Annoncespot_img

Forskningsordførere vil have sat gang i Forum for Forskningsfinansiering

Flere partier vil nu stille spørgsmål til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) for at få forummet op at køre igen. SF mener det er problematisk, at forummet ikke har holdt et eneste møde siden marts 2020.

Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring har end­nu ik­ke løst de op­ga­ver, som fhv. ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) lag­de på bor­det i 2018. Forum­met har ik­ke mød­tes si­den marts 2020 og nu vil fle­re par­ti­er ha­ve den nye forsk­nings­mi­ni­ster Chri­sti­na Ege­lund til at sæt­te skub i arbejdet.

Med de dan­ske fon­des sti­gen­de be­vil­lin­ger til dansk forsk­ning – 11 mil­li­ar­der i kro­ner i 2021 – er det vig­tigt, at fon­de­ne og sta­ten har et forum, hvor de mødes.

Det me­ner forsk­nings­ord­fø­rer­ne fra bå­de Ven­stre, So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti og Al­ter­na­ti­vet, der al­le un­drer sig over, at Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring er sat på standby.

Hos So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti kal­der forsk­nings­ord­fø­rer So­fie Lip­pert det ”pro­ble­ma­tisk”, at der ik­ke har væ­ret holdt et mø­de i forum­met si­den marts 2020, og hun vil nu stil­le spørgs­mål til ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Chri­sti­na Ege­lund (M).

”Al­le­re­de i 2021 var fle­re par­ti­er in­klu­siv min for­gæn­ger Astrid Carøe ude at kri­ti­se­re, at der ik­ke ske­te no­get i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, og nu er der gå­et snart yder­li­ge­re to år, og der er sta­dig ik­ke sket no­get. Det vir­ker me­get syl­tet, og vi vil nu stil­le spørgs­mål til mi­ni­ste­ren i for­hold til sta­tus på forum­met,” si­ger So­fie Lippert.

Det vir­ker me­get syltet

So­fie Lip­pert – Med­lem af Fol­ke­tin­get, So­ci­a­li­stisk Folkeparti

Hos Ven­stre vil forsk­nings­ord­fø­rer Pe­ter Ju­el-Jen­sen ha­ve Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring på dags­or­de­nen næ­ste gang, når samt­li­ge forsk­nings­ord­fø­re­re mø­des med ministeren.

”Det er me­get po­si­tivt, at fon­de­ne støt­ter dansk forsk­ning, og Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring er et me­get vig­tigt forum, så al­le go­de kræf­ter træk­ker på sam­me ham­mel. Så jeg vil ger­ne ha­ve vendt med mi­ni­ste­ren, hvor­for der ik­ke har væ­ret ak­ti­vi­tet i forum­met si­den 2020,” si­ger Pe­ter Juel-Jensen.

En større rolle

Hos Al­ter­na­ti­vet me­ner forsk­nings­ord­fø­rer The­resa Sca­ve­ni­us, der selv er for­sker, at Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring bør væ­re me­re ak­tivt, da det er et vig­tigt or­gan, som spil­ler en ko­or­di­ne­ren­de rol­le i dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring. For her kan fon­de og stat mø­des og drøf­te fæl­les pri­o­ri­te­ter og fæl­les projekter.

”Det er for ek­sem­pel godt, at vi er gå­et sam­men med de dan­ske fon­de om op­ret­tel­sen af to pio­ner­cen­tre, der skal få Dan­mark helt i front in­den for an­svar­lig kun­stig in­tel­li­gens og grøn ener­gi. Forum­met er ik­ke fon­de­nes for­søg på at få ind­fly­del­se på sta­ten, men sta­tens øn­ske om at væ­re med ved bor­det, når de man­ge pri­va­te fonds­mil­li­ar­der de­les ud. En fin hånds­ræk­ning og en god løs­ning,” si­ger hun.

Helt ge­ne­relt ser The­resa Sca­ve­ni­us det som po­si­tivt, at Dan­mark har en er­hvervs­struk­tur, der gør det mu­ligt for pri­va­te fon­de at be­vil­ge sto­re do­na­tio­ner til forsk­nin­gen, og hun me­ner, at fon­de­ne ud­gør en vig­tig for­an­drings­kraft i Dan­mark blandt an­det in­den for den grøn­ne om­stil­ling, sund­hed og humaniora.

Hun pe­ger og­så på vig­tig­he­den af en prin­ci­pi­el dis­kus­sion om for­hol­det mel­lem ba­sis­be­vil­lin­ger og kon­kur­ren­ceud­sat­te be­vil­lin­ger, da for man­ge af de sid­ste, iføl­ge hen­de, kan skrævvri­de forsk­nin­gen på universiteterne.

”De in­ter­es­ser, som lig­ger bag de sti­gen­de pri­va­te be­vil­lin­ger, be­ty­der stør­re ind­fly­del­se på forsk­ning. Det er no­get, vi bør væ­re op­mærk­som­me på. Her kun­ne Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring spil­le en stør­re rol­le med at sik­re, at forsk­ning sker med fo­kus på at ska­be en stør­re vær­di, ik­ke for de få, men for fæl­les­ska­bet,” si­ger The­resa Scavenius.

Sat på standby af ministeriet

Med de sti­gen­de fonds­be­vil­lin­ger til dansk forsk­ning ha­ster det med at fin­de en løs­ning på ud­for­drin­gen med de in­di­rek­te merom­kost­nin­ger ved fonds­støt­te­de projekter.

Net­op det uaf­kla­re­de spørgs­mål var en af grun­de­ne til, at Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring op­rin­de­ligt blev ned­sat i 2018 af da­væ­ren­de ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V), men hos Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et, hvis de­par­te­ments­chef er for­mand for Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, over­la­der man det til uni­ver­si­te­ter­ne og fon­de­ne selv at løf­te den op­ga­ve, som Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring blev sat i værk for at løfte.

I en ar­ti­kel her på Fun­dats i novem­ber sid­ste år op­ly­ste mi­ni­ste­ri­et, at Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring var sat på stand­by, for­di mi­ni­ste­ri­et af­ven­ter en rap­port fra De­loit­te, som uni­ver­si­te­ter­ne og en ræk­ke fon­de selv har sat i værk.

”Mi­ni­ste­ri­et an­er­ken­der be­ho­vet for lø­ben­de at ha­ve fo­kus på ram­mer­ne for forsk­nings­fi­nan­si­e­ring i Dan­mark - og­så når det gæl­der sam­spil­let mel­lem uni­ver­si­te­ter og pri­va­te fon­de. Det se­ne­ste mø­de i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring blev af­holdt marts 2020, hvor det tred­je mø­de i forum­met blev afholdt.”

”Uni­ver­si­te­ter­ne har med af­sæt i drøf­tel­ser­ne in­vi­te­ret de pri­va­te fon­de til et ar­bej­de, som skal bi­dra­ge til stør­re trans­pa­rens i uni­ver­si­te­ter­nes om­kost­nin­ger i for­bin­del­se med ek­ster­nt fi­nan­si­e­re­de forsk­nings­pro­jek­ter. Mi­ni­ste­ri­et vil blandt an­det af­ven­te det­te ar­bej­de, før der ta­ges stil­ling til even­tu­el­le frem­ti­di­ge mø­der i forum­met,” lød det i det skrift­li­ge svar.

Hos So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti un­drer So­fie Lip­pert sig over den begrundelse.

”Det er me­get vig­tigt, at vi får kig­get på spørgs­må­let om­kring føl­geom­kost­nin­ger ved ek­stern fi­nan­si­e­ret forsk­ning og fun­det en løs­ning, og så er det pro­ble­ma­tisk, at der ik­ke er sket no­get i snart tre år. Det ly­der som om, forum­met er sat i be­ro på grund af en ek­stern un­der­sø­gel­se, men læn­ge før var der hel­ler ik­ke gang i forum­met,” kon­sta­te­rer So­fie Lippert.

”De in­di­rek­te merom­kost­nin­ger en stor ud­for­dring, der­for er det og­så rig­tig ær­ger­ligt, at der ik­ke umid­del­bart er kom­met nog­le an­be­fa­lin­ger el­ler in­put fra Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring,” me­ner hun.

En svær balancegang

Li­ge­som bå­de Pe­ter Ju­el-Jen­sen og The­resa Sca­ve­ni­us ser So­fie Lip­pert det som et go­de, at fon­de­ne støt­ter op om forskningen.

”Det er po­si­tivt, at der kom­mer fle­re mid­ler til forsk­ning, og at det ik­ke kun er det of­fent­li­ge, der fi­nan­si­e­rer forsk­nin­gen, men det er vig­tigt, at vi po­li­ti­ke­re hol­der øje med, at det ik­ke bli­ver dem, der har pen­ge­ne, der sty­rer, hvad der for­skes i,” si­ger So­fie Lip­pert og fortsætter:

”Helt grund­læg­gen­de er det en svær ba­lan­ce­gang. For det er po­si­tivt med de pri­va­te mid­ler, men det er vig­tigt at hol­de øje med, at føl­geom­kost­nin­ger­ne ved de pri­va­te mid­ler ik­ke træk­ker mid­ler ud af den of­fent­ligt fi­nan­si­e­re­de forskning.”

Og­så The­resa Sca­ve­ni­us har fo­kus på de in­di­rek­te om­kost­nin­ger ved fonds­støt­te­de forskningsprojekter.

Det skal ik­ke væ­re så­dan, at det er en un­der­skud­s­for­ret­ning at mod­ta­ge donationer.

The­resa Sca­ve­ni­us – Forsk­nings­ord­fø­rer, Alternativet

"Det er tæt på, at dis­kus­sio­nen om over­he­ad er li­ge så gam­mel som vi­den­ska­ben selv. Det er po­si­tivt, at uni­ver­si­te­ter­ne har få­et mu­lig­hed for at spe­ci­fi­ce­re de­res ad­mi­ni­stra­ti­ve om­kost­nin­ger og få dæk­ket de­res pro­jektom­kost­nin­ger. Det skal ik­ke væ­re så­dan, at det er en un­der­skud­s­for­ret­ning at mod­ta­ge do­na­tio­ner. Det træk­ker mid­ler væk fra an­dre, min­dre syn­li­ge, men ik­ke de­sto min­dre vig­ti­ge forsk­nings­om­rå­der,” si­ger hun og fortsætter:

”Dis­kus­sio­nen op­hø­rer ik­ke fo­re­lø­big. Jeg ser det som vo­res rol­le som po­li­ti­ke­re at støt­te en god og sund di­a­log mel­lem stat og fon­de, og fin­de kom­pro­mis­ser og be­vil­lin­ger, der kom­ple­men­te­rer hin­an­den. Det er jeg fortrøst­nings­fuld om og­så vil ske frem­over med en ny mi­ni­ster ved po­sten og et ak­tivt forsk­nings­ud­valg i Folketinget.”

Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Chri­sti­na Ege­lund har ik­ke haft mu­lig­hed for at stil­le op til in­ter­view om sta­tus på Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring og hen­des syn på forummet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer