Fonden Eksistensen slipper med en påtale i Aggesen-sagen

Fon­den Ek­si­sten­sen bur­de ha­ve ind­hen­tet fle­re skrift­li­ge vur­de­rin­ger til brug for fast­sæt­tel­sen af pri­sen på den 460 kva­drat­me­ter sto­re her­skabs­lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg Al­lé, som borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen køb­te udenom bo­lig­mar­ke­det for 9,5 mio. kr. Det fast­slår Er­hvervs­sty­rel­sen, som her­med luk­ker sagen.

Fonden Eksistensen på Frederiksberg Allé
Hver­ken be­sty­rel­sen el­ler Si­mon Ag­ge­sen bli­ver mødt med et er­­stat­­nings- el­ler til­ba­ge­be­ta­lings­krav for den pris­ra­bat, som Si­mon Ag­ge­sen an­gi­ve­ligt modt­og, da Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te ham den 460 kva­drat­me­ter sto­re her­skabs­lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg uden om ejen­doms­mar­ke­det (fo­to: Fundats).

Bå­de Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen og be­sty­rel­sen i Fon­den Ek­si­sten­sen kan nu ån­de let­tet op og la­de ju­le­fre­den sæn­ke sig.

Fondstil­sy­net har nem­lig be­slut­tet at luk­ke lej­lig­heds­sa­gen med en re­pri­man­de til be­sty­rel­sen. Det frem­går af et brev fra Er­hvervs­sty­rel­sen til fon­dens ad­vo­kat, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Det be­ty­der, at hver­ken be­sty­rel­sen el­ler Si­mon Ag­ge­sen bli­ver mødt med et er­­stat­­nings- el­ler til­ba­ge­be­ta­lings­krav for den pris­ra­bat, som Si­mon Ag­ge­sen an­gi­ve­ligt modt­og, da Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te ham den 460 kva­drat­me­ter sto­re her­skabs­lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg uden om ejen­doms­mar­ke­det.

Hvis sty­rel­sen var kom­met frem til, at ra­bat­ten på lej­lig­he­den skul­le be­trag­tes som en ud­de­ling i strid med vedtæg­ter­ne kun­ne Si­mon Ag­ge­sen ri­si­ke­re at bli­ve mødt med et til­ba­ge­be­ta­lings­krav. Borg­meste­ren glæ­der sig over, at sa­gen nu er slut.

”Jeg er glad for, at myn­dig­he­der­ne nu har af­slut­tet sa­gen. Det gæl­der bå­de Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand og Er­hvervs­sty­rel­sen. Al­le in­stan­ser ser nu sa­gen som af­slut­tet, og det gør jeg og­så,” si­ger Si­mon Ag­ge­sen til Fundats.

Ingen klare holdepunkter

Sa­gen be­gynd­te da Ek­stra Bla­det i ef­ter­å­ret skrev om Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sens han­del med fon­den, som sik­re­de ham en liebha­ver-lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg Al­lé væ­sent­ligt un­der den gen­nem­snit­li­ge kva­drat­me­ter­pris på Frederiksberg.

På bag­grund af pres­seom­ta­len gik fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen ind i sa­gen og bad fonds­be­sty­rel­sen om at re­de­gø­re for bo­lig­hand­len og frem­læg­ge do­ku­men­ta­tion for be­sty­rel­sens fast­sæt­tel­se af salgsprisen.

Re­de­gø­rel­sen vi­ste, at be­sty­rel­sen kun hav­de én skrift­lig vur­de­ring, og der var ik­ke op­stil­let salgs­sce­na­ri­er for op­ti­me­ring af pri­sen, ek­sem­pel­vis ved at op­de­le lej­lig­he­den i to. Be­sty­rel­sen valg­te der­i­mod at sæl­ge di­rek­te til Si­mon Ag­ge­sen, da han hav­de lo­vet at skaf­fe en bo­lig til den da­væ­ren­de le­jer Mar­cel de Sade.

På bag­grund af re­de­gø­rel­sen vur­de­rer Er­hvervs­sty­rel­sen nu, at der ik­ke er do­ku­men­ta­tion nok til at kom­me vi­de­re i sagen:

”Er­hvervs­sty­rel­sen har ik­ke på det fo­re­lig­gen­de grund­lag til­stræk­ke­li­ge kla­re hol­de­punk­ter til at til­si­de­sæt­te be­sty­rel­sens vur­de­ring af, at den fast­sat­te salgs­pris af den spe­ci­fik­ke ejer­lej­lig­hed lå in­den for et in­ter­val, som var ud­tryk for mar­kedspri­sen,” skri­ver sty­rel­sen i afgørelsen.

Reprimande

Er­hvervs­sty­rel­sen frem­hæ­ver blandt an­det, at be­sty­rel­sen iføl­ge er­hvervs­fonds­lo­ven ale­ne skal va­re­ta­ge fon­dens for­mål og in­ter­es­se, og at det blandt an­det in­de­bæ­rer, at salg af ak­ti­ver skal ske på al­min­de­li­ge mar­keds­mæs­si­ge vilkår.

”Det er be­sty­rel­sens an­svar at vur­de­re, hvor­vidt et salg af et ak­tiv sker på al­min­de­li­ge mar­keds­mæs­si­ge vil­kår, her­un­der til mar­kedspri­sen, og om nød­ven­digt ind­hen­te ek­ster­ne bi­drag til at fo­re­ta­ge den­ne vur­de­ring,” skri­ver styrelsen.

Hvis be­sty­rel­sen sæl­ger ak­ti­ver un­der mar­kedspri­sen, kan ra­bat­ten bli­ve be­trag­tet som en ud­de­ling, ud­dy­ber Er­hvervs­sty­rel­sen og for­kla­rer, at ”i så fald kan be­sty­rel­sen ri­si­ke­re at bli­ve er­stat­nings­ansvar­lig i med­før af er­hvervs­fonds­lo­vens § 88 for det tab, som fon­den måt­te bli­ve på­ført ved en ud­de­ling i strid med fon­dens formål.”

Er­hvervs­sty­rel­sen en­der med at kon­klu­de­re, at be­sty­rel­sen ik­ke har gjort sit ar­bej­de grun­digt nok, og da der der­for ik­ke er no­get grund­lag at vur­de­re den rig­ti­ge mar­kedspris på, be­slut­ter sty­rel­sen af la­de sa­gen lig­ge og nø­jes med at gi­ve en be­læ­ring til fondsbestyrelsen:

Og det kan man dis­ku­te­re, om det er til­freds­stil­len­de – dels for of­fent­lig­he­den og dels for fonds­sek­to­rens renommé.

Sø­ren Ber­gen­ser – ad­vo­kat ph.d., eks­pert i erstatningsansvar

”Det er Er­hvervs­sty­rel­sens op­fat­tel­se, at be­sty­rel­sen bur­de ha­ve ind­hen­tet fle­re skrift­li­ge vur­de­rin­ger til brug for be­sty­rel­sens fast­sæt­tel­se af salgs­pri­sen. Det­te gæl­der især i en si­tu­a­tion, hvor fon­dens ejer­lej­lig­hed ik­ke blev solgt i al­min­de­ligt frit salg på bo­lig­mar­ke­det. Der­for skal sty­rel­sen på­pe­ge, at be­sty­rel­sen bør sik­re sig et bre­de­re og me­re fyl­dest­gø­ren­de vur­de­rings­grund­lag ved frem­ti­di­ge salg af stør­re ak­ti­ver,” skri­ver Erhvervsstyrelsen.

Pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Ras­mus Feldt­hu­sen har og­så læst af­gø­rel­sen fra sty­rel­sen. Han me­ner, at på­ta­len af vur­de­rings­grund­la­get skal ses i ly­set af den må­de han­de­len fo­re­gik på.

”Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se kan læ­ses som en løf­tet pe­ge­fin­ger til fon­dens be­sty­rel­se om at den bur­de ha­ve haft et bed­re be­slut­nings­grund­lag som føl­ge af, at sal­get ik­ke fandt sted i fri han­del,” si­ger han.

Fon­den Ek­si­sten­sens ad­vo­kat Just Ju­ste­sen har no­te­ret sig på­ta­len, men er iøvrigt til­freds med afgørelsen: 

”Jeg er me­get til­freds med, at fondstil­sy­net har ta­get min re­de­gø­rel­se til ef­ter­ret­ning. Jeg har no­te­ret mig, at Fondstil­sy­net ik­ke fin­der grund­lag for at gø­re et er­stat­nings­ansvar gæl­den­de over­for fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer og le­del­se i re­la­tion til den rej­ste kri­tik. Jeg har dog no­te­ret mig, at fondstil­sy­net har fun­det an­led­ning til at kri­ti­se­re det for­hold, at fon­den ik­ke hav­de sik­ret sig bed­re do­ku­men­ta­tion for de ind­hen­te­de mæg­ler­vur­de­rin­ger og er enig i fondstil­sy­nets kri­tik her­af,” si­ger ad­vo­kat Just Justesen. 

Han un­der­stre­ger, at fonds­be­sty­rel­sen he­le ti­den har haft fo­kus på at be­hand­le le­je­ren af lej­lig­he­den, Mar­cel de Sa­de or­dent­ligt og be­sty­rel­sen der­for ik­ke vil­le sæl­ge uden at ha­ve sik­ret ham en ny bolig. 

“I min re­de­gø­rel­se til fondstil­sy­net har jeg nø­je re­de­gjort for de om­stæn­dig­he­der, der har væ­ret sty­ren­de for fon­den i salgs­pro­ces­sen, her­un­der det over­ord­ne­de syns­punkt, at fon­den – som ud­le­jer – og­så har søgt va­re­ta­get det hen­syn, at den fr­af­lyt­ten­de – og man­ge­åri­ge le­jer – skul­le be­hand­les or­dent­ligt,” si­ger han.

Legalitetstilsyn

Med fondstil­sy­nets af­slut­ning af sa­gen går bå­de fonds­be­sty­rel­sen og Si­mon Ag­ge­sen fri af et even­tu­elt til­ba­ge­be­ta­lings­krav, for­kla­rer eks­pert i er­stat­nings­ansvar i er­hvervs­dri­ven­de fon­de ad­vo­kat ph.d. Sø­ren Bergenser.

”Jeg vil be­skri­ve det som en ma­ge­lig af­gø­rel­se, der er ud­tryk for, at Er­hvervs­sty­rel­sen ik­ke me­ner, at der er me­re at gø­re ved sa­gen. Er­hvervs­sty­rel­sen er jo ik­ke an­kla­ge­myn­dig­hed, der skal rej­se sa­ger. Hav­de det væ­ret en ci­vil­ret­lig sag, så hav­de man jo ik­ke stil­let sig til­freds med et man­gel­fuldt be­slut­nings­grund­lag, ” si­ger han.

Sø­ren Ber­gen­ser hen­vi­ser til, at fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen ale­ne er et le­ga­li­tet­stil­syn, der skal sik­re, at loven over­hol­des, men på den an­den si­de ik­ke skal vur­de­re sel­ve de for­ret­nings­mæs­si­ge dispositioner.

”Det æn­drer dog ik­ke ved, at of­fent­lig­he­den i den­ne sag må sid­de til­ba­ge med en klar for­nem­mel­se af, at den­ne lej­lig­hed er solgt væ­sent­ligt un­der mar­kedspris som føl­ge af, at fonds­be­sty­rel­sen ik­ke har gjort sit ar­bej­de grun­digt nok, el­ler for­di den har va­re­ta­get an­dre in­ter­es­ser end fon­dens eg­ne. Den for­nem­mel­se får lov at hæn­ge i luf­ten med den her af­gø­rel­se. Og det kan man dis­ku­te­re, om det er til­freds­stil­len­de – dels for of­fent­lig­he­den og dels for fonds­sek­to­rens renom­mé,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Skuffesalg kræver ekstra arbejde

Iføl­ge pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen in­de­hol­der lej­lig­heds­sa­gen fle­re op­mærk­som­heds­punk­ter, som an­dre fonds­be­sty­rel­ser kan la­de sig in­spi­re­re af.

”Af­gø­rel­sen un­der­stre­ger vig­tig­he­den af, at en fonds­be­sty­rel­se – ud­over et til­stræk­ke­ligt be­slut­nings­grund­lag – skal sør­ge for et grun­digt re­fe­rat af de for­hand­lin­ger der har væ­ret i be­sty­rel­sen om­kring salg af ak­ti­ver, sær­ligt når det­te ik­ke sker i et frit mar­ked. En fonds­be­sty­rel­se bør så­le­des ik­ke blot la­ve et be­slut­nings­re­fe­rat, men og­så ha­ve do­ku­men­te­ret over­vej­el­ser­ne bag be­slut­nin­gen. Det­te føl­ger og­så af er­hvervs­fonds­lo­vens § 53, stk. 4, der un­der­stre­ger at det er be­sty­rel­sens ’for­hand­lin­ger’, der skal fø­res til pro­tokol,” si­ger han.

Des­u­den vi­ser sa­gen og­så, at når det kom­mer til er­hvervs­mæs­si­ge be­slut­nin­ger, så lig­ger det uden­for til­sy­nets op­ga­ve at vur­de­re for­nuf­ten i de på­gæl­den­de beslutninger.

”Af­gø­rel­sen be­kræf­ter og­så det ge­ne­rel­le prin­cip om, at fondsmyn­dig­he­den ik­ke skal vur­de­re hen­sigts­mæs­sig­he­den af en fonds­be­sty­rel­ses for­ret­nings­mæs­si­ge dis­po­si­tio­ner, det er be­sty­rel­sens an­svar, men hvis dis­se dis­po­si­tio­ner kan ska­de fon­dens for­mål og in­ter­es­ser, f.eks. ved salg til un­der­pris, så har fondsmyn­dig­he­den kom­pe­ten­ce til at gri­be ind. Des­u­den skal man hu­ske på, at en re­visor i en fond som ud­gangs­punkt straks har til op­ga­ve at ori­en­te­re fondsmyn­dig­he­den om så­dan­ne for­hold,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…