Justitsministeren har endnu ikke genstartet fondsudvalget efter folketingsvalget

Siden folketingsvalget blev udskrevet, har der ikke været arbejdet i fondsudvalget, der ellers skulle have afleveret deres anbefalinger med udgangen af 2022.

Ju­stits­mi­ni­ster Pe­ter Hum­mel­gaard skal for­melt be­slut­te om ar­bej­det med at re­vi­de­re fonds­lo­v­giv­nin­gen skal fort­sæt­te i re­gi af det fonds­ud­valg, som fhv. ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ned­sat­te i 2021.

Den 5. ok­to­ber ud­skrev stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen (S) fol­ke­tings­valg, og med den hand­ling blev samt­li­ge ud­valg sat i be­ro, så kom­men­de mi­ni­stre på de respek­ti­ve om­rå­der kan ta­ge stil­ling til, om de en­kel­te ud­valg skal fort­sæt­te el­ler luk­kes ned.

Der­for har fonds­ud­val­get – med pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i spid­sen - hel­ler ik­ke kun­net gø­re ar­bej­det fær­digt. Det 16 per­so­ner sto­re ud­valg skul­le el­lers ha­ve af­le­ve­ret de­res an­be­fa­lin­ger til ju­stits­mi­ni­ste­ren med ud­gan­gen af 2022, men si­den valg­ud­skri­vel­sen har ud­val­get væ­ret sat på standby.

Fun­dats har for­søgt at fin­de ud af, hvad der sker med ud­val­get. Skal det fort­sæt­te? Og hvor­når for­ven­tes det nu, at fonds­ud­val­get af­le­ve­rer sin be­tænk­ning? Men hver­ken ud­valgs­for­man­den, Ci­vilsty­rel­sen el­ler Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et kan for­tæl­le, hvad sta­tus er på fondsudvalget.

Ci­vilsty­rel­sen, der va­re­ta­ger se­kre­ta­ri­ats­funk­tio­nen af ud­val­get – sam­men med Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment – hen­vi­ser til de­par­te­men­tet. I Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et ”af­ven­ter de den vi­de­re pro­ces for stil­ling­ta­gen”. Og for­man­den pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen har in­gen kommentarer.

Fire måneders pause

Der­med har fonds­ud­val­gets ar­bej­de væ­ret sat på pau­se i snart fi­re må­ne­der. For ef­ter knap en må­neds valg­kamp fulg­te for­hand­lin­ger­ne om at dan­ne en re­ge­ring, og si­den re­ge­rings­dan­nel­sen den 15. de­cem­ber sid­ste år har ju­stits­mi­ni­ster Pe­ter Hum­mel­gaard (S) ik­ke ta­get stil­ling til fonds­ud­val­gets fremtid.

Det har hel­ler ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra ju­stits­mi­ni­ste­ren selv.

Ud­val­gets ar­bej­de har el­lers væ­ret ven­tet med spæn­ding af bå­de fon­de og fonds­rå­d­gi­ve­re, si­den da­væ­ren­de ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ned­sat­te det i ju­ni 2021. Som Fun­dats be­skrev den­gang, er fonds­ud­val­get sat i ver­den for at se på en gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion af fondsloven.

Må­let er at op­da­te­re re­gel­sæt­tet om­kring de al­me­ne fon­de – så reg­ler­ne bå­de un­der­støt­ter fon­de­nes ar­bej­de og sik­rer tids­sva­ren­de ram­mer for myn­dig­he­der­nes kon­trol med om­rå­det. Der­u­d­over skal fonds­ud­val­get se på be­ho­vet for et fondsregister.

”De al­me­ne fon­de spil­ler en stor rol­le i sam­fun­det og ud­de­ler hvert år ad­skil­li­ge mil­li­ar­der til go­de for­mål. Der­for skal vi na­tur­lig­vis sik­re tids­sva­ren­de og go­de ram­mer for fon­de­nes ar­bej­de, så fon­de­ne fort­sat kan støt­te for ek­sem­pel forsk­ning og vel­gø­ren­hed bedst mu­ligt,” lød det fra Ni­ck Hæk­kerup ved ned­sæt­tel­sen af udvalget.

Fondslov fra firserne

Ud­val­get skal fo­re­ta­ge en ’over­ord­net gen­nem­gang af de gæl­den­de reg­ler og af­dæk­ke be­ho­vet for æn­drin­ger og mo­der­ni­se­ring af lov­giv­nin­gen’, står der i kom­mis­so­ri­et, som kan læ­ses her.

Den nu­væ­ren­de lov­giv­ning, som re­gu­le­rer de al­me­ne fon­de, byg­ger grund­læg­gen­de på en ho­ved­lov, som trå­d­te i kraft i 1985, og Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets be­tænk­ning om fon­de fra 1982. Si­den den­gang har fonds­om­rå­det gen­nem­gå­et en ri­ven­de ud­vik­ling, og der­for har bå­de fonds­ret­s­eks­per­ter, re­viso­rer og fon­de ef­ter­lyst, at fonds­lo­v­giv­nin­gen opdateres.

Og­så PET har ef­ter­lyst en op­da­te­ring. I sin na­tio­na­le ri­si­ko­vur­de­ring af ter­r­or­fi­nan­si­e­ring på om­rå­det for non-pro­fit-or­ga­ni­sa­tio­ner fra ja­nu­ar 2020 skrev ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten, at om­rå­det ud­gør et høj­ri­si­ko­om­rå­de, som bør adres­se­res i for­bin­del­se med re­vi­sion af fondslovgivningen.

PET me­ner, der er be­hov for at styr­ke til­sy­net og kon­trol­len med de al­me­ne fon­de, så fon­de­ne ik­ke an­ven­des til for ek­sem­pel hvid­vask og terrorfinansiering.

Ud­val­get er sam­men­sat af en bred kreds af in­ter­es­sen­ter og re­le­van­te fag­mi­ni­ste­ri­er. Ud over for­mand Ras­mus Feldt­hu­sen be­står det blandt an­dre af Kim Nøhr Skib­sted, di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond, Lars Han­sen, di­rek­tør for Vil­lum Fon­den og Jet­te Sch­midt Lund, se­kre­ta­ri­ats­chef i Ind­sam­lings­or­ga­ni­sa­tio­ner­nes Brancheorganisation.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer