i­se i 1863, har væ­ret un­der kon­ge­ligt pro­tek­to­rat si­den hen­des mand Kong Chri­sti­an d. 9 ind­t­rå­d­te som pro­tek­tor ved hen­des død. Det var i øv­rigt un­der Chri­sti­an 9., at pro­tek­tio­ner be­gynd­te at ret­te sig mod filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner, ef­ter un­der Ene­væl­den at ha­ve fun­ge­ret som en slags til­la­del­se til at fo­re­ta­ge sig en gi­ven aktivitet.

”Gen­nem år­hund­re­der har Kon­ge­hu­sets pro­tek­tio­ner støt­tet al­men­nyt­ti­ge or­ga­ni­sa­tio­ners vig­ti­ge ar­bej­de i Dan­mark, i Rigs­fæl­les­ska­bet og i ud­lan­det. Det er en tra­di­tion, som vi er stol­te af at fort­sæt­te, og som vi som sam­let fa­mi­lie kom­mer til at sæt­te vo­res præg på,” ud­ta­ler kon­ge­par­ret i pressemeddelelsen.

Dron­ning Mar­gret­hes fort­sat­te pro­tek­tio­ner tæl­ler fle­re mu­se­ums­fon­de så­som Rund­sted­lund­fon­den og Mo­es­gaard Museum.

Kon­ge­hu­set fort­sæt­ter i øv­rigt sit en­ga­ge­ment i en ræk­ke an­dre bå­de er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de. Blandt an­det fort­sæt­ter Prin­ses­se Be­ne­dik­te som pro­tek­tor for El­sass Fon­den, som hun har væ­ret pro­tek­tor for i man­ge år.

Der­u­d­over er der og­så en ræk­ke ind­sam­len­de NGO-fon­de som SOS Bør­ne­by­er­ne, Ca­re Dan­mark, Mødre­hjæl­pen, Ju­le­mær­ke­fon­den og WWF ver­dens­na­tur­fon­den, som fort­sat er un­der kon­ge­ligt protektorat.

Du kan se den ful­de li­ste her:

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer