Bikubenfonden lægger kritik frem: En dominerende og krævende samarbejdspartner

I en ny analyse, som Bikubenfonden selv har offentliggjort, fortæller flere samarbejdspartnere om mødet med en fordringsfuld fond, som i nogle tilfælde overtager projekter eller presser organisationer i retning af fondens egen agenda. Analysen skal nu danne grundlag for fondens arbejde med forventningsafstemning og en endnu bedre forståelse af samarbejdspartnernes virkelighed, siger udviklingsdirektør Sine Egede Eskesen.

Iføl­ge ud­vik­lings­di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den Si­ne Ege­de Eske­sen – her sam­men med adm. di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – er det ik­ke over­ra­sken­de, at sam­ar­bej­det med fon­den kan op­le­ves som kræ­ven­de. Det er imid­ler­tid ik­ke no­get, fon­den har få­et at vi­de så di­rek­te før. Fo­to: Bikubenfonden

En ræk­ke af Bi­ku­ben­fon­dens sam­ar­bejds­part­ne­re op­le­ver fon­den som kræ­ven­de og do­mi­ne­ren­de. Det står klart i en ana­ly­se fo­re­ta­get blandt fon­dens in­ter­es­sen­ter, som Bi­ku­ben­fon­den selv har få­et lavet.

I nog­le til­fæl­de har Bi­ku­ben­fon­den over­ta­get pro­jek­ter frem for at fun­ge­re som med­spil­ler. El­ler pres­set or­ga­ni­sa­tio­ners pro­jek­ter i en ret­ning, der flug­ter me­re med fon­dens egen dagsorden.

"Fon­den op­le­ves til ti­der og­så som lidt for do­mi­ne­ren­de og sty­ren­de for pro­ces­ser, hvil­ket er svært for sam­ar­bejds­part­ne­re at ba­lan­ce­re på grund af mag­ta­sym­me­tri­en i re­la­tio­nen," ly­der en af kon­klu­sio­ner­ne i in­ter­es­sen­t­a­na­ly­sen, som kon­su­lent­bu­reau­et Ope­ra­te har gen­nem­ført for Bi­ku­ben­fon­den, og som fon­den selv har offentliggjort.

Op­le­vel­sen af, at Bi­ku­ben­fon­den "ten­de­rer til at do­mi­ne­re sam­ar­bejds­re­la­tio­nen", går iføl­ge ana­ly­sen igen hos bå­de or­ga­ni­sa­tio­ner, in­sti­tu­tio­ner og rå­d­gi­ve­re. Fle­re an­gi­ver, at de værds­æt­ter Bi­ku­ben­fon­dens am­bi­tions­ni­veau og en­ga­ge­ment i pro­jek­ter, "men sam­let set er der en op­le­vel­se af fon­den som kræ­ven­de og do­mi­ne­ren­de i pro­jek­ter, og der øn­skes en bed­re fa­ci­li­te­ring af rol­len i relationerne."

Et ulige magtforhold

Fun­dats har tid­li­ge­re be­skre­vet, hvor­dan det uli­ge magt­for­hold mel­lem de pen­ge­stær­ke fon­de og be­vil­lings­mod­ta­ger­ne kan gø­re det svært at ta­le åbent om pro­ble­mer i samarbejdet.

Her blev Bi­ku­ben­fon­den frem­hæ­vet som en af fle­re fon­de, der for­sø­ger at bli­ve klo­ge­re på, hvad de­res sam­ar­bejds­part­ne­re re­elt me­ner om sam­ar­bej­det, ved at gen­nem­fø­re ano­ny­me un­der­sø­gel­ser, som skal gø­re det mu­ligt for be­vil­lings­mod­ta­ge­re og an­dre in­ter­es­sen­ter at brin­ge pro­ble­mer til torvs uden at fryg­te for kon­se­kven­ser i samarbejdet.

Fle­re sto­re fon­de som Vil­lum Fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den og Re­al­da­nia fo­re­ta­ger og­så ano­ny­me in­ter­es­sen­t­a­na­ly­ser, men gan­ske få fon­de læg­ger re­sul­ta­ter­ne of­fent­ligt frem.

Blandt de få, der har valgt at mel­de ud, hvad sam­ar­bejds­part­ner­ne for­tæl­ler, er alt­så Bi­ku­ben­fon­den, som of­fent­lig­gjor­de sin in­ter­es­sen­t­a­na­ly­se tors­dag. Kri­tik­ken fra sam­ar­bejds­part­ner­ne er ik­ke nævnt i Bi­ku­ben­fon­dens egen pres­se­med­del­el­se om ana­ly­sen, men læ­ser­ne kan via et link dyk­ke ned i den 72 si­der lan­ge analyse.

Spør­ger man Si­ne Ege­de Eske­sen, ud­vik­lings­di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den, er det ik­ke over­ra­sken­de, at sam­ar­bej­det med fon­den kan op­le­ves som kræ­ven­de. Det er imid­ler­tid ik­ke no­get, fon­den har få­et at vi­de så di­rek­te før.

Be­ly­ser in­ter­es­sen­t­a­na­ly­sen et pro­blem i for­hold til op­le­vel­sen af fon­den som kræ­ven­de og do­mi­ne­ren­de, som I ik­ke i for­vej­en var be­kendt med?

"Det er ik­ke over­ra­sken­de, at sam­ar­bej­det kan op­le­ves som kræ­ven­de. Vi er helt klar over, at det er am­bi­tiøst at ha­ve et mål om at ska­be sy­stem­for­an­dring. Vo­res hold­ning er, at hvis vi vir­ke­lig vil æn­dre på nog­le af de kom­plek­se sam­funds­ud­for­drin­ger, vi står over for i dag, og ek­sem­pel­vis få fle­re un­ge på kan­ten af sam­fun­det ind i fæl­les­ska­ber, job, ud­dan­nel­se og bo­lig, så er det et langt sejt træk, der kræ­ver ny vi­den, nye mind­sets og nye til­gan­ge til ar­bej­det," si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

"Så ja, det er am­bi­tiøst og kræ­ven­de. Men det er selv­føl­ge­lig vig­tigt, at vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re ved, hvad de går ind til. Og den mag­ta­sym­me­tri, som ana­ly­sen frem­hæ­ver som en ud­for­dring, skal vi ar­bej­de end­nu me­re med at mind­ske. Hvis vi i fæl­les­skab skal lø­se kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger i vo­res sam­fund, er det vig­tigt, at vi kan ha­ve en li­ge­vær­dig og åben di­a­log med vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re,” si­ger hun.

Er det je­res op­le­vel­se, at re­spon­den­ter­ne i ana­ly­sen har tur­de væ­re me­re ær­li­ge over for jer, end de er, når I mø­der dem?

”Jeg sy­nes langt hen ad vej­en, at vi får god og kon­struk­tiv fe­ed­ba­ck fra vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re. Men en ana­ly­se som den­ne teg­ner nog­le po­in­ter ty­de­li­ge­re frem, og vi har ek­sem­pel­vis ik­ke op­le­vet, at no­gen har sagt di­rek­te til os, at vi er do­mi­ne­ren­de og kræ­ven­de. Det er vig­tigt in­put til vo­res ar­bej­de, og der­for gi­ver det me­ning at ska­be en mu­lig­hed som den­ne for, at folk kan ta­le li­ge ud af po­sen uden frygt for, at det får kon­se­kven­ser for de­res sam­ar­bej­de med os. Den frygt fin­des, og der­for må vi og­så kom­me den i møde.”

"Fordi de sidder på pengene"

Og re­spon­den­ter­ne læg­ger til­sy­ne­la­den­de hel­ler ik­ke fin­gre imel­lem i de­res til­ken­de­gi­vel­ser om van­ske­lig­he­der i samarbejdet.

Over­ord­net be­skri­ves Bi­ku­ben­fon­den vel at mær­ke som en god og kom­pe­tent sam­ar­bejds­part­ner, og fon­dens me­d­ar­bej­de­re frem­hæ­ves for de­res or­dent­lig­hed og samarbejdsevner.

Den mag­ta­sym­me­tri, som ana­ly­sen frem­hæ­ver som en ud­for­dring, skal vi ar­bej­de end­nu me­re med at mindske.

Si­ne Ege­de Eske­sen – ud­vik­lings­di­rek­tør, Bikubenfonden

Men fle­re rej­ser alt­så og­så al­vor­li­ge kri­tik­punk­ter. Ana­ly­sen in­de­hol­der en ræk­ke ci­ta­ter fra be­sva­rel­ser­ne som ek­semp­ler på, at Bi­ku­ben­fon­den op­le­ves som en for­drings­fuld samarbejdspartner.

”Jeg sy­nes, Bi­ku­ben­fon­den fal­der i ved at over­ta­ge pro­jek­ter og bli­ve pro­jekt-eje­re frem for med­spil­le­re – så det er ik­ke bæ­re­dyg­tigt, når de træk­ker sig ud,” si­ger én ano­nym svar­per­son for eksempel.

”De ba­lan­ce­rer den mag­t­re­la­tion over­ve­jen­de godt, men jeg har op­le­vet ek­semp­ler, hvor det har haft en uhen­sigts­mæs­sig be­tyd­ning for sam­ar­bej­dets ud­tryk. For­di de sid­der på pen­ge­ne, kan de kry­dre og be­stem­me hvil­ken desti­na­tion, det skal ha­ve. Det hand­ler om at væ­re me­re mod­ta­ge­li­ge over­for idéer, in­put og ud­for­drin­ger,” si­ger en anden.

Fondens egen agenda

Der­u­d­over på­pe­ger fle­re, at Bi­ku­ben­fon­dens sæ­reg­ne stra­te­gi med­fø­rer, at det kan væ­re svært for sam­ar­bejds­part­ne­re at se sig selv pas­se ind i strategien.

Bi­ku­ben­fon­den har valgt ik­ke at be­nyt­te tra­di­tio­nel­le, åb­ne an­søg­nings­run­der og kal­der sin til­gang til filan­tro­pi og sam­ar­bej­der for ”ud­vik­lings­part­ner­ska­ber”. Fon­den in­si­ste­rer med eg­ne ord på at sam­ska­be ud­vik­lings­ind­sat­ser med hen­blik på at ska­be for­an­drin­ger in­den for fon­dens to fo­ku­s­om­rå­der. De om­fat­ter kun­st­om­rå­det i form af "ak­tu­el sce­ne- og bil­led­kunst" og det so­ci­a­le om­rå­de i form af "un­ge på kanten".

Bi­ku­ben­fon­den ud­del­te i det se­ne­ste regn­skabsår me­re end 139 mil­li­o­ner kro­ner og pla­ce­re­de sig for an­det år i træk blandt lan­dets 30 mest ud­de­len­de fon­de. Be­sty­rel­ses­for­mand Ni­els Sme­de­gaard for­tal­te i sep­tem­ber, at fon­dens ud­de­lin­ger in­den for få år ven­tes at run­de 225 mil­li­o­ner kro­ner årligt.

Bi­ku­ben­fon­dens hø­je am­bi­tions­ni­veau og sær­li­ge stra­te­gi frem­hæ­ves som po­si­ti­ve ken­de­tegn, men især in­den for kun­st­om­rå­det er der "en ud­talt op­le­vel­se af", at kun­stin­sti­tu­tio­ner og kunst­ne­re skal til­pas­se sig for at kun­ne sam­ar­bej­de med fonden.

”For­di de er så am­bi­tiø­se, og selv om in­ten­tio­nen er re­el, får de al­li­ge­vel ‘nud­get’ pro­jek­tet et sted hen, der flug­ter me­re med de­res agen­da end vo­res, selv­om vi­sio­nen op­rin­de­ligt star­te­de hos os,” an­gi­ver en or­ga­ni­sa­tion i analysen.

Fler­tal­let af de ads­purg­te op­le­ver, at fon­den er me­get be­vidst om sin magt. En­kel­te op­le­ver der­i­mod, at fon­den mang­ler magtbevidsthed.

”Man er nødt til me­re ak­tivt at for­hol­de sig til mag­ten i rum­met. Vi tal­te over­ho­ve­det ik­ke om mag­ta­sym­me­tri­en – det skal på dags­or­de­nen fra star­ten,” si­ger en organisation

”For at ska­be re­el for­an­dring skal de må­ske væ­re lidt me­re ude i den rig­ti­ge ver­den. Man skal pas­se på, man ik­ke bli­ver talt ef­ter mun­den, når man er dem, der kom­mer med pen­ge­ne,” si­ger en kommune.

En svær samtale

Ana­ly­sen, som bu­reau­et Ope­ra­te har gen­nem­ført for Bi­ku­ben­fon­den, er ba­se­ret på en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se blandt 100 in­ter­es­sen­ter så­vel som in­ter­view med 61 af fon­dens nær­me­ste sam­ar­bejds­part­ne­re. Al­le del­ta­ger­ne er sik­ret fuld anonymitet.

Bi­ku­ben­fon­den, som i det se­ne­ste års tid har væ­ret i gang med at for­be­re­de et ge­ne­ra­tions­skif­te i be­sty­rel­sen, vil be­nyt­te ana­ly­sen som grund­lag for fon­dens stra­te­gi­ske ud­vik­ling i 2024.

Hvil­ke over­vej­el­ser lig­ger der bag be­slut­nin­gen om at of­fent­lig­gø­re ana­ly­sen og der­med blot­læg­ge nog­le pro­blem­stil­lin­ger, som I må­ske ud fra et kom­mu­ni­ka­tions­per­spek­tiv ik­ke har sær­lig in­ter­es­se i at be­ly­se offentligt?

”Vi hå­ber, at det kan væ­re med til net­op at åb­ne op for nog­le af de sam­ta­ler, der kan væ­re svæ­re at få ta­get hul på. Må­ske sid­der der no­gen, der har tænkt nog­le klo­ge tan­ker om, hvad vi kan gø­re ved de svæ­re ting. Det får vi ik­ke ind­blik i, hvis ik­ke vi de­ler. Vi hå­ber og­så, at vi ved at of­fent­lig­gø­re det sig­na­le­rer til vo­res nu­væ­ren­de og kom­men­de sam­ar­bejds­part­ne­re, at vi ger­ne ta­ger de svæ­re sam­ta­ler, så vi sam­men kan ska­be for­an­drin­ger. Som en fond, der øn­sker at ska­be sy­ste­misk for­an­dring, er vi ek­stremt af­hæn­gi­ge af vo­res part­ne­re. Vi kan ik­ke ska­be for­an­drin­ger­ne ale­ne,” si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

Kan I gen­ken­de jer selv i be­skri­vel­sen af en fond, der "sam­let set" be­skri­ves som kræ­ven­de og dominerende?

”Det kæ­des i ana­ly­sen sam­men med, at vi er am­bi­tiø­se, og det er vi godt klar over. Det lig­ger og­så i vo­res rol­le som ud­vik­lings­part­ner, at vi kan væ­re med til at ryk­ke an­dre fag­ligt og i for­hold til at få nye per­spek­ti­ver og mod til at gå nye ve­je – li­ge­som vi i øv­rigt selv ger­ne vil ryk­kes. Sam­ti­dig har vi en stor in­ter­es­se i at få skabt nog­le li­ge­vær­di­ge sam­ar­bej­der, der er byg­get op om ær­lig di­a­log og fæl­les mål. Så det er et in­put fra ana­ly­sen, som vi ta­ger til os og vil for­sø­ge at ar­bej­de med.”

Gi­ver in­ter­es­sen­t­a­na­ly­sen an­led­ning til at æn­dre på no­get i je­res age­ren, så fon­den op­le­ves som min­dre kræ­ven­de og do­mi­ne­ren­de? Og i så fald hvordan?

”No­get af det, vi er be­gyndt med in­den for de se­ne­ste år, er at øge va­rig­he­den af de sam­ar­bej­der, vi ind­går. Vi tror på, at det kan ska­be me­re li­ge­vær­dig­hed, hvis vi for­plig­ter os i læn­ge­re tid. Som sam­ar­bejds­part­ner skal man ha­ve en vis­hed om, at vi bli­ver sid­den­de ved bor­det og bi­dra­ger til løs­nin­ger – og­så når det er svært," si­ger Si­ne Ege­de Eskesen.

En ana­ly­se som den­ne teg­ner nog­le po­in­ter ty­de­li­ge­re frem, og vi har ek­sem­pel­vis ik­ke op­le­vet, at no­gen har sagt di­rek­te til os, at vi er do­mi­ne­ren­de og krævende.

Si­ne Ege­de Eske­sen – ud­vik­lings­di­rek­tør, Bikubenfonden

Hvor Bi­ku­ben­fon­den tid­li­ge­re be­vil­ge­de mid­ler til pro­jek­ter med en tids­ho­ri­sont på to-tre år, har fon­den i dag ind­gå­et fle­re part­ner­ska­ber med en tiårig lø­be­tid el­ler mere.

"No­get af det, vi vil ar­bej­de med på bag­grund af ana­ly­sen, er lø­ben­de for­vent­nings­af­stem­ning og en end­nu bed­re for­stå­el­se af vo­res sam­ar­bejds­part­ne­res vir­ke­lig­hed. Det er kræ­ven­de, hvis vi skal lyk­kes med at ska­be sy­ste­mi­ske for­an­drin­ger i vo­res sam­fund. Det kom­mer nok ik­ke til at æn­dre sig, men vi kan bli­ve ty­de­li­ge­re om­kring, hvad det kræ­ver af den en­kel­te or­ga­ni­sa­tion at væ­re med i så­dan en ud­vik­ling,” si­ger udviklingsdirektøren.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer