Udskiftning i Komitéen for god Fondsledelse

Erhvervsminister Morten Bødskov har udpeget to nye medlemmer efter Lars-Erik Brenøe og Dorrit Vanglo har valgt at udtræde.

Morten Bødskov (foto: regeringen.dk)
Er­hvervs­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov har ud­pe­get to nye med­lem­mer til Ko­mitéen for god Fondsledelse.

Ef­ter indstil­ling fra Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se har er­hvervs­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov ud­pe­get to nye medlemmer.

Det frem­går af en nyhed på ko­mitéens hjemmeside.

Ud­peg­nin­gen sker ef­ter Dor­rit Vang­lo og næst­for­mand Lars-Erik Bre­nøe har valgt at ud­træ­de af ko­mitéen ved ud­lø­bet af de­res se­ne­ste ud­peg­nings­pe­ri­o­de. De har beg­ge væ­ret med­lem­mer si­den ko­mitéen blev ud­pe­get før­ste gang i sep­tem­ber 2014.

”Ko­mitéens for­mand Ma­ri­an­ne Phi­lip tak­ker Lars-Erik Bre­nøe og Dor­rit Vang­lo for de­res ind­sats i ko­mitéen og for at væ­re med til at frem­me god fonds­le­del­se,” frem­går det af nyheden.

De to nye med­lem­mer er be­sty­rel­ses­for­kvin­de i Carls­berg­fon­det Ma­j­ken Schultz og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i A. P. Møl­ler Fon­den Mads Lebech.

På næ­ste mø­de vil ko­mitéen ud­pe­ge en ny næst­for­mand. Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se be­står nu af føl­gen­de medlemmer:

Ma­ri­an­ne Phi­lip (for­mand)
Ras­mus Kri­sti­an Feldthusen
Jør­gen Lang
Mar­tin Faarborg
Le­ne Skole
Mads Lebech
Ma­j­ken Schultz

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer