Initiativtager bag nyt netværk: Støtten til fondene skal forøges, ikke reduceres

Debatten om at skære i fondenes fradrag fik fornyet vind i sejlene, da Lars Rebien Sørensen for nylig fortalte, at Novo Nordisk Fonden vil flytte en større andel af sine donationer til udlandet. Nu advarer initiativtageren bag nyt fondsnetværk mod, at politikerne forsøger at påvirke fondenes donationer: "Det skal staten ikke blande sig i. Heller ikke ved at fratage fondene en skattefordel."

"Ar­gu­men­tet for at be­skat­te fon­de­ne, for­di en del af do­na­tio­ner­ne for­la­der lan­det, er ud­tryk for en for alt for snæ­ver tan­ke­gang. Vi le­ver jo – om man vil det el­ler ej – i en glo­ba­li­se­ret ver­den,” si­ger Fre­de­rik Kort­bæk, der er den pri­mæ­re ini­ti­a­tiv­ta­ger til det nye net­værk for min­dre og mel­lem­sto­re fon­de i re­gi af Dansk Er­hverv. Han er sam­ti­dig for­mand for Ni­els Bro­ck Fon­den, der bl.a. ud­de­ler le­ga­ter til stu­di­e­op­hold i ud­lan­det. Han er her fo­to­gra­fe­ret sam­men med Jas­mi­na Jo­hans­son Pless, der og­så er med­lem fon­dens bestyrelse.

I ste­det for at over­ve­je at skæ­re i skat­te­fradra­get for de dan­ske fon­de bør po­li­ti­ker­ne mod­sat over­ve­je mu­lig­he­der­ne i at øge støt­ten til fon­de­ne. Det me­ner ini­ti­a­tiv­ta­ge­ren bag et nyt net­værk for min­dre og mel­lem­sto­re fon­de ef­ter den se­ne­ste tids de­bat om Fri­gast-ud­val­gets rap­port, der åb­ner for at ned­b­ar­be­re fon­de­nes fradrag for al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

"Jeg me­ner, man skal gå den mod­sat­te vej og i ste­det kig­ge på mu­lig­he­der­ne for at styr­ke de små og mel­lem­sto­re fon­de yder­li­ge­re," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Ni­els Bro­ck Fon­den Fre­de­rik Kort­bæk, der er den pri­mæ­re ini­ti­a­tiv­ta­ger bag det nye fondsnetværk.

"For de små og mel­lem­sto­re fon­de læg­ger jeg ge­ne­relt vægt på, at man sik­rer kul­tu­rar­ven ved si­den af de an­dre al­men­nyt­ti­ge for­mål på det hu­ma­ni­tæ­re, so­ci­a­le, forsk­nings­mæs­si­ge og ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge om­rå­de. Dan­mark er et lil­le kul­tur- og sprog­om­rå­de, og der­for er der et sær­ligt hen­syn at ta­ge til de små og mel­lem­sto­re fon­de. Hvis man styr­ker de små og mel­lem­sto­re fon­de, styr­ker man og­så vo­res kul­tu­rel­le vær­di­er. For der er me­get lo­kal kul­tur, som fon­de­ne kan støt­te bed­re end sta­ten," si­ger Fre­de­rik Kortbæk.

For de små og mel­lem­sto­re fon­de skal man gi­ve dem bed­re mu­lig­he­der for at kon­so­li­de­re sig. Der­for er det vig­tigt, at ka­pi­ta­len i de små og mel­lem­sto­re fon­de bli­ver polstret.

Fre­de­rik Kort­bæk – be­sty­rel­ses­for­mand, Ni­els Bro­ck Fonden

Det nye fonds­net­værk, som blev op­ret­tet i sam­spil med Dansk Er­hverv sid­ste år, er i dag det tæt­te­ste, man kom­mer på en in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion for de små og mel­lem­sto­re fon­de, ef­ter at det i åre­vis har det væ­ret dis­ku­te­ret, om en ræk­ke af Dan­marks fon­de bur­de fin­de sam­men i en de­ci­de­ret bran­che­for­e­ning. Bå­de Fre­de­rik Kort­bæk og Dansk Er­hverv har si­den fe­bru­ar talt åbent om am­bi­tio­nen om, at net­vær­ket kan væ­re før­ste skridt i ret­ning af en egent­lig brancheforening.

Dansk Er­hverv har blandt an­det pe­get på net­op Fri­gast-ud­val­gets rap­port med for­slag til prin­cip­per for frem­ti­dens er­hvervs­støt­te som et ek­sem­pel på, at der kan væ­re brug for en egent­lig bran­che­for­e­ning til at ta­le fon­de­nes sag.

Lars Rebien pikerer SF

Fri­gast-ud­val­gets læn­ge ven­te­de rap­port, som lan­de­de tid­li­ge­re i år, har bragt fon­de­nes fradrag i spil som en mu­lig kil­de til at fi­nan­si­e­re re­ge­rin­gens stort an­lag­te skat­tere­form. De­bat­ten om mu­lig­he­den for at skæ­re i fon­de­nes fradrag fik for ny­lig for­ny­et mo­men­tum, ef­ter at for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen fra No­vo Nor­disk Fon­den i Ber­ling­s­ke for­tal­te, at ver­dens stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond har be­slut­tet sig for at flyt­te en stør­re an­del af si­ne do­na­tio­ner til udlandet.

Den tid, hvor No­vo Nor­disk Fon­den pla­ce­rer 90 pro­cent af si­ne mil­li­ards­to­re ud­de­lin­ger i Dan­mark, mens 99 pro­cent af ind­tæg­ter­ne stam­mer fra salg og in­ve­ste­rin­ger i an­dre lan­de, er ov­re, for­tal­te Lars Re­bi­en Sø­ren­sen: Frem­over vil ho­ved­par­ten af fon­dens for­ven­te­de vækst i ud­de­lin­ger ske uden for lan­det grænser.

Det fik SF’s skat­te­o­rd­fø­rer, Si­gurd Ager­snap, til at ryn­ke på bry­ne­ne og sæt­te spørgs­måls­tegn ved, om de lem­pe­li­ge fonds­be­skat­nings­reg­ler over en bred kam kan si­ges at un­der­støt­te do­na­tio­ner til al­men nyt­te i Danmark.

"Når man­ge af de ud­del­te pen­ge fly­der uden for Dan­marks græn­ser, vil det så ik­ke væ­re me­re i Dan­marks in­ter­es­se at be­skat­te fon­de­ne, når de nu bli­ver så sto­re? Især når vi ik­ke har no­gen form for de­mo­kra­tisk kon­trol med ud­de­lin­ger­ne," sag­de Si­gurd Ager­snap i sid­ste uge til Po­li­ti­ken.

Fri­gast-ud­val­get pe­ge­de i sin rap­port net­op på, at et ar­gu­ment for at mo­der­ni­se­re fonds­be­skat­nings­reg­ler­ne er, at den mang­len­de de­mo­kra­ti­ske kon­trol med ud­de­lin­ger­ne be­ty­der, at "der gi­ves skat­te­fradrag for fon­des ud­de­lin­ger til ud­lan­det, som bor­ger­ne i Dan­mark ik­ke nød­ven­dig­vis får gavn af."

Når man­ge af de ud­del­te pen­ge fly­der uden for Dan­marks græn­ser, vil det så ik­ke væ­re me­re i Dan­marks in­ter­es­se at be­skat­te fon­de­ne, når de nu bli­ver så store?

Si­gurd Ager­snap – skat­te­o­rd­fø­rer, SF

For ny­lig meld­te og­så Leo Fon­det ud, at fon­den plan­læg­ger at ud­de­le mel­lem 25 og 50 pro­cent af de­res be­vil­lin­ger i ud­lan­det, ef­ter­hån­den som fon­dens ud­de­lin­ger i de kom­men­de år skal fordobles.

”Lidt på for­ven­tet ef­ter­be­vil­ling af be­sty­rel­sens god­ken­del­se af frem­ti­di­ge stør­re stra­te­gi­ske sats­nin­ger i Dan­mark, tror jeg, at ni­veau­et mel­lem 50 og 75 pro­cent på dan­ske ud­de­lin­ger kom­mer til at pas­se fremad­ret­tet,” for­tal­te Pe­ter Haa­hr, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Leo Fon­det, her i Fun­dats.

En snæver tankegang

Ar­gu­men­tet om skæ­re i fon­de­nes fradrag på grund af do­na­tio­ner i ud­lan­det gi­ver Fre­de­rik Kort­bæk imid­ler­tid ik­ke me­get for.

"Ar­gu­men­tet for at be­skat­te fon­de­ne, for­di en del af do­na­tio­ner­ne for­la­der lan­det, er ud­tryk for en for alt for snæ­ver tan­ke­gang. Vi le­ver jo – om man vil det el­ler ej – i en glo­ba­li­se­ret ver­den. Hvad der fo­re­går på den an­den si­de af jord­klo­den, har ind­fly­del­se på for­hol­de­ne i Dan­mark," si­ger han.

Han næv­ner som ek­sem­pel, at Ni­els Bro­ck Fon­den, hvor han selv er for­mand, har til for­mål at yde støt­te til ele­ver ved Ni­els Bro­cks Han­dels­gym­na­si­er, her­un­der støt­te til tid­li­ge­re og nu­væ­ren­de ele­ver til ud­dan­nel­se i udlandet.

"Vi vil jo ger­ne ha­ve, at dan­ske un­ge kan rej­se ud af lan­det og op­nå vi­den, kva­li­fi­ka­tio­ner og en bre­de­re kul­tur­for­stå­el­se som en del af de­res ud­dan­nel­se," si­ger Fre­de­rik Kortbæk.

"Der­for kan jeg hel­ler ik­ke ude­luk­ke, at vo­re le­ga­ter i sam­ar­bej­de med an­dre fon­de ind­går i en stør­re støt­te for dan­ske stu­de­ren­des se­meste­rop­hold. Vi kan ik­ke ba­re le­ve i en oste­klok­ke. Vi bli­ver nødt til at se bre­de­re på, hvad der kom­mer sam­fun­det til gavn," si­ger han.

Staten skal ikke blande sig

Han un­der­stre­ger, at han ud­ta­ler sig på eg­ne veg­ne, idet net­vær­ket ik­ke har for­mu­le­ret en sam­let hold­ning til Fri­gast-ud­val­gets an­be­fa­lin­ger og spørgs­må­let om fondsbeskatning.

Han for­tæl­ler dog, at sa­gen blev dis­ku­te­ret, da der for­le­den blev af­holdt et net­værks­mø­de i Dansk Er­hvervs lo­ka­ler på Bør­sen i København.

"Fon­de­ne skal ud­de­le do­na­tio­ner i over­ens­stem­mel­se med den på­gæl­den­de fonds vedtægt, den ek­si­ste­ren­de fonds­lo­v­giv­ning og an­be­fa­lin­ger­ne fra Ko­mi­te­en for god fonds­le­del­se. Det skal sta­ten ik­ke blan­de sig i. Hel­ler ik­ke ved at fra­ta­ge fon­de­ne en skat­te­for­del og på den må­de læg­ge in­di­rek­te hin­drin­ger i vej­en for, at fon­den kan le­ve op til sit for­mål," si­ger Fre­de­rik Kortbæk.

Han pe­ger på, at en del af de sær­li­ge fonds­be­skat­nings­reg­ler, det så­kald­te kon­so­li­de­rings­fradrag, i for­vej­en er ble­vet ned­b­ar­be­ret be­ty­de­ligt. Kon­so­li­de­rings­fradra­get, som hav­de til for­mål at vær­ne mod en ud­hul­ning af fond­s­ka­pi­ta­len, blev sat ned fra 25 pro­cent til fi­re pro­cent i 2016. Der­for me­ner han som nævnt, at de øko­no­mi­ske ram­mer for de små og mel­lem­sto­re fon­de bør for­bed­res end­nu mere.

"Tan­ken om at op­ret­te nye fon­de skal frem­mes for at styr­ke ci­vil­sam­fun­det og fri­vil­lig­hed­s­tan­ken, der er og skal ved­bli­ve med at væ­re en bæ­ren­de pæl i vort sam­fund. Og for de små og mel­lem­sto­re fon­de skal man gi­ve dem bed­re mu­lig­he­der for at kon­so­li­de­re sig. Der­for er det vig­tigt, at ka­pi­ta­len i de små og mel­lem­sto­re fon­de bli­ver pol­stret," si­ger Fre­de­rik Kortbæk.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer