Ukendt testator udfordrer politiet: Ny fond skal bekæmpe narkohandel

Ejner Christian Christensens Fond er navnet på en ny fond, som har overrasket politidirektøren fra Københavns Vestegns Politi. Testator ønskede, at pengene skulle gå til at løse en opgave, som kun politiet har beføjelser til – nemlig bekæmpelse af narkohandel på den københavnske vestegn.

Aftenpatrulje (foto: Kim Matthäi Leland / Rigspolitiet)
I Is­høj-bor­ge­ren Ej­ner Chri­sti­an Chri­sten­sens te­sta­men­te ind­skrev han i 2013 en pas­sa­ge om, at prove­nu­et fra salg af hans tre ejen­dom­me samt in­de­stå­en­de på hans kon­to ved hans død skul­le til­fal­de Kø­ben­havns Ve­s­tegns Po­li­ti – til be­kæm­pel­se af narko­han­del (fo­to: Kim Mat­t­häi Leland / Rigspolitiet).

Det er ik­ke ud­præ­get hver­dagskost, at bor­ge­re i Dan­mark te­sta­men­te­rer en mil­li­onfor­mue til det lo­ka­le politi.

Ik­ke de­sto min­dre er det, hvad der er sket på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn, og det er grun­den til, at Kim Chri­sti­an­sen ud over at kun­ne kal­de sig po­li­ti­di­rek­tør hos Kø­ben­havns Ve­s­tegns Po­li­ti nu og­så er ble­vet for­mand for en fond med en ka­pi­tal på knap 4,8 mil­li­o­ner kroner.

I Is­høj-bor­ge­ren Ej­ner Chri­sti­an Chri­sten­sens te­sta­men­te ind­skrev han i 2013 en pas­sa­ge om, at prove­nu­et fra salg af hans tre ejen­dom­me – to i Is­høj og en i Ha­derup ved Holste­bro – samt in­de­stå­en­de på hans kon­to ved hans død skul­le til­fal­de Kø­ben­havns Ve­s­tegns Politi.

”Det skal gå til be­kæm­pel­se af narko­han­del,” stod der af­slut­nings­vis anført.

Kim Chri­sten­sen er­ken­der, at han un­dre­de sig en hel del, da han fik be­sked om, at en bor­ger i Is­høj var død, og at der nu var 4.757.102 kro­ner på vej til politikredsen.

”Vi var rig­tig over­ra­ske­de. Selv­føl­ge­lig kan jeg godt for­stå, man kan væ­re glad for Ve­s­teg­nens Po­li­ti – det er jeg og­så selv – men det her var me­get usæd­van­ligt,” si­ger Kim Chri­sti­an­sen med et smil. 

”Vi kend­te ik­ke Ej­ner Chri­sti­an Chri­sten­sen, og den dag i dag aner vi sim­pelt­hen ik­ke, hvor­for han har te­sta­men­te­ret si­ne pen­ge til os med det spe­ci­fik­ke for­mål, at pen­ge­ne skal gå til be­kæm­pel­se af narkohandel.”

Rigspolitiet: Så barberer vi dit budget!

Ik­ke kun po­li­ti­di­rek­tø­ren hos Kø­ben­havns Ve­s­tegns Po­li­ti un­dre­de sig og var i star­ten me­get i tvivl om, hvor­dan sa­gen med den øre­mær­ke­de mil­li­onga­ve skul­le tackles.

”Og­så i re­sten af sy­ste­met un­dre­de de sig. I før­ste om­gang, da Rigs­po­li­ti­et hør­te, at vi vil­le få over 4,5 mil­li­o­ner kro­ner, tænk­te de: ’Det er fint, så bar­be­rer vi dig for 4,5 mil­li­o­ner kro­ner i bud­get­tet!’,” for­tæl­ler Kim Christiansen.

Det før­te til en mas­se dis­kus­sio­ner med Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et og Rigs­po­li­ti­et om, hvor­vidt vi over­ho­ve­det kun­ne det her.

Kim Chri­sti­an­sen – po­li­ti­di­rek­tør, Kø­ben­havns Ve­s­tegns Politi 

”Det kun­ne de jo ik­ke, men det før­te til en mas­se dis­kus­sio­ner med Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et og Rigs­po­li­ti­et om, hvor­vidt vi over­ho­ve­det kun­ne det her. En må­de at hol­de pen­ge­ne uden for vo­res al­min­de­li­ge drift er jo at gø­re det i en fonds­form, så til sidst var det dét, der blev valgt,” si­ger han. 

Den 21. de­cem­ber 2016 holdt be­sty­rel­sen før­ste mø­de i Ej­ner Chri­sti­an Chri­sten­sens Fond, og der blev ud­fær­di­get stif­tel­ses­do­ku­ment med virk­ning fra den 1. ja­nu­ar 2017 og fun­dats for den nye fond med det of­fi­ci­el­le for­mål ”at ud­de­le le­ga­ter til be­kæm­pel­se af narkohandel.”

Men når det først er nu – fi­re år ef­ter fonds­be­sty­rel­sens før­ste mø­de – at der er åb­net for an­søg­nin­ger og Kim Chri­sti­an­sen er klar til at for­tæl­le om den nye fond, skyl­des det især, at fondsmyn­dig­he­dens blåstem­pling af fon­den end­te med at ta­ge no­get læn­ge­re tid end forventet.

”Ef­ter først at ha­ve haft en lang pro­ces med ar­vin­ger, Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, Rigs­po­li­ti­et og jeg véd ik­ke hvad, kom så he­le pro­ces­sen med lang sags­be­hand­lings­tid i fondsmyn­dig­he­den, hvor vo­res vedtæg­ter i før­ste om­gang blev af­vist. Det end­te der­for med at ta­ge to gan­ge halvan­det år, in­den vi hav­de få­et vo­res god­ken­del­se. Vi er jo ik­ke ver­dens­me­stre i det her, men det er vi ble­vet. Jeg er ked af, at det har væ­ret en så lang­som­me­lig pro­ces, for vi vil­le ger­ne ha­ve væ­ret i gang for læn­ge si­den, men nu er det ba­re med at kom­me ud over ram­pen,” fast­slår Kim Christiansen.

Har modtaget to ansøgninger

In­ten­tio­nen om at kom­me ud over ram­pen blev ki­ck­star­tet den 2. de­cem­ber, hvor Kø­ben­havns Ve­s­tegns Po­li­ti kun­ne ud­sen­de en pres­se­med­del­el­se med over­skrif­ten ”Ny fond skal be­kæm­pe narko­han­del.” Her blev det op­lyst, at der frem til den 31. de­cem­ber 2020 er åbent for før­ste run­de af an­søg­nin­ger om legater.

Fon­den for­ven­tes at ud­de­le cir­ka 225.000 kro­ner for året 2020, og her­ef­ter er in­ten­tio­nen at ud­de­le de re­ste­ren­de mid­ler – cir­ka 4,5 mil­li­o­ner kro­ner – frem til 2037.

Det er jo po­li­tiets op­ga­ve at be­kæm­pe narkotika.

Kim Chri­sti­an­sen – po­li­ti­di­rek­tør, Kø­ben­havns Ve­s­tegns Politi 

Ind­til vi­de­re er der i lø­bet af ju­le­må­ne­den kun ind­lø­bet to an­søg­nin­ger, men Kim Chri­sti­an­sen hå­ber, at bun­ken frem til nytår vil vok­se, så be­sty­rel­sen får fle­re end to pro­jek­ter at for­hol­de sig til på sit næ­ste mø­de pri­mo 2021.

Hvad det kon­kret bli­ver for pro­jek­ter, Ej­ner Chri­sti­an Chri­sten­sens Fond vil støt­te, må ti­den vi­se, un­der­stre­ger po­li­ti­di­rek­tø­ren og fonds­for­man­den. Han for­ven­ter dog, at det vil bli­ve præ­ven­ti­ve ind­sat­ser og bor­ge­r­ind­dra­gel­se som grundsøjler.

”Det er jo po­li­tiets op­ga­ve at be­kæm­pe narko­ti­ka, så vi har tænkt for­må­let ind i en fore­byg­gen­de kon­tekst – det er der, vi ram­mer for­må­let bedst. Vi har på Ve­s­teg­nen 11 kom­mu­ner, som al­le har me­re el­ler min­dre ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, og her tæn­ker jeg, at man for ek­sem­pel kan hol­de by­dels­mø­der, og der er og­så en ræk­ke små for­e­nin­ger knyt­tet til de sto­re bo­ligsel­ska­ber. Jeg har end­vi­de­re talt med borg­meste­ren i Brønd­by, Kent Max Ma­ge­lund, der som næst­for­mand i Kreds­rå­det sid­der i fon­dens be­sty­rel­se, om for­skel­li­ge kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve pro­jek­ter, som ram­mer ind i narko­om­rå­det. Men nu må vi jo se, hvad sø­ren det her ka­ster af sig af an­søg­nin­ger,” si­ger Kim Christiansen.

Bygge bro til borgerne

At af­dø­de Ej­ner Chri­sti­an Chri­sten­sen hav­de en po­in­te, og at det er re­le­vant at igang­sæt­te præ­ven­ti­ve ind­sat­ser i re­la­tion til narko­ti­ka­han­del i ve­s­tegnskom­mu­ner­ne, læg­ger han ik­ke skjul på.

Man kan godt ram­me fon­dens for­mål ved at tæn­ke bredt i for­hold til kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve pro­jek­ter, og det vil glæ­de mig, hvis det kan bli­ve en bro til borgerne.

Kim Chri­sti­an­sen – po­li­ti­di­rek­tør, Kø­ben­havns Ve­s­tegns Politi 

”I vo­res om­rå­de er det desvær­re så­dan, at in­den nog­le af de un­ge ry­ger over i de kri­mi­nel­le grup­pe­rin­ger, star­ter de ty­pisk med narko­han­del. Det er dér, pen­ge­ne lig­ger. Så man kan godt ram­me fon­dens for­mål ved at tæn­ke bredt i for­hold til kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve pro­jek­ter, og det vil glæ­de mig, hvis det kan bli­ve en bro til bor­ger­ne. Kri­mi­nal­præ­ven­tivt ar­bej­de gø­res nu en­gang bedst i sam­ar­bej­de med an­dre – kom­mu­ner, bo­lig­for­e­nin­ger og al­ler­helst bor­ger­ne,” si­ger Kim Christiansen.

– Hvor stor en for­skel for­ven­ter du, at der kan gø­res kri­mi­nal­præ­ven­tivt med de knap 4,8 mil­li­o­ner kroner?

”Jeg hå­ber, man kan få no­get bor­ge­ren­ga­ge­ment. Jeg ser det som en fan­ta­stisk mu­lig­hed til at få ita­le­sat be­tyd­nin­gen af bor­ger­nes in­vol­ve­ring. Så hver gang, der ud­de­les et le­gat, vil vi for­sø­ge at få rig­tig me­get me­di­e­dæk­ning for der­med at ita­le­sæt­te bor­ger­nes in­vol­ve­ring. Og den vær­di kan væ­re ube­ta­le­lig,” si­ger Kim Christiansen.

Ud over Kim Chri­sti­an­sen og Brønd­bys borg­me­ster Kent Max Ma­ge­lund be­står be­sty­rel­sen af chef­po­li­ti­in­spek­tør hos Kø­ben­havns Ve­s­tegns Po­li­ti Knud Stads­gaard og stabs­chef sam­me sted Ka­ren Ma­rie Olesen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer