Seks storfonde tilslutter sig skattekodeks

De filan­tro­pi­ske in­ve­sto­rer til­slut­ter sig fra 2021 et skat­te­ko­deks i form af fæl­les prin­cip­per og an­be­fa­lin­ger for an­svar­lig skatteadfærd.

Kenneth Lillelund Winther (foto: Claus Bjørn Larsen / Realdania)
"Jo fle­re vi går sam­men, jo stør­re er mu­lig­he­den for at på­vir­ke vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re," si­ger in­ve­ste­rings­di­rek­tør i Re­al­da­nia Ken­neth Lil­le­lund Wint­her. (fo­to: Claus Bjørn Lar­sen / Realdania)

Sid­ste år stod fle­re pen­sions­sel­ska­ber bag et nyt ko­deks, som blandt an­det skal for­hin­dre ag­gres­siv skatteplanlægning, 

Al­le­re­de den­gang hil­ste fle­re sto­re filan­tro­pi­ske fon­de og for­e­nin­ger skat­te­ko­dek­set vel­kom­ment.

Og fra nytår til­træ­der Leo Fon­det, No­vo Hol­dings, Lund­beck­fon­den, Vil­lum Fon­den, Ve­lux Fon­den og for­e­nin­gen Re­al­da­nia ko­dek­set. Det op­ly­ser Re­al­da­nia i en pressemeddelelse. 

Skat­te­ko­dek­set blev ved­ta­get i fæl­les­skab i 2019 af ATP, In­du­stri­ens Pen­sion, Pen­siondan­mark og PFA. Hen­sig­ten er at på­vir­ke skat­te­ad­fær­den i bå­de Dan­mark og ud­lan­det, hvor ko­dek­set fo­ku­se­rer på uno­te­re­de in­ve­ste­rin­ger gen­nem ek­ster­ne forvaltere. 

In­ve­ste­rings­di­rek­tør i Re­al­da­nia Ken­neth Lil­le­lund Wint­her er glad for sam­ar­bej­det med stif­ter­ne i pen­sions­sek­to­ren og det fæl­les fod­slag blandt nu i alt 17 in­sti­tu­tio­nel­le investorer:

"Jo fle­re vi går sam­men, jo stør­re er mu­lig­he­den for at på­vir­ke vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re. Skat­te­ko­dek­set er en fæl­les ram­me for god skat­te­ad­færd, hvor vi sam­men med de an­dre par­ter ty­de­lig­gør, hvad vi for­ven­ter af ek­ster­ne ka­pi­tal­for­val­te­re,” si­ger Ken­neth Lil­le­lund Winther.

Om skattekodekset
  • In­ve­sto­rer­ne ac­cep­te­rer ik­ke ag­gres­siv skatteplanlægning
  • In­ve­sto­rer­ne op­for­drer ek­ster­ne for­val­te­re til at ved­ta­ge eg­ne skattepolitikker 
  • Ek­ster­ne for­val­te­re skal overvåge og håndtere re­le­van­te skat­te­ri­si­ci på en an­svar­lig måde
  • In­ve­sto­rer­ne op­for­drer til trans­pa­rens på skatteområdet
  • In­ve­sto­rer­ne for­be­hol­der sig ret til at ef­ter­spør­ge yder­li­ge­re rap­por­te­ring og fo­re­ta­ge stikprø­ver for at kon­trol­le­re, at ek­ster­ne for­val­te­re ik­ke udø­ver ag­gres­siv skatteplanlægning

Læs skat­te­ko­dek­set her (pdf).

Skat­te­ind­tæg­ter ud­gør en væ­sent­lig del af et vel­fun­ge­ren­de sam­fund, og skat er en di­rek­te kil­de til at un­der­støt­te FN’s ver­dens­mål. Un­der­skri­ver­ne af ko­dek­set ac­cep­te­rer ik­ke ag­gres­siv skatteplanlægning.

”Ko­dek­set er et na­tur­ligt ele­ment i vo­res ar­bej­de med an­svar­li­ge in­ve­ste­rin­ger og et me­get re­le­vant bi­drag til stra­te­gi­en for vo­res in­ve­ste­rin­ger, der jo ska­ber det af­kast, der er grund­la­get for vo­res filan­tro­pi­ske vir­ke," si­ger Ken­neth Lil­le­lund Winther. 

Ef­ter den se­ne­ste ud­vi­del­se er skat­te­ko­dek­set nu til­t­rå­dt af 17 in­ve­sto­rer – 11 pen­sions­sel­ska­ber, fem fon­de og en filan­tro­pisk forening. 

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…