Seks storfonde tilslutter sig skattekodeks

De filantropiske investorer tilslutter sig fra 2021 et skattekodeks i form af fælles principper og anbefalinger for ansvarlig skatteadfærd.

Kenneth Lillelund Winther (foto: Claus Bjørn Larsen / Realdania)
"Jo fle­re vi går sam­men, jo stør­re er mu­lig­he­den for at på­vir­ke vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re," si­ger in­ve­ste­rings­di­rek­tør i Re­al­da­nia Ken­neth Lil­le­lund Wint­her. (fo­to: Claus Bjørn Lar­sen / Realdania)

Sid­ste år stod fle­re pen­sions­sel­ska­ber bag et nyt ko­deks, som blandt an­det skal for­hin­dre ag­gres­siv skatteplanlægning, 

Al­le­re­de den­gang hil­ste fle­re sto­re filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger skat­te­ko­dek­set vel­kom­ment.

Og fra nytår til­træ­der Leo Fon­det, No­vo Hol­dings, Lund­beck­fon­den, Vil­lum Fon­den, Ve­lux Fon­den og for­e­nin­gen Re­al­da­nia ko­dek­set. Det op­ly­ser Re­al­da­nia i en pressemeddelelse. 

Skat­te­ko­dek­set blev ved­ta­get i fæl­les­skab i 2019 af ATP, In­du­stri­ens Pen­sion, Pen­siondan­mark og PFA. Hen­sig­ten er at på­vir­ke skat­te­ad­fær­den i bå­de Dan­mark og ud­lan­det, hvor ko­dek­set fo­ku­se­rer på uno­te­re­de in­ve­ste­rin­ger gen­nem ek­ster­ne forvaltere. 

In­ve­ste­rings­di­rek­tør i Re­al­da­nia Ken­neth Lil­le­lund Wint­her er glad for sam­ar­bej­det med stif­ter­ne i pen­sions­sek­to­ren og det fæl­les fod­slag blandt nu i alt 17 in­sti­tu­tio­nel­le investorer:

"Jo fle­re vi går sam­men, jo stør­re er mu­lig­he­den for at på­vir­ke vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re. Skat­te­ko­dek­set er en fæl­les ram­me for god skat­te­ad­færd, hvor vi sam­men med de an­dre par­ter ty­de­lig­gør, hvad vi for­ven­ter af ek­ster­ne ka­pi­tal­for­val­te­re,” si­ger Ken­neth Lil­le­lund Winther.

Om skattekodekset
  • In­ve­sto­rer­ne ac­cep­te­rer ik­ke ag­gres­siv skatteplanlægning
  • In­ve­sto­rer­ne op­for­drer ek­ster­ne for­val­te­re til at ved­ta­ge eg­ne skattepolitikker 
  • Ek­ster­ne for­val­te­re skal overvåge og håndtere re­le­van­te skat­te­ri­si­ci på en an­svar­lig måde
  • In­ve­sto­rer­ne op­for­drer til trans­pa­rens på skatteområdet
  • In­ve­sto­rer­ne for­be­hol­der sig ret til at ef­ter­spør­ge yder­li­ge­re rap­por­te­ring og fo­re­ta­ge stikprø­ver for at kon­trol­le­re, at ek­ster­ne for­val­te­re ik­ke udø­ver ag­gres­siv skatteplanlægning

Læs skat­te­ko­dek­set her (pdf).

Skat­te­ind­tæg­ter ud­gør en væ­sent­lig del af et vel­fun­ge­ren­de sam­fund, og skat er en di­rek­te kil­de til at un­der­støt­te FN’s ver­dens­mål. Un­der­skri­ver­ne af ko­dek­set ac­cep­te­rer ik­ke ag­gres­siv skatteplanlægning.

”Ko­dek­set er et na­tur­ligt ele­ment i vo­res ar­bej­de med an­svar­li­ge in­ve­ste­rin­ger og et me­get re­le­vant bi­drag til stra­te­gi­en for vo­res in­ve­ste­rin­ger, der jo ska­ber det af­kast, der er grund­la­get for vo­res filan­tro­pi­ske vir­ke," si­ger Ken­neth Lil­le­lund Winther. 

Ef­ter den se­ne­ste ud­vi­del­se er skat­te­ko­dek­set nu til­t­rå­dt af 17 in­ve­sto­rer – 11 pen­sions­sel­ska­ber, fem fon­de og en filan­tro­pisk forening. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer