Ugens uddelinger: Fondsmidler til projekt om algoritmer, filosofi i skolen og musikprojekt på social café

Ve­lux og Vil­lum Fon­de­ne har skudt 100 mil­li­o­ner kro­ner ind i et nyt pro­jekt om al­go­rit­mer og de­mo­kra­ti. Ugens øv­ri­ge ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren om­fat­ter pen­ge til re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af kvin­der på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne, støt­te fra Den Ber­ling­s­ke Fond til et pro­jekt, der sæt­ter fi­lo­so­fi på dags­or­de­nen i sko­ler­ne, pen­ge fra Tryg­fon­den til et mu­sikpro­jekt på et so­ci­alt væ­re­sted og støt­te fra tre fon­de til er­hver­vel­se af kunst på Den Hirs­chsprung­ske Samling.

Boss Ladies (foto: Boss Ladies)
Vil­lum Fon­den har net­op be­vil­get 9,5 mil­li­o­ner kro­ner til for­e­nin­gen Divérs til et pro­jekt kal­det ’Boss La­di­es’, der skal styr­ke re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af kvin­der på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne og frem­me an­er­ken­del­sen af ud­dan­nel­ser­ne (fo­to: Boss Ladies).

Hvil­ke kon­se­kven­ser får det, når al­go­rit­mer og kun­stig in­tel­li­gens i de kom­men­de år for al­vor flyt­ter ind i vo­res sam­fund, vo­res de­mo­kra­ti og vo­res hver­dags­liv? Og kan vi over­ho­ve­det sto­le på en algoritme?

Det er blandt de spørgs­mål, som et nyt, stort forsk­­nings- og for­mid­lings­pro­jekt om al­go­rit­mer, da­ta og de­mo­kra­ti skal for­sø­ge at fin­de sva­re­ne på og ska­be de­bat om. Pro­jek­tet er fi­nan­si­e­ret af Ve­lux og Vil­lum Fon­de­ne med 100 mil­li­o­ner kroner.

Pro­jek­tet har nav­net ’Al­go­rit­mer, Da­ta og De­mo­kra­ti’. Det har en forsk­nings­del med et bud­get på 80 mil­li­o­ner kro­ner un­der le­del­se af pro­fes­sor Si­ne Nør­holm Just, In­sti­tut for Kom­mu­ni­ka­tion og Hu­ma­ni­stisk Vi­den­skab på Roskil­de Uni­ver­si­tet, og en op­lys­­nings- og for­mid­lings­del på 20 mil­li­o­ner kro­ner un­der le­del­se af che­fre­dak­tør Lis­beth Knud­sen fra Tæn­ket­an­ken Man­dag Morgen.

Pro­fes­sor David Budtz Pe­der­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet er ud­pe­get som vi­den­ska­be­lig rå­d­gi­ver på pro­jek­tet og skal hjæl­pe til at sik­re in­te­gra­tio­nen mel­lem forsk­­nings- og oplysningsprojektet.

Lis­beth Knud­sen op­ly­ser til Fun­dats, at de 20 mil­li­o­ner kro­ner til op­lys­­nings- og for­mid­lings­delen er de­di­ke­ret til for­må­let over en tiårig periode.

Det er før­en­de for­ske­re fra seks af lan­dets uni­ver­si­te­ter og fra vidt for­skel­li­ge fag­om­rå­der fra hu­ma­ni­o­ra til statskund­skab og da­ta sci­en­ce, der skal ar­bej­de sam­men om at fin­de tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger og bud på ge­ne­rel­le ret­nings­linjer og po­li­tik­ker i for­hold til at ska­be til­lid til bru­gen af da­ta og algoritmer.

Penge til rekruttering af kvinder på erhvervsuddannelser

Der står og­så Vil­lum Fon­den – i det­te til­fæl­de uden søster­fon­den ved sin si­de – som af­sen­der på ugens an­den ud­valg­te ud­de­ling fra den dan­ske fondssektor.

Vil­lum Fon­den har så­le­des net­op be­vil­get 9,5 mil­li­o­ner kro­ner til for­e­nin­gen Divérs til et pro­jekt kal­det ’Boss La­di­es’, der skal styr­ke re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af kvin­der på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne og frem­me an­er­ken­del­sen af uddannelserne.

“Først og frem­mest gør det her en kon­kret for­skel for pi­ger og un­ge kvin­der i he­le Dan­mark. De får åb­net de­res frem­tids­drøm­me for nye ud­dan­nel­ses­ve­je, og til­ba­ge­mel­din­gen fra vo­res nu 134 Boss La­­di­es-am­­bas­sa­­dø­rer lan­det rundt er, at de kan væ­re med til at ska­be kon­kre­te for­an­drin­ger for næ­ste ge­ne­ra­tion. Nu kan vi styr­ke det, der tid­li­ge­re of­te har væ­ret en blind vin­kel på er­hvervs­sko­ler­ne: Re­k­rut­te­ring, ap­pel og fast­hol­del­se af un­ge kvin­der. På den må­de rum­mer pro­jek­t­ud­vi­del­sen et op­gør med det køns­ste­reo­ty­pe dan­ske ar­bejds­mar­ked, men det er og­så en vej til at gi­ve un­ge kvin­der den fag­li­ge stolt­hed, de har fortjent,” si­ger di­rek­tør Ni­na Gro­es fra For­e­nin­gen Divérs i en pressemeddelelse.

Be­vil­lin­gen til Boss La­di­es er gi­vet un­der Vil­lum Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de Børn, un­ge og sci­en­ce. Pro­gram­chef for om­rå­det Agi Cson­ka be­teg­ner Boss La­di­es som et vi­sio­nært pro­jekt, hvor re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af kvin­der går hånd i hånd med ud­vik­ling af un­der­vis­nings­mil­jø­et og ud­dan­nel­ser­nes kvalitet.

”Pro­jek­tet vil der­med og­så bi­dra­ge til at styr­ke an­er­ken­del­sen af er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne i sam­fun­det ge­ne­relt,” un­der­stre­ger Agi Csonka.

Støtte til filosofisk dag på 50 skoler

Fra er­hverv­s­ud­dan­nel­ser til 50 grund­sko­ler, som her i 2021 får be­søg af en fi­lo­sof knyt­tet til pro­jek­tet Fi­lo­so­fi i Sko­len un­der Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Det sker tak­ket væ­re en be­vil­ling fra Den Ber­ling­s­ke Fond til en ny sats­ning un­der pro­jek­tet kal­det ’Fi­lo­so­fi på dags­or­de­nen i skolerne’.

Be­sø­ge­ne på sko­ler­ne in­de­bæ­rer en ’fi­lo­so­fisk di­a­log’ med ele­ver­ne og en in­spira­tions­wor­ks­hop må­l­ret­tet de ansatte.

”I 2021 hå­ber vi i Fi­lo­so­fi i Sko­len, at end­nu fle­re får øj­ne­ne op for po­ten­ti­a­let i fi­lo­so­fi­ske di­a­lo­ger i sko­len,” skri­ver Ca­ro­li­ne Schaf­fa­litzky, der er lek­tor i fi­lo­so­fi på SDU og le­der af Fi­lo­so­fi i Sko­len, på Linkedin.

Den Ber­ling­s­ke Fond ejer ud­gi­ver­ret­tig­he­der­ne til Ber­ling­s­kes pu­bli­ka­tio­ner, blandt an­dre Ber­ling­s­ke, B.T. og We­e­ken­da­vi­sen. Fon­den støt­ter des­u­den en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter og pris­ud­de­lin­ger i re­gi af Ber­ling­s­ke Me­dia, her­un­der Fons­­mark-pri­­sen, We­e­ken­da­vi­sens Lit­te­ra­tur­pris og Ber­ling­s­ke Klas­si­ske Musikkonkurrence.

Penge fra Trygfonden til musikprojekt på café

Ugens rund­t­ur blandt fon­de­nes ud­de­lin­ger i den før­ste uges tid af 2021 fort­sæt­ter i Ko­lind i Syd­djurs Kom­mu­ne, hvor en do­na­tion på 2,2 mil­li­o­ner kro­ner fra Tryg­fon­den fal­der på et tørt sted i en kom­bi­ne­ret café og so­ci­alt værested.

Kafé Ko­lind har iføl­ge TV2 Østjyl­land i fle­re år skabt var­me ram­mer for ud­for­dre­de bor­ge­re, men knap­hed på pen­ge har be­græn­set mu­lig­he­der­ne for ak­ti­vi­te­ter. Med do­na­tio­nen fra Tryg­fon­dens re­gio­na­le råd i Re­gion Midtjyl­land er der nu mu­lig­hed for at sæt­te gang i et mu­sikpro­jekt, hvis mål er at øge den men­tale sund­hed for gæ­ster­ne i caféen.

Fond­s­pen­ge­ne væk­ker stor glæ­de hos den dag­li­ge le­der af Kafé Ko­lind, Ben­te Fogh-Møller.
”Det er fan­ta­stisk. Det kan ik­ke be­skri­ves med ord. Vi har fun­det ud af, at mu­sik­ken er et for­ry­gen­de red­skab til at ska­be fæl­les­ska­ber, man får det godt af,” si­ger Ben­te Fogh-Møl­­ler til TV2 Østjylland.

Fonde støtter køb af Bertha Wegmann-hovedværker

Og­så på Den Hirs­chsprung­ske Sam­ling i Østre An­læg i Kø­ben­havn er der glæ­de, ef­ter at sam­lin­gen med støt­te fra tre fon­de har kun­net er­hver­ve to ho­ved­vær­ker af den dan­ske kunst­ner Bertha Wegmann.

Det ene værk er et po­rtræt af kunst­ne­rens elev, den un­ge ma­ler Ma­rie Tri­epcke, der se­ne­re skul­le bli­ve kendt un­der nav­net Ma­rie Krøy­er. Med et ham­mer­slag på over tre mil­li­o­ner kro­ner er det den hø­je­ste pris no­gen­sin­de for et værk af en kvin­de­lig kunst­ner solgt i Dan­mark, skri­ver Au­gusti­nus Fon­den på Linkedin.

Ef­ter en lang år­ræk­ke, hvor der, som det er til­fæl­det for man­ge an­dre kvin­de­li­ge kunst­ne­re, ik­ke har væ­ret den sto­re in­ter­es­se for Bertha Weg­manns kunst, er det nu ved at æn­dre sig. Bertha Weg­manns vær­ker er i stærkt sti­gen­de kurs bå­de her­hjem­me og i ud­lan­det, op­ly­ser Au­gusti­nus Fonden.

Ud over Au­gusti­nus Fon­den er det Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond og Ny Carls­berg­fon­det, der har bi­dra­get til er­hver­vel­sen af de to værker.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Kommentar: Revisor svigtede i Aggesen-sagen

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lej­lig­heds­sa­gen fra Fre­de­riks­berg Al­lé kun­ne ha­ve ko­stet bå­de Si­mon Ag­ge­sen og den in­te­ta­nen­de ledelse…

Ny Due Jensen-fond vil forandre Danmarks hospitalssystem

En ny fond er sat i ver­den, og må­let er klart: At for­an­dre det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem. Ni­els Due Jen­sens Fond er, som nav­net an­ty­der, stiftet…

Her er læsernes foretrukne historier fra Fundats i 2020

  20 Hvem er de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark? Det har i en lang år­ræk­ke væ­ret et så­kaldt godt spørgs­mål. Si­den 1991 har…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Coronakrise

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…