Fonden Eksistensen slipper med en påtale i Aggesen-sagen

Fonden Eksistensen burde have indhentet flere skriftlige vurderinger til brug for fastsættelsen af prisen på den 460 kvadratmeter store herskabslejlighed på Frederiksberg Allé, som borgmester Simon Aggesen købte udenom boligmarkedet for 9,5 mio. kr. Det fastslår Erhvervsstyrelsen, som hermed lukker sagen.

Fonden Eksistensen på Frederiksberg Allé
Hver­ken be­sty­rel­sen el­ler Si­mon Ag­ge­sen bli­ver mødt med et er­stat­nings- el­ler til­ba­ge­be­ta­lings­krav for den pris­ra­bat, som Si­mon Ag­ge­sen an­gi­ve­ligt modt­og, da Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te ham den 460 kva­drat­me­ter sto­re her­skabs­lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg uden om ejen­doms­mar­ke­det (fo­to: Fundats).

Bå­de Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen og be­sty­rel­sen i Fon­den Ek­si­sten­sen kan nu ån­de let­tet op og la­de ju­le­fre­den sæn­ke sig.

Fondstil­sy­net har nem­lig be­slut­tet at luk­ke lej­lig­heds­sa­gen med en re­pri­man­de til be­sty­rel­sen. Det frem­går af et brev fra Er­hvervs­sty­rel­sen til fon­dens ad­vo­kat, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Det be­ty­der, at hver­ken be­sty­rel­sen el­ler Si­mon Ag­ge­sen bli­ver mødt med et er­stat­nings- el­ler til­ba­ge­be­ta­lings­krav for den pris­ra­bat, som Si­mon Ag­ge­sen an­gi­ve­ligt modt­og, da Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te ham den 460 kva­drat­me­ter sto­re her­skabs­lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg uden om ejen­doms­mar­ke­det.

Hvis sty­rel­sen var kom­met frem til, at ra­bat­ten på lej­lig­he­den skul­le be­trag­tes som en ud­de­ling i strid med vedtæg­ter­ne kun­ne Si­mon Ag­ge­sen ri­si­ke­re at bli­ve mødt med et til­ba­ge­be­ta­lings­krav. Borg­meste­ren glæ­der sig over, at sa­gen nu er slut.

”Jeg er glad for, at myn­dig­he­der­ne nu har af­slut­tet sa­gen. Det gæl­der bå­de Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand og Er­hvervs­sty­rel­sen. Al­le in­stan­ser ser nu sa­gen som af­slut­tet, og det gør jeg og­så,” si­ger Si­mon Ag­ge­sen til Fundats.

Ingen klare holdepunkter

Sa­gen be­gynd­te da Ek­stra Bla­det i ef­ter­å­ret skrev om Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sens han­del med fon­den, som sik­re­de ham en liebha­ver-lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg Al­lé væ­sent­ligt un­der den gen­nem­snit­li­ge kva­drat­me­ter­pris på Frederiksberg.

På bag­grund af pres­seom­ta­len gik fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen ind i sa­gen og bad fonds­be­sty­rel­sen om at re­de­gø­re for bo­lig­hand­len og frem­læg­ge do­ku­men­ta­tion for be­sty­rel­sens fast­sæt­tel­se af salgsprisen.

Re­de­gø­rel­sen vi­ste, at be­sty­rel­sen kun hav­de én skrift­lig vur­de­ring, og der var ik­ke op­stil­let salgs­sce­na­ri­er for op­ti­me­ring af pri­sen, ek­sem­pel­vis ved at op­de­le lej­lig­he­den i to. Be­sty­rel­sen valg­te der­i­mod at sæl­ge di­rek­te til Si­mon Ag­ge­sen, da han hav­de lo­vet at skaf­fe en bo­lig til den da­væ­ren­de le­jer Mar­cel de Sade.

På bag­grund af re­de­gø­rel­sen vur­de­rer Er­hvervs­sty­rel­sen nu, at der ik­ke er do­ku­men­ta­tion nok til at kom­me vi­de­re i sagen:

”Er­hvervs­sty­rel­sen har ik­ke på det fo­re­lig­gen­de grund­lag til­stræk­ke­li­ge kla­re hol­de­punk­ter til at til­si­de­sæt­te be­sty­rel­sens vur­de­ring af, at den fast­sat­te salgs­pris af den spe­ci­fik­ke ejer­lej­lig­hed lå in­den for et in­ter­val, som var ud­tryk for mar­kedspri­sen,” skri­ver sty­rel­sen i afgørelsen.

Reprimande

Er­hvervs­sty­rel­sen frem­hæ­ver blandt an­det, at be­sty­rel­sen iføl­ge er­hvervs­fonds­lo­ven ale­ne skal va­re­ta­ge fon­dens for­mål og in­ter­es­se, og at det blandt an­det in­de­bæ­rer, at salg af ak­ti­ver skal ske på al­min­de­li­ge mar­keds­mæs­si­ge vilkår.

”Det er be­sty­rel­sens an­svar at vur­de­re, hvor­vidt et salg af et ak­tiv sker på al­min­de­li­ge mar­keds­mæs­si­ge vil­kår, her­un­der til mar­kedspri­sen, og om nød­ven­digt ind­hen­te ek­ster­ne bi­drag til at fo­re­ta­ge den­ne vur­de­ring,” skri­ver styrelsen.

Hvis be­sty­rel­sen sæl­ger ak­ti­ver un­der mar­kedspri­sen, kan ra­bat­ten bli­ve be­trag­tet som en ud­de­ling, ud­dy­ber Er­hvervs­sty­rel­sen og for­kla­rer, at ”i så fald kan be­sty­rel­sen ri­si­ke­re at bli­ve er­stat­nings­ansvar­lig i med­før af er­hvervs­fonds­lo­vens § 88 for det tab, som fon­den måt­te bli­ve på­ført ved en ud­de­ling i strid med fon­dens formål.”

Er­hvervs­sty­rel­sen en­der med at kon­klu­de­re, at be­sty­rel­sen ik­ke har gjort sit ar­bej­de grun­digt nok, og da der der­for ik­ke er no­get grund­lag at vur­de­re den rig­ti­ge mar­kedspris på, be­slut­ter sty­rel­sen af la­de sa­gen lig­ge og nø­jes med at gi­ve en be­læ­ring til fondsbestyrelsen:

Og det kan man dis­ku­te­re, om det er til­freds­stil­len­de – dels for of­fent­lig­he­den og dels for fonds­sek­to­rens renommé.

Sø­ren Ber­gen­ser – ad­vo­kat ph.d., eks­pert i erstatningsansvar

”Det er Er­hvervs­sty­rel­sens op­fat­tel­se, at be­sty­rel­sen bur­de ha­ve ind­hen­tet fle­re skrift­li­ge vur­de­rin­ger til brug for be­sty­rel­sens fast­sæt­tel­se af salgs­pri­sen. Det­te gæl­der især i en si­tu­a­tion, hvor fon­dens ejer­lej­lig­hed ik­ke blev solgt i al­min­de­ligt frit salg på bo­lig­mar­ke­det. Der­for skal sty­rel­sen på­pe­ge, at be­sty­rel­sen bør sik­re sig et bre­de­re og me­re fyl­dest­gø­ren­de vur­de­rings­grund­lag ved frem­ti­di­ge salg af stør­re ak­ti­ver,” skri­ver Erhvervsstyrelsen.

Pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Ras­mus Feldt­hu­sen har og­så læst af­gø­rel­sen fra sty­rel­sen. Han me­ner, at på­ta­len af vur­de­rings­grund­la­get skal ses i ly­set af den må­de han­de­len fo­re­gik på.

”Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se kan læ­ses som en løf­tet pe­ge­fin­ger til fon­dens be­sty­rel­se om at den bur­de ha­ve haft et bed­re be­slut­nings­grund­lag som føl­ge af, at sal­get ik­ke fandt sted i fri han­del,” si­ger han.

Fon­den Ek­si­sten­sens ad­vo­kat Just Ju­ste­sen har no­te­ret sig på­ta­len, men er iøvrigt til­freds med afgørelsen: 

”Jeg er me­get til­freds med, at fondstil­sy­net har ta­get min re­de­gø­rel­se til ef­ter­ret­ning. Jeg har no­te­ret mig, at Fondstil­sy­net ik­ke fin­der grund­lag for at gø­re et er­stat­nings­ansvar gæl­den­de over­for fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer og le­del­se i re­la­tion til den rej­ste kri­tik. Jeg har dog no­te­ret mig, at fondstil­sy­net har fun­det an­led­ning til at kri­ti­se­re det for­hold, at fon­den ik­ke hav­de sik­ret sig bed­re do­ku­men­ta­tion for de ind­hen­te­de mæg­ler­vur­de­rin­ger og er enig i fondstil­sy­nets kri­tik her­af,” si­ger ad­vo­kat Just Justesen. 

Han un­der­stre­ger, at fonds­be­sty­rel­sen he­le ti­den har haft fo­kus på at be­hand­le le­je­ren af lej­lig­he­den, Mar­cel de Sa­de or­dent­ligt og be­sty­rel­sen der­for ik­ke vil­le sæl­ge uden at ha­ve sik­ret ham en ny bolig. 

“I min re­de­gø­rel­se til fondstil­sy­net har jeg nø­je re­de­gjort for de om­stæn­dig­he­der, der har væ­ret sty­ren­de for fon­den i salgs­pro­ces­sen, her­un­der det over­ord­ne­de syns­punkt, at fon­den – som ud­le­jer – og­så har søgt va­re­ta­get det hen­syn, at den fr­af­lyt­ten­de – og man­ge­åri­ge le­jer – skul­le be­hand­les or­dent­ligt,” si­ger han.

Legalitetstilsyn

Med fondstil­sy­nets af­slut­ning af sa­gen går bå­de fonds­be­sty­rel­sen og Si­mon Ag­ge­sen fri af et even­tu­elt til­ba­ge­be­ta­lings­krav, for­kla­rer eks­pert i er­stat­nings­ansvar i er­hvervs­dri­ven­de fon­de ad­vo­kat ph.d. Sø­ren Bergenser.

”Jeg vil be­skri­ve det som en ma­ge­lig af­gø­rel­se, der er ud­tryk for, at Er­hvervs­sty­rel­sen ik­ke me­ner, at der er me­re at gø­re ved sa­gen. Er­hvervs­sty­rel­sen er jo ik­ke an­kla­ge­myn­dig­hed, der skal rej­se sa­ger. Hav­de det væ­ret en ci­vil­ret­lig sag, så hav­de man jo ik­ke stil­let sig til­freds med et man­gel­fuldt be­slut­nings­grund­lag, ” si­ger han.

Sø­ren Ber­gen­ser hen­vi­ser til, at fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen ale­ne er et le­ga­li­tet­stil­syn, der skal sik­re, at loven over­hol­des, men på den an­den si­de ik­ke skal vur­de­re sel­ve de for­ret­nings­mæs­si­ge dispositioner.

”Det æn­drer dog ik­ke ved, at of­fent­lig­he­den i den­ne sag må sid­de til­ba­ge med en klar for­nem­mel­se af, at den­ne lej­lig­hed er solgt væ­sent­ligt un­der mar­kedspris som føl­ge af, at fonds­be­sty­rel­sen ik­ke har gjort sit ar­bej­de grun­digt nok, el­ler for­di den har va­re­ta­get an­dre in­ter­es­ser end fon­dens eg­ne. Den for­nem­mel­se får lov at hæn­ge i luf­ten med den her af­gø­rel­se. Og det kan man dis­ku­te­re, om det er til­freds­stil­len­de – dels for of­fent­lig­he­den og dels for fonds­sek­to­rens renom­mé,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Skuffesalg kræver ekstra arbejde

Iføl­ge pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen in­de­hol­der lej­lig­heds­sa­gen fle­re op­mærk­som­heds­punk­ter, som an­dre fonds­be­sty­rel­ser kan la­de sig in­spi­re­re af.

”Af­gø­rel­sen un­der­stre­ger vig­tig­he­den af, at en fonds­be­sty­rel­se – ud­over et til­stræk­ke­ligt be­slut­nings­grund­lag – skal sør­ge for et grun­digt re­fe­rat af de for­hand­lin­ger der har væ­ret i be­sty­rel­sen om­kring salg af ak­ti­ver, sær­ligt når det­te ik­ke sker i et frit mar­ked. En fonds­be­sty­rel­se bør så­le­des ik­ke blot la­ve et be­slut­nings­re­fe­rat, men og­så ha­ve do­ku­men­te­ret over­vej­el­ser­ne bag be­slut­nin­gen. Det­te føl­ger og­så af er­hvervs­fonds­lo­vens § 53, stk. 4, der un­der­stre­ger at det er be­sty­rel­sens ’for­hand­lin­ger’, der skal fø­res til pro­tokol,” si­ger han.

Des­u­den vi­ser sa­gen og­så, at når det kom­mer til er­hvervs­mæs­si­ge be­slut­nin­ger, så lig­ger det uden­for til­sy­nets op­ga­ve at vur­de­re for­nuf­ten i de på­gæl­den­de beslutninger.

”Af­gø­rel­sen be­kræf­ter og­så det ge­ne­rel­le prin­cip om, at fondsmyn­dig­he­den ik­ke skal vur­de­re hen­sigts­mæs­sig­he­den af en fonds­be­sty­rel­ses for­ret­nings­mæs­si­ge dis­po­si­tio­ner, det er be­sty­rel­sens an­svar, men hvis dis­se dis­po­si­tio­ner kan ska­de fon­dens for­mål og in­ter­es­ser, f.eks. ved salg til un­der­pris, så har fondsmyn­dig­he­den kom­pe­ten­ce til at gri­be ind. Des­u­den skal man hu­ske på, at en re­visor i en fond som ud­gangs­punkt straks har til op­ga­ve at ori­en­te­re fondsmyn­dig­he­den om så­dan­ne for­hold,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer