Mindretalscenter i Sydslesvig og idrætsprojekter for børn får fondsmidler

A.P. Møller Fonden finansierer etableringen af et center med en række tilbud og faciliteter til det danske mindretal i Tarp i Sydslesvig, mens Novo Nordisk Fonden støtter syv nye projekter om sundhed blandt sårbare børn og unge - blandt andet med fokus på skolernes idrætsundervisning.

No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter med 20 mil­li­o­ner kro­ner syv pro­jek­ter om sund­hed blandt børn og un­ge i sår­ba­re po­si­tio­ner. Et af de syv pro­jek­ter hed­der ’Be­væ­gen­de Idræt’ og har fo­kus på sko­ler­nes idrætsundervisning.

Det dan­ske min­dre­tal i Tarp i Syds­lesvig er i vækst.

Det er bag­grun­den for, at Dansk Sko­le­for­e­ning for Syds­lesvig øn­sker at etab­le­re et min­dre­tals­cen­ter, som kan styr­ke sam­hø­rig­he­den i den lil­le by, der lig­ger syd for Flensborg.

Iføl­ge en nyhed på A.P. Møl­ler Fon­dens hjem­mesi­de kan før­ste fa­se af byg­ge­ri­et nu sæt­tes i gang, ef­ter at fon­den har be­slut­tet at gi­ve en be­vil­ling på 50 mil­li­o­ner kro­ner til for­må­let. Be­vil­lin­gen skal gå til etab­le­ring af en vug­ge­stue og et dag­til­bud med plads til knap 100 børn.

Ker­nen i min­dre­tals­cen­tret skal væ­re dag­til­bud og en sko­le med en ræk­ke fa­ci­li­te­ter, som ud­vik­les med hen­blik på, at de kan be­nyt­tes af al­le al­ders­grup­per og der­med væ­re til glæ­de for he­le lokalsamfundet.

A.P. Møl­ler Fon­den fi­nan­si­e­rer og­så ar­ki­tekt­kon­kur­ren­cen for projektet.

Børn skal have gode oplevelser med idræt

Ugens vue over nye fonds­ud­de­lin­ger fort­sæt­ter til No­vo Nor­disk Fon­den, som net­op har ud­delt 20 mil­li­o­ner kro­ner til syv pro­jek­ter om sund­hed blandt børn og un­ge i sår­ba­re positioner.

Et af de syv pro­jek­ter hed­der ’Be­væ­gen­de Idræt’ og har fo­kus på sko­ler­nes idræts­un­der­vis­ning, som kan væ­re én af ugens helt sto­re ud­for­drin­ger for børn med sær­li­ge be­hov. For­må­let med pro­jek­tet er at gi­ve bør­ne­ne go­de op­le­vel­ser med idræt i sko­len for der­med sam­ti­dig at gi­ve dem mod til at sø­ge ind i idræts­for­e­nin­ger­ne i fritiden.

Jeg ser, at man­ge børn med sær­li­ge be­hov ik­ke del­ta­ger i idræts­un­der­vis­nin­gen el­ler kun del­ta­ger sporadisk

Anet­te Bent­holm – Lek­tor og ph.d., Uni­ver­si­ty Col­le­ge Nordjylland

”Jeg ser, at man­ge børn med sær­li­ge be­hov ik­ke del­ta­ger i idræts­un­der­vis­nin­gen el­ler kun del­ta­ger spora­disk. Idræt er et sår­bart fag for man­ge. De fø­ler sig stil­let til skue, de har svært ved at fin­de de­res plads, og man­ge fø­ler sig og bli­ver og­så eks­klu­de­ret,” si­ger pro­jek­tets le­der, lek­tor og ph.d. Anet­te Bent­holm fra Uni­ver­si­ty Col­le­ge Nordjylland.

Med i ’Be­væ­gen­de Idræt’ er tre kom­mu­ner, seks sko­ler og 600-900 børn. Ind­sat­sen fo­ku­se­rer på børn med ADHD, au­tis­me, de­pres­sion, angst og/eller OCD.

Pro­jek­tet har få­et knap tre mil­li­o­ner kro­ner fra fonden.

Vil forbedre læseevne for mennesker med synstab

No­vo Nor­disk Fon­den – og me­re spe­ci­fikt fon­dens ’Da­ta Sci­en­ce Col­la­bo­ra­ti­ve Research’-program – står og­så bag en be­vil­ling på knap ot­te mil­li­o­ner kro­ner til at ud­vik­le en løs­ning, der kan for­bed­re læ­se­ev­nen og ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der­ne for men­ne­sker med synstab.

Mil­li­o­ner af men­ne­sker på ver­dens­plan li­der af ned­sat syn, hvil­ket på­vir­ker de­res dag­lig­dag ne­ga­tivt på for­skel­li­ge må­der. Af dem li­der man­ge af cen­tralt syn­s­tab, hvor mid­ten af de­res syns­felt er uskar­pt i en så­dan grad, at de blandt an­det har svært ved at læse.

Det er det pro­blem, som et nyt forsk­nings­pro­jekt un­der le­del­se af lek­tor Per Bæk­gaard fra In­sti­tut for Ma­te­ma­tik og Com­pu­ter Sci­en­ce ved Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU) vil kig­ge nær­me­re på.

”Det hand­ler om at ud­vik­le en mo­del, som gør det mu­ligt hur­tigt at af­ko­de folks læ­se­møn­ster og si­de­lø­ben­de indstil­le for ek­sem­pel font­s­tør­rel­se, kon­trast el­ler mel­lem­rum mel­lem bog­sta­ver på en mo­bil­te­le­fon, en tab­let el­ler an­den skærm, så skrif­ten bedst mu­ligt til­pas­ses den en­kel­tes læ­se­møn­ster og gi­ver den bedst mu­li­ge læ­se­op­le­vel­se og for­bed­ret læ­se­ha­stig­hed,” for­kla­rer Per Bæk­gaard i en nyhed på No­vo Nor­disk Fon­dens hjemmeside.

Be­vil­lin­gen til Per Bæk­gaards pro­jekt er en af tre be­vil­lin­ger ud­delt gen­nem Da­ta Sci­en­ce Col­la­bo­ra­ti­ve Re­search-pro­gram­met. I alt er der ud­delt knap 41 mil­li­o­ner kro­ner til de tre projekter.

Pro­gram­mets næ­ste an­søg­nings­frist er den 16. marts 2023.

100 mio. kr. til 32 naturvidenskabelige projekter

Vi fort­sæt­ter med end­nu en nyhed fra Dan­marks stør­ste fond, som net­op har blåstemp­let 32 pro­jek­ter, der al­le får en be­vil­ling gen­nem No­vo Nor­disk Fon­dens tre op­slag in­den for na­tur­vi­den­ska­be­lig ud­dan­nel­se og formidling.

Fæl­les for pro­jek­ter­ne, som til­sam­men mod­ta­ger 100 mil­li­o­ner kro­ner, står for­må­let om at frem­me na­tur­vi­den­ska­be­lig al­men­dan­nel­se og styr­ke in­ter­es­se, vi­den og kom­pe­ten­cer in­den for na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi blandt børn, un­ge og be­folk­nin­gen i Dan­mark generelt.

Pro­jek­ter­ne, der har mod­ta­get støt­te, vil in­spi­re­re børn og voks­ne til at op­sø­ge og en­ga­ge­re sig i naturvidenskab

Be­rith Bjørn­holm – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Educa­tion & Out­reach, No­vo Nor­disk Fonden

Blandt de for­skel­li­ge pro­jek­ter har fle­re fo­kus på at gø­re børn og un­ge for­tro­li­ge med na­tur­vi­den­ska­ben. I et af dem kan børn læ­re om na­tur­vi­den­skab og la­ve eks­pe­ri­men­ter sam­men med bør­ne­vær­ten Ka­tri­ne Bil­le, der blan­det an­det er kendt fra DR’s ’Lil­le Nørd’.

Og i et an­det pro­jekt vil UC-Syd un­der­støt­te dag­in­sti­tu­tio­ner og de mind­ste børns na­tur­fag­li­ge dan­nel­se gen­nem det, de be­teg­ner som ’sci­en­ce-pæ­da­go­gi­ske forundringsmiljøer’.

”Pro­jek­ter­ne, der har mod­ta­get støt­te, vil in­spi­re­re børn og voks­ne til at op­sø­ge og en­ga­ge­re sig i na­tur­vi­den­skab, og de vil bi­dra­ge til, at un­der­vis­ning i na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi bli­ver end­nu stær­ke­re fra grund­sko­le til gym­na­si­um og er­hverv­s­ud­dan­nel­ser,” si­ger Be­rith Bjørn­holm, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Educa­tion & Out­reach i No­vo Nor­disk Fonden.

Flere penge til projekt om sørensning

I ef­ter­å­ret 2021 støt­te­de Po­ul Due Jen­sens Fond et pro­jekt om cir­ku­lær fos­for­ge­nind­vin­ding i Orm­strup Sø i Midtjyl­land. Si­den er pro­jek­tet kom­met godt i gang, og se­di­men­tet i sø­en for­ven­tes helt fjer­net næ­ste vinter.

Men der­med stop­per forsk­nin­gen i sø­en ik­ke, og Po­ul Due Jen­sens Fond har der­for net­op be­slut­tet at sky­de yder­li­ge­re 20 mil­li­o­ner kro­ner ind i del to af pro­jek­tet, der har over­skrif­ten ’Bæ­re­dyg­tig søforvaltning’.

Iføl­ge en nyhed på fon­dens hjem­mesi­de vil for­sker­ne i den næ­ste fa­se føl­ge sø­ens ud­vik­ling un­der og i to år ef­ter se­di­ment­fjer­nel­sen, da det vil gi­ve et unikt da­ta­sæt, som vil bli­ve ud­nyt­tet til ud­vik­ling af en avan­ce­ret øko­sy­stem­mo­del af sø­en. Mo­del­len vil ef­ter­føl­gen­de og­så kun­ne bru­ges i man­ge an­dre søer.

”Pro­jek­tet vil så­le­des gi­ve en, in­ter­na­tio­nalt set, ene­stå­en­de for­stå­el­se af fersk­vands­sø­er og de­res re­ak­tio­ner på re­stau­re­rings­ind­greb – en vi­den, som vil på­vir­ke sø­for­valt­ning na­tio­nalt og in­ter­na­tio­nalt,” skri­ver fonden.

Pro­jek­tet le­des af se­ni­o­r­for­sker Mar­tin Søn­der­gaard fra In­sti­tut for Ecosci­en­ce på Aar­hus Universitet.

Vil tiltrække flere til merkantile uddannelser

Den di­gi­ta­le ud­vik­ling bul­drer frem, og der er spæn­den­de jobs bå­de nu og i frem­ti­den for un­ge med en bu­si­ness-ud­dan­nel­se. Men hver­ken de un­ge el­ler de­res for­æl­dre ken­der til­stræk­ke­lig me­get til de mer­kan­ti­le er­hverv­s­ud­dan­nel­ser el­ler jobmulighederne.

Så­dan ly­der det fra tre er­hvervs­sko­ler, som i en nyhed på Tiet­gen­fon­dens hjem­mesi­de sam­men slår på trom­me for de over­se­te mer­kan­ti­le erhvervsuddannelser.

Det er EUD- og EUX-bu­si­nes­sud­dan­nel­ser­ne på Cam­pus Vej­le, Tiet­gensko­len i Oden­se og Vi­den Djurs i Grenå, der er gå­et sam­men om et tre­årigt pro­jekt, der skal for­sø­ge at til­træk­ke fle­re un­ge til de mer­kan­ti­le erhvervsuddannelser.

Vi skal ik­ke for­tæl­le de un­ge, hvad de skal og ik­ke skal

Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler – Ud­de­lings­chef, Tietgenfonden

Pro­jek­tet støt­tes af Tiet­gen­fon­den med 3,2 mil­li­o­ner kroner.

”Vi skal ik­ke for­tæl­le de un­ge, hvad de skal og ik­ke skal. Men vi kan la­de dem af­prø­ve nog­le mu­lig­he­der, så de selv kan mær­ke ef­ter og træf­fe de­res eg­ne valg sam­men med de­res for­æl­dre,” si­ger ud­de­lings­chef i Tiet­gen­fon­den Chri­sti­ne Paludan-Müller.

Frederiksberg får bymuseum

På Al­lé­ga­de på Fre­de­riks­berg kom­mer der i år til at ske ting og sa­ger i og uden­for ejen­dom­men Ri­i­ses Land­sted, der ef­ter pla­nen bli­ver det tæt­te­ste, Fre­de­riks­berg hidtil har væ­ret på at ha­ve sit eget bymuseum.

De før­ste ini­ti­a­ti­ver har al­le­re­de set da­gens lys, og nu kom­mer der yder­li­ge­re tur­bo på pla­ner­ne tak­ket væ­re tre for­skel­li­ge be­vil­lin­ger til en sam­let vær­di af 600.000 kro­ner fra Frederiksbergfonden.

I stu­et­a­gen får Fre­de­riks­berg­mu­se­er­ne og Stads­ar­ki­vet mu­lig­hed for at la­ve en ud­stil­ling om Fre­de­riks­bergs hi­sto­rie ge­ne­relt og sær­ligt om om­rå­det om­kring Al­lé­ga­de. Det bli­ver en ud­stil­ling, der ta­ger be­sø­gen­de med på en gra­fisk rej­se gen­nem hi­sto­ri­en i form af bil­le­der og tek­ster på fotostater.

”Vi får her rum til at la­ve en ny ty­pe ud­stil­ling. Vi har fle­re gan­ge i åre­nes løb prø­vet at få byhi­sto­ri­en ud i solskin­net, og nu er mu­lig­he­den plud­se­lig op­stå­et der­ne­de. Det er jo fan­ta­stisk at få støt­te til det, så vi i fæl­les­skab kan løf­te det her og bi­dra­ge til hu­set med no­get ak­ti­vi­tet,” si­ger stads­ar­ki­var Ca­s­par Chri­sti­an­sen i en nyhed i Fre­de­riks­berg­fon­dens nyhedsbrev.

Ud­stil­lin­gen for­ven­tes at væ­re klar til ar­ran­ge­men­tet ’Frb:dage’ i juni.

Legeplads får nyt liv med fondspenge

Vi fort­sæt­ter til Es­b­jerg, hvor le­ge­plad­sen i Vogns­bøl­par­ken tak­ket væ­re en do­na­tion på to mil­li­o­ner kro­ner fra Claus Sø­ren­sens Fond bå­de kan bli­ve ud­vi­det og til­ført nye legeredskaber.

Renove­rin­gen af le­ge­plad­sen vil uden tvivl gø­re den me­re at­trak­tiv for man­ge, og fle­re vil få lyst til at bru­ge parken

Jo­hn Ri­is An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Claus Sø­ren­sens Fond

Vogns­bøl­par­ken be­teg­nes i en pres­se­med­del­el­se fra Es­b­jerg Kom­mu­ne som by­ens grøn­ne hjer­te. Par­ken blev an­lagt i 1920, og hver ene­ste dag bru­ges den flit­tigt af man­ge be­sø­gen­de, som en­ten kom­mer for at få pul­sen op el­ler pu­ste ud i om­rå­det. Cen­tralt i par­ken lig­ger le­ge­plad­sen med le­ge­red­ska­ber til bå­de sto­re og små børn.

”Le­ge­plad­sen bli­ver brugt af man­ge dag­in­sti­tu­tio­ner og un­ge men­ne­sker som ba­se, når de er i par­ken. Renove­rin­gen af le­ge­plad­sen vil uden tvivl gø­re den me­re at­trak­tiv for man­ge, og fle­re vil få lyst til at bru­ge par­ken,” si­ger Jo­hn Ri­is An­der­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Claus Sø­ren­sens Fond, i pressemeddelelsen.

Den ny­renove­re­de le­ge­plads står ef­ter pla­nen al­le­re­de klar til brug til sommer.

Kombinerer vandreteater med lokalhistorie

Vi slut­ter i Bal­ders­bæk ved Var­de, hvor der til ju­ni bli­ver mu­lig­hed for at kom­bi­ne­re van­dre­te­a­ter med ind­sigt i lo­ka­l­om­rå­dets historie.

Bag te­a­ter­fo­re­stil­lin­gen i det fri, der har tit­len ’Bal­ders­bæks stem­mer’, står det om­rej­sen­de te­a­te­ren­sem­b­le Grum­mes Te­a­ter. Fo­re­stil­lin­gen om­fat­ter seks for­tæl­lin­ger og var en stor suc­ces, da den blev vist før­ste gang for to år si­den, skri­ver Var­de Kom­mu­ne i en pressemeddelelse.

”Vi spil­le­de Bal­ders­bæks stem­mer i 2021, og fo­re­stil­lin­ger­ne var to­talt ud­solg­te, hvil­ket var gan­ske over­væl­den­de. Desvær­re måt­te nog­le og­så gå for­gæ­ves, så det er så glæ­de­ligt, at der er op­bak­ning til at gen­ta­ge pro­jek­tet,” si­ger Kri­sti­an Grum­me, der er kunst­ne­risk le­der og fo­re­stil­lin­gens idémand.

Fo­re­stil­lin­gen er mu­lig­gjort med øko­no­misk støt­te fra Re­gion Syd­dan­mark, Var­de Kom­mu­ne, Ole Kirks Fond, A.P. Møl­ler Fon­den, Toy­o­ta-Fon­den og Gros­se­rer Hol­ger Laa­ge-Pe­ter­sen og Hu­strus Fond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer