Mens fondene satser massivt på naturfag, går de unge og politikerne en anden vej

Danske fonde har i årevis postet store millionbeløb i naturfag særligt med fokus på STEM. Nu skærer Folketinget i timerne til netop naturfag, og de unge fravælger i stigende grad HTX, når de vælger gymnasieuddannelse. Fondene skal dog fortsætte deres fokus, siger direktør i det nationale naturfagscenter Astra.

”Det er utro­lig vig­tigt, at man for­står, hvad na­tur­vi­den­skab er og kan, og at man og­så for­står, at no­get vi­den er me­re værd end an­den vi­den. Så på den må­de er det ær­ger­ligt, at det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge bli­ver valgt fra i så stor stil blandt un­ge men­ne­sker. Det må væ­re for­di, vi voks­ne ik­ke er dyg­ti­ge nok til at gø­re det vig­tigt for dem,” si­ger di­rek­tør i Astra – det na­tio­na­le na­tur­fags­cen­ter, Mi­k­kel Bo­hm (Fo­to: Jakob Vin­ding. Fra Astras ta­lent­cen­ter i 2023).

”En kri­tisk udvikling.”

”Det er vi rig­tig ke­de af.”

Så­dan ly­der det fra hen­holds­vis Ste­fan Her­mann, di­rek­tør i Li­fe Fon­den og Mi­k­kel Bo­hm, di­rek­tør i Astra – det na­tio­na­le na­tur­fags­cen­ter, når man spør­ger, hvad de tæn­ker om de dug­fri­ske tal for de un­ges søg­ning til de gym­na­si­a­le uddannelser.

Tal­le­ne vi­ser nem­lig, at hvor om­kring 46.200 ele­ver i 9. og 10. klas­se har søgt om at star­te på en gym­na­si­al ud­dan­nel­se ef­ter som­mer­fe­ri­en, så øn­sker kun en be­ske­den an­del på 6,9 pro­cent – el­ler knap 3.200 at star­te på HTX – den mest STEM-fo­ku­se­re­de gym­na­si­a­le uddannelse.

An­sø­ger­tal­let til net­op HTX har væ­ret støt fal­den­de de se­ne­re år. I 2021 valg­te 10 pro­cent af de gym­na­si­a­le an­sø­ge­re en HTX-uddannelse.

”Det er desvær­re en sta­bil ud­vik­ling, hvor HTX i en år­ræk­ke er gå­et til­ba­ge fra et i for­vej­en be­ske­dent ud­gangs­punkt. Det sam­me er de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge ret­nin­ger på STX, og selv­om de ik­ke-na­tur­vi­den­ska­be­li­ge ret­nin­ger har få­et me­re na­tur­fag, da al­le skal ha­ve ma­te­ma­tik på b-ni­veau og nog­le c-fag, så er det grund­læg­gen­de en kri­tisk ud­vik­ling,” si­ger Ste­fan Hermann.

Det indsnæv­rer re­k­rut­te­rings­grund­la­get til STEM-ud­dan­nel­ser­ne og STEM-jobs, som er væ­sent­li­ge i en bæ­re­dyg­tig samfundsudvikling

Ste­fan Her­mann – Di­rek­tør, Li­fe Fonden

”Hvis vi øn­sker os i det her land, at al­men­dan­nel­se skal væ­re en hel­heds­dan­nel­se – og ik­ke ale­ne en hu­ma­ni­stisk dan­nel­se, så er det skidt for bå­de ele­ver­ne og for sam­fun­det. Sam­ti­dig indsnæv­rer det re­k­rut­te­rings­grund­la­get til STEM-ud­dan­nel­ser­ne og STEM-jobs, som er væ­sent­li­ge i en bæ­re­dyg­tig sam­funds­ud­vik­ling,” si­ger han.

Fondspenge er ikke spildte

De dan­ske fon­de har el­lers i åre­vis brugt sto­re mil­li­onbe­løb på at høj­ne den na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og tek­no­lo­gi­ske dan­nel­se, få børn og un­ge til at in­ter­es­se­re sig me­re for na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi og der­med på sigt få fle­re til at sø­ge mod de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og tek­no­lo­gi­ske uddannelser.

SØGNING TIL GYMNASIALE UDDANNELSER
  • I år har i alt knap 64.300 ele­ver fra 9. og 10. klas­se søgt ind på en ungdomsuddannelse.
  • Ud af dem har om­kring 46.200 ele­ver søgt en or­di­nær gym­na­si­al uddannelse
  • 56,1 pro­cent har søgt STX; 25,4 pro­cent har søgt HHX; 11,6 pro­cent HF og 6,9 pro­cent har søgt HTX.
  • Den pro­cent­vi­se an­del og an­sø­ger­tal­let til HTX har væ­ret jævnt fal­den­de de se­ne­ste år. I 2019 søg­te knap 5.000 ele­ver i 9. og 10. klas­se mod HTX. I år er det knap 3.200 elever.

Kil­de: Sty­rel­sen for IT og Læring.

Man­ge af fon­de­ne har et sær­ligt fo­kus på STEM (sci­en­ce, te­ch­no­lo­gy, en­gi­ne­e­ring and math, red.), og net­op HTX er den mest STEM-fo­ku­se­re­de gym­na­si­a­le ud­dan­nel­se. Al­li­ge­vel væl­ger de un­ge alt­så ryg­gen til net­op HTX.

”Pen­ge­ne fra fon­de­ne er over­ho­ve­det ik­ke spild­te. For fon­de­ne har væ­ret med til at ac­ce­le­re­re og kva­li­fi­ce­re en ud­vik­ling in­den for na­tur­fag i for­hold til me­re pro­jekt­ba­se­ret, vir­ke­lig­hedsnært, mo­ti­ve­ren­de og en­ga­ge­ren­de un­der­vis­ning, men vi skal og­så væ­re re­a­li­sti­ske. Det er et me­get langt sejt træk, og de un­ges sø­ge­møn­stre hand­ler og­så om iden­ti­fi­ka­tion og for­dom­me,” si­ger Mi­k­kel Bo­hm, di­rek­tør i Astra.

”Der er man­ge for­dom­me om­kring, hvad HTX er. No­get med nør­der, ga­me­re og fed­tet hår i kæl­der­væ­rel­ser. Det er om­gi­vet af nog­le myter, som man­ge un­ge må­ske ik­ke har lyst til at iden­ti­fi­ce­re sig med, men vi er rig­tig ke­de af, at HTX har så lavt et an­sø­ger­tal, for det er net­op på HTX, at der fo­re­går me­get god na­tur­fags­un­der­vis­ning med sær­ligt fo­kus på det pro­jekt­ba­se­re­de, det vir­ke­lig­hedsnæ­re og det tvær­fag­li­ge – alt det som di­dak­tisk forsk­ning vi­ser er mo­ti­ve­ren­de for en­ga­ge­ment og der­med og­så læ­ring hos de un­ge men­ne­sker,” si­ger han.

En demokratisk nødvendighed

Iføl­ge Mi­k­kel Bo­hm hand­ler den mang­len­de søg­ning til HTX ik­ke ale­ne om en re­k­rut­te­rings­dags­or­den. Om at skaf­fe til­stræk­ke­ligt med ar­bejds­kraft til at lø­se ak­tu­el­le ud­for­drin­ger som kli­ma, bi­o­di­ver­si­tet, kun­stig in­tel­li­gens, bæ­re­dyg­tig ener­gi med mere.

”Li­ge nu ser vi fak­tisk en stig­ning på STEM-ud­dan­nel­ser­ne på de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser, blandt an­det på søg­nin­gen til in­ge­ni­ør­ud­dan­nel­ser­ne, men det her hand­ler ik­ke kun om re­k­rut­te­ring, det hand­ler og­så om en dan­nel­ses­dags­or­den,” si­ger han.

I Astra ple­jer de at si­ge, at det er en de­mo­kra­tisk nød­ven­dig­hed, at al­le un­ge men­ne­sker har na­tur­vi­den­skab som en del af de­res dan­nel­ses­bil­le­de. For uden na­tur­vi­den­ska­be­lig dan­nel­se kan man sim­pelt­hen ik­ke del­ta­ge som bor­ger i et så høj­tek­no­lo­gisk sam­fund, som vo­res på et op­lyst grundlag.

Det er utro­lig vig­tigt, at man for­står, hvad na­tur­vi­den­skab er og kan, og at man og­så for­står, at no­get vi­den er me­re værd end an­den viden.

Mi­k­kel Bo­hm – Di­rek­tør, Det Na­tio­na­le Na­tur­fags­cen­ter Astra

”Det er utro­lig vig­tigt, at man for­står, hvad na­tur­vi­den­skab er og kan, og at man og­så for­står, at no­get vi­den er me­re værd end an­den vi­den. Så på den må­de er det ær­ger­ligt, at det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge bli­ver valgt fra i så stor stil blandt un­ge men­ne­sker. Det må væ­re for­di, vi voks­ne ik­ke er dyg­ti­ge nok til at gø­re det vig­tigt for dem,” me­ner Mi­k­kel Bohm.

Beskæring i timetal er "bekymrende"

Der er ik­ke no­get sim­pelt svar på, hvor­dan man får æn­dret sø­ge­møn­stret til HTX, men en af ve­je­ne er at styr­ke na­tur­fa­ge­ne i grund­sko­len, me­ner Mi­k­kel Bohm.

Der­for ærg­rer det ham og­så, at den net­op ind­gå­e­de fol­ke­sko­le­af­ta­le skæ­rer i ti­me­tal­let for ’Natur/teknologi’ i bå­de 2. og 4. klasse.

OM FOLKESKOLEAFTALEN

Fol­ke­sko­le­for­ligskred­sen blev tirs­dag den 19. marts eni­ge om en ny fol­ke­sko­le­af­ta­le. I for­hold til ti­me­tal i na­tur­fa­ge­ne be­ty­der aftalen:

  • Det vej­le­den­de ti­me­tal i natur/teknologi sæn­kes med 30 ti­mer om året i 2. og 4. klasse.
  • Over he­le ele­ver­nes sko­le­for­løb fal­der det vej­le­den­de ti­me­tal i natur/teknologi fra 360 til 300 timer.
  • 30 ti­mer i bi­o­lo­gi ryk­kes fra 8. til 9. klasse.

Kil­de: Bør­ne- og Undervisningsministeriet.

”Det er brand­ham­ren­de ær­ger­ligt, at man i 2. klas­se går ned til 30 ti­mer i fa­get, det er ik­ke en­gang en ti­me ugent­lig, vi har til­ba­ge der, og at man går fra 90 til 60 ti­mer i 4. klas­se. For det er net­op i de tid­li­ge klas­ser, at grun­den bli­ver lagt til at få sti­mu­le­ret sin na­tur­li­ge in­ter­es­se for de her fag,” si­ger Mi­k­kel Bo­hm og fortsætter:

”Be­skæ­rin­gen i ti­me­tal­let gi­ver et vir­ke­lig dår­ligt fun­da­ment for det vi­de­re for­løb, må man ba­re si­ge, og det er med til at un­der­støt­te, at na­tur­fag ik­ke er vig­tigt, og at det der­for ik­ke fyl­der på ly­stav­len se­ne­re hen.”

Og­så Ste­fan Her­mann be­græ­der be­skæ­rin­gen i timetallet.

”Det er be­kym­ren­de, at den na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og tek­no­lo­gi­ske dan­nel­se ik­ke fyl­der me­re hos po­li­ti­ker­ne. I for­vej­en fyl­der na­tur­fa­ge­ne i grund­sko­len kun 10 pro­cent af ti­me­tal­let, hvis du træk­ker ma­te­ma­tik ud, så jeg er me­get kri­tisk over be­skæ­rin­gen. Sam­ti­dig er ’Natur/teknologi’ et af de fag, som ele­ver­ne i me­get høj grad op­le­ver har no­get med ver­den og dem selv at gø­re, og så vir­ker det tos­set at skæ­re i fa­get,” si­ger Ste­fan Hermann.

Astra: Et langt sejt træk

Astra – det na­tio­na­le na­tur­fags­cen­ter har si­den 2016 ar­bej­det med at gø­re na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi til en na­tur­lig del af al­le børn og un­ges al­men­dan­nel­se. Det er en sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion un­der sta­ten med cir­ka en tred­je­del af de­res øko­no­mi be­vil­get via fi­nans­lo­ven. To tred­je­de­le kom­mer fra for­skel­li­ge fonde.

I 2023 fik Astra 21,8 mil­li­o­ner kro­ner via fi­nans­lo­ven. 40,3 mil­li­o­ner fik de via en lang ræk­ke fon­de som No­vo Nor­disk Fon­den, Leo Fon­det, Vil­lum Fon­den, Po­ul Due Jen­sens Fond, Lund­beck­fon­den, A.P. Møl­ler Fon­den og man­ge flere.

En stor del af de­res ar­bej­de hand­ler om at ska­be net­værk og in­spi­re­re læ­re­re til at ska­be en­ga­ge­ren­de na­tur­fag­lig un­der­vis­ning af høj kva­li­tet. Det gør de blandt an­det via den net­op af­hold­te Big Bang-kon­fe­ren­ce, hvor der delt­og 1.800 na­tur­fags­læ­re­re, men og­så via den år­li­ge Naturvidenskabsfestival.

Astra står og­så bag blandt an­det ’Un­ge For­ske­re’ og ’Mas­se­eks­pe­ri­men­tet’, som beg­ge de­le har fo­kus på at styr­ke ar­bej­det med ta­lent­ful­de ele­ver og ud­vik­ling af naturfagsundervisning.

Net­op lang­tids­hold­ba­re net­værk, hvor læ­re­re og vej­le­de­re bin­des sam­men med fo­kus på at ud­vik­le mo­ti­ve­ren­de og en­ga­ge­ren­de un­der­vis­ning, me­ner Mi­k­kel Bo­hm er en af ve­je­ne til at få fle­re til at sø­ge HTX og ge­ne­relt gi­ve fle­re børn og un­ge en na­tur­lig in­ter­es­se for na­tur­fag og teknologi.

Vi skal ha­ve respekt for, at det er et vir­ke­lig langt sejt træk

Mi­k­kel Bo­hm – Di­rek­tør, Det Na­tio­na­le Na­tur­fags­cen­ter Astra

”Vi skal ha­ve respekt for, at det er et vir­ke­lig langt sejt træk, og be­stemt ik­ke no­get én part kan gø­re ale­ne, el­ler no­get vi kan gø­re på en ef­ter­mid­dag,” po­in­te­r­er Mi­k­kel Bohm.

Han pe­ger og­så på en stør­re sam­men­hæng mel­lem grund­sko­len og HTX al­le­re­de ne­de om­kring 6. og 7. klas­se – og læn­ge­re projektforløb.

”Nog­le fæl­les lidt dy­be­re pro­jekt­for­løb på de klas­se­trin, hvor ele­ver­ne sta­dig er i en over­vej­el­ses­fa­se – og ik­ke en valg­fa­se om ung­doms­ud­dan­nel­se, kun­ne væ­re en god ide. Så grund­sko­le­e­le­ver­ne kun­ne mø­de ele­ver på HTX i en fag­lig kon­tekst og der­med få af­mysti­fi­ce­ret lidt, hvad det er for nog­le ele­ver og læ­re­re, der er på HTX,” me­ner Mi­k­kel Bohm.

Det lange lys

I for­hold til fon­de­nes mas­si­ve sats­nin­ger på na­tur­fag og tek­no­lo­gi skal de ba­re fort­sæt­te – med et fo­kus på de lang­va­ri­ge ind­sat­ser, me­ner han.

”Fon­de­ne gør rig­tig me­get al­le­re­de, in­ve­ste­rer enormt sto­re be­løb i ini­ti­a­ti­ver, der skal la­ve bed­re un­der­vis­ning på man­ge for­skel­li­ge må­der. De er ble­vet rig­tig dyg­ti­ge til at la­ve pro­jek­ter, der ik­ke ba­re er så­dan nog­le hit-and-run-pro­jek­ter. Hvor de la­ver no­get i to år, og så lø­ber igen, og så dør det he­le, når pen­ge­ne er slut. Og det er net­op de lang­træk­ken­de ind­sat­ser, der er brug for,” si­ger Mi­k­kel Bohm.

Han har i 25 år ar­bej­det med fon­de­ne om net­op det her felt, og han me­ner, der er sket en pro­fes­sio­na­li­se­ring blandt fon­de­ne i for­hold til at an­er­ken­de, at der er brug for det lan­ge lys.

Be­skæ­rin­gen i ti­me­tal­let gi­ver et vir­ke­lig dår­ligt fun­da­ment for det vi­de­re forløb

Mi­k­kel Bo­hm – Di­rek­tør, Det Na­tio­na­le Na­tur­fags­cen­ter Astra

”I dag er fon­de­ne me­get op­mærk­som­me på, at de­res ind­sat­ser skal for­ank­res med nog­le va­ri­ge ini­ti­a­ti­ver, og når for ek­sem­pel Vil­lum Fon­den byg­ger Ma­ker­s­pa­ces (værk­ste­der, red.) i cir­ka 30 kom­mu­ner, så er det no­get, der bli­ver stå­en­de og bli­ver en per­ma­nent res­sour­ce. På sam­me må­de når vi får 5,5 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt i fonds­støt­te, så vi hvert år kan hol­de Big Bang-kon­fe­ren­ce, så læ­rer­ne kan mø­des hvert år,” for­kla­rer han.

Ny national strategi efterlyses

Der­u­d­over ef­ter­ly­ser Mi­k­kel Bo­hm be­ho­vet for en ny na­tio­nal na­tur­vi­den­skabs­stra­te­gi. Da den nu­væ­ren­de fra 2018 ud­lø­ber her i 2024.

”Det er et stort øn­ske fra os al­le, om vi så er or­ga­ni­sa­tio­ner el­ler fon­de, at vi får en ny po­li­tisk stra­te­gi på om­rå­det. Så vi har et po­li­tisk sam­lings­punkt og en ret­nings­linje for os al­le sam­men. Det er og­så godt for fon­de­ne, så de ved, at de kan un­der­støt­te no­get, som er i synk med de po­li­ti­ske am­bi­tio­ner på om­rå­det. På den må­de bli­ver det et of­fent­ligt-pri­vat part­ner­skab om at løf­te den her sto­re sam­funds­op­ga­ve,” si­ger Mi­k­kel Bohm.

Og­så Ste­fan Her­mann hå­ber på en ny na­tio­nal naturvidenskabsstrategi.

”Vi har brug for, at po­li­ti­ker­ne tør gen­tæn­ke det her felt, tæn­ke nyt. For det er ulyk­ke­ligt, hvis man ser na­tur­fag, som no­get, hvor man hug­ger en hæl og klip­per en tå, og li­ge nu vir­ker det ik­ke til, at po­li­ti­ker­ne har no­get stra­te­gisk blik på den na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og tek­no­lo­gi­ske al­men dan­nel­se af børn og un­ge. Det er helt uhold­bart i den ver­den, vi le­ver i – med kun­stig in­tel­li­gens, et gen­nem­di­gi­ta­li­se­ret sam­funds­liv og en kli­ma- og na­turkri­se, der er kri­ser­nes kri­se,” si­ger Ste­fan Hermann.

Naturfaglig dannelse

Li­fe Fon­den er en af man­ge fon­de, der har fo­kus på net­op at frem­me den na­tur­fag­li­ge og tek­no­lo­gi­ske dan­nel­se blandt børn og unge.

Fon­den blev stif­tet af No­vo Nor­disk Fon­den med en grund­be­vil­ling på 1,9 mil­li­ar­der kro­ner for åre­ne 2021-2030, og fon­den ud­del­te sid­ste år knap 180 mil­li­o­ner kro­ner i form af 4.300 un­der­vis­nings­for­løb til na­tur­fa­ge­ne i grund­sko­len og på ungdomsuddannelser.

De ak­tu­el­le an­sø­ger­tal til HTX og po­li­ti­ker­nes be­skæ­ring af na­tur­fag be­kræf­ter fon­dens di­rek­tør, Ste­fan Her­mann i, at der er brug for i sti­gen­de grad at ret­te op­mærk­som­he­den mod na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi som en cen­tral del af den al­me­ne dan­nel­se ved at kig­ge på an­dre fag end na­tur­fag.

”Det be­kræf­ter vo­res ana­ly­se, så vi vil fort­sæt­te med vo­res un­der­sø­gel­ses­ba­se­re­de na­tur­fags­un­der­vis­ning med la­bo­ra­to­ri­er, men vi vil i sti­gen­de grad la­ve til­bud til hi­sto­rie, sam­funds­fag og dansk. Vi vil ud­vik­le et for­løb med tek­no­lo­gi­for­stå­el­se til 1. klas­se og et for­løb om AI – kun­stig in­tel­li­gens til sam­funds­fag på STX. Og så vil vi se på, hvor­dan vi kan bi­stå bør­ne­ha­ver og an­dre i ar­bej­det med ude­liv, na­tur og sci­en­ce, som er et vig­tigt, men lidt for­sømt læ­re­plans­om­rå­de,” si­ger han.

I for­hold til den bre­de STEM-fa­mi­lie – med Li­fe Fon­den, Astra, Na­tur­vi­den­ska­ber­nes Hus med fle­re, me­ner Ste­fan Her­mann, at der er brug for at få la­vet en nøg­tern ana­ly­se af indsatsen.

Hvis vi kon­klu­de­rer i den sto­re sci­en­ce STEM-fa­mi­lie, at na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi har vun­det i for­hold til forsk­ning og in­nova­tion, men har tabt i grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne, så skal vi og­så kig­ge på vo­res egen indsats

Ste­fan Her­mann – Di­rek­tør, Li­fe Fonden

”Hvis vi kon­klu­de­rer i den sto­re sci­en­ce STEM-fa­mi­lie, at na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi har vun­det i for­hold til forsk­ning og in­nova­tion, men har tabt i grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne, så skal vi og­så kig­ge på vo­res egen ind­sats. Kig­ge på, hvor­dan vi kan ska­be sam­men­hæng på tværs af na­tur­fa­ge­ne, og hvor­dan vi kan bi­stå med at få de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og tek­no­lo­gi­ske te­ma­tik­ker med vi­de­re ind i de hu­ma­ni­sti­ske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge fag­kred­se. Og me­get me­re,” si­ger Ste­fan Hermann.

”Vi skal og­så tæn­ke nyt. For det nyt­ter ik­ke no­get at gi­ve de un­ge skyl­den for, at de ik­ke sø­ger HTX el­ler de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge ret­nin­ger på STX. Det er de voks­ne, der skal ta­ge an­sva­ret for at til­ret­te­læg­ge en ver­den, der kan sti­mu­le­re de­res in­ter­es­se,” me­ner han.

Villum Fonden fortsætter kurs

Vil­lum Fon­den bru­ger om­kring 150 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt på ’Børn, un­ge og sci­en­ce’, der har som over­ord­net mål at ska­be me­re sci­en­ce-ka­pi­tal til fle­re børn og un­ge. Så de bå­de får me­re vi­den om og kom­pe­ten­cer in­den for na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi, og de op­da­ger na­tur­vi­den­ska­bens be­tyd­ning i hver­da­gen. For­vent­nin­gen er, at ved at styr­ke den na­tur­fag­li­ge dan­nel­se ge­ne­relt vil fle­re un­ge sø­ge mod STEM-uddannelserne.

Pro­gram­met dæk­ker bå­de grund­sko­le og ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne bredt.

Den la­ve HTX-søg­ning og de fær­re ti­mer til na­tur­fag i grund­sko­len får ik­ke Vil­lum Fon­den til at æn­dre kurs.

”Vi prø­ver at ar­bej­de ri­me­lig konjunk­tur-re­si­stent, når vi til­ret­te­læg­ger vo­res ind­sat­ser. For­stå­et så­dan, at vi ar­bej­der med nog­le grund­læg­gen­de ud­for­drin­ger, der bå­de er forsk­nings­mæs­sigt be­læg og po­li­tisk op­bak­ning til,” si­ger Agi Cson­ka, pro­gram­di­rek­tør hos Vil­lum Fonden.

”Vi ved fra forsk­nin­gen, at vir­ke­lig­hedsnær, un­der­sø­gen­de og ved­kom­men­de un­der­vis­ning i na­tur­fag og tek­no­lo­gi er vig­tig for børn og un­ges mo­ti­va­tion. Og bå­de po­li­ti­ke­re på Chri­sti­ans­borg og læ­rer­ne ude på sko­ler­ne øn­sker at frem­me den me­re prak­sis­fag­li­ge og mo­ti­ve­ren­de un­der­vis­ning. Vi sør­ger for, at der er de ram­mer og den kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af læ­re­re, der skal til for, at na­tur­fag og tek­no­lo­gi bli­ver in­ter­es­sant for børn og un­ge – uan­set ti­me­tal,” fort­sæt­ter hun.

Agi Cson­ka un­der­stre­ger, at fon­den lø­ben­de til­pas­ser de­res ind­sat­ser i for­hold til, hvad der rø­rer sig, hvad der gi­ver me­ning, og hvad der grund­læg­gen­de er po­li­tisk op­bak­ning til.

Hver­ken HTX-op­ta­get el­ler de fær­re ti­mer i ’Natur/teknologi’ får os til at æn­dre på vo­res indsatser

Agi Cson­ka – Pro­gram­chef, Vil­lum Fonden

”Vi er he­le ti­den op­mærk­som­me og i lø­ben­de di­a­log med al­le ak­tø­rer på om­rå­det, men hver­ken HTX-op­ta­get el­ler de fær­re ti­mer i ’Natur/teknologi’ får os til at æn­dre på vo­res ind­sat­ser. Vi har li­ge i øje­blik­ket et kald om na­tur og tek­no­lo­gi, man kan sø­ge, og det op­le­ver vi en stor in­ter­es­se for. Så vi ser et kæm­pe be­hov for bå­de opkva­li­fi­ce­ring af læ­re­re og bed­re ud­styr,” si­ger hun.

I for­hold til at få fle­re til at sø­ge mod HTX an­be­fa­ler hun, at man be­gyn­der at kig­ge me­re på di­ver­si­tet. Vil­lum Fon­den ar­bej­der med di­ver­si­tet i for­hold til er­hverv­s­ud­dan­nel­ser, og tan­ker­ne kun­ne med for­del ud­bre­des til HTX.

”Me­get få pi­ger væl­ger HTX, så hvis man nu fik gjort un­der­vis­nin­gen og ud­dan­nel­sen me­re ap­pel­le­ren­de til bå­de pi­ger og fle­re ty­per dren­ge, så kun­ne det væ­re, at man kun­ne øge an­sø­ger­tal­let den vej,” si­ger Agi Csonka.

Brug for flere unge inden for STEM

Og­så Po­ul Due Jen­sens Fond har et fo­kus på at frem­me børn og un­ges for­stå­el­se for na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi samt styr­ke re­k­rut­te­rin­gen til de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og tek­no­lo­gi­ske uddannelser.

Trods de la­ve an­sø­ger­tal til HTX fort­sæt­ter fon­den ar­bej­det på området.

Vi fort­sæt­ter ufortrø­de­nt med at støt­te ind­sat­sen for, at fle­re børn og un­ge får øj­ne­ne op for na­tur­vi­den­skab og teknologi

Kim Nøhr Skib­sted – Di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

”Det fal­den­de an­sø­ger­tal til HTX æn­drer ik­ke vo­res kurs. Vi fort­sæt­ter ufortrø­de­nt med at støt­te ind­sat­sen for, at fle­re børn og un­ge får øj­ne­ne op for na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi. Det sker i tæt sam­ar­bej­de med blandt an­det Astra, Na­tur­vi­den­ska­ber­nes Hus og an­dre go­de ak­tø­rer,” ly­der det fra fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted i et skrift­ligt svar.

”Der er in­gen tvivl om, at Dan­mark har brug for fle­re un­ge in­den for STEM, og at HTX er en del af det­te. Dog er der sta­dig gro­bund for at ska­be øget in­ter­es­se for STEM-ud­dan­nel­ser bredt set. Vi for­ven­ter fort­sat, at re­ge­ring og fol­ke­ting ta­ger an­svar og selv bi­dra­ger til, at STEM-ud­dan­nel­ser­ne prom­ove­res og ud­vik­les,” skri­ver Kim Nøhr Skibsted.

Fun­dats har og­så fo­re­s­purgt om in­ter­view hos No­vo Nor­disk Fon­den, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond og In­du­stri­ens Fond. No­vo Nor­disk Fon­den har ik­ke haft mu­lig­hed for et in­ter­view, de to an­dre fon­de øn­ske­de ik­ke at del­ta­ge i et in­ter­view om ovenstående.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer