Leo Fondet skal have ny direktør

Jesper Mailind fratræder som administrerende direktør i Leo Fondet for at trappe ned for arbejdslivet. Han bliver afløst af CFO i Novo Holdings Peter Haahr.

Pe­ter Haa­hr, CFO i No­vo Hol­dings A/S, bli­ver ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for LEO Fondet.

Én af Dan­marks stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de, Leo Fon­det, skal ha­ve ny ad­mi­ni­stre­ren­de direktør.

I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser fon­den, som ejer ho­ved­par­ten af me­di­ci­nal­virk­som­he­den Leo Phar­ma, at Jes­per Mai­lind ”har valgt at fra­træ­de sin stil­ling og trap­pe ned for arbejdslivet”.

Jes­per Mai­lind har væ­ret ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den si­den 2017 og vil fort­sat væ­re med­lem af be­sty­rel­sen i Leo Phar­ma A/S.

Den nye fonds­di­rek­tør er al­le­re­de fun­det. Og 1. sep­tem­ber sæt­ter Pe­ter Haa­hr, der i dag er CFO i No­vo Hol­dings A/S, sig til ret­te i di­rek­tør­sto­len i Leo Fondet.

”Jeg har væ­ret utro­lig glad for at stå i spid­sen for Leo Fon­det og den om­fat­ten­de ud­vik­lings­rej­se, vi har væ­ret på de se­ne­ste år, hvor fon­det er ble­vet mo­der­ni­se­ret og ejer­ska­bet af Leo Phar­ma er styr­ket for at frem­tids­sik­re ram­mer­ne for sel­ska­bets ud­vik­ling og suc­ces. Der­u­d­over er jeg li­ge ble­vet 65 år, og jeg sy­nes, at det er et na­tur­ligt tids­punkt at trap­pe ned for ar­bejds­li­vet og gi­ve sta­fet­ten vi­de­re,” si­ger Jes­per Mailind.

I Fun­dats for­tal­te vi tid­li­ge­re i ju­ni om den pro­ces, Leo Fon­det med Jes­per Mai­lind i spid­sen har gen­nem­ført for at om­de­fi­ne­re ejer­struk­tu­ren i Leo Phar­ma. Pro­ces­sen har ført til, at Nor­dic Ca­pi­tal om kort tid ind­træ­der i be­sty­rel­sen for medicinalvirksomheden.

Har udført fantastisk arbejde

Be­sty­rel­ses­for­mand i Leo Fon­det Lars Ol­sen respek­te­rer Jes­per Mai­linds be­slut­ning og tak­ker ham på veg­ne af be­sty­rel­sen for en stor og vig­tig indsats.

”Leo Fon­det har med Jes­per Mai­lind ved ro­ret væ­ret igen­nem en mar­kant ud­vik­ling. Jeg vil ger­ne tak­ke Jes­per for fan­ta­stisk ar­bej­de gen­nem de se­ne­ste år. Hans er­fa­ring og kom­pe­ten­cer har væ­ret af stor be­tyd­ning for, at fon­det i dag står stærkt i for­hold til at va­re­ta­ge ejer­ska­bet af LEO Phar­ma og sam­ti­dig står på et so­lidt fun­da­ment for at ud­de­le mid­ler fra fon­det til forsk­ning til gavn for vo­res sam­fund. Det er et na­tur­ligt tids­punkt for Jes­per at øn­ske at træ­de til­ba­ge. Vi glæ­der os over, at Jes­per fort­sat vil bi­dra­ge som be­sty­rel­ses­med­lem i Leo Phar­ma. Det sik­rer kon­ti­nu­i­tet og gør det mu­ligt og­så frem­over at træk­ke på hans om­fat­ten­de er­fa­ring og vi­den om Leo Grup­pen,” ly­der det fra Lars Ol­sen i fon­dens pressemeddelelse.

Leo Fon­dets nye ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Pe­ter Haa­hr blev i 2016 an­sat som CFO i No­vo Hol­dings. Før det har han gen­nem 16 år haft fle­re for­skel­li­ge le­den­de stil­lin­ger i No­vo Nor­disk A/S i ind- og ud­land med fo­kus på blandt an­det stra­te­gi, for­ret­nings­ud­vik­ling, in­ve­stor re­la­tions og ope­ra­tiv ledelse.

Leo Fon­det har en for­mue på cir­ka 16 mil­li­ar­der kro­ner. Af­kast fra in­ve­ste­ring af for­mu­en skal sik­re ev­nen til at un­der­støt­te Leo Phar­mas lang­sig­te­de ud­vik­ling samt fon­dens filan­tro­pi­ske aktiviteter.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer