Annoncespot_img

Ugens uddelinger: Fondsmidler til projekt om algoritmer, filosofi i skolen og musikprojekt på social café

Velux og Villum Fondene har skudt 100 millioner kroner ind i et nyt projekt om algoritmer og demokrati. Ugens øvrige udvalgte uddelinger fra fondssektoren omfatter penge til rekruttering og fastholdelse af kvinder på erhvervsuddannelserne, støtte fra Den Berlingske Fond til et projekt, der sætter filosofi på dagsordenen i skolerne, penge fra Trygfonden til et musikprojekt på et socialt værested og støtte fra tre fonde til erhvervelse af kunst på Den Hirschsprungske Samling.

Boss Ladies (foto: Boss Ladies)
Vil­lum Fon­den har net­op be­vil­get 9,5 mil­li­o­ner kro­ner til for­e­nin­gen Divérs til et pro­jekt kal­det ’Boss La­di­es’, der skal styr­ke re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af kvin­der på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne og frem­me an­er­ken­del­sen af ud­dan­nel­ser­ne (fo­to: Boss Ladies).

Hvil­ke kon­se­kven­ser får det, når al­go­rit­mer og kun­stig in­tel­li­gens i de kom­men­de år for al­vor flyt­ter ind i vo­res sam­fund, vo­res de­mo­kra­ti og vo­res hver­dags­liv? Og kan vi over­ho­ve­det sto­le på en algoritme?

Det er blandt de spørgs­mål, som et nyt, stort forsk­nings- og for­mid­lings­pro­jekt om al­go­rit­mer, da­ta og de­mo­kra­ti skal for­sø­ge at fin­de sva­re­ne på og ska­be de­bat om. Pro­jek­tet er fi­nan­si­e­ret af Ve­lux og Vil­lum Fon­de­ne med 100 mil­li­o­ner kroner.

Pro­jek­tet har nav­net ’Al­go­rit­mer, Da­ta og De­mo­kra­ti’. Det har en forsk­nings­del med et bud­get på 80 mil­li­o­ner kro­ner un­der le­del­se af pro­fes­sor Si­ne Nør­holm Just, In­sti­tut for Kom­mu­ni­ka­tion og Hu­ma­ni­stisk Vi­den­skab på Roskil­de Uni­ver­si­tet, og en op­lys­nings- og for­mid­lings­del på 20 mil­li­o­ner kro­ner un­der le­del­se af che­fre­dak­tør Lis­beth Knud­sen fra Tæn­ket­an­ken Man­dag Morgen.

Pro­fes­sor David Budtz Pe­der­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet er ud­pe­get som vi­den­ska­be­lig rå­d­gi­ver på pro­jek­tet og skal hjæl­pe til at sik­re in­te­gra­tio­nen mel­lem forsk­nings- og oplysningsprojektet.

Lis­beth Knud­sen op­ly­ser til Fun­dats, at de 20 mil­li­o­ner kro­ner til op­lys­nings- og for­mid­lings­delen er de­di­ke­ret til for­må­let over en tiårig periode.

Det er før­en­de for­ske­re fra seks af lan­dets uni­ver­si­te­ter og fra vidt for­skel­li­ge fag­om­rå­der fra hu­ma­ni­o­ra til statskund­skab og da­ta sci­en­ce, der skal ar­bej­de sam­men om at fin­de tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger og bud på ge­ne­rel­le ret­nings­linjer og po­li­tik­ker i for­hold til at ska­be til­lid til bru­gen af da­ta og algoritmer.

Penge til rekruttering af kvinder på erhvervsuddannelser

Der står og­så Vil­lum Fon­den – i det­te til­fæl­de uden søster­fon­den ved sin si­de – som af­sen­der på ugens an­den ud­valg­te ud­de­ling fra den dan­ske fondssektor.

Vil­lum Fon­den har så­le­des net­op be­vil­get 9,5 mil­li­o­ner kro­ner til for­e­nin­gen Divérs til et pro­jekt kal­det ’Boss La­di­es’, der skal styr­ke re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af kvin­der på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne og frem­me an­er­ken­del­sen af uddannelserne.

“Først og frem­mest gør det her en kon­kret for­skel for pi­ger og un­ge kvin­der i he­le Dan­mark. De får åb­net de­res frem­tids­drøm­me for nye ud­dan­nel­ses­ve­je, og til­ba­ge­mel­din­gen fra vo­res nu 134 Boss La­di­es-am­bas­sa­dø­rer lan­det rundt er, at de kan væ­re med til at ska­be kon­kre­te for­an­drin­ger for næ­ste ge­ne­ra­tion. Nu kan vi styr­ke det, der tid­li­ge­re of­te har væ­ret en blind vin­kel på er­hvervs­sko­ler­ne: Re­k­rut­te­ring, ap­pel og fast­hol­del­se af un­ge kvin­der. På den må­de rum­mer pro­jek­t­ud­vi­del­sen et op­gør med det køns­ste­reo­ty­pe dan­ske ar­bejds­mar­ked, men det er og­så en vej til at gi­ve un­ge kvin­der den fag­li­ge stolt­hed, de har fortjent,” si­ger di­rek­tør Ni­na Gro­es fra For­e­nin­gen Divérs i en pressemeddelelse.

Be­vil­lin­gen til Boss La­di­es er gi­vet un­der Vil­lum Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de Børn, un­ge og sci­en­ce. Pro­gram­chef for om­rå­det Agi Cson­ka be­teg­ner Boss La­di­es som et vi­sio­nært pro­jekt, hvor re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af kvin­der går hånd i hånd med ud­vik­ling af un­der­vis­nings­mil­jø­et og ud­dan­nel­ser­nes kvalitet.

”Pro­jek­tet vil der­med og­så bi­dra­ge til at styr­ke an­er­ken­del­sen af er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne i sam­fun­det ge­ne­relt,” un­der­stre­ger Agi Csonka.

Støtte til filosofisk dag på 50 skoler

Fra er­hverv­s­ud­dan­nel­ser til 50 grund­sko­ler, som her i 2021 får be­søg af en fi­lo­sof knyt­tet til pro­jek­tet Fi­lo­so­fi i Sko­len un­der Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Det sker tak­ket væ­re en be­vil­ling fra Den Ber­ling­s­ke Fond til en ny sats­ning un­der pro­jek­tet kal­det ’Fi­lo­so­fi på dags­or­de­nen i skolerne’.

Be­sø­ge­ne på sko­ler­ne in­de­bæ­rer en ’fi­lo­so­fisk di­a­log’ med ele­ver­ne og en in­spira­tions­wor­ks­hop må­l­ret­tet de ansatte.

”I 2021 hå­ber vi i Fi­lo­so­fi i Sko­len, at end­nu fle­re får øj­ne­ne op for po­ten­ti­a­let i fi­lo­so­fi­ske di­a­lo­ger i sko­len,” skri­ver Ca­ro­li­ne Schaf­fa­litzky, der er lek­tor i fi­lo­so­fi på SDU og le­der af Fi­lo­so­fi i Sko­len, på Linkedin.

Den Ber­ling­s­ke Fond ejer ud­gi­ver­ret­tig­he­der­ne til Ber­ling­s­kes pu­bli­ka­tio­ner, blandt an­dre Ber­ling­s­ke, B.T. og We­e­ken­da­vi­sen. Fon­den støt­ter des­u­den en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter og pris­ud­de­lin­ger i re­gi af Ber­ling­s­ke Me­dia, her­un­der Fons­mark-pri­sen, We­e­ken­da­vi­sens Lit­te­ra­tur­pris og Ber­ling­s­ke Klas­si­ske Musikkonkurrence.

Penge fra Trygfonden til musikprojekt på café

Ugens rund­t­ur blandt fon­de­nes ud­de­lin­ger i den før­ste uges tid af 2021 fort­sæt­ter i Ko­lind i Syd­djurs Kom­mu­ne, hvor en do­na­tion på 2,2 mil­li­o­ner kro­ner fra Tryg­fon­den fal­der på et tørt sted i en kom­bi­ne­ret café og so­ci­alt værested.

Kafé Ko­lind har iføl­ge TV2 Østjyl­land i fle­re år skabt var­me ram­mer for ud­for­dre­de bor­ge­re, men knap­hed på pen­ge har be­græn­set mu­lig­he­der­ne for ak­ti­vi­te­ter. Med do­na­tio­nen fra Tryg­fon­dens re­gio­na­le råd i Re­gion Midtjyl­land er der nu mu­lig­hed for at sæt­te gang i et mu­sikpro­jekt, hvis mål er at øge den men­tale sund­hed for gæ­ster­ne i caféen.

Fond­s­pen­ge­ne væk­ker stor glæ­de hos den dag­li­ge le­der af Kafé Ko­lind, Ben­te Fogh-Møller.
”Det er fan­ta­stisk. Det kan ik­ke be­skri­ves med ord. Vi har fun­det ud af, at mu­sik­ken er et for­ry­gen­de red­skab til at ska­be fæl­les­ska­ber, man får det godt af,” si­ger Ben­te Fogh-Møl­ler til TV2 Østjylland.

Fonde støtter køb af Bertha Wegmann-hovedværker

Og­så på Den Hirs­chsprung­ske Sam­ling i Østre An­læg i Kø­ben­havn er der glæ­de, ef­ter at sam­lin­gen med støt­te fra tre fon­de har kun­net er­hver­ve to ho­ved­vær­ker af den dan­ske kunst­ner Bertha Wegmann.

Det ene værk er et po­rtræt af kunst­ne­rens elev, den un­ge ma­ler Ma­rie Tri­epcke, der se­ne­re skul­le bli­ve kendt un­der nav­net Ma­rie Krøy­er. Med et ham­mer­slag på over tre mil­li­o­ner kro­ner er det den hø­je­ste pris no­gen­sin­de for et værk af en kvin­de­lig kunst­ner solgt i Dan­mark, skri­ver Au­gusti­nus Fon­den på Linkedin.

Ef­ter en lang år­ræk­ke, hvor der, som det er til­fæl­det for man­ge an­dre kvin­de­li­ge kunst­ne­re, ik­ke har væ­ret den sto­re in­ter­es­se for Bertha Weg­manns kunst, er det nu ved at æn­dre sig. Bertha Weg­manns vær­ker er i stærkt sti­gen­de kurs bå­de her­hjem­me og i ud­lan­det, op­ly­ser Au­gusti­nus Fonden.

Ud over Au­gusti­nus Fon­den er det Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og Ny Carls­berg­fon­det, der har bi­dra­get til er­hver­vel­sen af de to værker.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer