Justitsministeren nedsætter længe ventet fondsudvalg

Justitsminister Nick Hækkerup har netop nedsat et længe ventet udvalg, der skal se på en “gennemgribende revision” af fondsloven. Målet med lovændringen er at understøtte både fondenes arbejde og myndighedernes kontrol med området. Udvalget skal også se på behovet for et fondsregister.

Nick Hækkerup (foto: Statsministeriet)
Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) har nu ned­sat det læn­ge ven­te­de fonds­ud­valg, der skal op­da­te­re re­gel­sæt­tet om­kring de al­me­ne fon­de (fo­to: Statsministeriet)

Fonds­om­rå­det har un­der­gå­et en om­fat­ten­de ud­vik­ling, men lov­giv­nin­gen for de al­me­ne fon­de er ik­ke fulgt med tiden.

Der­for har ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup nu ned­sat et ud­valg, der skal se på en “gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion af fonds­lo­ven," op­ly­ser Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et i en pressemeddelelse.

Ud­val­get sam­men­sæt­tes af en bred kreds af in­ter­es­sen­ter og re­le­van­te fag­mi­ni­ste­ri­er, og ef­ter pla­nen skal ud­val­get af­slut­te sit ar­bej­de in­den ud­gan­gen af 2022. For­mand for ud­val­get er pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Universitet.

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) udtaler:

”De al­me­ne fon­de spil­ler en stor rol­le i sam­fun­det og ud­de­ler hvert år ad­skil­li­ge mil­li­ar­der kro­ner til go­de for­mål. Der­for skal vi na­tur­lig­vis sik­re tids­sva­ren­de og go­de ram­mer for fon­de­nes ar­bej­de, så fon­de­ne fort­sat kan støt­te f.eks. forsk­ning og vel­gø­ren­hed bedst mu­ligt. I ef­ter­å­ret tog vi før­ste skridt med æn­dring af an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen, som sik­re­de en øget flek­si­bi­li­tet i for­hold til fon­de­nes in­ve­ste­ring af mid­ler og der­med mu­lig­he­der­ne for at sik­re et af­kast. Nu er vi klar til næ­ste skridt, som om­fat­ter en mo­der­ni­se­ring og frem­tids­sik­ring af fonds­lo­ven,” si­ger Ni­ck Hæk­kerup og fortsætter:

“I ar­bej­det skal det blandt an­det og­så over­ve­jes, om der skal op­ret­tes et fonds­re­gi­ster til styr­kel­se af kon­trol­len med fon­de­ne, så det i hø­je­re grad sik­res, at fon­de­ne ik­ke an­ven­des til f.eks. hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring. Der­for ned­sæt­ter jeg nu et ud­valg af sag­kyn­di­ge eks­per­ter og in­ter­es­sen­ter på fonds­om­rå­det, der skal se på en gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion af reg­ler­ne med hen­blik på at un­der­støt­te fon­de­nes ar­bej­de og sik­re tids­sva­ren­de ram­mer for kon­trol­len med om­rå­det,” si­ger Ni­ck Hækkerup.

Udvalgets opgaver

Ud­val­get skal fo­re­ta­ge en “over­ord­net gen­nem­gang af de gæl­den­de reg­ler og af­dæk­ke be­ho­vet for æn­drin­ger og mo­der­ni­se­ring af lov­giv­nin­gen,” står der i kom­mis­so­ri­et, som kan læ­ses her.

Kom­mis­so­ri­et frem­hæ­ver en ræk­ke kon­kre­te om­rå­der, som Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et vil hø­re ud­val­gets over­vej­el­ser om:

 • Fonds­lo­vens an­ven­del­ses­om­rå­de, her­un­der i for­hold til sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner og min­dre fonde
 • Stif­tel­se af fon­de, her­un­der evt. kapitalkrav
 • Re­gi­stre­rings­krav for fon­de, her­un­der op­ret­tel­se af et fondsregister
 • Krav til fon­de­nes regn­ska­ber, her­un­der om der skal ind­fø­res en pligt til at ind­sen­de regn­ska­ber til Civilstyrelsen
 • Krav til bestyrelsesmedlemmer
 • Sam­men­læg­ning af fon­de, her­un­der fon­des mu­lig­hed for at ind­gå i administrationsfællesskaber
 • Styr­kel­se af til­syn og kon­trol med ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de, her­un­der Ci­vilsty­rel­sens  mu­lig­hed for ud­veks­ling af op­lys­nin­ger med an­dre myndigheder
 • An­brin­gel­se og be­sty­rel­se af midler
 • Sta­tus­skif­te (f.eks. over­gang fra er­hvervs­dri­ven­de til ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond)
 • Sær­reg­ler for aktivitetsfonde
 • Op­løs­ning af fon­de, her­un­der evt. ka­pi­tal­krav ved opløsning

Ud­val­get skal des­u­den over­ve­je, om der er be­hov for en me­re de­tal­je­ret re­gu­le­ring af om­rå­det for de al­me­ne fonde.

Ud­val­get skal ale­ne over­ve­je be­ho­vet for re­gu­le­ring af de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Men sam­ti­dig skal ud­val­get og­så ind­dra­ge er­fa­rin­ger fra re­gel­sæt­tet om­kring de er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Der­u­d­over skal ud­val­get ind­dra­ge er­fa­rin­ger fra ud­lan­det med sær­ligt fo­kus på sam­men­lig­ne­li­ge lan­de, står der i kommissoriet.

Fondslov fra firserne

Fonds­lo­v­giv­nin­gen, som re­gu­le­rer de al­me­ne fon­de, byg­ger grund­læg­gen­de på en ho­ved­lov, som trå­d­te i kraft i 1985, og Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets be­tænk­ning om fon­de fra 1982. Si­den den­gang er fonds­om­rå­det un­der­gå­et en om­fat­ten­de ud­vik­ling, og der­for har bå­de fonds­ret­s­eks­per­ter, re­viso­rer og fon­de ef­ter­lyst, at fonds­lo­v­giv­nin­gen opdateres.

Og­så PET har pe­get på be­ho­vet for en op­da­te­ring. I sin na­tio­na­le ri­si­ko­vur­de­ring af ter­r­or­fi­nan­si­e­ring på om­rå­det for non pro­fit-or­ga­ni­sa­tio­ner fra ja­nu­ar 2020 skri­ver ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten så­le­des, at om­rå­det ud­gør et høj­ri­si­ko­om­rå­de, som bør adres­se­res i for­bin­del­se med en re­vi­sion af fonds­lo­v­giv­nin­gen. Der er be­hov for at styr­ke til­sy­net og kon­trol­len med de al­me­ne fon­de, så det i hø­je­re grad sik­res, at fon­de­ne ik­ke an­ven­des til f.eks. hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring, me­ner PET.

Fle­re fonds­be­sty­rel­ser har des­u­den ef­ter­s­purgt æn­drin­ger af fonds­lo­v­giv­nin­gen, for­di de har haft svært ved at op­ret­hol­de et til­freds­stil­len­de af­kast til brug for ud­de­lin­ger ef­ter ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger og an­dre fa­ste ud­gif­ter er betalt.

Der­for skal ud­val­get og­så over­ve­je, om reg­ler­ne for sam­men­læg­ning og op­løs­ning af fon­de er for re­strik­ti­ve, li­ge­som det og­så skal vur­de­re mu­lig­he­den for at etab­le­re ad­mi­ni­stra­tions­fæl­les­ska­ber for at ned­brin­ge om­kost­nin­ger­ne for fondene.

Udvalget består af følgende personer:

 • Pro­fes­sor Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen (for­mand)
 • Pro­fes­sor Lin­da Ni­el­sen indstil­let af Dan­ske Universiteter
 • Se­kre­ta­ri­ats­chef Jet­te Sch­midt Lund indstil­let af Ind­sam­lings­or­ga­ni­sa­tio­ner­nes Brancheorganisation
 • Kon­tor­chef Sø­ren Cor­fix­sen Whitt indstil­let af Erhvervsstyrelsen
 • Chef­kon­su­lent Ka­tri­ne Bytof­te Schultz-Pe­der­sen indstil­let af Statsad­vo­ka­ten for Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kriminalitet
 • Juri­disk di­rek­tør Kjeld Gosvig-Jen­sen indstil­let af Fi­nans Danmark
 • Execu­ti­ve Di­rector Kim Nøhr Skib­sted indstil­let af Dansk Industri
 • Ad­vo­kat Ma­ri­an­ne Phi­lip indstil­let af Dansk Erhverv
 • Di­rek­tør Lars Han­sen indstil­let af Fon­de­nes Videnscenter
 • Ad­vo­kat Lars Bunch indstil­let af Ad­vo­kat­sam­fun­det og Dan­ske Advokater
 • Fag­lig di­rek­tør Ca­mil­la He­s­sel­by indstil­let af Dan­ske Revisorer
 • Chef­kon­su­lent An­ders Vogel­sang indstil­let af PET
 • Kon­tor­chef Si­grid Da­h­lerup indstil­let af Erhvervsministeriet
 • Sous­chef Ja­cob Guld­borg Ras­mus­sen indstil­let af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets departement
 • Fuld­mæg­tig Jon Ahl­berg indstil­let af Finansministeriet
 • Kon­tor­chef Bir­t­he Jes­per­sen indstil­let af Civilstyrelsen

Ud­val­gets se­kre­ta­ri­ats­funk­tion va­re­ta­ges af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment og Civilstyrelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer