Fondsindsats skal styrke elevdemokrati i grundskolen

Med støtte fra Nordea-fonden lancerer organisationen Danske Skoleelever tre aktiviteter, der skal forsøge at styrke elevdemokratiet året rundt. Og så har der været gang i prisuddelingerne hos Grundfos Fonden, Otto Mønsteds Fond, Synoptik Fonden, Velux Fondene og Frederiksbergfonden.

En ny fonds­støt­tet ind­sats fra Dan­ske Sko­le­e­le­ver skal styr­ke en­ga­ge­men­tet og ap­pe­tit­ten på med­be­stem­mel­se blandt Dan­marks grund­sko­le­e­le­ver - ik­ke kun, når der én gang om året væl­ges nyt elev­råd. (fo­to: Dan­ske Skoleelever)

In­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Sko­le­e­le­ver har en am­bi­tion om at ska­be de al­ler­bed­ste be­tin­gel­ser for, at grund­sko­le­e­le­ver bå­de kan og tør øve ind­fly­del­se på sko­len og sko­le­da­gen. Der­for sø­sæt­ter Dan­ske Sko­le­e­le­ver nu en ny ind­sats, som skal styr­ke en­ga­ge­men­tet og med­be­stem­mel­sen blandt lan­dets grundskoleelever.

Kon­kret hand­ler det om at gi­ve den år­li­ge valgu­ge på sko­ler­ne ny luft un­der vin­ger­ne, så­le­des at det, der i dag er kendt som en år­lig em­neu­ge med fo­kus på elev­råd og elev­de­mo­kra­ti, over de næ­ste tre år ud­vi­des til at om­fat­te al­le årets skoledage.

Der er de­fi­ne­ret tre ak­ti­vi­te­ter: Dels skal al­le grund­sko­le­e­le­ver ud­dan­nes i at væ­re val­gob­ser­va­tø­rer. Dels ud­vi­des un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­let til brug i valgu­gen. Og dels vil der gen­nem en ny res­sour­ce­p­lat­form bli­ve sat fo­kus på elev­de­mo­kra­tiets for­ank­ring mel­lem elevrådsvalgene.

Ini­ti­a­ti­vet er fi­nan­si­e­ret med en be­vil­ling på godt 4,7 mil­li­o­ner kro­ner fra Nordea-fonden.

”Grund­sko­len er det sted, hvor man­ge ele­ver stif­ter be­kendt­skab med de­mo­kra­ti­et for før­ste gang. Der­for er jeg utro­lig glad for, at vi hos Dan­ske Sko­le­e­le­ver med støt­te fra Nor­dea-fon­den har et pro­jekt som valgu­gen, der mo­ti­ve­rer os ele­ver til at bru­ge vo­res stem­me bå­de i un­der­vis­nin­gen og i elev­rå­det,” si­ger for­man­den for Dan­ske Sko­le­e­le­ver Lau­ra Dra­ch­mann Po­ul­sen i en pressemeddelelse.

Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler, der er ud­de­lings­chef i Nor­dea-fon­den, me­ner, at Dan­ske Sko­le­e­le­ver med valgu­gen har la­vet et stort be­n­ar­bej­de for at frem­me elev­de­mo­kra­ti­et i grundskolen.

”Det ar­bej­de vil vi ger­ne støt­te op om hos Nor­dea-fon­den, og vi er der­for me­get gla­de for, at ind­sat­sen nu bli­ver ud­vi­det med nye ak­ti­vi­te­ter, som kan væ­re med til at øge trivs­len hos ele­ver­ne og sti­mu­le­re de­res lyst til at del­ta­ge he­le året rundt," si­ger Chri­sti­ne Paludan-Müller.

Andelskasse deler ud af indtjeningen

Vi fort­sæt­ter rund­t­u­ren blandt ud­valg­te filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid til Mer­kur An­delskas­se, der for før­ste gang har ud­delt ’Mer­kur Værdipulje’.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Mer­kur An­delskas­se vil den kun­de­e­je­de bank fra og med i år do­ne­re en pro­cent­del af ind­tje­nin­gen til ud­valg­te pro­jek­ter én gang år­ligt. Ide­en er at for­de­le do­na­tio­nen til fem af ban­kens ’not-for-pro­fit-kun­der’, der fortje­ner en an­er­ken­del­se for de­res ar­bej­de med at ska­be vær­di for men­ne­sker, na­tur og miljø.

Mer­kur har tid­li­ge­re ar­bej­det med for­skel­li­ge for­mer for do­na­tio­ner og støt­te­kon­ti, men Char­lot­te Sko­v­gaard, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Mer­kur, er sær­ligt stolt af det nye kon­cept, som hun me­ner un­der­støt­ter det fæl­les­skab, Mer­kur har med kunderne.

”Vi ple­jer at si­ge, at som kun­de i Mer­kur gi­ver du di­ne pen­ge me­ning. På den ene si­de gør du det mu­ligt for os at lå­ne pen­ge ud til bæ­re­dyg­ti­ge virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner. Men du er og­så med til at ska­be ind­tje­ning via de bank­for­ret­nin­ger, du pla­ce­rer hos os. Med Mer­kur Vær­di­pul­je vil vi ger­ne gi­ve en del af den ind­tje­ning til­ba­ge til sam­fun­det gen­nem vo­res not-for-pro­fit-kun­der, der ar­bej­der for bæ­re­dyg­tig­hed og so­ci­al an­svar­lig­hed,” si­ger Char­lot­te Skovgaard.

Mer­kurs an­dels­ha­ve­re har be­stemt, hvor­dan pen­ge­pulj­en skal for­de­les mel­lem kan­di­da­ter­ne. Hver kan­di­dat er sik­ret 25.000 kro­ner, men al­le an­dels­ha­ve­re over 15 år har haft mu­lig­hed for at stem­me på én af de fem kan­di­da­ter. Stem­me­tal­let væg­ter for­de­lin­gen af pen­ge­ne, så ud­over de 25.000 kro­ner i grund­be­løb, bli­ver de re­ste­ren­de pen­ge i pulj­en for­delt for­holds­mæs­sigt mel­lem de tre kan­di­da­ter, der får flest stemmer.

Det stør­ste be­løb i år, 176.666 kro­ner, går til Lands­for­e­nin­gen Le­ven­de Havs ar­bej­de for hav­mil­jø­et. Øv­ri­ge mod­ta­ge­re af pen­ge er An­dels­gaar­de, der mod­ta­ger det næst­stør­ste be­løb på 171.250 kro­ner, Finn Nør­gaard For­e­nin­gen, Al­ken Me­je­ri og Mer­kur Fonden.

Ny forskning i kønsskæv iværksætterkultur

Kun 25 pro­cent af dan­ske iværk­sæt­te­re er kvin­der, og over 90 pro­cent af den sam­le­de ven­tu­re­ka­pi­tal går til mænd. Men hvor­for er det så­dan? Og hvor­dan ta­ck­ler vi udfordringen?

Så­dan spør­ger Tiet­gen­fon­den på det so­ci­a­le me­die Lin­ke­dIn. For at få svar på blandt an­dre dis­se spørgs­mål, har fon­den net­op gi­vet 5,5 mil­li­o­ner kro­ner til et nyt tre­årigt forsk­nings­pro­jekt, som gen­nem­fø­res af Fon­den for En­tre­pre­nør­skab i sam­ar­bej­de med So­cio­lo­gisk In­sti­tut på Kø­ben­havns Universitet.

”Tiet­gen­fon­den støt­ter in­nova­tion og iværk­sæt­te­ri – især på om­rå­der, hvor vi kan se et ufor­løst po­ten­ti­a­le. Det kan vi her. Vi har nem­lig brug for me­re di­ver­si­tet blandt iværk­sæt­te­re i dansk er­hvervs­liv. Det er med til at ska­be in­nova­tion og vækst, og sam­ti­dig be­ri­ger det vo­res sam­fund, når vi kan få fle­re kva­li­fi­ka­tio­ner og kom­pe­ten­cer i spil,” si­ger Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler, der er ud­de­lings­chef i Tietgenfonden.

Lyse ideer præmieret

Novem­ber er for man­ge fon­de den må­ned, hvor der ud­de­les pri­ser, og det har i den grad og­så væ­ret til­fæl­det i år.

Ot­to Møn­steds Fond ud­del­te for­le­den dag i Øks­ne­hal­len i Kø­ben­havn for fem­te gang ta­lent­pri­sen Den Ly­se Idé i to ka­te­go­ri­er; hen­holds­vis årets bed­ste la­te-sta­ge idé og ear­ly-sta­ge idé. Vin­der­ne i de to ka­te­go­ri­er modt­og hver 250.000 kro­ner for de­res idéer.

Det er me­get glæ­de­ligt at op­le­ve tyng­den i årets vin­de­ri­de­er, som på hver sin må­de til­går nog­le af­gø­ren­de ud­for­drin­ger i vo­res hver­dag om­kring plan­teavls mil­jøpå­virk­ning og nød­ven­dig­he­den af elek­tri­fi­ce­ring på en så over­be­vi­sen­de måde

Nis Al­strup – Be­sty­rel­ses­for­mand, Ot­to Møn­steds Fond

Vin­der af den bed­ste idé i la­te-sta­ge-ka­te­go­ri­en blev Ida C. Ni­el­sen, der er Ph.d-studerende på in­sti­tut­tet Ecosci­en­ce på Aar­hus Uni­ver­si­tet og stif­ter af virk­som­he­den AgroAnt.

Ida C. Ni­el­sen og Agro­Ant har ud­vik­let en me­to­de og for­ret­nings­mo­del for an­ven­del­sen af my­rer som et øko­lo­gisk, bæ­re­dyg­tigt og tids­be­spa­ren­de al­ter­na­tiv til ke­mi­ske pe­sti­ci­der i landbruget.

Vin­der i ear­ly-sta­ge-ka­te­go­ri­en blev Hong­bo Zhao, der er po­st­doc på in­sti­tut­tet Ener­gy på Aal­borg Uni­ver­si­tet. Hongs­bo Zhao har vist im­po­ne­ren­de ind­sigt i elek­tri­fi­ce­ring, som iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Ot­to Møn­steds Fond er én af vo­res tids stør­ste udfordringer.

”Det er me­get glæ­de­ligt at op­le­ve tyng­den i årets vin­de­ri­de­er, som på hver sin må­de til­går nog­le af­gø­ren­de ud­for­drin­ger i vo­res hver­dag om­kring plan­teavls mil­jøpå­virk­ning og nød­ven­dig­he­den af elek­tri­fi­ce­ring på en så over­be­vi­sen­de må­de. Det er præ­cis, hvad Dan­marks har brug for, hvis vi vil væ­re med i fø­rer­fel­tet som fo­re­gang­sland og le­ve­ran­dør af grøn­ne løs­nin­ger,” si­ger Nis Al­strup, der er for­mand for Ot­to Møn­steds Fond.

Ingeniørforsker vinder Grundfosprisen

Grund­fos Fon­den (Po­ul Due Jen­sens Fond) har net­op gi­vet årets ud­ga­ve af Grund­fospri­sen til lek­tor Pa­tri­ck Bil­ler fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Han får pri­sen for sin ba­ne­bry­den­de forsk­ning i ’in­tet-må-gå-til-spil­de-tek­no­lo­gi’ til den grøn­ne om­stil­ling af sam­fun­dets industrier.

I sin forsk­ning ta­ger Pa­tri­ck Bil­ler ud­gangs­punkt i tek­no­lo­gi­en hy­dro­ter­misk for­væsk­ning (HTL), som er en pro­ces, der ef­ter­lig­ner de ge­o­lo­gi­ske pro­ces­ser, som i før­ste om­gang før­te til pro­duk­tio­nen af klo­dens fos­si­le brændstof.

Pri­sen blev over­rakt den 9. novem­ber ved en ce­re­mo­ni i Bjer­ring­bro. Pri­sen be­står af skul­p­tu­ren ’Be-Think-In­nova­te’ la­vet af kunst­ne­ren Flem­m­ing Bryl­le og en kon­tant be­ta­ling på en mil­li­on kro­ner, hvoraf en fjer­de­del går di­rek­te til pris­mod­ta­ge­ren, mens de re­ste­ren­de 750.000 kr. går til forsk­ning in­den for området.

”Det er en stor an­er­ken­del­se at mod­ta­ge Grund­fospri­sen. Det gi­ver mo­ti­va­tion til at fort­sæt­te, når jeg ser, at det, jeg be­skæf­ti­ger mig med, har be­tyd­ning for sam­fun­det og for men­ne­sker. At jeg gør no­get rig­tigt – no­get godt. Og at vi ik­ke ba­re er en lil­le flok nør­der, der ar­bej­der af­si­des på no­get dybt nør­det. For det gør vi jo. Men per­spek­ti­ver­ne er sto­re,” si­ger lek­to­ren i en pres­se­med­del­el­se fra Grund­fos Fonden.

AMD-forsker får Synoptik-Fondens pris

Og­så Sy­nop­tik-Fon­den har en år­lig pris, der er ble­vet ud­delt si­den 1996. På fon­dens års­mø­de den 8. novem­ber ud­del­te for­mand Jør­gen Kjer­gaard Mad­sen 2023-ud­ga­ven af pri­sen på 100.000 kro­ner for en sær­lig ind­sats til pro­fes­sor Tor­ben Lyk­ke Sø­ren­sen fra Sjæl­lands Universitetshospital.

Pri­sen bli­ver gi­vet til en el­ler fle­re per­so­ner, der har ydet en sær­lig frem­ra­gen­de ind­sats in­den for op­tik­kens, op­to­me­tri­ens og of­tal­mo­lo­gi­ens fag­li­ge felt, skri­ver Sy­nop­tik Fon­den på fon­dens hjemmeside.

Når Tor­ben i dag får Sy­nop­tik-Fon­dens pris, er det ik­ke mindst for­di, Tor­ben har ev­net at op­byg­ge et forsk­nings­mil­jø i Re­gion Sjæl­land, der fav­ner he­le pa­tien­ten og ik­ke kun øjensygdommen

Jør­gen Kjer­gaard Mad­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Sy­nop­tik-Fon­den - om Tor­ben Lyk­ke Sørensen

Iføl­ge Jør­gen Kjer­gaard Mad­sen er Tor­ben Lyk­ke Sø­ren­sen i dag at be­trag­te som en af lan­dets før­en­de eks­per­ter in­den­for øjen­syg­dom­men AMD.

”Tor­bens forsk­ning i AMD har bi­dra­get til bed­ring af nu­væ­ren­de be­hand­ling samt ud­vik­ling af ny­e­re be­hand­lin­ger. Der­til kom­mer, at Tor­ben og­så er me­get op­ta­get af ud­dan­nel­se af frem­ti­dens læ­ger. Men når Tor­ben i dag får Sy­nop­tik-Fon­dens pris, er det ik­ke mindst for­di, Tor­ben har ev­net at op­byg­ge et forsk­nings­mil­jø i Re­gion Sjæl­land, der fav­ner he­le pa­tien­ten og ik­ke kun øjen­syg­dom­men. Tor­ben in­klu­de­rer i si­ne pro­jek­ter og­så de re­la­tio­nel­le, so­ci­a­le og sam­funds­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, der er for pa­tien­ter med ned­sat syn. Blandt an­det har Tor­ben haft an­sva­ret for et pro­jekt, der som det før­ste af sin art ik­ke kun ser på øjet, men ind­dra­ger he­le pa­tien­ten samt pa­tien­ter­nes psy­ki­ske vel­væ­re i jag­ten på en be­hand­ling,” sag­de Jør­gen Kjer­gaard Mad­sen blandt an­det i for­bin­del­se med prisoverrækkelsen.

Dedikeret trio får Velux Fondenes pris

Vil­lum og Ve­lux Fon­de­nes Byg­nings­kom­po­nent­pris går i år til Ni­els Thorup Mad­sen, Jens Jakob Po­rs­mo­se og Lars Bo Ib­sen. Trio­en får iføl­ge en nyhed på fon­de­nes hjem­mesi­de pri­sen for med vi­den, forsk­ning og for­ret­ning at sæt­te nye stan­dar­der for skru­e­fun­da­men­ter, der kan gø­re byg­ge­bran­chen man­ge tons C02 let­te­re, hur­ti­ge­re og billigere.

Ni­els Thorup Mad­sen, Jens Ja­cob Po­rs­mo­se og Lars Bo Ib­sen har som de før­ste i ver­den gjort det mu­ligt at do­ku­men­te­re skru­ers re­el­le bæ­re­ev­ne og på den må­de sat nye stan­dar­der for de­res brug i byggeriet.

”Fæl­lesnæv­ne­ren må jo nok væ­re en nys­ger­rig­hed på at gå nye ve­je og en vil­je til at få det umu­li­ge til at lyk­kes. Vi er jo ik­ke de ene­ste i skru­e­fun­da­ment­bran­chen, men vi er de ene­ste, der ik­ke gav op, da det så svært ud at be­vi­se, hvad skru­e­fun­da­men­ter egent­lig kan. Der så vi en mu­lig­hed for at for­e­ne vo­res kom­pe­ten­cer på tværs af om­rå­der og få ud­bredt skru­e­fun­da­men­ter til langt fle­re og stør­re byg­ge­ri­er”, si­ger Ni­els Thorup Madsen.

De tre pris­mod­ta­ge­re får hver 100.000 kro­ner ved en ce­re­mo­ni i Vil­lum Win­dow Collection.

Fond hylder indsats for flygtninge

I Pla­ne­ta­ri­et i Kø­ben­havn ud­del­te Fre­de­riks­berg­fon­den for­le­den dag fon­dens to år­li­ge priser.

Sol­b­jerg­grup­pen modt­og Fre­de­riks­berg­pri­sen 2023 for sin ind­sats for flygt­nin­ge på Fre­de­riks­berg, mens køk­ken­chef og re­stau­ra­tør Jakob Mi­elcke fik Fre­de­riks­berg­fon­dens hæ­der­spris for sin am­bi­tiø­se ind­sats for mad og kul­tur i Ha­ve­sel­ska­bets Have.

Fre­de­riks­berg­pri­sen til­de­les et lo­kalt ini­ti­a­tiv el­ler en or­ga­ni­sa­tion, der har for­må­et at ud­vik­le en ide el­ler et ini­ti­a­tiv til at bli­ve en be­tyd­nings­fuld del af li­vet på Fre­de­riks­berg. Sol­b­jerg­grup­pens tals­per­son Kir­sten Pe­der­sen ud­tryk­te stor tak­nem­lig­hed over at mod­ta­ge pri­sen på 100.000 kroner.

”Det be­ty­der jo me­get at få så­dan en pris. Ud over det at bli­ve på­s­køn­net for at vi har gjort en ind­sats, be­ty­der det jo og­så, at vi mod­ta­ger nog­le pen­ge, som kan bru­ges til nog­le for­skel­li­ge ting, som vi el­lers skul­le ha­ve kæm­pet med at skaf­fe,” si­ger Kir­sten Pe­der­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Frederiksbergfonden.

Fre­de­riks­berg­fon­dens hæ­der­spris til­de­les et men­ne­ske, som i kraft af sin per­son, vir­ke el­ler pro­fes­sion har be­ty­det no­get sær­ligt for Fre­de­riks­bergs bor­ge­re. Dén pris er på 50.000 kroner.

I sin ta­le til Jakob Mi­elcke frem­hæ­ve­de be­sty­rel­ses­med­lem i Fre­de­riks­berg­fon­den Mads Le­bech, hvor­dan pris­mod­ta­ge­ren i sin re­stau­rant­drift og som even­tar­ran­gør i Det Kgl. Ha­ve­sel­skabs Ha­ve har ud­vist stor in­nova­tions­kraft og ev­ne til at ny­for­tol­ke ste­dets hi­sto­rie, ege­nart og re­le­vans på en må­de, der har bragt kon­ge­ha­ver­ne frem i for­re­ste linje som unik­ke destinationer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer