Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Året 2020 stod i coronaens tegn for mange danske fonde. Og 2021 vil også byde på et stort fokus på virusrelaterede uddelinger. Sådan lyder vurderingen fra flere af de store fonde, som i 2020 gik tidligt ind i kampen mod corona.

Corona 2021
I 2020 ret­te­de en lang ræk­ke fon­de de­res be­vil­lin­ger mod cor­o­na – og ten­den­sen ser ud til at fort­sæt­te i hvert fald et styk­ke ind i det nye år.

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på corona.

Så­dan ly­der det fra bå­de No­vo Nor­disk Fon­den og Po­ul Due Jen­sens Fond, der var blandt de al­ler­før­ste til at må­l­ret­te sto­re de­le af de­res ud­de­lin­ger til cor­o­na, da virus­sen bed sig fast i Dan­mark i foråret.

Der­med teg­ner ten­den­sen fra 2020 til at fort­sæt­te i hvert fald et styk­ke ind i det nye år.

Og der var ta­le om en sær­de­les ty­de­lig ten­dens i 2020, hvor en lang ræk­ke fon­de iføl­ge Fon­de­nes Vi­den­cen­ter ret­te­de de­res be­vil­lin­ger mod corona.

No­vo Nor­disk Fon­den be­vil­ge­de f.eks. op til 250 mio. kr. til etab­le­ring af Test­cen­ter Dan­mark – de hvi­de tel­te, som man­ge nok har stif­tet be­kendt­skab med.

Po­ul Due Jen­sens Fond be­slut­te­de promp­te at gø­re cor­o­na til om­drej­nings­punk­tet for fon­dens filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter i 2020, da lan­det luk­ke­de ned. Fon­dens di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted kom sam­ti­dig med en ut­ve­ty­dig op­for­dring til he­le fonds­sek­to­ren om at gå så langt som mu­ligt for at gø­re det samme:

“Vi skal bli­ve bed­re til at se ud over ek­si­ste­ren­de reg­ler og må­der at tæn­ke på,” lød det den­gang fra Kim Nøhr Skibsted.

Carls­berg­fon­det var et tred­je ek­sem­pel. Få da­ge ef­ter ned­luk­nin­gen i marts be­vil­ge­de fon­den – ek­stra­or­di­nært og uden op­slag – 60 mio. kr. til cor­o­na­re­la­te­ret forsk­ning i virus, so­ci­al ad­færd og ma­te­ma­ti­ske pandemi-modeller.

Men mens bå­de No­vo Nor­disk Fon­den og Po­ul Due Jen­sens Fond for­ven­ter fo­kus på cor­o­na og­så i 2021, så har Carls­berg­fon­det til gen­gæld ik­ke pla­ner om at øre­mær­ke pen­ge til om­rå­det i 2021, op­ly­ser den.

Novo Nordisk Fonden: Bevillinger til corona, men ikke hvide telte

De 250 mio. kr. som No­vo Nor­disk Fon­den sid­ste år be­vil­ge­de til Test­cen­ter Dan­mark, var langt fra den ene­ste cor­o­na­be­vil­ling fra fon­den i 2020.

Fon­den ud­del­te nem­lig godt 460 mio. kr. til cor­o­na­re­la­te­re­de pro­jek­ter i lø­bet af året – oven i fon­dens al­le­re­de ved­tag­ne uddelingsramme.

Og­så i år reg­ner No­vo Nor­disk Fon­den med at fo­ku­se­re en ræk­ke ud­de­lin­ger på cor­o­na, og li­ge­som sid­ste år kom­mer be­vil­lin­ger­ne oven i fon­dens al­le­re­de plan­lag­te uddelingsramme.

Vi for­ven­ter fort­sat at hol­de et højt ak­ti­vi­tets­ni­veau i 2021, og vo­res cor­o­naind­sat­ser kom­mer igen til at lig­ge in­den for de fem over­ord­ne­de kategorier.

St­ef­fen Lü­ders – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Com­mu­ni­ca­tions, No­vo Nor­disk Fonden

“Cor­o­na kom­mer i fo­kus igen i 2021. Uden at vi kan si­ge no­get me­re kon­kret, så er det dét, vi for­ven­ter,” si­ger St­ef­fen Lü­ders, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Com­mu­ni­ca­tions ved No­vo Nor­disk Fonden.

Sid­ste år for­del­te No­vo Nor­disk Fon­dens cor­o­na­be­vil­lin­ger sig på fi­re for­skel­li­ge om­rå­der, nem­lig forsk­ning, ud­dan­nel­se, so­ci­a­le ind­sat­ser, hu­ma­ni­tæ­re ind­sat­ser samt test og forebyggelse.

“Vi for­ven­ter fort­sat at hol­de et højt ak­ti­vi­tets­ni­veau i 2021, og vo­res cor­o­naind­sat­ser kom­mer igen til at lig­ge in­den for de fem over­ord­ne­de ka­te­go­ri­er. De øv­ri­ge ud­de­lin­ger kom­mer til at kø­re plan­mæs­sigt,” si­ger St­ef­fen Lüders.

Mens No­vo Nor­disk Fon­den for­ven­ter et fort­sat fo­kus på cor­o­na, så kom­mer den til gen­gæld ik­ke umid­del­bart til at be­vil­ge fle­re pen­ge til Test­cen­ter Dan­mark, der teg­ne­de sig for stør­ste­delen af fon­dens cor­o­naud­de­lin­ger sid­ste år.

“Det har he­le ti­den væ­ret hen­sig­ten fra vo­res si­de, at pen­ge­ne var en start­be­vil­ling. Test­cen­ter Dan­mark er jo en of­fent­lig op­ga­ve. Så vi fort­sæt­ter ik­ke med at støt­te Test­cen­ter Dan­mark i 2021. I for­hold til li­ge præ­cis den op­ga­ve me­ner vi, at vi har gjort, hvad vi skul­le. Men der er jo mas­ser af an­dre ting om­kring test og vac­ci­ner, som vi må­ske kan væ­re in­vol­ve­ret i,” si­ger St­ef­fen Lüders.

Poul Due Jensens Fond: Normalisering lader vente på sig

For Po­ul Due Jen­sens Fond var 2020 på fle­re må­der et ek­stra­or­di­nært år. Be­vil­lings­ram­men blev ud­vi­det til 200 mio. kr. i an­led­ning af 75-året for Grund­fos, og de ek­stra ud­de­lin­ger gik ik­ke mindst til en ræk­ke cor­o­napro­jek­ter.

Og­så i 2021 reg­ner Po­ul Due Jen­sens Fond med, at man­ge ind­sat­ser skal må­l­ret­tes cor­o­na, og fon­den fast­hol­der i 2021 sin øge­de uddelingsramme.

Men det er svært at spå om frem­ti­den, un­der­stre­ger fon­dens di­rek­tør Kim Nøhr Skibsted.

Med covid-19’s sto­re ind­fly­del­se på sam­fund over he­le ver­den må vi reg­ne med fo­kus på akut hu­ma­ni­tær hjælp.

Kim Nøhr Skib­sted – di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

“Det er svært at reg­ne med no­get i dis­se ti­der. Vi hav­de hå­bet på en vis nor­ma­li­se­ring, men den la­der ven­te på sig. Vi har igen af­sat 200 mio. kr. til ud­de­lin­ger i år, og med covid-19’s sto­re ind­fly­del­se på sam­fund over he­le ver­den må vi reg­ne med fo­kus på akut hu­ma­ni­tær hjælp,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Hjæl­pen kan gå til sund­heds­in­for­ma­tion om ad­færd med vand, f.eks. hånd­vask og hy­giej­ne i fon­dens vand­pro­jek­ter i ud­vik­ling­s­lan­de, li­ge­som fon­dens forsk­nings­ind­sats kan dre­jes i ret­ning af cor­o­na – f.eks. til pro­jek­ter om smit­tespor­ing i ek­sem­pel­vis vand­for­sy­ning og spil­de­vand, ud­dy­ber han.

“Og vi vil sik­kert støt­te so­ci­a­le ind­sat­ser mod en­som­hed, fjer­nun­der­vis­ning med me­re. Men det er gan­ske en­kelt ik­ke mu­ligt at plan­læg­ge ef­ter. Vac­ci­ner­ne er jo på vej – men muta­tio­ner af virus ser ud til at over­skyg­ge alt og fort­sat de­fi­ne­re den vir­ke­lig­hed, vi er en del af. Vi må age­re agilt og flek­si­belt i den, alt an­det vil­le væ­re uansvar­ligt,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Carlsbergfondet: Overraskende få coronaansøgninger

Carls­berg­fon­det vi­ste hand­le­kraft og agi­li­tet, da den i 2020 ek­stra­or­di­nært ud­del­te 67,4 mio. kr. til cor­o­na­re­la­te­re­de forskningsprojekter.

Til gen­gæld var der imod fon­dens for­vent­nin­ger ik­ke man­ge pro­jek­ter i den or­di­næ­re an­søg­nings­run­de 2020, hvor an­sø­ge­ren selv an­gav forsk­nings­pro­jek­tet som corona-relateret.

Det op­ly­ser Carls­berg­fon­det, der net­op i novem­ber 2020 har gen­nem­gå­et årets ud­de­lin­ger på bag­grund af or­di­nært opslag.

Carls­berg­fon­det har i den for­bin­del­se mod­ta­get over­ra­sken­de få an­søg­nin­ger, hvor an­sø­ger selv har an­gi­vet, at forsk­nings­pro­jek­tet er corona-relateret

– Carlsbergfondet

“Her har det væ­ret mu­ligt at sø­ge mid­ler til grund­forsk­nings­pro­jek­ter in­den for na­tur­vi­den­skab, hu­ma­ni­o­ra og sam­funds­vi­den­skab. Carls­berg­fon­det har i den for­bin­del­se mod­ta­get over­ra­sken­de få an­søg­nin­ger, hvor an­sø­ger selv har an­gi­vet, at forsk­nings­pro­jek­tet er cor­o­na-re­la­te­ret,” op­ly­ser fon­den til Fundats.

I fon­dens se­ne­ste ud­de­lings­run­de i novem­ber 2020 har den dog be­vil­get sam­let 6,5 mio. kr. til pro­jek­ter, hvor an­sø­ge­ren selv hav­de an­gi­vet, at de­res pro­jekt er corona-relateret.

Carls­berg­fon­det har in­gen pla­ner om selv at må­l­ret­te en del af 2021-be­vil­lin­ger­ne til corona-formål.

“Men støt­te til cor­o­na-re­la­te­re­de forsk­nings­pro­jek­ter kan sø­ges i for­bin­del­se med de sæd­van­li­ge an­søg­nings­run­der,” op­ly­ser fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer