Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Administrerende direktør i Realdania og næstformand i bestyrelsen for Fondenes Videnscenter Jesper Nygård er stolt over det ”enestående store ansvar,” som den filantropiske sektor i 2020 påtog sig i coronakrisens skær. I 2021 bliver nøgleordene ifølge Jesper Nygård strategiloyalitet, vidensbaseret arbejde og ikke mindst partnerskaber. Men også bæredygtige investeringer vil komme i fokus.

Jesper Nygård (foto: Realdania)
Ad­mi­ni­stre­ren­de fi­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård slår til lyd for, at ak­tø­rer­ne i den filan­tro­pi­ske sek­tor åb­ner øj­ne­ne end­nu me­re for part­ner­ska­ber og sam­ar­bej­der med den of­fent­li­ge sek­tor, pri­va­te virk­som­he­der og ci­vil­sam­fun­det (fo­to: Realdania).

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den ind­sats, den filan­tro­pi­ske sek­tor i Dan­mark har ydet i det for­gang­ne år. 

Jes­per Ny­gård bru­ger så­le­des blandt an­det ud­tryk som ”rig­tig stolt,” ”ki­s­teg­lad” og ”im­po­ne­ret,” når han i et nytår­s­in­ter­view med Fun­dats kig­ger til­ba­ge på sek­to­rens dis­po­si­tio­ner og om­stil­lings­pa­rat­hed i et 2020, som grun­det cor­o­na­pan­de­mi­en blev helt an­der­le­des, end al­le hav­de fo­re­stil­let sig.

Nu er der ta­get hul på et 2021, hvor det – hvis no­gen skul­le væ­re i tvivl – fra årets start er ble­vet slå­et fast med sti­gen­de smit­te­kur­ver og al­vor­stun­ge pres­se­mø­der, at covid-19 ik­ke er en virus, vi kun kan se til­ba­ge på, men som vi i høj grad må indstil­le os på fort­sat vil væ­re en del af hver­da­gen et godt styk­ke ind i det nye år. 

Cor­o­na kom­mer der­for uden tvivl og­så til at præ­ge man­ge ind­sat­ser fra den filan­tro­pi­ske sek­tor i 2021. Det gi­ver sek­to­ren mu­lig­hed for igen at sæt­te sit sto­re præg på det dan­ske sam­fund, sam­ti­dig med, at kli­ma og ver­dens­mål, som har væ­ret skub­bet no­get i bag­grun­den i 2020, igen skal ha­ve en pla­ce­ring øverst på dags­or­de­nen, og­så for den filan­tro­pi­ske sek­tor, hå­ber Jes­per Nygård.

Sam­ti­dig slår han til lyd for, at ak­tø­rer­ne i den filan­tro­pi­ske sek­tor åb­ner øj­ne­ne end­nu me­re for part­ner­ska­ber og sam­ar­bej­der med den of­fent­li­ge sek­tor, pri­va­te virk­som­he­der og ci­vil­sam­fun­det. Vel­fun­ge­ren­de part­ner­ska­ber kan iføl­ge Jes­per Ny­gård gi­ve ”kæm­pe­mæs­si­ge re­sul­ta­ter,” når ver­dens­mål skal op­fyl­des og ar­bej­det med kli­ma og bæ­re­dyg­tig­hed skal op­pri­o­ri­te­res pa­ral­lelt med en ver­den­s­oms­pæn­den­de pandemi.

Har taget enestående stort ansvar

– Hvis du skal star­te med at ka­ste blik­ket til­ba­ge på 2020: Hvad har, set med di­ne øj­ne, især ken­de­teg­net ind­sat­ser­ne i den filan­tro­pi­ske sek­tor i Dan­mark i kri­se­å­ret 2020?

”Hvis man sam­men­lig­ner cor­ona­kri­sen med den ene­ste an­den sto­re kri­se, jeg har rig­tig er­fa­ring med, nem­lig fi­nanskri­sen, er den helt sto­re for­skel, at sam­fun­dets in­sti­tu­tio­ner un­der en sund­heds­kri­se som cor­ona­kri­sen har re­a­ge­ret sær­de­les ko­or­di­ne­ret og sam­let, mens alt i re­la­tion til fi­nanskri­sen fo­re­gik me­get me­re re­ak­tivt. Over­ord­net sy­nes jeg, at den filan­tro­pi­ske sek­tor i 2020 har ta­get et ene­stå­en­de stort an­svar in­den for de mu­lig­he­der, vo­res fun­dat­ser gi­ver, og in­den for de respek­ti­ve ver­de­ner, vi hver især age­rer i,” fast­slår Jes­per Ny­gård, som ud over at væ­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia på ot­ten­de år og næst­for­mand i be­sty­rel­sen for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og­så er med­lem af sty­rel­ses­rå­det i den pa­n­eu­ro­pæ­i­ske fonds­for­e­ning, Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre (EFC).

I en ver­den, hvor po­li­tik of­te bli­ver me­re og me­re kort­sig­tet, og hvor virk­som­he­der er me­get af­hæn­gi­ge af ak­tio­næ­rers for­vent­nin­ger, er det vig­tigt, at der og­så i frem­ti­den er en filan­tro­pisk sek­tor, som tæn­ker 10, 20 el­ler 30 år frem.

Jes­per Ny­gård – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

Jes­per Ny­gård me­ner, at det på ”en me­get kon­struk­tiv må­de” er lyk­ke­des den filan­tro­pi­ske sek­tor i 2020 at stå på skul­dre­ne af stat, er­hvervsvirk­som­he­der, sund­heds­væ­sen og enkeltpersoner.

”Mens vi i Re­al­da­nia la­ve­de en sær­lig covid19-ind­sats, hvor vi bå­de holdt hån­den un­der en ræk­ke tid­li­ge­re støt­te­de pro­jek­ter og sam­ti­dig sat­te fo­kus på kli­ma og bæ­re­dyg­tig­hed i byg­ge­ri­et, har an­dre bå­de i den dan­ske og in­ter­na­tio­na­le fonds­ver­den via be­ty­de­li­ge bi­drag sat gang i forsk­ning, hvil­ket er en af grun­de­ne til, at vi står med en vac­ci­ne i dag. An­dre har holdt gang i kul­tur­li­vet, pro­duk­tion af hånd­sprit el­ler no­get helt an­det. Ind­sat­ser­ne har væ­ret og ér fort­sat mang­fol­di­ge, og det gør mig rig­tig stolt at se, at den filan­tro­pi­ske ver­den bå­de kan age­re in­den for egen dags­or­den, men sam­ti­dig kan spil­le sam­men med re­sten af sam­fun­det, når der er brug for det i en kri­se­si­tu­a­tion,” si­ger Jes­per Nygård.

Han er sam­ti­dig dybt im­po­ne­ret over det tem­po, som man­ge fon­de lag­de for da­gen især i star­ten af coronakrisen.

”Man kan se, at vi ev­ner at væ­re agi­le og re­a­ge­re hur­tigt, og det fortje­ner an­er­ken­del­se. Den ha­stig­hed, vi har set fra for ek­sem­pel No­vo Nor­disk og A.P. Møl­ler Fon­den, har gjort mig ki­s­teg­lad og stolt. Fra mit ar­bej­de i EFC har jeg sam­ti­dig kun­net kon­sta­te­re, at bil­le­det er det sam­me i næ­sten al­le de an­dre lan­de, jeg føl­ger, og ten­den­sen ses og­så uden for Eu­ro­pa. For ek­sem­pel har man­ge ame­ri­kan­ske fon­de skru­et ek­stra­or­di­nært – og gan­ske mar­kant – op for de­res be­vil­lin­ger un­der kri­sen,” si­ger Jes­per Nygård.

Må ikke ændre filantropiens vigtigste kendetegn

Ev­nen til at hand­le hur­tigt og gå nye ve­je er vig­tig at ta­ge med sig ind i 2021, be­to­ner Re­al­da­ni­as 59-åri­ge di­rek­tør. Men sam­ti­dig skal den filan­tro­pi­ske sek­tor hol­de sig for øje, at det ik­ke må ske på be­kost­ning af det lang­sig­te­de fokus.

”At tæn­ke lang­sig­tet er filan­tro­pi­ens vig­tig­ste ken­de­tegn, så de­ri lig­ger en vig­tig ba­lan­ce mel­lem ik­ke at væ­re hand­ling­s­lam­met i for­hold til det, der kræ­ver øje­blik­ke­lig hand­ling, og sam­ti­dig be­va­re kik­ker­ten for øj­ne­ne og væ­re med til at ska­be lang­sig­te­de løs­nin­ger. I en ver­den, hvor po­li­tik of­te bli­ver me­re og me­re kort­sig­tet, og hvor virk­som­he­der er me­get af­hæn­gi­ge af ak­tio­næ­rers for­vent­nin­ger, er det vig­tigt, at der og­så i frem­ti­den er en filan­tro­pisk sek­tor, som tæn­ker 10, 20 el­ler 30 år frem og ik­ke er un­der­lagt kort­sig­te­de po­li­ti­ske el­ler øko­no­mi­ske in­ter­es­ser,” si­ger Jes­per Nygård.

– Hvor lig­ger den filan­tro­pi­ske sek­tors stør­ste ud­for­drin­ger, men og­så mu­lig­he­der i 2021?

”Jeg tror, at nog­le af de læ­rin­ger, jeg tog med fra fi­nanskri­sen i 2008-09, og som har væ­ret me­get nyt­ti­ge i 2020, vil væ­re mindst li­ge så nyt­ti­ge i 2021. For det før­ste er det vig­tigt, når der er en kri­se, at man age­rer så stra­te­gi­loy­alt som over­ho­ve­det mu­ligt: Det kræ­ver op­mærk­som­hed på og ar­bej­de for, at al­le de ski­be, man tid­li­ge­re har sat i sø­en, trygt kan sej­le vi­de­re. For syn­ker de, mi­ster man en vig­tig vær­di­ska­bel­se. For det an­det skal man ar­bej­de me­get be­vidst med ind­sam­ling af vi­den og brug af sin vi­den eks­pli­cit. Det hand­ler blandt an­det om at ar­bej­de da­ta­ba­se­ret og eva­lu­e­re de skridt, man ta­ger. Er ti­m­in­gen for et pro­jekt den rig­ti­ge? Er ef­fek­ten den for­ven­te­de? Og for det tred­je bli­ver part­ner­ska­ber ek­stremt vig­ti­ge. I 2020 er det ble­vet mejs­let i sten, at jo me­re, vi sam­ar­bej­der med virk­som­he­der, for­ske­re og sam­fun­dets øv­ri­ge in­sti­tu­tio­ner – bå­de de pri­va­te, ci­vil­sam­fun­dets og de of­fent­li­ge – de­sto stør­re re­sul­ta­ter kan vi sam­men op­nå,” fast­slår Jes­per Nygård.

Ikke længere berøringsangst for samarbejder

Især be­tyd­nin­gen af sam­ar­bej­der og part­ner­ska­ber lig­ger Jes­per Ny­gård me­get på sin­de, og han for­ven­ter i 2021 og de kom­men­de år at se et støt sti­gen­de an­tal af fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, som ind­går i sam­ar­bej­der om pro­jek­ter med bå­de det pri­vat er­hvervs­liv, den of­fent­li­ge sek­tor og for­skel­li­ge de­le af ci­vil­sam­fun­det – især på kli­ma- og miljøområdet.

”Den be­rø­rings­angst, som man­ge tid­li­ge­re har haft for sam­ar­bej­der på tværs, er hel­dig­vis på vej væk,” vur­de­rer Jes­per Nygård.

Som møn­ster­ek­semp­ler næv­ner han to ca­ses fra ”sin egen lil­le verden”:

Dels det iføl­ge Jes­per Ny­gård ”frem­ra­gen­de part­ner­skab,” Re­al­da­nia har ind­gå­et med Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et om kyst­sik­ring af de by­er, der er i ri­si­kozo­nen på grund af sti­gen­de havvand. 

Og dels Re­al­da­ni­as sam­ar­bej­de med A.P. Møl­ler Fon­den, Nor­dea-fon­den og Tøn­der Kom­mu­ne om ud­vik­ling af Hø­jer og Tøn­der­mar­sken i Søn­derjyl­land, der på linje med an­dre yder­om­rå­der er ud­for­dret af fær­re jobs i tra­di­tio­nel­le er­hverv og en be­folk­ning, der ryk­ker mod de stør­re byer.

Cor­ona­kri­sen, kli­ma­kri­sen og fo­kus på ver­dens­må­le­ne er ik­ke nød­ven­dig­vis hin­an­dens modsætninger.

Jes­per Ny­gård – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

”Part­ner­ska­ber ba­se­ret på gen­si­dig respekt, hvor man løf­ter i flok, er vej­en frem. Part­ner­ska­ber er ik­ke nød­ven­dig­vis nem­me; der kan væ­re mas­ser af kon­flik­ter og spæn­dings­fel­ter. Men når de fun­ge­rer, gi­ver det kæm­pe­mæs­si­ge re­sul­ta­ter, og så kan to plus to bli­ve til me­get me­re end fem! Det er dog me­get vig­tigt for mig at slå fast, at det er ham­ren­de for­kert at tro, et sam­ar­bej­de el­ler et part­ner­skab be­ty­der, man skal gå i takt. Hver part­ner skal gø­re det, den en­kel­te sy­nes er rig­tigt uden at blan­de sig i de an­dres gover­nan­ce. Det be­ty­der for ek­sem­pel, at selv­om vi sam­ar­bej­der tæt med A.P. Møl­ler Fon­den om Tøn­der­mar­sken, skal vi ik­ke til at blan­de os i de­res be­slut­nin­ger, gover­nan­ce el­ler hvor­dan de i øv­rigt age­rer og pri­o­ri­te­rer,” un­der­stre­ger Jes­per Nygård.

Institutionel filantropi

Sam­ar­bejd­s­tan­ke­gan­gen er iføl­ge Jes­per Ny­gård sær­lig vig­tig i et 2021, hvor blandt an­dre den filan­tro­pi­ske sek­tor skal ba­lan­ce­re dags­or­de­ner som ver­dens­mål, kli­ma og bæ­re­dyg­tig­hed sam­ti­dig med en cor­ona­kri­se, der vil fort­sæt­te med at sæt­te sit præg på bå­de sund­hed, be­skæf­ti­gel­se og økonomi.

”Cor­ona­kri­sen, kli­ma­kri­sen og fo­kus på ver­dens­må­le­ne er ik­ke nød­ven­dig­vis hin­an­dens mod­sæt­nin­ger – tvær­ti­mod er der mu­lig­hed for at få kri­ser­ne til at spil­le sam­men. I den for­bin­del­se er der god in­spira­tion i FN-be­gre­bet Bu­ild Ba­ck Bet­ter, som hand­ler om, at når for ek­sem­pel en lands­by i Sy­da­me­ri­ka skyl­ler væk, skal ti­den ef­ter kri­sen bru­ges til at byg­ge om­rå­det bed­re og me­re bæ­re­dyg­tigt op. Hvis man over­fø­rer be­gre­bet til cor­o­na be­ty­der det, at når vi i kølvan­det på pan­de­mi­en igen skal ha­ve gang i væk­sten, be­skæf­ti­gel­sen og sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en, skal vi sam­ti­dig gø­re no­get for kli­ma­et, for en bæ­re­dyg­tig ver­den og for at ind­fri ver­dens­må­le­ne,” un­der­stre­ger Jes­per Nygård.

Det hand­ler grund­læg­gen­de om at bru­ge en kri­se til at træf­fe de rig­ti­ge be­slut­nin­ger, for­kla­rer Jes­per Nygård.

Hvis du går ba­re få år til­ba­ge, var den ge­ne­rel­le op­fat­tel­se, at hvor­dan man tjen­te pen­ge og brug­te pen­ge var to for­skel­li­ge ting. Den op­fat­tel­se ek­si­ste­rer ik­ke på sam­me må­de længere.

Jes­per Ny­gård – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

”Jeg hå­ber først og frem­mest, der bli­ver en glo­bal og na­tio­nal er­ken­del­se af, at vi i 2021 må få dags­or­de­ner­ne til at spil­le sam­men, og her kan den filan­tro­pi­ske sek­tor væ­re en fa­ci­li­te­ren­de kraft. I EFC ta­ler vi me­get om in­sti­tu­tio­nel filan­tro­pi, som hand­ler om at ar­bej­de sam­men i part­ner­ska­ber, byg­ge på vi­den og prø­ve at lø­se fle­re pro­blem­stil­lin­ger end én ad gan­gen. Be­gre­bet in­sti­tu­tio­nel filan­tro­pi spil­ler vir­ke­lig godt sam­men i re­la­tion til at re­a­ge­re bå­de i for­hold til cor­o­na-si­tu­a­tio­nen og de kri­ser, der føl­ger med for sam­fun­det og sund­he­den, og i for­hold de ek­si­ste­ren­de kri­ser i re­la­tion til kli­ma, bæ­re­dyg­tig­hed og ver­dens­mål,” si­ger Jes­per Nygård.

Fokus på bæredygtig økonomi

En gren af bæ­re­dyg­tig­heds­dags­or­de­nen, som Jes­per Ny­gård og­så for­ven­ter vil få stort fo­kus i 2021 i den filan­tro­pi­ske sek­tor, er bæ­re­dyg­ti­ge investeringer. 

”Hvis du går ba­re få år til­ba­ge, var den ge­ne­rel­le op­fat­tel­se, at hvor­dan man tjen­te pen­ge og brug­te pen­ge var to for­skel­li­ge ting. Den op­fat­tel­se ek­si­ste­rer ik­ke på sam­me må­de læn­ge­re. Nu skal tin­ge­ne spil­le sam­men, og der er stort fo­kus på, hvor­dan pen­ge­ne bli­ver tjent, hvor­dan ka­pi­ta­len bli­ver for­val­tet og på hvor bæ­re­dyg­tig tan­ke­gan­gen er, når pen­ge­ne bru­ges igen. Den ten­dens er ble­vet sta­dig me­re ty­de­lig in­den for de syv år, jeg har væ­ret di­rek­tør i Re­al­da­nia. Og jeg kan se, at den har ryk­ket sig yder­li­ge­re i 2020 – blandt an­det og­så i den ame­ri­kan­ske fonds­ver­den, som var blandt de før­ste, der be­gynd­te at ar­bej­de med im­pact in­ve­st­ments,” si­ger Jes­per Ny­gård og til­fø­jer, at i Re­al­da­nia er mis­sions­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger (MRI) i 2020 ble­vet en del af investeringsstrategien.

Bæ­re­dyg­tig­hed som ho­li­stisk be­greb kom­mer til at vin­de ind­pas i en sta­dig bre­de­re del af den filan­tro­pi­ske sek­tor og den dan­ske fonds­ver­den, me­ner han. Og som ek­sem­pel på ud­vik­lin­gen, næv­ner Jes­per Ny­gård den nyhed, Fun­dats brag­te li­ge før jul 2020 om, at Leo Fon­det, No­vo Hol­dings, Lund­beck­fon­den, Vil­lum Fon­den, Ve­lux Fon­den og Re­al­da­nia har til­slut­tet sig et ko­deks skabt af fi­re pen­sions­kas­ser, der blandt an­det skal for­hin­dre ag­gres­siv skatteplanlægning.

”Det er og­så et ud­tryk for sam­funds­sind, for at ta­ge an­svar og for at ar­bej­de in­den for et bredt og ho­li­stisk bæ­re­dyg­tig­heds­be­greb,” me­ner Jes­per Nygård.

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer