Ukendt testator udfordrer politiet: Ny fond skal bekæmpe narkohandel

Ej­ner Chri­sti­an Chri­sten­sens Fond er nav­net på en ny fond, som har over­ra­sket po­li­ti­di­rek­tø­ren fra Kø­ben­havns Ve­s­tegns Po­li­ti. Te­sta­tor øn­ske­de, at pen­ge­ne skul­le gå til at lø­se en op­ga­ve, som kun po­li­ti­et har be­fø­jel­ser til – nem­lig be­kæm­pel­se af narko­han­del på den kø­ben­havn­ske vestegn.

Aftenpatrulje (foto: Kim Matthäi Leland / Rigspolitiet)
I Is­høj-bor­­ge­ren Ej­ner Chri­sti­an Chri­sten­sens te­sta­men­te ind­skrev han i 2013 en pas­sa­ge om, at prove­nu­et fra salg af hans tre ejen­dom­me samt in­de­stå­en­de på hans kon­to ved hans død skul­le til­fal­de Kø­ben­havns Ve­s­tegns Po­li­ti – til be­kæm­pel­se af narko­han­del (fo­to: Kim Mat­t­häi Leland / Rigspolitiet).

Det er ik­ke ud­præ­get hver­dagskost, at bor­ge­re i Dan­mark te­sta­men­te­rer en mil­li­onfor­mue til det lo­ka­le politi.

Ik­ke de­sto min­dre er det, hvad der er sket på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn, og det er grun­den til, at Kim Chri­sti­an­sen ud over at kun­ne kal­de sig po­li­ti­di­rek­tør hos Kø­ben­havns Ve­s­tegns Po­li­ti nu og­så er ble­vet for­mand for en fond med en ka­pi­tal på knap 4,8 mil­li­o­ner kroner.

I Is­høj-bor­­ge­ren Ej­ner Chri­sti­an Chri­sten­sens te­sta­men­te ind­skrev han i 2013 en pas­sa­ge om, at prove­nu­et fra salg af hans tre ejen­dom­me – to i Is­høj og en i Ha­derup ved Holste­bro – samt in­de­stå­en­de på hans kon­to ved hans død skul­le til­fal­de Kø­ben­havns Ve­s­tegns Politi.

”Det skal gå til be­kæm­pel­se af narko­han­del,” stod der af­slut­nings­vis anført.

Kim Chri­sten­sen er­ken­der, at han un­dre­de sig en hel del, da han fik be­sked om, at en bor­ger i Is­høj var død, og at der nu var 4.757.102 kro­ner på vej til politikredsen.

”Vi var rig­tig over­ra­ske­de. Selv­føl­ge­lig kan jeg godt for­stå, man kan væ­re glad for Ve­s­teg­nens Po­li­ti – det er jeg og­så selv – men det her var me­get usæd­van­ligt,” si­ger Kim Chri­sti­an­sen med et smil. 

”Vi kend­te ik­ke Ej­ner Chri­sti­an Chri­sten­sen, og den dag i dag aner vi sim­pelt­hen ik­ke, hvor­for han har te­sta­men­te­ret si­ne pen­ge til os med det spe­ci­fik­ke for­mål, at pen­ge­ne skal gå til be­kæm­pel­se af narkohandel.”

Rigspolitiet: Så barberer vi dit budget!

Ik­ke kun po­li­ti­di­rek­tø­ren hos Kø­ben­havns Ve­s­tegns Po­li­ti un­dre­de sig og var i star­ten me­get i tvivl om, hvor­dan sa­gen med den øre­mær­ke­de mil­li­onga­ve skul­le tackles.

”Og­så i re­sten af sy­ste­met un­dre­de de sig. I før­ste om­gang, da Rigs­po­li­ti­et hør­te, at vi vil­le få over 4,5 mil­li­o­ner kro­ner, tænk­te de: ’Det er fint, så bar­be­rer vi dig for 4,5 mil­li­o­ner kro­ner i bud­get­tet!’,” for­tæl­ler Kim Christiansen.

Det før­te til en mas­se dis­kus­sio­ner med Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et og Rigs­po­li­ti­et om, hvor­vidt vi over­ho­ve­det kun­ne det her.

Kim Chri­sti­an­sen – po­li­ti­di­rek­tør, Kø­ben­havns Ve­s­tegns Politi 

”Det kun­ne de jo ik­ke, men det før­te til en mas­se dis­kus­sio­ner med Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et og Rigs­po­li­ti­et om, hvor­vidt vi over­ho­ve­det kun­ne det her. En må­de at hol­de pen­ge­ne uden for vo­res al­min­de­li­ge drift er jo at gø­re det i en fonds­form, så til sidst var det dét, der blev valgt,” si­ger han. 

Den 21. de­cem­ber 2016 holdt be­sty­rel­sen før­ste mø­de i Ej­ner Chri­sti­an Chri­sten­sens Fond, og der blev ud­fær­di­get stif­tel­ses­do­ku­ment med virk­ning fra den 1. ja­nu­ar 2017 og fun­dats for den nye fond med det of­fi­ci­el­le for­mål ”at ud­de­le le­ga­ter til be­kæm­pel­se af narkohandel.”

Men når det først er nu – fi­re år ef­ter fonds­be­sty­rel­sens før­ste mø­de – at der er åb­net for an­søg­nin­ger og Kim Chri­sti­an­sen er klar til at for­tæl­le om den nye fond, skyl­des det især, at fondsmyn­dig­he­dens blåstem­pling af fon­den end­te med at ta­ge no­get læn­ge­re tid end forventet.

”Ef­ter først at ha­ve haft en lang pro­ces med ar­vin­ger, Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, Rigs­po­li­ti­et og jeg véd ik­ke hvad, kom så he­le pro­ces­sen med lang sags­be­hand­lings­tid i fondsmyn­dig­he­den, hvor vo­res vedtæg­ter i før­ste om­gang blev af­vist. Det end­te der­for med at ta­ge to gan­ge halvan­det år, in­den vi hav­de få­et vo­res god­ken­del­se. Vi er jo ik­ke ver­dens­me­stre i det her, men det er vi ble­vet. Jeg er ked af, at det har væ­ret en så lang­som­me­lig pro­ces, for vi vil­le ger­ne ha­ve væ­ret i gang for læn­ge si­den, men nu er det ba­re med at kom­me ud over ram­pen,” fast­slår Kim Christiansen.

Har modtaget to ansøgninger

In­ten­tio­nen om at kom­me ud over ram­pen blev ki­ck­star­tet den 2. de­cem­ber, hvor Kø­ben­havns Ve­s­tegns Po­li­ti kun­ne ud­sen­de en pres­se­med­del­el­se med over­skrif­ten ”Ny fond skal be­kæm­pe narko­han­del.” Her blev det op­lyst, at der frem til den 31. de­cem­ber 2020 er åbent for før­ste run­de af an­søg­nin­ger om legater.

Fon­den for­ven­tes at ud­de­le cir­ka 225.000 kro­ner for året 2020, og her­ef­ter er in­ten­tio­nen at ud­de­le de re­ste­ren­de mid­ler – cir­ka 4,5 mil­li­o­ner kro­ner – frem til 2037.

Det er jo po­li­tiets op­ga­ve at be­kæm­pe narkotika.

Kim Chri­sti­an­sen – po­li­ti­di­rek­tør, Kø­ben­havns Ve­s­tegns Politi 

Ind­til vi­de­re er der i lø­bet af ju­le­må­ne­den kun ind­lø­bet to an­søg­nin­ger, men Kim Chri­sti­an­sen hå­ber, at bun­ken frem til nytår vil vok­se, så be­sty­rel­sen får fle­re end to pro­jek­ter at for­hol­de sig til på sit næ­ste mø­de pri­mo 2021.

Hvad det kon­kret bli­ver for pro­jek­ter, Ej­ner Chri­sti­an Chri­sten­sens Fond vil støt­te, må ti­den vi­se, un­der­stre­ger po­li­ti­di­rek­tø­ren og fonds­for­man­den. Han for­ven­ter dog, at det vil bli­ve præ­ven­ti­ve ind­sat­ser og bor­ge­r­ind­dra­gel­se som grundsøjler.

”Det er jo po­li­tiets op­ga­ve at be­kæm­pe narko­ti­ka, så vi har tænkt for­må­let ind i en fore­byg­gen­de kon­tekst – det er der, vi ram­mer for­må­let bedst. Vi har på Ve­s­teg­nen 11 kom­mu­ner, som al­le har me­re el­ler min­dre ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, og her tæn­ker jeg, at man for ek­sem­pel kan hol­de by­dels­mø­der, og der er og­så en ræk­ke små for­e­nin­ger knyt­tet til de sto­re bo­ligsel­ska­ber. Jeg har end­vi­de­re talt med borg­meste­ren i Brønd­by, Kent Max Ma­ge­lund, der som næst­for­mand i Kreds­rå­det sid­der i fon­dens be­sty­rel­se, om for­skel­li­ge kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve pro­jek­ter, som ram­mer ind i narko­om­rå­det. Men nu må vi jo se, hvad sø­ren det her ka­ster af sig af an­søg­nin­ger,” si­ger Kim Christiansen.

Bygge bro til borgerne

At af­dø­de Ej­ner Chri­sti­an Chri­sten­sen hav­de en po­in­te, og at det er re­le­vant at igang­sæt­te præ­ven­ti­ve ind­sat­ser i re­la­tion til narko­ti­ka­han­del i ve­s­tegnskom­mu­ner­ne, læg­ger han ik­ke skjul på.

Man kan godt ram­me fon­dens for­mål ved at tæn­ke bredt i for­hold til kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve pro­jek­ter, og det vil glæ­de mig, hvis det kan bli­ve en bro til borgerne.

Kim Chri­sti­an­sen – po­li­ti­di­rek­tør, Kø­ben­havns Ve­s­tegns Politi 

”I vo­res om­rå­de er det desvær­re så­dan, at in­den nog­le af de un­ge ry­ger over i de kri­mi­nel­le grup­pe­rin­ger, star­ter de ty­pisk med narko­han­del. Det er dér, pen­ge­ne lig­ger. Så man kan godt ram­me fon­dens for­mål ved at tæn­ke bredt i for­hold til kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve pro­jek­ter, og det vil glæ­de mig, hvis det kan bli­ve en bro til bor­ger­ne. Kri­mi­nal­præ­ven­tivt ar­bej­de gø­res nu en­gang bedst i sam­ar­bej­de med an­dre – kom­mu­ner, bo­lig­for­e­nin­ger og al­ler­helst bor­ger­ne,” si­ger Kim Christiansen.

– Hvor stor en for­skel for­ven­ter du, at der kan gø­res kri­mi­nal­præ­ven­tivt med de knap 4,8 mil­li­o­ner kroner?

”Jeg hå­ber, man kan få no­get bor­ge­ren­ga­ge­ment. Jeg ser det som en fan­ta­stisk mu­lig­hed til at få ita­le­sat be­tyd­nin­gen af bor­ger­nes in­vol­ve­ring. Så hver gang, der ud­de­les et le­gat, vil vi for­sø­ge at få rig­tig me­get me­di­e­dæk­ning for der­med at ita­le­sæt­te bor­ger­nes in­vol­ve­ring. Og den vær­di kan væ­re ube­ta­le­lig,” si­ger Kim Christiansen.

Ud over Kim Chri­sti­an­sen og Brønd­bys borg­me­ster Kent Max Ma­ge­lund be­står be­sty­rel­sen af chef­po­li­ti­in­spek­tør hos Kø­ben­havns Ve­s­tegns Po­li­ti Knud Stads­gaard og stabs­chef sam­me sted Ka­ren Ma­rie Olesen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: