Trecifret millionbevilling til forskertalenter og nyt praksisakademi

Villum Fonden er klar med bevillinger på i alt 132 mio. kr. til 18 forskertalenter for at styrke den tekniske og naturvidenskabelige forskning på danske universiteter. Takket være 125 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden kan Next Uddannelse udvikle sit campusområde på Nørrebro med et praksisakademi.

Dis­se 18 for­ske­re mod­ta­ger til­sam­men 132 mil­li­o­ner kro­ner fra Vil­lum Fon­den. For­sker­ne er for­delt på syv dan­ske uni­ver­si­te­ter. (fo­to­col­la­ge: Vil­lum Fonden)

Ud fra øn­sket om at styr­ke den tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge forsk­ning på de dan­ske uni­ver­si­te­ter ud­de­ler Vil­lum Fon­den nu 132 mil­li­o­ner kro­ner til 18 un­ge for­sker­ta­len­ter gen­nem fon­dens Yo­ung Investigator-program.

Med be­vil­lin­gen i ryg­gen skal de 18 for­ske­re hver især op­byg­ge et for­sker­team og bi­dra­ge med ex­cel­lent forsk­ning, skri­ver Vil­lum Fon­den i en nyhed på Ve­lux Fon­de­nes hjemmeside.

”I Vil­lum Fon­den ar­bej­der vi for at støt­te uni­ver­si­te­ter­ne med at ska­be forsk­nings­mil­jø­er på et højt in­ter­na­tio­nalt ni­veau ved at til­træk­ke og fast­hol­de dyg­ti­ge, yn­gre dan­ske og uden­land­ske for­ske­re gen­nem vo­res Yo­ung In­ve­sti­ga­tor-pro­gram. De un­ge for­ske­re får mu­lig­hed for at ska­be en selv­stæn­dig pro­fil og for­føl­ge de idéer, de bræn­der al­ler­mest for,” si­ger Tho­mas Bjørn­holm, der er forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fonden.

Ot­te af årets 18 pro­jek­ter kred­ser om mil­jø og bæ­re­dyg­tig­hed. Et af pro­jek­ter­ne fo­ku­se­rer på Po­wer-to-X-sy­ste­mer, der ved hjælp af elek­tri­ci­tet fra vind­møl­ler el­ler sol­cel­ler kan la­ve brint. Brin­ten kan så om­dan­nes til grønt brænd­stof til ek­sem­pel­vis last­bi­ler, fly og skibe.

For­sker­ne, som hver mod­ta­ger syv-ni mil­li­o­ner kro­ner, er for­delt på syv dan­ske uni­ver­si­te­ter: Aal­borg Uni­ver­si­tet, Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Aar­hus Uni­ver­si­tet, Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Roskil­de Uni­ver­si­tet og IT-Universitetet.

Nyt praksisakademi på Nørrebro

Fra uni­ver­si­te­ter­ne fort­sæt­ter den ugent­li­ge ud­de­lings­rund­t­ur til Ne­xt Ud­dan­nel­se i Kø­ben­havn, som net­op har mod­ta­get en be­vil­ling på 125 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den til at ud­vik­le sko­lens cam­pu­s­om­rå­de på Nør­re­bro. Det kom­mer til at ske i form af et så­kaldt prak­sisa­ka­de­mi, som skal for­e­ne det prak­sis­fag­li­ge og te­o­re­ti­ske på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne med et me­re at­trak­tivt ung­doms- og stu­di­e­mil­jø, skri­ver A.P. Møl­ler Fon­den på sin hjemmeside.

Aka­de­mi­et får til hu­se i en helt ny byg­ning, der skal sam­le un­ge på tværs af er­hverv­s­ud­dan­nel­ser. Det kan for ek­sem­pel væ­re fri­sø­re­le­ver, tøm­re­re­le­ver samt ele­ver på sko­lens EUX-ud­dan­nel­ser, der er en kom­bi­na­tion af er­hverv­s­ud­dan­nel­ser med en gym­na­si­al eksamen.

Do­na­tio­nen til det nye prak­sisa­ka­de­mi skal for­hå­bent­lig bi­dra­ge til at gø­re det me­re at­trak­tivt at ta­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se ved at til­by­de ram­mer, der un­der­støt­ter høj fag­lig­hed, vi­den i bred for­stand og ik­ke mindst fæl­les­skab mel­lem unge

Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Ug­g­la – Be­sty­rel­ses­for­mand, A.P. Møl­ler Fonden

Den nye byg­ning, der bli­ver godt 6.000 kva­drat­me­ter stor, vil og­så gav­ne ele­ver i sko­lens 10. klas­se og ele­ver i bro­byg­nings­for­løb til grundskolen.

”Dansk er­hvervs­liv har brug for dyg­ti­ge, fag­ligt ud­dan­ne­de me­d­ar­bej­de­re. Men desvær­re væl­ger alt for få un­ge de per­spek­tivri­ge er­hverv­s­ud­dan­nel­ser. Do­na­tio­nen til det nye prak­sisa­ka­de­mi skal for­hå­bent­lig bi­dra­ge til at gø­re det me­re at­trak­tivt at ta­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se ved at til­by­de ram­mer, der un­der­støt­ter høj fag­lig­hed, vi­den i bred for­stand og ik­ke mindst fæl­les­skab mel­lem un­ge,” si­ger Ane Mær­sk Mc-Kin­ney Ug­g­la, der er for­mand for A.P. Møl­ler Fonden.

I den kom­men­de tid vil der bli­ve af­holdt en ar­ki­tekt­kon­kur­ren­ce for byg­ge­ri­et, som skal på­be­gyn­des sna­rest mu­ligt og om mu­ligt stå klar i slut­nin­gen af 2027.

Hjælp til forældre, som har mistet et barn

A.P. Møl­ler Fon­dens søster­fond, Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond, har net­op of­fent­lig­gjort, at den med 6,4 mil­li­o­ner kro­ner støt­ter Lands­for­e­nin­gen Mi­stet Barn og Det Na­tio­na­le Sorg­cen­ters fæl­les styr­ke­de ind­sats og hjælp til for­æl­dre, der har mi­stet et barn.

Fle­re end 500 for­æl­dre mi­ster hvert år et barn un­der 18 år. Det er en vold­som op­le­vel­se, som ram­mer fa­mi­li­en hårdt med kon­se­kven­ser for bå­de pri­vat­liv og ar­bejds­liv. Man­ge er i ri­si­ko for at ud­vik­le kom­pli­ce­re­de sor­gre­ak­tio­ner, som gør det svært for fa­mi­li­er­ne at kom­me til­ba­ge til et no­gen­lun­de al­min­de­ligt liv, skri­ver støt­te­fon­den i en nyhed.

Med sam­ar­bej­det og den styr­ke­de ind­sats vil de to or­ga­ni­sa­tio­ner bli­ve bed­re ru­stet til at hjæl­pe og rå­d­gi­ve for­æl­dre i sorg.

Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fonds do­na­tion dæk­ker pro­jek­tet i en fi­re­årig periode.

Øget støtte til LGBTQI+ personer på flugt

LGBT Asylum styr­ker nu ind­sat­sen for LGBTQI+ asylan­sø­ge­re og flygt­nin­ge i Dan­mark. Det sker med øko­no­misk støt­te fra Oak Fo­un­da­tion Den­mark på 3,7 mil­li­o­ner kroner.

Fond­s­pen­ge­ne be­ty­der, at or­ga­ni­sa­tio­nen i et nyåb­net com­mu­ni­ty spa­ce kan til­by­de per­son­lig rå­d­giv­ning til de LGBTQI+ asylan­sø­ge­re og flygt­nin­ge, der flyg­ter til Dan­mark i håb om en sik­ker fremtid.

”Vi er rig­tig gla­de for den an­er­ken­del­se, der lig­ger i den nye be­vil­ling fra Oak Fo­un­da­tion Den­mark. LGBT Asylum har ar­bej­det med at støt­te LGBTQI+ per­so­ner på flugt i over 10 år. Vi har nu mu­lig­hed for at ka­pa­ci­tets­op­byg­ge med en åben per­son­lig rå­d­giv­ning og so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter i vo­res nye com­mu­ni­ty spa­ce,” si­ger Ya­na­ba Mom­pre­mi­er Ry­mark San­koh, der er ge­ne­ral­se­kre­tær i LGBT Asylum, i en fæl­les pres­se­med­del­el­se fra LGBT Asylum og Oak Foundation.

De fle­ste per­so­ner, der op­sø­ger LGBT Asylum, er un­ge, som er flyg­tet ale­ne. De kom­mer fra lan­de som Ugan­da, Iran, Ukrai­ne, Sy­ri­en, Irak og Rusland og flyg­ter ty­pisk, for­di de bli­ver for­fulgt i hjem­lan­det på grund af de­res seksu­el­le ori­en­te­ring og/eller kønsidentitet.

Fondsmillioner til museums største formidlingsprojekt

Vi fort­sæt­ter til kul­tu­rens ver­den, hvor Dan­marks Forsorgs­mu­se­um i Svend­borg net­op har få­et til­sagn om sam­let 5,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Au­gusti­nus Fon­den, Knud Høj­gaards Fond og Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond til re­a­li­se­ring af for­mid­lings- og ud­stil­lings­pro­jek­tet ’Un­der­dan­marks tav­se skæbner’.

Det skri­ver mu­se­et på LinkedIn.

Det her pro­jekt kom­mer til at bi­dra­ge væ­sent­ligt til at ma­ni­feste­re Dan­marks Forsorgs­mu­se­um som en cen­tral at­trak­tion i det dan­ske museumslandskab

Jep­pe Wi­ch­mann Dam Ras­mus­sen – Mu­se­ums­in­spek­tør, Dan­marks Forsorgsmuseum

Der er ta­le om mu­se­ets til da­to ab­so­lut stør­ste og mest am­bi­tiø­se for­mid­lings­pro­jekt. Det skal for­tæl­le hi­sto­ri­en om en ræk­ke af de men­ne­sker, der igen­nem Svend­borg Fat­tig­gårds 102-åri­ge le­ve­tid har væ­ret ind­lagt på anstalten.

”Sam­let dre­jer det sig om ny for­mid­ling på tre eta­ger, hvoraf to i høj grad er uud­nyt­te­de samt udea­re­a­ler. Det her pro­jekt kom­mer til at bi­dra­ge væ­sent­ligt til at ma­ni­feste­re Dan­marks Forsorgs­mu­se­um som en cen­tral at­trak­tion i det dan­ske mu­se­umsland­skab. Det bin­der al­le mu­se­ets til­bud sam­men, så man som gæst får en hel­støbt op­le­vel­se, der bå­de til­go­de­ser sær­ud­stil­lin­ger og fat­tig­går­dens egen hi­sto­rie, så­vel som fat­tig­dom­mens og ik­ke mindst fat­tig­forsor­gens hi­sto­rie ge­ne­relt,” si­ger mu­se­ums­in­spek­tør Jep­pe Wi­ch­mann Dam Ras­mus­sen i nyhe­den på det so­ci­a­le medie.

Ud­stil­lin­gen for­ven­tes at åb­ne i som­mer­fe­ri­en 2026.

Udstilling om D-A-D på Nationalmuseet

Så lang tid be­hø­ver man ik­ke at ven­te, hvis man har lyst til at kom­me en tur på Na­tio­nal­mu­se­et i Kø­ben­havn og se – og hø­re – ud­stil­lin­gen ’Dan­mark Af­ter Dark’. Den åb­ner nem­lig 3. marts.

Ud­stil­lin­gen er støt­tet af Ma­nu­fak­tur­hand­ler­for­e­nin­gen i Kjø­ben­havns Al­me­ne Fond, In­ge og Asker Lar­sens Fond til støt­te af al­men­nyt­ti­ge for­mål, Knud Høj­gaards Fond og Axel Muus­feldts Fond.

Den hand­ler om ro­ck­ban­det D-A-D og for­tæl­ler hi­sto­ri­en fra star­ten i en kæl­der i Kø­ben­havn frem til ban­dets op­træ­den på Smuk­fest i som­me­ren 2023.

“Vi ser på, hvor­dan re­k­la­me­bran­chen, mu­sik­ken, USA og po­pu­lær­kul­tu­ren for­me­de en hel ge­ne­ra­tion og vo­res kul­tur­gods. Ban­det er på en må­de vær­ter i en tids­rej­se, hvor vi ta­ger gæ­sten til­ba­ge til sin egen ung­dom og føl­ger gæ­sten langt ind i vok­sen­li­vet. Der er mu­sik, ti­dens elek­tro­nik, flim­mer og mo­de at gå på op­da­gel­se i," si­ger mu­se­ums­in­spek­tør Ul­la Ha­hn Ran­mar, der er in­struk­tør på ud­stil­lin­gen, i en pressemeddelelse.

Når det net­op er 3. marts, ud­stil­lin­gen åb­ner, er det for­di D-A-D den da­to fejrer 40-års jubilæum.

Flere børn skal blive venner med naturen

Fra Na­tio­nal­mu­se­et fort­sæt­ter vi til Ex­pe­ri­men­ta­ri­um i Hel­lerup, som net­op har mod­ta­get 15,5 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Nor­dea-fon­den til et nyt, lands­dæk­ken­de op­le­vel­ses­u­ni­vers, der skal styr­ke de tre-seks-åri­ge børns lyst til at op­le­ve og be­skyt­te naturen.

”Børn har krav på, at vi hjæl­per dem til op­le­vel­ser, der gi­ver dem et per­son­ligt for­hold til na­tu­ren. Det er en vig­tig for­ud­sæt­ning for, at de vok­ser op med en lyst til at for­stå og be­skyt­te na­tu­ren i dens mang­fol­dig­hed,” si­ger Kim Glad­sto­ne Her­lev, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør på Ex­pe­ri­men­ta­ri­um, i en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjemmeside.

Det nye op­le­vel­ses­u­ni­vers har ar­bejds­tit­len ’Ven­ner med na­tu­ren’. Det in­klu­de­rer en in­ter­ak­tiv ud­stil­ling på Ex­pe­ri­men­ta­ri­um og på lan­dets bi­bli­o­te­ker samt lo­kalt for­ank­re­de ak­ti­vi­te­ter, der skal in­spi­re­re børn, for­æl­dre og pæ­da­go­ger over he­le lan­det til sam­men at dra­ge på dan­nel­ses­rej­se i naturen.

”Hos Nor­dea-fon­den er vi rig­tig gla­de for at støt­te ’Ven­ner med na­tu­ren’ – ik­ke mindst for­di, det bli­ver et lands­dæk­ken­de til­bud, der vil kun­ne op­le­ves på man­ge for­skel­li­ge lo­ka­tio­ner rundt om­kring i lan­det,” si­ger ud­de­lings­chef i Nor­dea-fon­den Chri­sti­ne Paludan-Müller.

Op­le­vel­ses­u­ni­ver­set ud­vik­les i sam­ar­bej­de med Fril­ufts­rå­det og Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning. Det ven­tes lan­ce­ret næ­ste år.

Startups får hjælp til grøn og lokal produktion

Hardwa­re-startups skal ha­ve bed­re hjælp til fra start at kom­me gang med en bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion. Det er må­let med pro­jek­tet ’Fu­tu­re Ma­nu­fa­c­tu­rers’, som net­op har mod­ta­get 4,5 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra In­du­stri­ens Fond.

”For man­ge pro­duk­tions­i­værk­sæt­te­re er det en af­gø­ren­de fa­se at gå fra ide og pro­to­ty­pe til etab­le­rin­gen af en re­el fuldska­lapro­duk­tion. Kra­ve­ne er man­ge, og det er en stor in­ve­ste­ring, der kræ­ver sær­lig tek­no­lo­gisk ind­sigt. Med det­te pro­jekt ska­ber vi en plat­form, hvor iværk­sæt­ter­virk­som­he­der kan få hjælp til at op­byg­ge en ef­fek­tiv og bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion fra star­ten,” si­ger di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang i en pressemeddelelse.

Pro­jek­tet sky­des i gang med tre forskud­te hold af hver cir­ka 15 startup-virk­som­he­der, der skal gen­nem­gå in­ten­si­ve for­løb, som blandt an­det in­de­bæ­rer spar­ring med rå­d­gi­ve­re, af­søg­ning af pro­duk­tions­mu­lig­he­der i Dan­mark og mu­lig­hed for fi­nan­si­e­ring af pro­jek­ter re­la­te­ret til bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion og cybersikkerhed.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer