Annoncespot_img

Danmarks Statistik vil opgøre fondenes ikke-almennyttige uddelinger

Danmarks Statistik ændrer med omgående virkning sin fondsstatistik, så det fremover bliver muligt at opgøre fondenes ikke-almennyttige uddelinger.

Danmarks Statistik (foto: Kim Bach)
Si­den 2016 har Dan­marks Sta­ti­stik hvert år of­fent­lig­gjort sta­ti­stik om de dan­ske fon­des ak­ti­vi­te­ter. Frem­over skal sta­ti­stik­ken kun­ne skel­ne mel­lem al­men­nyt­ti­ge og ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. (Fo­to: Kim Bach)

År for år sti­ger de dan­ske fon­des ud­de­lin­ger. I 2020 ud­del­te fon­de­ne iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik sam­men­lagt 18 mia​.kr., og be­lø­bet har al­drig væ­ret højere.

Men in­gen ved re­elt, hvor stor en del af de 18 mia. kr., der går til al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de for­mål. Det er fon­de­ne nem­lig al­drig ble­vet spurgt om.

Dan­marks Sta­ti­stik har hidtil har op­gjort fon­de­nes ud­de­lin­ger som én ka­te­go­ri, der bå­de om­fat­te­de be­vil­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge og de­res ik­ke-al­men­nyt­ti­ge formål.

Nu la­ver Dan­marks Sta­ti­stik imid­ler­tid med om­gå­en­de virk­ning om på da­ta­ind­sam­lin­gen fra de dan­ske fonde.

Der­for vil det i frem­ti­den bli­ve mu­ligt for of­fent­lig­he­den at se, hvor man­ge af fon­de­nes ud­de­lin­ger, der går til al­men­nyt­ti­ge og -vel­gø­ren­de for­mål, og hvor man­ge der går til øv­ri­ge for­mål som ek­sem­pel­vis fa­mi­lie, me­d­ar­bej­de­re el­ler selskaber.

“Spør­ge­ske­ma­et til un­der­sø­gel­sen om fon­des ak­ti­vi­te­ter bli­ver der­for ju­ste­ret ved at til­fø­je et felt til an­gi­vel­se af ik­ke-al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger. Ju­ste­rin­gen bli­ver in­d­ar­bej­det i sta­ti­stik­ken fra og med næ­ste års da­ta­ind­sam­ling, dvs. før­ste re­fe­ren­ce­år bli­ver 2021,” op­ly­ser Dan­marks Statistik.

Ikke muligt at se ind i fortiden

Si­den 2016 har Dan­marks Sta­ti­stik hvert år of­fent­lig­gjort sta­ti­stik om de dan­ske fon­des aktiviteter.

I sam­ar­bej­de med Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har Dan­marks Sta­ti­stik un­der­søgt mu­lig­he­den for med til­ba­ge­vir­ken­de kraft at op­gø­re an­de­len af ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger ved brug af op­lys­nin­ger fra “ad­mi­ni­stra­ti­ve da­ta­kil­der” fra åre­ne 2016-2020, skri­ver statistikmyndigheden.

Me­re spe­ci­fikt har Dan­marks Sta­ti­stik og Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter un­der­søgt, om fon­de­nes skat­te­o­p­lys­nin­ger og op­lys­nin­ger fra de­res års­regn­ska­ber kun­ne bru­ges til at skil­le de al­men­nyt­ti­ge fra de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

Men beg­ge me­to­der ud­gør i sid­ste en­de et for usik­kert grund­lag for at esti­me­re stør­rel­sen på de to ka­te­go­ri­er af ud­de­lin­ger, op­ly­ser Dan­marks Statistik.

“Kon­klu­sio­nen på un­der­sø­gel­sen er, at de ek­si­ste­ren­de da­ta­kil­der ik­ke kan an­ven­des til at op­gø­re for­de­lin­gen af fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge- og ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger,” op­ly­ser Dan­marks Sta­ti­stik således.

Der­med bli­ver først mu­ligt at ad­skil­le fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge og ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger i slut­nin­gen af 2022, hvor Dan­marks Sta­ti­stik of­fent­lig­gør sta­ti­stik­ken om fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter i 2021.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer