Annoncespot_img

“Vilkårene for den fri grundforskning bliver mere og mere trange”

Lasse Horne Kjældgaard er netop tiltrådt som Carlsbergfondets første direktør. På to-do-listen står blandt andet at udvide dialogen med de danske universiteter, med Carlsbergfondets underliggende afdelinger og med forskningsordførerne på Christiansborg. Derudover skal han som en af sine første opgaver give input til fornyelse af den erhvervsdrivende fonds strategi.

”Jeg har som den før­ste di­rek­tør det pri­vil­e­gi­um ik­ke at ha­ve no­gen for­gæn­ger. Jeg kan der­med, selv­føl­ge­lig i di­a­log med be­sty­rel­sen og se­kre­ta­ri­a­tet, væ­re med til at ud­for­me den­ne stil­ling på en må­de, så den pas­ser til 2023," si­ger Carls­berg­fon­dets di­rek­tør Las­se Hor­ne Kjæld­gaard. (fo­to: Dit­te Capion)

”Med ud­næv­nel­sen gen­nem­fø­rer vi en hi­sto­risk æn­dring i fon­dets or­ga­ni­sa­tion, som skal sik­re stør­re gen­nem­sig­tig­hed i fon­dets vir­ke og ty­de­ligt mar­ke­re græn­sen mel­lem fonds­le­del­sen og fondsbestyrelsen.”

Så­dan lød det blandt an­det i sep­tem­ber 2022 fra be­sty­rel­ses­for­kvin­den i Carls­berg­fon­det Ma­j­ken Schultz, da det blev of­fent­lig­gjort, at fon­den net­op hav­de fun­det sin før­ste di­rek­tør i skik­kel­se af Las­se Hor­ne Kjældgaard.

Pri­mo ja­nu­ar sat­te 48-åri­ge Las­se Hor­ne Kjæld­gaard, der kom­mer fra en stil­ling som cen­ter­le­der og pro­fes­sor på Syd­dansk Uni­ver­si­tet, sig i di­rek­tør­sto­len i fon­dens ho­ved­sæ­de på H.C. An­der­sens Bou­le­vard i København.

Der­med le­ven­de­gjor­de han den vars­le­de hi­sto­ri­ske æn­dring af or­ga­ni­sa­tio­nen i én af ver­dens æld­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de grund­lagt for 147 år si­den af bryg­ger J.C. Jacobsen.

I det før­ste in­ter­view ef­ter sin til­træ­den læg­ger Las­se Hor­ne Kjæld­gaard ik­ke skjul på, at han er me­get be­vidst om hi­sto­ri­ens vin­ge­sus og den man­ge­åri­ge ind­fly­del­se, fon­den har haft og sta­dig har på sto­re de­le af det dan­ske samfund.

”Jeg fø­ler et stort an­svar for Carls­berg­fon­det, som har haft så stor be­tyd­ning ik­ke kun for dansk forsk­ning, men og­så for sam­fun­dets ud­vik­ling i det he­le ta­get. Når det er sagt, har jeg som den før­ste di­rek­tør det pri­vil­e­gi­um ik­ke at ha­ve no­gen for­gæn­ger. Jeg kan der­med, selv­føl­ge­lig i di­a­log med be­sty­rel­sen og se­kre­ta­ri­a­tet, væ­re med til at ud­for­me den­ne stil­ling på en må­de, så den pas­ser til 2023,” si­ger Las­se Hor­ne Kjældgaard.

Har selv fået støtte

Carls­berg­fon­det, hvis ind­tæg­ter pri­mært stam­mer fra ud­byt­te af fon­dens ak­tier i Carls­berg A/S, ind­t­og i 2021 en 7. plads på li­sten over Dan­marks 100 mest ud­de­len­de fon­de med sam­le­de be­vil­lin­ger for 759 mil­li­o­ner kro­ner. Og kort tid ef­ter, at Ma­j­ken Schultz for et år si­den til­t­rå­d­te som be­sty­rel­ses­for­kvin­de, fastslog hun over for Fun­dats, at for­vent­nin­gen til de næ­ste fem år og­så er et år­ligt ud­de­lings­ni­veau på om­kring 750 mil­li­o­ner kro­ner ud om året.

Las­se Hor­ne Kjæld­gaard, der ud over Syd­dansk Uni­ver­si­tet har en for­tid på bå­de Kø­ben­havns og Roskil­de Uni­ver­si­tet, un­der­stre­ger, at han in­den, di­rek­tørjob­bet kom på ta­le, i åre­vis har kendt Carls­berg­fon­det sær­de­les godt fra et ansøgerperspektiv.

”Jeg har haft det sto­re pri­vil­e­gi­um fle­re gan­ge at bli­ve støt­tet af Carls­berg­fon­det på vig­ti­ge tids­punk­ter i min kar­ri­e­re,” for­tæl­ler han.

Jeg kom­mer med stor er­fa­ring og et godt kend­skab til ret man­ge dan­ske uni­ver­si­tets­mil­jø­er, og den vi­den vil jeg bru­ge ak­tivt i mit nye job

Las­se Hor­ne Kjæld­gaard – Di­rek­tør, Carlsbergfondet

Di­rek­tø­ren for­ven­ter, at net­op den bal­last, han har med sig fra si­ne an­sæt­tel­ser i uni­ver­si­tets­ver­de­nen, vil kom­me ham til gavn i det nye job.

”Jeg kom­mer med stor er­fa­ring og et godt kend­skab til ret man­ge dan­ske uni­ver­si­tets­mil­jø­er, og den vi­den vil jeg bru­ge ak­tivt i mit nye job. Jeg har sam­ti­dig et for­holds­vis bredt re­per­toi­re in­den for hu­ma­ni­o­ra og sam­funds­vi­den­skab. Det gi­ver mig et vi­dens­grund­lag, sam­ti­dig med at jeg har et ri­me­ligt stort net­værk på uni­ver­si­te­ter­ne,” si­ger Las­se Hor­ne Kjældgaard.

Universiteter skal inddrages mere

No­get af det, star­ten i di­rek­tørjob­bet har åb­net Las­se Hor­ne Kjæld­gaards øj­ne for, er be­tyd­nin­gen af Carls­berg­fon­dets un­der­lig­gen­de afdelinger.

”Mi­ne før­ste tre-fi­re uger som di­rek­tør har gi­vet mig et ind­blik i, hvor sam­men­sat en stør­rel­se Carls­berg­fon­det er, for­di fon­den bå­de støt­ter grund­forsk­ning og og­så støt­ter en ræk­ke vig­ti­ge for­mål gen­nem de un­der­lig­gen­de af­de­lin­ger Tu­borg­fon­det, Carls­berg La­bo­ra­to­ri­um og Det Na­tio­nal­hi­sto­ri­ske Mu­se­um på Fre­de­riks­borg Slot. Jeg var selv­føl­ge­lig i for­vej­en godt klar over, hvad Carls­berg­fon­det støt­ter og om­fat­ter, men min start i fon­den har ty­de­lig­gjort for mig, hvor vig­ti­ge de un­der­lig­gen­de af­de­lin­ger er for det sam­le­de vir­ke,” si­ger han – og tilføjer:

”Det har væ­ret en glæ­de­lig op­da­gel­se, for det er da spæn­den­de, at fon­den og­så om­fat­ter dis­se vig­ti­ge in­sti­tu­tio­ner, som ud­sprin­ger af li­den­ska­ber og am­bi­tio­ner for det dan­ske sam­fund om at ud­bre­de kend­ska­bet til vi­den­skab, kunst og historie.”

Min start i fon­den har ty­de­lig­gjort for mig, hvor vig­ti­ge de un­der­lig­gen­de af­de­lin­ger er for det sam­le­de virke

Las­se Hor­ne Kjæld­gaard – Di­rek­tør, Carlsbergfondet

Når Las­se Hor­ne Kjæld­gaard for­tæl­ler, hvad han især skal fo­ku­se­re på som fon­dens før­ste di­rek­tør, åben­ba­res en tem­me­lig lang to-do-liste.

”Vi er en fond, der støt­ter fri grund­forsk­ning og in­ter­es­se­rer os for den fri forsk­nings grund­vil­kår ved blandt an­det at lyt­te til for­sker­nes ide­er. Jeg skal sør­ge for at ud­vi­de den di­a­log, så uni­ver­si­te­ter­ne dra­ges me­re ind og bli­ver spurgt, hvad de har brug for, så vi sik­rer, at vi bedst mu­ligt bi­dra­ger til og frem­mer vil­kå­re­ne for forsk­ning i Dan­mark. Jeg kom­mer der­for til at la­ve en del op­sø­gen­de ar­bej­de bå­de i for­hold til uni­ver­si­te­ter­nes le­del­ser og he­le det forsk­nings­ad­mi­ni­stra­ti­ve mil­jø rundt om­kring på in­sti­tu­tio­ner­ne,” si­ger Las­se Hor­ne Kjældgaard.

Nye modeller for samarbejde med underafdelinger

En an­den vig­tig op­ga­ve bli­ver at styr­ke di­a­lo­gen på tværs af Carls­berg­fon­dets af­de­lin­ger, for­tæl­ler han.

Las­se Hor­ne Kjæld­gaards blå bog 
    • Født: 2. ju­ni 1974 (48 år).
    • Ud­dan­nel­se: Cand.mag. i dansk og en­gelsk (2000) og ph.d. i nor­disk lit­te­ra­tur (2005) fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet samt dr.phil. fra Roskil­de Uni­ver­si­tet (2017).
    • Di­rek­tør i Carls­berg­fon­det si­den 1. ja­nu­ar 2023. 
    • Tid­li­ge­re blandt an­det cen­ter­le­der og pro­fes­sor på H.C. An­der­sen-Cen­tret ved In­sti­tut for Kul­tur­vi­den­ska­ber på Syd­dansk Uni­ver­si­tet, le­der for Ge­org Bran­des-for­sker­ud­dan­nel­ses­pro­gram­met på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, di­rek­tør for Det Dan­ske Sprog- og Lit­te­ra­tur­sel­skab og pro­fes­sor på Roskil­de Universitet. 
    • For­fat­ter til fle­re bø­ger, blandt an­dre ’Me­nin­gen med vel­færds­sta­ten: Da lit­te­ra­tu­ren tog or­det – og po­li­ti­ker­ne lyt­te­de’ (2018).

”Vi vil ger­ne ar­bej­de så me­get sam­men som mu­ligt – og så me­nings­fuldt som mu­ligt. Det le­der vi ef­ter nye mo­del­ler for. No­get an­det og me­get vig­tigt, der lig­ger på mit bord, er vo­res stra­te­gi, som vi er ved at kig­ge på og skal ha­ve for­ny­et. Den pro­ces skal vi fra se­kre­ta­ri­a­tets si­de selv­føl­ge­lig le­ve­re kva­li­fi­ce­ret in­put til. Og sam­ti­dig er vi i gang med at styr­ke vo­res be­vil­lings­en­hed, så den fremad­ret­tet kan lø­se ana­ly­ti­ske op­ga­ver, som vi ik­ke tid­li­ge­re har haft mu­lig­hed for,” si­ger Las­se Hor­ne Kjældgaard.

Og­så når den fem per­so­ner sto­re be­sty­rel­se i Carls­berg­fon­det hol­der mø­de, skal Las­se Hor­ne Kjæld­gaard sid­de med til bords.

”Her bli­ver min rol­le at le­ve­re in­put til de for­skel­li­ge punk­ter og gi­ve be­sty­rel­sen et grund­lag, der kan kva­li­fi­ce­re de­res be­slut­nin­ger. Men jeg del­ta­ger selv­føl­ge­lig uden stem­me­ret og uden ind­fly­del­se på de be­slut­nin­ger, be­sty­rel­sen træf­fer,” un­der­stre­ger han.

- Da du blev an­sat, nævn­te Ma­j­ken Schultz i en pres­se­med­del­el­se og­så be­tyd­nin­gen af, at I som fond er i di­a­log med po­li­ti­ker­ne om forsk­nin­gens vil­kår og ud­for­drin­ger. Skal du og­så ha­ve en form for lob­byi­strol­le i re­la­tion til di­a­log med den po­li­ti­ske verden?

”Ja. Det er ik­ke no­get, jeg har ta­get hul på end­nu. Men det er me­nings­fuldt, at når vi støt­ter uni­ver­si­tets­sy­ste­met, som er et po­li­tisk om­rå­de, at vi og­så er i di­a­log med po­li­ti­ker­ne og især forsk­nings­ord­fø­rer­ne,” si­ger Las­se Hor­ne Kjældgaard.

Mere tidssvarende governancemodel

Las­se Hor­ne Kjæld­gaard er til­t­rå­dt som di­rek­tør nøj­ag­tigt ét år ef­ter, at Ma­j­ken Schultz af­lø­ste Flem­m­ing Be­sen­ba­cher som fon­dens bestyrelsesformand

I et in­ter­view i Fun­dats i ja­nu­ar 2022 for­tal­te Ma­j­ken Schultz om den ra­di­ka­le mo­der­ni­se­ring af fon­den, som hun så frem til at stå i spid­sen for – en mo­der­ni­se­ring, som blandt an­det skul­le in­de­bæ­re brug af be­døm­mel­ses­pa­ne­ler til at scre­e­ne an­søg­nin­ger­ne, ud­vi­del­se af pa­let­ten af vir­ke­mid­ler, valg af en næst­for­mand til be­sty­rel­sen og an­sæt­tel­se af en direktør.

Las­se Hor­ne Kjæld­gaard væg­rer sig dog lidt, da han får spørgs­må­let om, hvor­vidt Carls­berg­fon­det med de igang­s­at­te mo­der­ni­se­rings­til­tag er ved at bli­ve ’stø­vet af’.

”Ker­nen i fon­den, at støt­te den fri grund­vi­den­ska­be­li­ge forsk­ning, sy­nes jeg al­drig har væ­ret stø­vet, men tvær­ti­mod vi­sio­nær, hvis man skal ben­ch­mar­ke sig i for­hold til man­ge an­dre fon­de. Den fri grund­forsk­ning er ik­ke en au­to­nom, ver­dens­fjern be­skæf­ti­gel­se. For­sker­ne brin­ger de­res tid og de­res tids ud­for­drin­ger ind i de­res forsk­ning. Når Carls­berg­fon­dets forsk­nings­støt­te er uden idéka­ta­log og vej­vi­ser, er det net­op for­di, at den hvi­ler på over­be­vis­nin­gen om, at de bed­ste og mest re­le­van­te forsk­nings­i­de­er kom­mer fra for­sker­ne selv. Når det er sagt, så er den gover­nan­ce­mo­del, vi har nu, me­get me­re tids­sva­ren­de end tid­li­ge­re,” si­ger han.

Ker­nen i fon­den, at støt­te den fri grund­vi­den­ska­be­li­ge forsk­ning, sy­nes jeg al­drig har væ­ret stø­vet, men tvær­ti­mod vi­sio­nær, hvis man skal ben­ch­mar­ke sig i for­hold til man­ge an­dre fonde

Las­se Hor­ne Kjæld­gaard – Di­rek­tør, Carlsbergfondet

Ge­ne­relt er det hel­ler ik­ke umid­del­bart Las­se Hor­ne Kjæld­gaards op­le­vel­se, at den dan­ske fonds­sek­tor i dis­se år bli­ver ’stø­vet af’.

”Fonds­sek­to­ren ud­vik­ler sig, li­ge­som an­dre sek­to­rer ud­vik­ler sig, men for­di man dri­ver en fond el­ler en virk­som­hed an­der­le­des nu, end man gjor­de for 20 år si­den, be­hø­ver det ik­ke at be­ty­de, at den var utids­sva­ren­de for 20 år si­den. Men det er ty­de­ligt at se, at i takt med, at fon­de­ne spil­ler en sta­dig stør­re rol­le i fi­nan­si­e­rin­gen af dansk forsk­ning og med­vir­ker til at løf­te ni­veau­et af forsk­nin­gen, vok­ser fon­de­nes an­svar til­sva­ren­de. Og dét an­svar er vi me­get be­vid­ste om – det skal for­val­tes med or­dent­lig­hed og størst mu­lig trans­pa­rens,” un­der­stre­ger Las­se Hor­ne Kjældgaard.

Vigtigt at turde løbe en risiko

- Hvad er ef­ter din me­ning Carls­berg­fon­dets stør­ste mu­lig­he­der og udfordringer?

”Vil­kå­re­ne for den fri grund­forsk­ning bli­ver me­re og me­re tran­ge på grund af dels den må­de, som uni­ver­si­te­ter­ne dri­ver forsk­nings­po­li­tik på, men og­så grun­det de me­get sto­re mid­ler, der til­fly­der mis­sions­dre­vet forsk­ning. Der­for ser vi i Carls­berg­fon­det en stærk og me­get vig­tig mu­lig­hed i at fort­sæt­te med at støt­te fri grund­forsk­ning og støt­te det lan­ge, se­je træk i forsk­nin­gen,” si­ger Las­se Hor­ne Kjældgaard.

Vil­kå­re­ne for den fri grund­forsk­ning bli­ver me­re og me­re tran­ge på grund af dels den må­de, som uni­ver­si­te­ter­ne dri­ver forsk­nings­po­li­tik på, men og­så grun­det de me­get sto­re mid­ler, der til­fly­der mis­sions­dre­vet forskning

Las­se Hor­ne Kjæld­gaard – Di­rek­tør, Carlsbergfondet

Han op­le­ver en ten­dens i Dan­mark til, at man­ge tæn­ker i forsk­nings­pro­jek­ter af kor­te­re va­rig­hed, på trods af at en ræk­ke vi­den­ska­be­li­ge gen­nem­brud hvi­ler på ar­bej­de gen­nem årtier.

”Carls­berg­fon­det er kendt for bå­de at væ­re tro­fast over for grund­forsk­ning og for vo­res ri­si­ko­vil­lig­hed. Da fon­den støt­te­de Wil­li Dans­gaard i 60’erne og 70’erne, var det en vild sats­ning, men i dag er hans forsk­ning es­sen­ti­el for den in­ter­na­tio­na­le forsk­ning i kli­ma­for­an­drin­ger. Et an­det godt og klas­sisk ek­sem­pel er fon­dens støt­te til Ni­els Bo­hr, som i 1911 søg­te om 2.500 kro­ner for at kun­ne rej­se til Cam­brid­ge og stu­de­re ato­mets na­tur. Det be­vil­ge­de fon­den ham på veg­ne af en kort­fat­tet an­søg­ning. Ev­nen til at lø­be en ri­si­ko og støt­te det lan­ge, se­je træk gi­ver nog­le fort­sat­te mu­lig­he­der for Carls­berg­fon­det, og selv­om tan­ke­gan­gen ik­ke er ny for fon­den, er be­ho­vet be­stemt ik­ke ble­vet min­dre,” si­ger den nye direktør.

Når det gæl­der spørgs­må­let om fon­dens stør­ste ud­for­dring, er der stil­le i rø­ret i lang tid, in­den sva­ret kom­mer fra Las­se Hor­ne Kjældgaard:

”Den stør­ste ud­for­dring er, at vi skal spil­le sam­men med et uni­ver­si­tets­sy­stem, som må­ske ik­ke al­tid er så ri­si­ko­vil­ligt, og som må­ske hel­ler ik­ke har den sam­me tå­l­mo­dig­hed, som vi har.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer