Fondspenge sikrer unge i mistrivsel alternativ til indlæggelse

Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania støtter byggeprojekt i Odsherred, hvor unge med sociale og psykiske udfordringer bliver tilbudt ro i små nyopførte boliger. Aarhus Universitet modtager donation fra Salling Fondene, der skal bruges til møbler og AV-udstyr i nybygget auditoriebygning.

På be­hand­lings­ste­det Ege­dal i Od­s­her­red bli­ver der op­ført tre ti­ny hou­se-in­spi­re­re­de bo­li­ger, som kan gi­ve an­brag­te un­ge med al­vor­li­ge so­ci­a­le og psy­ki­ske ud­for­drin­ger mu­lig­hed for ro, samt et til­hø­ren­de fæl­les­hus. (Il­lu­stra­tion: Teg­ne­stu­en Stedse)

Et sti­gen­de an­tal un­ge dan­ske­re i al­vor­lig mi­striv­sel bli­ver ind­lagt på et psy­ki­a­trisk ho­spi­tal. For no­gen er det en hjælp, mens ind­læg­gel­sen og skif­tet til nye ram­mer for an­dre kan væ­re en ek­stra udfordring.

Det er bag­grun­den for et ini­ti­a­tiv fra be­hand­lings­ste­det Ege­dal i Od­s­her­red, hvor der bli­ver op­ført tre ti­ny hou­se-in­spi­re­re­de bo­li­ger, som kan gi­ve an­brag­te un­ge med al­vor­li­ge so­ci­a­le og psy­ki­ske ud­for­drin­ger mu­lig­hed for at få fred og ro. Pro­jek­tet er støt­tet af Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia med hen­holds­vis syv og seks mil­li­o­ner kroner.

Al­ter­na­ti­vet til psy­ki­a­tri­ske ind­læg­gel­ser hed­der ’At Bo i Ro’ og be­står ud over de tre små hu­se af et til­hø­ren­de fæl­les­hus med køk­ken og behandlingsrum.

”Børn og un­ge skal ha­ve den ret­te hjælp hur­ti­ge­re, og vi hå­ber, at tan­ker­ne bag At Bo i Ro kan væ­re et for­bil­le­de for, hvor­dan man ska­ber go­de ram­mer for ud­sat­te un­ge. Sam­ti­dig hå­ber vi, at det kan in­spi­re­re til at byg­ge døgnåb­ne be­hand­lings­hu­se til men­ne­sker i kri­se,” si­ger Sid­se Ravn, di­rek­tør for Fon­den Ege­dal ved Be­hand­lings­ste­det Ege­dal, i en pres­se­med­del­el­se fra Realdania.

Et for­sker­team skal føl­ge At Bo i Ro, som vil fun­ge­re som et pi­lot­pro­jekt. Tea­met vil ind­sam­le do­ku­men­ta­tion, der kan bru­ges til at vur­de­re, om pro­jek­tet skal opskaleres.

Fondspenge til møbler i nyt auditorium

Over­sig­ten over fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid fort­sæt­ter til Aar­hus, nær­me­re be­stemt til Aar­hus Uni­ver­si­tet, hvor en ny au­di­to­ri­e­byg­ning er ved at bli­ve byg­get. I en pres­se­med­del­el­se fra uni­ver­si­te­tet op­ly­ses det, at en do­na­tion på fi­re mil­li­o­ner kro­ner fra Sal­ling Fon­de­ne sik­rer, at der er kva­li­tets­møb­ler og top­mo­der­ne AV-ud­styr i au­di­to­ri­et, når me­d­ar­bej­de­re og stu­de­ren­de ta­ger det i brug næ­ste år.

Iføl­ge Tho­mas Pal­le­sen, der er de­kan på Aar­hus BSS, vil man­ge få glæ­de af de in­dret­nings­mæs­si­ge mu­lig­he­der, som do­na­tio­nen giver.

”Det glæ­der mig rig­tigt me­get, at Sal­ling Fon­de­ne gi­ver den­ne do­na­tion, så vi ik­ke ale­ne kan kom­me til at gø­re brug af en fan­ta­stisk byg­ning, men nu og­så er et be­ty­de­ligt skridt nær­me­re på at kun­ne ind­ret­te den med de mest mo­der­ne fa­ci­li­te­ter, hvil­ket vil kom­me bå­de stu­de­ren­de, an­sat­te, sam­ar­bejds­part­ne­re og an­dre bru­ge­re af byg­nin­gen til go­de,” si­ger Tho­mas Pallesen.

Vi glæ­der os over, at vi med den­ne do­na­tion kan væ­re med til at støt­te uni­ver­si­te­tets væ­sent­li­ge vir­ke i samfundet

An­ders Hagh – Be­sty­rel­ses­for­mand, Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Mindefond

Fra Sal­ling Fon­de­ne er der og­så stor til­freds­hed med at do­ne­re til au­di­to­ri­et på Aar­hus Universitet.

”Vi glæ­der os over, at vi med den­ne do­na­tion kan væ­re med til at støt­te uni­ver­si­te­tets væ­sent­li­ge vir­ke i sam­fun­det. I Sal­ling Fon­de­ne støt­ter vi pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver, der gør hver­da­gen bed­re og er til gavn og glæ­de, og det nye au­di­to­ri­um i Uni­ver­si­tets­by­en vil gav­ne de man­ge stu­de­ren­de og an­sat­te i man­ge år frem­over,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Min­de­fond An­ders Hagh i pressemeddelelsen.

Byg­ge­ri­et af au­di­to­ri­e­byg­nin­gen star­te­de i 2022, og det er pla­nen, at au­di­to­ri­et ta­ges i brug til fo­re­læs­nin­ger i lø­bet af 2025.

Donation skal formidle verdensarv på vikingeborg

Vikin­ge­bor­gen Trel­le­borg i Sla­gel­se kom sid­ste år på UNESCO’s ver­dens­arvs­li­ste. Og med be­vil­lin­ger fra blandt an­dre A.P. Møl­ler Fon­den bli­ver for­mid­lin­gen af Ha­rald Blå­tands unik­ke ver­dens­arv nu for al­vor vakt til li­ve med op­fø­rel­sen af et ud­snit af den tid­li­ge­re kon­ges im­po­ne­ren­de vikingeborg.

Det skri­ver A.P. Møl­ler Fon­den på fon­dens hjemmeside.

Fon­dens be­vil­ling er på 15 mil­li­o­ner kro­ner og skal bru­ges til at op­fø­re en au­ten­tisk re­kon­struk­tion af Trel­le­borg, som kom­mer til at om­fat­te et kvart ud­snit af den op­rin­de­li­ge borg med vold, pa­lisa­de, vold­grav, bro, po­rt, svel­le­ve­je og tre langhuse.

Ud over be­vil­lin­gen fra A.P. Møl­ler Fon­den har pro­jek­tet og­så mod­ta­get 15 mil­li­o­ner kro­ner fra Au­gusti­nus Fon­den. Der­til kom­mer bi­drag fra Lo­ka­le og An­lægs­fon­den på 4,5 mil­li­o­ner kro­ner og Sla­gel­se Kom­mu­ne på 25 mil­li­o­ner kroner.

Nationalpark udvider tilgængelighed

Fra Sla­gel­se går tu­ren til Roskil­de-eg­nen, nær­me­re be­stemt Na­tio­nal­park Skjol­dun­ger­nes Land ved Roskil­de Fjord, som net­op har mod­ta­get en be­vil­ling fra Nor­dea-fon­den på ni mil­li­o­ner kroner.

Na­tio­nal­park Skjol­dun­ger­nes Land stræk­ker sig over et om­rå­de på 170 kva­drat­ki­lo­me­ter og rum­mer et va­ri­e­ret land­skab med en mosaik af na­tur og kul­tur – fra det åb­ne fjord­land­skab til dy­be sko­ve og blom­stren­de enge.

Vi glæ­der os ik­ke mindst til at se, hvor­dan na­tio­nal­par­ken vil ska­be nye fæl­les­ska­ber for de fri­vil­li­ge – med na­tu­ren som omdrejningspunkt

Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler – Ud­de­lings­chef, Nordea-fonden

Fond­s­pen­ge­ne skal bru­ges til et pro­jekt, hvor der bli­ver skabt ad­gan­ge og le­ven­de for­tæl­lin­ger ved tre nye op­le­vel­ses- og be­søgs­ste­der i nationalparken.

”Vi er gla­de for, at Na­tio­nal­park Skjol­dun­ger­nes Land nu kan ud­vik­le nye fa­ci­li­te­ter, for­bed­ret in­fra­struk­tur og fle­re spæn­den­de for­mid­lings­ak­ti­vi­te­ter for de be­sø­gen­de. Na­tio­nal­par­ken sæt­ter bar­ren højt, når det hand­ler om bæ­re­dyg­tig­hed og til­gæn­ge­lig­hed. Den ind­sats vil vi ger­ne bak­ke op om hos Nor­dea-fon­den, og vi glæ­der os ik­ke mindst til at se, hvor­dan na­tio­nal­par­ken vil ska­be nye fæl­les­ska­ber for de fri­vil­li­ge – med na­tu­ren som om­drej­nings­punkt," si­ger Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler, der er ud­de­lings­chef i Nor­dea-fon­den, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Uddelte legater til forskning i hjertesygdomme

Vi fort­sæt­ter til en filan­tro­pisk ak­tør, vi ik­ke så of­te skri­ver om i dis­se spal­ter, nem­lig Hjer­te­for­e­nin­gen. For­le­den ud­del­te Hjer­te­for­e­nin­gen sam­men med Bør­ne­hjer­te­fon­den en ræk­ke forsk­nings­le­ga­ter ved et ar­ran­ge­ment på Ho­tel d’Angleterre i København.

De tre le­gat­mod­ta­ge­re var Ni­els Thue Ol­sen, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Her­lev Ho­spi­tal og Gen­tof­te Ho­spi­tal, der modt­og 3,7 mil­li­o­ner kro­ner fra Hjer­te­for­e­nin­gen og Sned­ker­me­ster Sop­hus Ja­cob­sen og hu­strus Fond, Ni­na Rot­t­mann, Syd­dansk Uni­ver­si­tet, som fik 1,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Hjer­te­for­e­nin­gen og Char­lot­te Kvist Eke­lund, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Rigs­ho­spi­ta­let, der kun­ne gå hjem med en halv mil­li­on kro­ner fra Børnehjertefonden.

Ud­de­lin­gen af le­ga­ter­ne blev fo­re­ta­get af ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Chri­sti­na Ege­lund (M).

”Hjer­te­forsk­ning gi­ver håb og tryg­hed for den en­kel­te hjer­te­pa­tient og for sam­fun­det. Det er det, forsk­ning kan. De tre le­gat­mod­ta­ge­re er et godt bil­le­de på, at forsk­nin­gens per­spek­ti­ver fav­ner bå­de det helt bre­de og det helt næ­re. Fra sto­re kom­pli­ce­re­de ope­ra­tio­ner til små fore­byg­gen­de for­an­drin­ger og fra ba­ne­bry­den­de me­di­ci­n­ud­vik­ling til den om­sorgs­ful­de pa­tient­ple­je, der ska­ber triv­sel og for­hin­drer ge­nind­læg­gel­ser,” sag­de Chri­sti­na Ege­lund ved pris­ud­de­lin­gen iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Hjerteforeningen.

Si­den 1962 har Hjer­te­for­e­nin­gen i alt ud­delt over 800 mil­li­o­ner kro­ner til dansk hjerteforskning.

Pris til produktiv forsker

No­vo Nor­disk Fon­den har net­op ud­delt den år­li­ge Ma­rie og Au­gust Krogh Pris på 1,5 mil­li­o­ner kro­ner til pro­fes­sor, over­læ­ge og spe­ci­al­læ­ge i in­tern me­di­cin og kar­di­o­lo­gi, Chri­sti­an Torp-Pedersen.

Iføl­ge en nyhed på fon­dens hjem­mesi­de får Chri­sti­an Torp-Pe­der­sen pri­sen for en ”ko­los­sal forsk­nings­ind­sats gen­nem en lang karriere”.

Chri­sti­an Torp-Pe­der­sen er tak­nem­me­lig for at bli­ve hædret med prisen.

”Det er dej­ligt at bli­ve værds­at af si­ne eg­ne, og det sæt­ter jeg me­get stor pris på,” si­ger han.

Iføl­ge for­man­den for Or­ga­ni­sa­tio­nen af Læ­ge­vi­den­ska­be­li­ge Sel­ska­ber, der fun­ge­rer som prisko­mité, Sus­an­ne Axel­sen, er Chri­sti­an Torp-Pe­der­sens kar­ri­e­re et ly­sen­de ek­sem­pel på en ek­stra­or­di­nær forskerkarriere.

”Ik­ke ‘blot’ har han væ­ret ko­los­salt pro­duk­tiv som for­sker, han har og­så haft en af­gø­ren­de be­tyd­ning for ud­vik­ling af man­ge nye ta­len­ter in­den for forsk­nin­gen. Det er im­po­ne­ren­de og af uvur­der­lig be­tyd­ning for pa­tien­ter i Dan­mark og i he­le ver­den,” si­ger Sus­an­ne Axelsen.

Ma­rie og Au­gust Krogh Pri­sen blev indstif­tet i 1969.

Mere rådgivning til børn med spiseforstyrrelser

Vi fort­sæt­ter til Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld, som med en do­na­tion på 100.000 kro­ner sik­rer, at for­e­nin­gen Spi­se­for­styr­rel­ser og Selvska­de får mu­lig­hed for at hjæl­pe fle­re børn og unge.

For­e­nin­gen re­gi­stre­rer et stort be­hov for at yde støt­te og rå­d­giv­ning til børn og un­ge, som li­der af en spi­se­for­styr­rel­se el­ler som be­vidst ska­der sig selv. På den bag­grund er di­rek­tør i Spi­se­for­styr­rel­ser og Selvska­de Laila Walt­her tak­nem­me­lig for do­na­tio­nen fra Fon­den Sol og Strand ved Mar­git og Kjeld.

Vi får hen­ven­del­ser fra børn ned til syv år. De hen­ven­der sig of­te på vo­res chat, når spi­se­for­styr­rel­sen el­ler selvska­den træn­ger sig på

Laila Walt­her – Di­rek­tør, for­e­nin­gen Spi­se­for­styr­rel­ser og Selvskade

”Med den­ne do­na­tion får vi mu­lig­hed for at ud­vi­de ka­pa­ci­te­ten i vo­res chat-rå­d­giv­ning og der­med sva­re langt fle­re af dem, der kon­tak­ter os. Sam­ti­dig skal rå­d­gi­ver­ne klæ­des på til di­a­lo­gen med de yng­ste børn, for dem bli­ver der desvær­re fle­re og fle­re af. Vi får hen­ven­del­ser fra børn ned til syv år. De hen­ven­der sig of­te på vo­res chat, når spi­se­for­styr­rel­sen el­ler selvska­den træn­ger sig på. Men net­op, for­di de er så un­ge, stil­ler det sær­li­ge krav til vo­res rå­d­gi­ve­re,” si­ger Laila Walt­her i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Fra 2021 til 2022 har Spi­se­for­styr­rel­ser og Selvska­de op­le­vet en stig­ning på 16 pro­cent i an­tal­let af henvendelser.

Fondsdonation fejret med portvin og kransekage

Der var for­le­den bå­de po­rtvin og et styk­ke kran­se­ka­ge til be­bo­er­ne på Es­b­jerg Friple­je­hjem for at mar­ke­re glæ­den over to fonds­do­na­tio­ner. Friple­je­hjem­met har mod­ta­get 82.200 kro­ner fra Claus Sø­ren­sens Fond og 70.000 kro­ner fra El­se og Erik Jør­gen­sens Fa­mi­lie­fond til to nye rickshaw-cykler.

Cyk­ler­ne – en so­fa­cy­kel og en lad­cy­kel – gi­ver ple­je­hjems­be­bo­er­ne mu­lig­hed for tu­re i bå­de by­en og na­tu­ren på en helt ny måde.

Fond­s­pen­ge­ne er kom­met i hus på bag­grund af an­søg­nin­ger fra friple­je­hjem­mets ven­ne­kreds, skri­ver Jyd­ske Ve­st­ky­sten på jv​.dk.

”Vi er me­get tak­nem­me­li­ge for ven­ne­for­e­nin­gens ar­bej­de med at sø­ge fonds­mid­ler til gavn for vo­res be­bo­e­res hver­dag og si­ger na­tur­lig­vis og­så en stor tak til de to fon­de, som har do­ne­ret mid­ler til cyk­ler­ne,” si­ger hjem­mets for­stan­der Rik­ke Strun­ge Mizra­hi til avisen.

Po­rtvi­nen blev i øv­rigt, frem­går det af avi­sens ar­ti­kel, først druk­ket ef­ter prø­ve­tu­ren på cyklerne.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer