Justitsministeren nedsætter længe ventet fondsudvalg

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup har net­op ned­sat et læn­ge ven­tet ud­valg, der skal se på en “gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion” af fonds­lo­ven. Må­let med lovæn­drin­gen er at un­der­støt­te bå­de fon­de­nes ar­bej­de og myn­dig­he­der­nes kon­trol med om­rå­det. Ud­val­get skal og­så se på be­ho­vet for et fondsregister. 

Nick Hækkerup (foto: Statsministeriet)
Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) har nu ned­sat det læn­ge ven­te­de fonds­ud­valg, der skal op­da­te­re re­gel­sæt­tet om­kring de al­me­ne fon­de (fo­to: Statsministeriet)

Fonds­om­rå­det har un­der­gå­et en om­fat­ten­de ud­vik­ling, men lov­giv­nin­gen for de al­me­ne fon­de er ik­ke fulgt med tiden.

Der­for har ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup nu ned­sat et ud­valg, der skal se på en “gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion af fonds­lo­ven," op­ly­ser Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et i en pressemeddelelse.

Ud­val­get sam­men­sæt­tes af en bred kreds af in­ter­es­sen­ter og re­le­van­te fag­mi­ni­ste­ri­er, og ef­ter pla­nen skal ud­val­get af­slut­te sit ar­bej­de in­den ud­gan­gen af 2022. For­mand for ud­val­get er pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Universitet.

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) udtaler:

”De al­me­ne fon­de spil­ler en stor rol­le i sam­fun­det og ud­de­ler hvert år ad­skil­li­ge mil­li­ar­der kro­ner til go­de for­mål. Der­for skal vi na­tur­lig­vis sik­re tids­sva­ren­de og go­de ram­mer for fon­de­nes ar­bej­de, så fon­de­ne fort­sat kan støt­te f.eks. forsk­ning og vel­gø­ren­hed bedst mu­ligt. I ef­ter­å­ret tog vi før­ste skridt med æn­dring af an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen, som sik­re­de en øget flek­si­bi­li­tet i for­hold til fon­de­nes in­ve­ste­ring af mid­ler og der­med mu­lig­he­der­ne for at sik­re et af­kast. Nu er vi klar til næ­ste skridt, som om­fat­ter en mo­der­ni­se­ring og frem­tids­sik­ring af fonds­lo­ven,” si­ger Ni­ck Hæk­kerup og fortsætter:

“I ar­bej­det skal det blandt an­det og­så over­ve­jes, om der skal op­ret­tes et fonds­re­gi­ster til styr­kel­se af kon­trol­len med fon­de­ne, så det i hø­je­re grad sik­res, at fon­de­ne ik­ke an­ven­des til f.eks. hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring. Der­for ned­sæt­ter jeg nu et ud­valg af sag­kyn­di­ge eks­per­ter og in­ter­es­sen­ter på fonds­om­rå­det, der skal se på en gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion af reg­ler­ne med hen­blik på at un­der­støt­te fon­de­nes ar­bej­de og sik­re tids­sva­ren­de ram­mer for kon­trol­len med om­rå­det,” si­ger Ni­ck Hækkerup.

Udvalgets opgaver

Ud­val­get skal fo­re­ta­ge en “over­ord­net gen­nem­gang af de gæl­den­de reg­ler og af­dæk­ke be­ho­vet for æn­drin­ger og mo­der­ni­se­ring af lov­giv­nin­gen,” står der i kom­mis­so­ri­et, som kan læ­ses her.

Kom­mis­so­ri­et frem­hæ­ver en ræk­ke kon­kre­te om­rå­der, som Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et vil hø­re ud­val­gets over­vej­el­ser om:

 • Fonds­lo­vens an­ven­del­ses­om­rå­de, her­un­der i for­hold til sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og min­dre fonde
 • Stif­tel­se af fon­de, her­un­der evt. kapitalkrav
 • Re­gi­stre­rings­krav for fon­de, her­un­der op­ret­tel­se af et fondsregister
 • Krav til fon­de­nes regn­ska­ber, her­un­der om der skal ind­fø­res en pligt til at ind­sen­de regn­ska­ber til Civilstyrelsen
 • Krav til bestyrelsesmedlemmer
 • Sam­men­læg­ning af fon­de, her­un­der fon­des mu­lig­hed for at ind­gå i administrationsfællesskaber
 • Styr­kel­se af til­syn og kon­trol med ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de, her­un­der Ci­vilsty­rel­sens  mu­lig­hed for ud­veks­ling af op­lys­nin­ger med an­dre myndigheder
 • An­brin­gel­se og be­sty­rel­se af midler
 • Sta­tus­skif­te (f.eks. over­gang fra er­hvervs­dri­ven­de til ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fond)
 • Sær­reg­ler for aktivitetsfonde
 • Op­løs­ning af fon­de, her­un­der evt. ka­pi­tal­krav ved opløsning

Ud­val­get skal des­u­den over­ve­je, om der er be­hov for en me­re de­tal­je­ret re­gu­le­ring af om­rå­det for de al­me­ne fonde.

Ud­val­get skal ale­ne over­ve­je be­ho­vet for re­gu­le­ring af de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de. Men sam­ti­dig skal ud­val­get og­så ind­dra­ge er­fa­rin­ger fra re­gel­sæt­tet om­kring de er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Der­u­d­over skal ud­val­get ind­dra­ge er­fa­rin­ger fra ud­lan­det med sær­ligt fo­kus på sam­men­lig­ne­li­ge lan­de, står der i kommissoriet.

Fondslov fra firserne

Fonds­lo­v­giv­nin­gen, som re­gu­le­rer de al­me­ne fon­de, byg­ger grund­læg­gen­de på en ho­ved­lov, som trå­d­te i kraft i 1985, og Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets be­tænk­ning om fon­de fra 1982. Si­den den­gang er fonds­om­rå­det un­der­gå­et en om­fat­ten­de ud­vik­ling, og der­for har bå­de fonds­ret­s­eks­per­ter, re­viso­rer og fon­de ef­ter­lyst, at fonds­lo­v­giv­nin­gen opdateres.

Og­så PET har pe­get på be­ho­vet for en op­da­te­ring. I sin na­tio­na­le ri­si­ko­vur­de­ring af ter­r­or­fi­nan­si­e­ring på om­rå­det for non pro­­fit-or­­ga­­ni­sa­tio­­ner fra ja­nu­ar 2020 skri­ver ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten så­le­des, at om­rå­det ud­gør et høj­ri­si­ko­om­rå­de, som bør adres­se­res i for­bin­del­se med en re­vi­sion af fonds­lo­v­giv­nin­gen. Der er be­hov for at styr­ke til­sy­net og kon­trol­len med de al­me­ne fon­de, så det i hø­je­re grad sik­res, at fon­de­ne ik­ke an­ven­des til f.eks. hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring, me­ner PET.

Fle­re fonds­be­sty­rel­ser har des­u­den ef­ter­s­purgt æn­drin­ger af fonds­lo­v­giv­nin­gen, for­di de har haft svært ved at op­ret­hol­de et til­freds­stil­len­de af­kast til brug for ud­de­lin­ger ef­ter ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger og an­dre fa­ste ud­gif­ter er betalt.

Der­for skal ud­val­get og­så over­ve­je, om reg­ler­ne for sam­men­læg­ning og op­løs­ning af fon­de er for re­strik­ti­ve, li­ge­som det og­så skal vur­de­re mu­lig­he­den for at etab­le­re ad­mi­ni­stra­tions­fæl­les­ska­ber for at ned­brin­ge om­kost­nin­ger­ne for fondene.

Udvalget består af følgende personer:

 • Pro­fes­sor Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen (for­mand)
 • Pro­fes­sor Lin­da Ni­el­sen indstil­let af Dan­ske Universiteter
 • Se­kre­ta­ri­ats­chef Jet­te Sch­midt Lund indstil­let af Ind­sam­lings­or­ga­ni­sa­tio­ner­nes Brancheorganisation
 • Kon­tor­chef Sø­ren Cor­fix­sen Whitt indstil­let af Erhvervsstyrelsen
 • Chef­kon­su­lent Ka­tri­ne Bytof­te Schultz-Pe­­der­­sen indstil­let af Statsad­vo­ka­ten for Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kriminalitet
 • Juri­disk di­rek­tør Kjeld Gosvig-Jen­­sen indstil­let af Fi­nans Danmark
 • Execu­ti­ve Di­rector Kim Nøhr Skib­sted indstil­let af Dansk Industri
 • Ad­vo­kat Ma­ri­an­ne Phi­lip indstil­let af Dansk Erhverv
 • Di­rek­tør Lars Han­sen indstil­let af Fon­de­nes Videnscenter
 • Ad­vo­kat Lars Bunch indstil­let af Ad­vo­kat­sam­fun­det og Dan­ske Advokater
 • Fag­lig di­rek­tør Ca­mil­la He­s­sel­by indstil­let af Dan­ske Revisorer
 • Chef­kon­su­lent An­ders Vogel­sang indstil­let af PET
 • Kon­tor­chef Si­grid Da­h­lerup indstil­let af Erhvervsministeriet
 • Sous­chef Ja­cob Guld­borg Ras­mus­sen indstil­let af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets departement
 • Fuld­mæg­tig Jon Ahl­berg indstil­let af Finansministeriet
 • Kon­tor­chef Bir­t­he Jes­per­sen indstil­let af Civilstyrelsen

Ud­val­gets se­kre­ta­ri­ats­funk­tion va­re­ta­ges af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment og Civilstyrelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: