Fonde redder Den Blå Planet fra konkurs med 61 millioner i støtte

Realdania og Knud Højgaards Fond bevilger det store millionbeløb til drift og nedbringelse af lån for Den Blå Planet i perioden 2020 til 2022 for at få det økonomisk pressede akvarium gennem coronakrisen. Akvariet undgår dermed en konkurs.

Re­al­da­nia og Knud Høj­gaards Fond be­vil­ger sam­let op til 61 mio. kr. til drift af Den Blå Pla­net i pe­ri­o­den 2020-2022, hvor kon­se­kven­ser­ne af cor­ona­kri­sen for­ment­lig vil på­fø­re akva­ri­et mar­kan­te un­der­skud (fo­to: Bjar­ke Mac­cart­hy / Den Blå Planet).

Med en øko­no­misk hånds­ræk­ning af de helt sto­re har Re­al­da­nia og Knud Høj­gaards Fond be­slut­tet at red­de Den Blå Pla­net fra at gå konkurs.

Sam­let be­vil­ger Re­al­da­nia og Knud Høj­gaards Fond op til 61 mio. kr. til drift af akva­ri­et i pe­ri­o­den 2020-2022, hvor kon­se­kven­ser­ne af cor­ona­kri­sen for­ment­lig vil på­fø­re akva­ri­et mar­kan­te underskud.

Det er ned­luk­nin­ger­ne i bå­de Dan­mark og ud­land og sær­ligt fra­væ­ret af in­ter­na­tio­na­le turi­ster, der har ført til liv­stru­en­de øko­no­misk ilt­man­gel for Den Blå Pla­net.

Her skal tu­sind­vis af dyr nem­lig fodres og pas­ses hver dag, uan­set om der går gæ­ster gen­nem dø­re­ne el­ler ej. Nor­malt ud­gør turi­ster 60 pct. af gæ­ster­ne i akvariet.

Re­al­da­nia teg­ner sig med sin del af be­vil­lin­gen på op til 46 mio. kr. for stør­ste­delen af det ek­stra­or­di­næ­re til­skud til Den Blå Pla­net. Ud af de 46 mio. kr. er i alt 20 mio. øre­mær­ket til at ned­brin­ge akva­ri­ets byg­ning­s­lån, mens re­sten er øre­mær­ket di­rek­te drift.

Knud Høj­gaards Fond har be­vil­get 15 mio. kr. til drift.

Vi har jo fak­tisk væ­ret i den si­tu­a­tion, at vi kun har kun­net se to-tre må­ne­der frem på grund af vo­res økonomi.

Jon Di­de­ri­ch­sen – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Den Blå Planet

Og be­vil­lin­ger­ne fra Re­al­da­nia og Knud Høj­gaards Fond fal­der på et tørt sted, si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jon Di­de­ri­ch­sen fra Den Blå Planet.

"Vi har jo fak­tisk væ­ret i den si­tu­a­tion, at vi kun har kun­net se to-tre må­ne­der frem på grund af vo­res øko­no­mi. Og det på­vir­ker jo al­le, der har haft med akva­ri­et at gø­re. Så at Re­al­da­nia og Knud Høj­gaards Fond går ind og gi­ver os den her enor­me hånds­ræk­ning til at få no­get ro på, og at de gi­ver en stor del af be­vil­lin­gen som di­rek­te drifts­støt­te, er jo en enorm let­tel­se. At der er no­gen, der står bag os, ger­ne vil hjæl­pe og vir­ke­lig gør det så mas­sivt har en kæm­pe be­tyd­ning bå­de øko­no­misk, men og­så moralsk. Det er der in­gen tvivl om. Der­for er vi selv­føl­ge­lig su­pertak­nem­me­li­ge," si­ger Jon Diderichsen.

Ingen statsstøtte

Selv­om Den Blå Pla­net si­den ned­luk­nin­ger­ne i marts har ap­pel­le­ret kraf­tigt til po­li­ti­ker­ne om at hjæl­pe det na­tio­na­le akva­ri­um igen­nem kri­sen, så er det til­sy­ne­la­den­de sket for dø­ve øren.

Akva­ri­et har og­så gen­nem­ført en fol­ke­ind­sam­ling, som fle­re end 11.000 dan­ske­re støt­te­de. Al­li­ge­vel har akva­ri­et ik­ke kun­net få pen­ge­ne til at række.

I ste­det er det alt­så nu Re­al­da­nia og Knud Høj­gaards Fond, der må til lommerne.

De to par­ter stod og­så op­rin­de­lig bag fi­nan­si­e­rin­gen af Den Blå Pla­net, som åb­ne­de i 2013.

Ved at bli­ve for­bi­gå­et af po­li­ti­ker­ne har Den Blå Pla­net ik­ke sam­me held i det po­li­ti­ske spil som en an­den øko­no­misk hårdt ramt fond, nem­lig Fon­den Na­tur­kraft i Ringkøbing.

Li­ge­som Den Blå Pla­net var Fon­den Na­tur­kraft og­så hav­net i en kri­tisk øko­no­misk si­tu­a­tion som føl­ge af cor­o­na og mang­len på pu­bli­kums­ind­tæg­ter. Men tid­li­ge­re på må­ne­den fik Fon­den Na­tur­kraft ka­stet en po­li­tisk red­nings­krans ved at bli­ve en del af fi­nans­lo­vs­af­ta­len fra 2021-2024.

Mang­len på hjælp fra det po­li­ti­ske ni­veau kan godt un­dre Jon Di­de­ri­ch­sen. Især el­af­gif­ten, som sta­ten opkræ­ver fra Den Blå Pla­net, hå­ber Jon Di­de­ri­ch­sen, at po­li­ti­ker­ne vil reducere.

“Det er en me­get tung øko­no­misk byr­de for os at be­ta­le den el­af­gift. Den sva­rer til, at for de før­ste 30.000-35.000 gæ­ster, der går ind af dø­ren i star­ten af et bud­getår, der sen­der jeg al­le pen­ge­ne til­ba­ge til sta­ten. Det vir­ker vir­ke­lig mær­ke­ligt. Jeg er helt med på, at Den Blå Pla­net skal be­ta­le for el. Men at vi skal sen­de så man­ge mil­li­o­ner til­ba­ge til sta­ten, ik­ke mindst i en si­tu­a­tion, som vi har nu un­der cor­ona­kri­sen, dét vir­ker ik­ke helt ri­me­ligt for mig,” si­ger Jon Diderichsen.

Ekstraordinær bevilling

For Re­al­da­nia har der ik­ke væ­ret sto­re be­tæn­ke­lig­he­der ved at red­de Den Blå Pla­net ved at gi­ve man­ge mil­li­o­ner i drifts­støt­te, for­kla­rer filan­tro­pi­di­rek­tør Ni­na Ko­vsted Helk.

I før­ste om­gang har den filan­tro­pi­ske for­e­ning kon­sta­te­ret, at Den Blå Pla­net le­ver op til de ge­ne­rel­le kri­te­ri­er, som Re­al­da­nia an­læg­ger, når for­e­nin­gen vur­de­rer, om pro­jek­ter kan støt­tes som en del af for­e­nin­gens sær­li­ge coronaindsats.

Blandt an­det har Den Blå Pla­net nem­lig af­søgt al­le mu­lig­he­der for stats­li­ge hjæl­pe­pak­ker, før akva­ri­et hen­vend­te sig til Realdania.

Men al­li­ge­vel er der med be­vil­lin­gen på op til 46 mio. kr. ta­le om en form for støt­te, som Re­al­da­nia ik­ke er vant til at yde. At støt­ten nu bli­ver en re­a­li­tet skyl­des del­vist for­bin­del­sen mel­lem Re­al­da­nia og Den Blå Pla­net, der har ek­si­ste­ret si­den Re­al­da­nia bi­drog til op­fø­rel­sen af akvariet.

Vi tak­ker for et man­ge­årigt sam­ar­bej­de, for­di vi nu bin­der en sløj­fe på vo­res del af hi­sto­ri­en ved at kom­me med den her ek­stra­or­di­næ­re sto­re hjælp

Ni­na Ko­vsted Helk – filan­tro­pi­di­rek­tør, Realdania

“Den­gang man stif­te­de og op­før­te Den Blå Pla­net var der nog­le øko­no­misk me­get van­ske­li­ge for­hold, som gjor­de, at vi i Re­al­da­nia helt ek­stra­or­di­nært blev en del af driftsor­ga­ni­sa­tio­nen og stil­le­de en lå­ne­ga­ran­ti, hvil­ket vi fak­tisk al­drig gør. Det vil si­ge, at der har væ­ret en me­get stor ak­tiv for­plig­tel­se mel­lem os og Den Blå Pla­net,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk og fortsætter:

“Når vi går ind i den her ek­stra­or­di­nært sto­re støt­te, så hand­ler det alt­så og­så om den si­tu­a­tion, der var den­gang vi gav be­vil­lin­gen til byg­nin­gen. Nu har vi kig­get på en lang­sig­tet bæ­re­dyg­tig mo­del, hvor kom­mu­nen og Knud Høj­gaards Fond i hø­je­re grad stil­ler sik­ker­he­den i frem­ti­den, og hvor vi hjæl­per de næ­ste år, hvor in­gen af os for­ven­ter, at der kom­mer det an­tal uden­land­ske turi­ster til Kø­ben­havn, som el­lers er nød­ven­digt for at sik­re en bæ­re­dyg­tig drift i Den Blå Pla­net,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk.

Med be­vil­lin­gen er det dog slut med for­bin­del­sen mel­lem Den Blå Pla­net og Re­al­da­nia, der nu træ­der ud af driftsor­ga­ni­sa­tio­nen for Den Blå Planet.

“Vi tak­ker for et man­ge­årigt sam­ar­bej­de, for­di vi nu bin­der en sløj­fe på vo­res del af hi­sto­ri­en ved at kom­me med den her ek­stra­or­di­næ­re sto­re hjælp, og er tak­nem­me­li­ge for, at kva­li­fi­ce­re­de kræf­ter nu dri­ver Den Blå Pla­net sik­kert vi­de­re,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk. 

Lang tid til normal drift

Om Den Blå Planet

Den Blå Pla­net er Dan­marks na­tio­na­le akva­ri­um, og det blev etab­le­ret i 1939 som Dan­marks Akva­ri­um i Char­lot­ten­lund nord for København.

Akva­ri­et blev genåb­net i 2013 i Ka­strup ud til Øresund.

Akva­ri­et rum­mer over syv mil­li­o­ner li­ter vand, hund­red­vis af ar­ter og tu­sind­vis af dyr.

Den Blå Pla­net er for­u­den si­ne pu­bli­kumsak­ti­vi­te­ter og­så en­ga­ge­ret i vi­den­skab og naturbevarelse. 

Selv­om Jon Di­de­ri­ch­sen er let­tet over støt­ten, så be­ty­der den desvær­re ik­ke, at øko­no­mi­en i Den Blå Pla­net i de kom­men­de år nu er so­lid. Akva­ri­et har nem­lig fort­sat brug for øko­no­misk hjælp udefra.

“Vi er sta­dig­væk af­hæn­gi­ge af de stats­li­ge støt­te­pak­ker og mid­ler fra an­dre fon­de. Når man som os le­ver af turi­ster, så skal vi må­ske hen i 2022-2023, før de er til­ba­ge. Og re­elt ved vi det jo ik­ke. Der er alt­så ta­le om en læn­ge­re ud­for­dring bå­de på grund af cor­o­na og de af­led­te turist­ef­fek­ter af cor­o­na, som er me­get dy­be. Der­for vil det ta­ge lang tid, før vi ven­der til­ba­ge til no­get, der min­der om no­get nor­malt," slut­ter Jon Diderichsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer