Realdania øger klimakrav for støtte til nybyggeri

Klimamæssig bæredygtighed bliver fremover et krav, når Realdania giver støtte til bygge- og anlægsprojekter.

Livs­cy­klus­a­na­ly­ser og cer­ti­fi­ce­rin­ger bli­ver et fast kri­te­ri­um, når Re­al­da­nia frem­over ud­de­ler støt­te til byg­ge- og an­lægs­pro­jek­ter og selv age­rer bygherre.

Re­al­da­nia stil­ler nu stør­re krav til støt­te­mod­ta­ger­ne for at sik­re, at de bi­dra­ger til at sæn­ke kli­maaf­tryk­ket fra nybyggeri. 

Det be­ty­der, at bæ­re­dyg­tig­heds­a­na­ly­ser og -cer­ti­fi­ce­rin­ger bli­ver stan­dard­kri­te­ri­er, når byg­ge- og an­lægs­pro­jek­ter mod­ta­ger støt­te fra Re­al­da­nia, og når for­e­nin­gen selv op­fø­rer byg­ge­ri­er i re­gi af dat­ter­sel­ska­bet Re­al­da­nia By & Byg. 

”Re­al­da­nia har gen­nem en lang år­ræk­ke haft fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed bredt set. Li­ge som fle­re an­dre sto­re of­fent­li­ge og pri­va­te byg­her­rer, me­ner vi, at ti­den er mo­den til at tæn­ke kli­ma­mæs­sig bæ­re­dyg­tig­hed ind som en stan­dard, når der byg­ges – og ik­ke blot som en mu­lig til­fø­jel­se. Sær­ligt nu, hvor bå­de de ret­te værk­tø­jer og cer­ti­fi­ce­rin­ger er til rå­dig­hed og af en høj kva­li­tet. Kli­ma­mæs­sig bæ­re­dyg­tig­hed bli­ver der­med et grund­fun­da­ment i vo­res støt­te til byg­ge­pro­jek­ter på linje med kri­te­ri­er som kva­li­tet og nytænk­ning,” si­ger filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia, Ni­na Ko­vsted Helk i en pressemeddelelse. 

I føl­ge Ni­na Ko­vsted Helk byg­ger de nye kri­te­ri­er oven­på en al­le­re­de stor po­r­te­føl­je af ind­sat­ser og pro­jek­ter i Re­al­da­nia, som skal øge den kli­ma­mæs­si­ge bæ­re­dyg­tig­hed ved at sæn­ke kli­maaf­tryk­ket i byggeriet: 

”Det har al­tid væ­ret vo­res am­bi­tion at ind­tæn­ke bæ­re­dyg­tig­hed bredt for­stå­et i de byg­nin­ger, vi bi­dra­ger med at op­fø­re, og i det liv, der le­ves imel­lem dem. De se­ne­ste år har vi skru­et op for det­te og især det kli­ma­mæs­si­ge fo­kus og for ind­sat­ser, der kan ned­brin­ge kli­maaf­tryk­ket i byg­ge­bran­chen. Vi har bl.a. støt­tet kom­mu­ner og al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner, så de kan ha­ve stør­re fo­kus på grøn­ne løs­nin­ger i en lang ræk­ke byg­ge­pro­jek­ter. Vi har støt­tet vi­den og forsk­ning, der kan styr­ke cir­ku­lært byg­ge­ri. Og vi har op­ført for­søgs­byg­ge­ri­er i Re­al­da­nia By & Byg med fo­kus på bå­de kli­maaf­tryk og in­de­kli­ma. Ba­re for at næv­ne et par ek­semp­ler,” si­ger hun. 

En Ikke ubetydelig rolle

De nye bæ­re­dyg­tig­heds­kri­te­ri­er vil va­ri­e­re alt ef­ter pro­jek­tets stør­rel­se, øko­no­mi og Re­al­da­ni­as rol­le. Det kan f.eks. væ­re krav om, at der i for­bin­del­se med byg­ge­pro­jek­tet gen­nem­fø­res en livs­cy­klus­a­na­ly­se, el­ler at byg­ge­ri­et op­når en DGNB-cer­ti­fi­ce­ring [Gre­en Bu­il­ding Co­un­cil Den­marks bæ­re­dyg­tig­heds­stand, red]. På den må­de hå­ber Ni­na Ko­vsted Helk, at Re­al­da­nia kan age­re ka­ta­ly­sa­tor og væ­re med til at skub­be på bru­gen og vi­de­re­ud­vik­lin­gen af de til­gæn­ge­li­ge bæ­re­dyg­tig­heds­værk­tø­jer og -certificeringer.

”Re­al­da­ni­as rol­le og be­rø­rings­fla­der i byg­ge­bran­chen er ik­ke ube­ty­de­li­ge. Bå­de når vi selv age­rer byg­her­rer, og når vi sam­men med an­dre ak­tø­rer ar­bej­der for at ud­vik­le det byg­ge­de mil­jø. Ved at gø­re kli­ma­mæs­sig bæ­re­dyg­tig­hed til et ker­ne­kri­te­ri­um i vo­res støt­te frem­over, hå­ber vi at kun­ne in­spi­re­re bå­de eg­ne an­sø­ge­re, men og­så øv­ri­ge ak­tø­rer i bran­chen til at pri­o­ri­te­re kli­ma­mæs­sig bæ­re­dyg­tig­hed og i hø­je­re grad se det som en ’skal-op­ga­ve’ i ste­det for en ’kan-op­ga­ve’,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk. 

Hun un­der­stre­ger, at Re­al­da­ni­as nye bæ­re­dyg­tig­heds­kri­te­ri­er vil væ­re ri­me­li­ge og pro­por­tio­nel­le i for­hold til det en­kel­te pro­jekt, så­le­des at kri­te­ri­er­ne er me­re am­bi­tiø­se for stør­re byg­ge­ri­er og i pro­jek­ter, hvor Re­al­da­nia har en be­ty­de­lig støtteandel.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer