Kæmpefonde kigger sig selv i spejlet: Har vi for meget magt?

Direktøren i Bill & Melinda Gates Foundation rejser nu spørgsmålet, om fonden, som vil uddele 57 milliarder kroner i år, har for meget magt og for stor indflydelse. Også Danmarks suverænt største fond Novo Nordisk Fonden overvejer løbende, hvorvidt fondens muligheder og midler forvaltes optimalt. ”Det er også derfor, at vi har en relativ stor afdeling, der alene har til opgave at måle effekten og resultaterne af de projekter, vi støtter,” siger direktør Mads Krogsgaard Thomsen.

CEO og be­sty­rel­ses­med­lem i Bill & Me­lin­da Ga­tes Fo­un­da­tion Mark Suz­man slår fast, at fon­den ik­ke stop­per med at bru­ge sin ind­fly­del­se og si­ne pen­ge på at fin­de løs­nin­ger, så læn­ge der blandt an­det er hund­redt­u­sind­vis af børn, der dør af ma­la­ria ale­ne på grund af, hvor de bor.

Har vi for me­get magt og for stor indflydelse?

Og er det et pro­blem, at vi har stor ind­fly­del­se på na­tio­na­le og glo­ba­le dags­or­de­ner, uden at vi skal stå til an­svar over for hver­ken væl­ge­re el­ler in­ter­na­tio­na­le organer?

Så­dan ly­der nog­le af de be­mær­kel­ses­vær­di­ge spørgs­mål, som CEO og be­sty­rel­ses­med­lem Mark Suz­man fra ver­dens stør­ste filan­tro­pi­ske fond Bill & Me­lin­da Ga­tes Fo­un­da­tion stil­ler i et års­brev, der blev ud­sendt tid­li­ge­re i januar.

Mark Suz­mans års­brev kom ud sam­ti­dig med nyhe­den om, at be­sty­rel­sen i Ga­tes Fo­un­da­tion har god­kendt et re­kord­s­tort 2023-bud­get, som in­de­hol­der for­ven­te­de ud­de­lin­ger pri­mært til be­kæm­pel­se af fat­tig­dom, syg­dom og ulig­hed på 8,3 mil­li­ar­der dol­lars, sva­ren­de til knap 57 mil­li­ar­der kroner.

Det er en stig­ning på 15 pro­cent sam­men­lig­net med det for­ven­te­de sam­le­de ud­del­te be­løb i 2022, og der­med fort­sæt­ter Ga­tes Fo­un­da­tion den plan­lag­te op­ad­gå­en­de kur­ve frem mod mål­sæt­nin­gen om i 2026 at ud­de­le ni mil­li­ar­der dol­lars (næ­sten 62 mil­li­ar­der kroner).

Vi kri­ti­se­res for, at vo­res fo­kus på be­stem­te pro­ble­mer og løs­nin­ger træk­ker op­mærk­som­hed og res­sour­cer væk fra an­dre vig­ti­ge spørgsmål

Mark Suz­man – CEO og be­sty­rel­ses­med­lem, Bill & Me­lin­da Ga­tes Foundation

I års­bre­vet fast­slår Mark Suz­man i re­la­tion til de fo­re­tag­ne og for­ven­te­de kom­men­de års ud­de­lin­ger, at fon­den er i den pri­vil­e­ge­re­de po­si­tion at ud­de­le fle­re pen­ge end no­gen an­dre ak­tø­rer in­den for filantropien.

”Det rej­ser og­så et vig­tigt spørgs­mål, vi of­te hø­rer: Gi­ver vo­res ud­de­lin­ger, sam­men med de dø­re, de åb­ner, os for me­get magt og ind­fly­del­se? Vi kri­ti­se­res for, at vo­res fo­kus på be­stem­te pro­ble­mer og løs­nin­ger træk­ker op­mærk­som­hed og res­sour­cer væk fra an­dre vig­ti­ge spørgs­mål. Et an­det kri­tik­punkt er, at vi har ufor­holds­mæs­sig stor ind­fly­del­se på at sæt­te na­tio­na­le og glo­ba­le dags­or­de­ner, uden at vi for­melt står til an­svar over for væl­ge­re el­ler in­ter­na­tio­na­le or­ga­ner. Det er ri­me­li­ge spørgs­mål – og vi har en for­plig­tel­se til at væ­re ty­de­li­ge om­kring, hvor­dan vi for­sø­ger at bru­ge vo­res ind­fly­del­se og hvor­for,” skri­ver Mark Suzman.

Løser problemer, som ellers ville blive forsømt

Ga­tes Fo­un­da­tion blev stif­tet for 22 år si­den af Mi­cro­soft-grund­læg­ge­ren Bill Ga­tes og hans da­væ­ren­de hu­stru Me­lin­da French Ga­tes, og fon­den støt­te­de i 2021 pro­jek­ter i 144 lande.

Bill & Me­lin­da Ga­tes Foundation 
    • Grund­lagt i 2000 som en fu­sion mel­lem The Wil­li­am H. Ga­tes Fo­un­da­tion og The Ga­tes Lear­ning Foundation.
    • CEO er Mark Suz­man, der re­fe­re­rer til dels de to co-chairs Bill og Me­lin­da French Ga­tes, dels en seks per­so­ner stor be­sty­rel­se, som Suz­man selv er en del af.
    • For­ven­te­de ud­de­lin­ger 2023: 8,3 mil­li­ar­der dol­lars (57 mil­li­ar­der kroner).
    • Ho­ved­sæ­de i Se­att­le og ot­te an­dre kon­to­rer, bl.a. i Ad­dis Aba­ba, Bei­jing og London.
    • 1.736 me­d­ar­bej­de­re (ul­ti­mo 2021).

Iføl­ge Mark Suz­man er hvert ene­ste valg, der gen­nem de for­løb­ne 22 år er ble­vet truf­fet i fon­den, sket ud fra mis­sio­nen om at frem­me sund­he­den og vel­fær­den for men­ne­sker, hvis mu­lig­he­der er be­græn­se­de på grund af, hvor de til­fæl­dig­vis kom­mer fra.

”Det er sandt, at vi på grund af vo­res pen­ge, stem­me og sam­len­de kraft har ad­gan­ge og ind­fly­del­se, som man­ge an­dre ik­ke har. Det er og­så rig­tigt, at vi er i stand til at hand­le på må­der, som an­dre ik­ke kan. Der­for kan vi gø­re op­mærk­som på og hjæl­pe med at fin­de løs­nin­ger på pro­ble­mer, som el­lers vil­le bli­ve for­sømt,” skri­ver Mark Suz­man, som har væ­ret en del af fon­den si­den 2007.

Han an­er­ken­der, at der i ha­len på ind­fly­del­sen føl­ger ”et enormt an­svar” for blandt an­det at age­re dér, hvor fon­den kan gø­re mest gavn, væ­re gen­nem­sig­tig og ind­gå part­ner­ska­ber med dem, fon­den øn­sker at hjælpe.

Di­rek­tø­ren po­in­te­r­er sam­ti­dig, at mens der au­to­ma­tisk bli­ver lyt­tet til Bill og Me­lin­da Ga­tes ”på grund af, hvem de er”, lyt­tes der til an­dre fra fon­den på grund af det ar­bej­de, det bli­ver gjort fra fon­dens side.

”Vi for­sø­ger at bru­ge det pri­vil­e­gi­um til at hæ­ve stem­mer­ne fra dem, der ik­ke har en glo­bal plat­form, og skub­ber ubøn­hør­ligt på for, at ver­dens le­de­re bru­ger de­res mid­ler til at løf­te vil­kå­re­ne for sår­ba­re be­folk­nings­grup­per. Vi pres­ser og­så på for at sik­re, at der bli­ver fun­det løs­nin­ger, som adres­se­rer be­ho­ve­ne hos kvin­der og pi­ger, der så of­te bli­ver over­set,” skri­ver den ame­ri­kan­ske fonds­di­rek­tør videre.

Vi stop­per ik­ke med at bru­ge vo­res ind­fly­del­se i kom­bi­na­tion med vo­res øko­no­mi­ske mu­lig­he­der på at fin­de løs­nin­ger, så læn­ge hund­redt­u­sind­vis af børn dør af ma­la­ria ale­ne på grund af, hvor de bor

Mark Suz­man – CEO og be­sty­rel­ses­med­lem, Bill & Me­lin­da Ga­tes Foundation

Iføl­ge di­rek­tø­ren be­hø­ver Ga­tes Fo­un­da­tion ik­ke at tje­ne pen­ge, li­ge­som virk­som­he­der skal, ik­ke at op­nå øje­blik­ke­li­ge re­sul­ta­ter, som re­ge­rin­ger ty­pisk stræ­ber ef­ter, og ik­ke, li­ge­som ngo’er, at ha­ve fo­kus på at rej­se midler.

”Der­for kan vi sky­de høj­ri­si­kab­le pen­ge ind i nye løs­nin­ger, hvor der kan gå et år­ti el­ler me­re, in­den der kom­mer pay off,” for­kla­rer Mark Suzman.

Han run­der års­bre­vet af med at slå fast:

”Vi stop­per ik­ke med at bru­ge vo­res ind­fly­del­se i kom­bi­na­tion med vo­res øko­no­mi­ske mu­lig­he­der på at fin­de løs­nin­ger, så læn­ge hund­redt­u­sind­vis af børn dør af ma­la­ria ale­ne på grund af, hvor de bor, så læn­ge far­ve­de stu­de­ren­de og stu­de­ren­de fra små kår ik­ke har de sam­me ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der som an­dre, og så læn­ge hunger­s­nød tru­er he­le befolkninger.”

Måler effekt af støttede projekter

I Dan­marks stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond No­vo Nor­disk Fon­den, der er op­gjort til at væ­re ver­dens tred­je­stør­ste filan­tro­pi­ske fond, er års­bre­vet fra Mark Suz­man ble­vet læst med stor interesse.

Over for Fun­dats læg­ger No­vo Nor­disk Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mads Krogs­gaard Thom­sen ik­ke skjul på, at Suz­mans spørgs­mål om, hvor­vidt Ga­tes Fo­un­da­tion har for me­get magt og for stor ind­fly­del­se, og­så er re­le­van­te at stil­le for No­vo Nor­disk Fonden.

Vi har en ak­tiv di­a­log med vo­res ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re og sta­ke­hol­ders for at sik­re, at vi får in­put til, hvor­dan vi kan op­ti­me­re vo­res ind­sats og bi­dra­ge bedst mu­ligt til samfundsudviklingen

Mads Krogs­gaard Thom­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

”Vi er be­vid­ste om, at vi med vo­res stør­rel­se har mu­lig­hed for at på­vir­ke sam­fun­det i en po­si­tiv ret­ning. Det stil­ler krav til, at vi he­le ti­den grun­digt over­ve­jer, hvad vi gør, og at vi stil­ler an­dre og os spørgs­må­let, om vi for­val­ter de mu­lig­he­der og mid­ler, vi har, på den bed­ste må­de. Det er og­så der­for, at vi har en re­la­tiv stor af­de­ling, der ale­ne har til op­ga­ve at må­le ef­fek­ten og re­sul­ta­ter­ne af de pro­jek­ter, vi støt­ter. Vi har en ak­tiv di­a­log med vo­res ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re og sta­ke­hol­ders for at sik­re, at vi får in­put til, hvor­dan vi kan op­ti­me­re vo­res ind­sats og bi­dra­ge bedst mu­ligt til sam­funds­ud­vik­lin­gen,” si­ger Mads Krogs­gaard Thomsen.

Han gen­ken­der Ga­tes Fo­un­da­tions op­le­vel­se af at bli­ve kri­ti­se­ret for, at fon­dens fo­kus på be­stem­te pro­ble­mer og løs­nin­ger træk­ker op­mærk­som­hed og res­sour­cer væk fra an­dre vig­ti­ge spørgs­mål – og sam­ti­dig, at den sto­re ind­fly­del­se på na­tio­na­le og glo­ba­le dags­or­de­ner ik­ke sam­ti­dig med­fø­rer at skul­le stå til an­svar over for væl­ge­re el­ler in­ter­na­tio­na­le organer.

”Ja, det kan vi godt gen­ken­de. Det er og­så en af grun­de­ne til, at vi i takt med at vo­res ud­de­lin­ger er ste­get, har ud­vi­det vo­res støt­te til en ræk­ke nye om­rå­der, blandt an­det na­tur­vi­den­skab og grøn om­stil­ling af sam­fun­det. Men selv­om vi er en fond, der re­elt støt­ter me­get bredt, så er der sta­dig om­rå­der, vi ik­ke støt­ter – og det kan ik­ke væ­re an­der­le­des, for vi kan ik­ke bre­de os ud over alt. Vi har der­for ud­valgt om­rå­der, hvor vi kan se, at der er sto­re sam­funds­mæs­si­ge ud­for­drin­ger, og hvor vi kan se, at vi med vo­res eks­per­ti­se og mid­ler har mu­lig­hed for at gø­re en for­skel,” si­ger Mads Krogs­gaard Thomsen.

Nødvendigt med opbakning

Han er­ken­der, at No­vo Nor­disk Fon­den ik­ke, li­ge­som po­li­ti­ke­re, har en væl­ger­grup­pe at stå til an­svar for.

”Men vi står til an­svar over for fon­dens be­sty­rel­se og de vedtæg­ter, hvor­med vi er etab­le­ret. Vi sam­ar­bej­der med en ræk­ke of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner, som mod­ta­ger vo­res be­vil­lin­ger, og det er nød­ven­digt for vo­res ar­bej­de, at der er op­bak­ning til de pro­jek­ter, vi igang­sæt­ter, og enig­hed om, at om­rå­der­ne er vig­ti­ge. Der­for sik­rer vi, at vi har en lø­ben­de di­a­log med myn­dig­he­der, forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner og man­ge an­dre om, hvad vi gør, og hvor­dan vi gør det,” si­ger No­vo Nor­disk Fon­dens di­rek­tør si­den 1. marts 2021.

Det er nød­ven­digt for vo­res ar­bej­de, at der er op­bak­ning til de pro­jek­ter, vi igang­sæt­ter, og enig­hed om, at om­rå­der­ne er vigtige

Mads Krogs­gaard Thom­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

- Mark Suz­man slut­ter sit års­brev af med at fast­slå, at Ga­tes Fo­un­da­tion ik­ke vil hol­de op med at bru­ge sin ind­fly­del­se og si­ne øko­no­mi­ske mid­ler til at fin­de løs­nin­ger, så læn­ge blandt an­det hund­redt­u­sind­vis af børn dør af ma­la­ria og hunger­s­nød tru­er he­le be­folk­nin­ger. Hvis du over­fø­rer hans tan­ke­gang til No­vo Nor­disk Fon­den, hvad er så de væ­sent­lig­ste be­væg­grun­de for je­res fort­sat­te arbejde? 

”Vo­res vi­sion er at kun­ne bi­dra­ge til at for­bed­re men­ne­skers sund­hed og den grøn­ne om­stil­ling af sam­fun­det. Det er me­get am­bi­tiøst, for det er sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger, der skal lø­ses. Kro­ni­ske syg­dom­me er i eks­plo­siv vækst man­ge ste­der i ver­den, trus­len fra an­ti­bi­o­ti­ka­re­si­sten­te bak­te­ri­er er kraf­tigt sti­gen­de og den næ­ste virus­pan­de­mi kan ven­te li­ge om hjør­net. Det er i høj grad be­hov for, at vi ud­vik­ler ny vi­den og nye ind­sat­ser mod den­ne ud­vik­ling,” si­ger Mads Krogs­gaard Thom­sen og fortsætter:

”På sam­me må­de er vi langt­fra i mål med den grøn­ne om­stil­ling. Vi me­ner, at vi gen­nem vo­res ar­bej­de og de ini­ti­a­ti­ver og pro­jek­ter, vi støt­ter, kan bi­dra­ge til at lø­se sto­re glo­ba­le sam­funds­ud­for­drin­ger in­den for sund­hed og bæ­re­dyg­tig­hed. Sam­ti­dig hå­ber vi, at vi kan væ­re med til at styr­ke dansk forsk­ning, in­nova­tion og ud­vik­ling og ska­be grund­la­get for nye virk­som­he­der og arbejdspladser.”

Mål om 10 mia. kr. i 2030

Li­ge­som hos Ga­tes Fo­un­da­tion har og­så No­vo Nor­disk Fon­den møn­stret en støt sti­gen­de kur­ve over sam­le­de år­li­ge ud­de­lin­ger. Ale­ne de se­ne­ste tre fær­dig­gjor­te regn­skabsår vi­ser en stig­ning fra 4,9 mil­li­ar­der kro­ner i 2019 til 5,4 mil­li­ar­der kro­ner i 2020 og et yder­li­ge­re ti­ger­spring til 8,8 mil­li­ar­der kro­ner i 2021.

Mens be­sty­rel­sen i Ga­tes Fo­un­da­tion al­le­re­de har of­fent­lig­gjort bå­de det an­slå­e­de sam­le­de ud­de­lings­be­løb for 2022 og for­vent­nin­gen til in­de­væ­ren­de år, er Mads Krogs­gaard Thom­sen end­nu ik­ke klar til at løf­te slø­ret for det en­de­lig tal for ud­de­lin­ger i 2022.

”Det lig­ger først fast, når vo­res års­regn­skab er fær­dig­gjort her i star­ten af det nye år, men vi for­ven­ter, at det en­der om­kring sam­me ni­veau som i 2021 – må­ske lidt un­der. Vo­res mål er fort­sat at øge vo­res år­li­ge ud­de­lin­ger til op mod 10 mil­li­ar­der kro­ner frem mod 2030,” si­ger Mads Krogs­gaard Thomsen.

No­vo Nor­disk Fon­dens ud­de­lings­re­kord i 2021, der alt­så sand­syn­lig­vis bli­ver tan­ge­ret i 2022-regn­ska­bet, sva­rer til en tred­je­del af den dan­ske fonds­sek­tors sam­le­de ud­de­lin­ger. Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik blev der i alt ud­delt 25,9 mil­li­ar­der kro­ner i Dan­mark i 2021 mod 19,6 mil­li­ar­der kro­ner året før, hvil­ket be­ty­der, at det ik­ke kun er No­vo Nor­disk Fon­dens ud­de­lings­boom, som er år­sag til, at po­sen med ud­del­te fonds­mid­ler vok­se­de be­trag­te­ligt fra 2020 til 2021.

På spørgs­må­let, om der iføl­ge Mads Krogs­gaard Thom­sen er en til­stræk­ke­lig op­mærk­som­hed i den dan­ske fonds­sek­tor på at væ­re be­vidst om for­valt­nin­gen af mag­ten og ind­fly­del­sen, som de vok­sen­de ud­de­lings­mid­ler med­fø­rer, si­ger han:

”Vi op­le­ver, at der blandt fon­de­ne er me­get stort fo­kus på det an­svar, fon­de­ne har, på at væ­re i di­a­log med om­ver­den og væ­re trans­pa­ren­te om det, som fon­de­ne fo­re­ta­ger sig. Det er en ud­vik­ling, der er ac­ce­le­re­ret gen­nem de se­ne­ste ti år, hvor fon­de­ne er ble­vet langt me­re syn­li­ge og åb­ne, end de var tidligere.”

Tæt samarbejde med Gates Foundation

No­vo Nor­disk Fon­den er de se­ne­re år be­gyndt at sen­de sta­dig fle­re mid­ler uden for lan­dets græn­ser, og den nu­væ­ren­de for­de­ling på cir­ka 80-20 i dansk favør for­ven­tes ud­jæv­net al­le­re­de i in­de­væ­ren­de strategiperiode.

Det for­tal­te No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen til Fun­dats i novem­ber 2021. Re­bi­en sag­de, at han godt kan fo­re­stil­le sig, at fon­den frem mod 2030 vil nær­me sig en 50/50-for­de­ling mel­lem ud­de­lin­ger­ne i og uden­for Danmark. 

Vi har de se­ne­re år op­ar­bej­det en god re­la­tion til Bill & Me­lin­da Ga­tes Foundation

Mads Krogs­gaard Thom­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

I for­læn­gel­se af det øge­de glo­ba­le fo­kus har No­vo Nor­disk Fon­den de se­ne­re år skru­et op for sam­ar­bej­der­ne med uden­land­ske fondsak­tø­rer i al­min­de­lig­hed og Ga­tes Fo­un­da­tion i særdeleshed.

”Vi har de se­ne­re år op­ar­bej­det en god re­la­tion til Bill & Me­lin­da Ga­tes Fo­un­da­tion. Vi har al­le­re­de lan­ce­ret et pro­jekt sam­men dem. Det er et sam­ar­bej­de med nav­net PAD, som står for Pan­de­mic An­ti­viral Di­scove­ry. Det er et glo­balt ini­ti­a­tiv, der har til for­mål at frem­me op­da­gel­se og ud­vik­ling af an­ti­viral me­di­cin, der kan ud­rul­les hur­tigt og med li­ge ad­gang for al­le, næ­ste gang ver­den tru­es af en pan­de­mi,” for­tæl­ler Mads Krogs­gaard Thomsen.

Det er hans for­vent­ning, at de før­ste pro­jek­ter un­der Pan­de­mic An­ti­viral Di­scove­ry vil bli­ve lan­ce­ret i lø­bet af de kom­men­de uger.

”Vi er des­u­den i tæt di­a­log med dem om en ræk­ke an­dre me­get spæn­den­de pro­jek­ter, som vi hå­ber bli­ver til no­get, og som vi snart kan si­ge me­re om,” op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­dens direktør.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer