Annoncespot_img

Ny kulturarvsfond får opbakning fra flere sider

Der er masser af plads til en ny filantropisk spiller på området for bygningskulturarv. Danmarks Kulturarvsfond får opbakning fra både Realdania og en ekspert i bevaringsværdige bygninger.

Re­al­da­nia By & Byg A/S ejer i dag 67 hi­sto­ri­ske ejen­dom­me blandt an­det Ska­gen Grå Fyr (bil­le­det), Ting- og Ar­re­st­hu­set i Es­b­jerg og Tu­borgs gam­le ad­mi­ni­stra­tions­byg­ning i Hel­lerup. Og der er mas­ser af plads til en ny spil­ler på om­rå­det, si­ger adm. di­rek­tør i Re­al­da­nia, Jes­per Ny­gård (fo­to: Kurt Ro­da­hl Hoppe).

Den dan­ske byg­nings­kul­tu­rarv er nød­li­den­de, og der­for er der brug for et nyt pri­vat ini­ti­a­tiv a la Na­tio­nal Trust i Eng­land un­der nav­net Dan­marks Kulturarvsfond.

Så­dan lød det i sid­ste uge i Fun­dats’ spal­ter, og fol­ke­ne bag den nye er­hvervs­dri­ven­de fond får nu op­bak­ning fra bå­de den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og eks­pert i be­va­rings­vær­di­ge byg­nin­ger Si­mon Osten­feld Pedersen.

”Dansk Kul­tu­rarvs­fond er et su­per godt ini­ti­a­tiv, som jeg bak­ker op om. For det er fuld­stæn­dig rig­tigt, at der er brug for et stør­re fo­kus på vo­res byg­nings­arvskul­tur og de til­knyt­te­de kul­tur­mil­jø­er,” si­ger Si­mon Osten­feld Pe­der­sen, der er lek­tor i kul­tur­mil­jø­er på Ar­ki­tekt­sko­len Aar­hus og for­sker i kul­tu­rarv og be­va­rings­vær­di­ge bygninger.

Jeg er van­vit­tig be­gej­stret for, at en­kelt­per­so­ner ud­vi­ser så­dan et en­ga­ge­ment for vo­res fæl­les bygningskulturarv

Jes­per Ny­gård – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Realdania

”Vi er eni­ge i, at det at pas­se på vo­res byg­nings­hi­sto­rie og byg­nings­kul­tur er me­get vig­tigt, og jeg er van­vit­tig be­gej­stret for, at en­kelt­per­so­ner ud­vi­ser så­dan et en­ga­ge­ment for vo­res fæl­les byg­nings­kul­tu­rarv. Der er mas­ser af plads til en ny spil­ler på det her om­rå­de, så Dansk Kul­tu­rarvs­fond er et fint og vig­tigt ini­ti­a­tiv,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia Jes­per Nygård.

Ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne til Dan­marks Kul­tu­rarvs­fond me­ner, at det pri­va­te ini­ti­a­tiv, hvor bor­ge­re, virk­som­he­der og fon­de går sam­men, er nød­ven­digt, for­di det of­fent­li­ge i sti­gen­de grad ab­di­ce­rer fra an­sva­ret for be­va­rel­sen af kulturarven.

”Jeg er enig i be­skri­vel­sen af den bræn­den­de plat­form, vi står på i for­hold til byg­nings­kul­tu­rar­ven, men det er lidt stærkt for­mu­le­ret, at det of­fent­li­ge ab­di­ce­rer fra de­res an­svar. Jeg vil hel­le­re si­ge, at det of­fent­li­ge kun­ne gø­re langt me­re,” si­ger Si­mon Osten­feld Pedersen.

”Re­al­da­nia er ik­ke en po­li­cy in­sti­tu­tion, så ud­sag­ne­ne i de­res ind­læg har jeg ik­ke en hold­ning til,” kon­sta­te­rer Jes­per Nygård.

Svært at få sund driftsøkonomi

Net­op Re­al­da­nia har et stort fo­kus på be­va­rel­se af byg­nings­kul­tu­ren – bå­de i kraft af de år­li­ge ud­de­lin­ger fra for­e­nin­gen og i dat­ter­sel­ska­bet Re­al­da­nia By & Byg A/S. Trods be­gej­strin­gen for den nye fond ser Jes­per Ny­gård det ik­ke som op­lagt, at Re­al­da­nia skul­le yde øko­no­misk støt­te op­star­ten af Dan­marks Kulturarvsfond.

”Det at væ­re med til at ska­be grund­fi­nan­si­e­ring, den grund­læg­gen­de øko­no­mi for så­dan en fond, har jeg svært ved at se os bi­dra­ge til, men jeg vil ik­ke af­vi­se, at vi kan se Re­al­da­nia som ak­tør i nog­le kon­kre­te pro­jek­ter fra Dan­marks Kul­tu­rarvs­fond – om en­kel­te hu­se. Det vil jeg ik­ke af­vi­se, at vi vil kun­ne støt­te, og selv­føl­ge­lig vil vi som al­tid kig­ge grun­digt på det, hvis de skul­le sø­ge,” si­ger Jes­per Nygård.

Han for­tæl­ler, at Re­al­da­nia in­den op­star­ten i 2000 selv var ude at af­sø­ge, om en mo­del lig­nen­de Na­tio­nal Trust i Eng­land var en far­bar vej at gå for at pas­se på vo­res fæl­les bygningskulturarv.

”Kon­klu­sio­nen var, at den til­gang Na­tio­nal Trust har, er me­get ba­se­ret på en mu­se­al tan­ke­gang og på fri­vil­li­ge, og det er me­get svært at få en sund drifts­ø­ko­no­mi ud af. Så­dan­ne byg­nin­ger spi­ser, om jeg så må si­ge brød. Det kræ­ver me­get for at hol­de dem i god stand,” si­ger Jes­per Nygård.

Der­for Re­al­da­nia valg­te at gå en an­den vej, hvor for­e­nin­gen be­skyt­ter byg­nings­ar­ven via en ak­tiv an­ven­del­se af byg­nin­ger­ne. Dels gen­nem ren filan­tro­pisk støt­te samt via et dat­ter­sel­skab, der op­kø­ber hi­sto­ri­ske ejen­dom­me, sæt­ter dem i stand og ef­ter­føl­gen­de le­jer dem ud til pri­va­te el­ler of­fent­li­ge myndigheder.

”Så vi fo­re­ta­ger en filan­tro­pisk in­ve­ste­ring gen­nem kø­bet og re­stau­re­rin­ger og fin­der her­ef­ter den ak­tu­el­le mar­keds­vær­di. Den er al­tid la­ve­re end sum­men af kø­bet og re­stau­re­rin­gen – el­lers hav­de mar­ke­det jo kun­net kla­re det uden os. Vi be­trag­ter dif­fe­ren­cen - alt­så ta­bet - som et filan­tro­pisk ud­de­lings­e­le­ment, men ef­ter­føl­gen­de får vi af­kast af den re­gu­le­re­de mar­keds­vær­di ind via hus­le­je­be­ta­lin­gen,” for­tæl­ler Jes­per Nygård.

Re­al­da­nia By & Byg A/S ejer i dag 67 hi­sto­ri­ske ejen­dom­me blandt an­det Ska­gen Grå Fyr, Ting- og Ar­re­st­hu­set i Es­b­jerg og Tu­borgs gam­le ad­mi­ni­stra­tions­byg­ning i Hel­lerup. Den sam­le­de ak­tu­el­le mar­keds­vær­di af dis­se er om­kring 1,5 mil­li­ar­der kroner.

Brug for en mentalitetsændring

Si­mon Osten­feld Pe­der­sen har selv teg­net et med­lem­skab af Dan­marks Kul­tu­rarv, for han bak­ker grund­læg­gen­de op om tan­ken om, at et pri­vat ini­ti­a­tiv a la Na­tio­nal Trust kan væ­re med til at red­de nog­le af de man­ge be­va­rings­vær­di­ge ejen­dom­me, som li­ge nu står og for­fal­der el­ler er i fa­re for nedrivning.

Han pe­ger dog på, at det kan bli­ve van­ske­ligt for fol­ke­ne bag øn­sket om Dan­marks Kul­tu­rarvs­fond at skaf­fe til­stræk­ke­lig med kapital.

”Jeg er me­get op­ta­get af den en­gel­ske he­r­i­ta­ge-mo­del, men i Dan­mark har vi ik­ke for va­ne at gå ind og be­ta­le for kul­tu­rarvs­støt­te fra pri­vat si­de, så det kræ­ver en men­ta­li­tets­æn­dring, hvis det her skal lyk­kes,” si­ger Si­mon Osten­feld Pedersen.

Hvor sta­ten står for lan­dets om­kring 7.000 fre­de­de byg­nin­ger, me­ner Si­mon Osten­feld Pe­der­sen, at der er mas­ser af plads til en kul­tu­rarvs­fond, når det gæl­der lan­dets man­ge be­va­rings­vær­di­ge byg­nin­ger. In­gen ken­der det præ­ci­se an­tal, for sta­ten stop­pe­de i 2007 be­vil­lin­ger­ne til ud­ar­bej­del­se af et at­las over be­va­rings­vær­di­ge byg­nin­ger i kommunerne.

”Et gam­melt sjus fra Slots- og Kul­tursty­rel­sen var 300.000, men der er man­ge fle­re, for der er bå­de de ud­pe­ge­de og de po­ten­ti­elt ud­pe­ge­de,” kon­sta­te­rer han.

Muligt spillerum for ny fond

Si­mon Osten­feld Pe­der­sen me­ner især, at en kom­men­de kul­tu­rarvs­fond kun­ne ha­ve sin be­ret­ti­gel­se i for­hold til de man­ge en­kelt­byg­nin­ger, der fal­der ned mel­lem ma­sker­ne i det ma­nøv­re­rum, kom­mu­ner­ne har i dag.

Kom­mu­ner­ne har svært ved at hånd­hæ­ve kra­ve­ne, og de har ik­ke mu­lig­hed for at kø­be byg­nin­ger op, og så­dan­ne en­kelt­byg­nin­ger kan så­dan en fond væ­re med til at gribe

Si­mon Osten­feld Pe­der­sen – Lek­tor i kul­tur­mil­jø­er på Ar­ki­tekt­sko­len Aarhus

”Kom­mu­ner­ne har myn­dig­hed til at ud­pe­ge kul­tur­mil­jø­er og be­va­rings­vær­di­ge byg­nin­ger, og de kan stil­le nog­le krav i lo­kal­pla­ner, men de har svært ved at hånd­hæ­ve kra­ve­ne, og de har ik­ke mu­lig­hed for at kø­be byg­nin­ger op, og så­dan­ne en­kelt­byg­nin­ger kan så­dan en fond væ­re med til at gri­be,” si­ger Si­mon Osten­feld Pedersen.

Jes­per Ny­gård me­ner, at når det gæl­der be­va­rings­vær­di­ge byg­nin­ger og hi­sto­ri­ske kul­tur­mil­jø­er, er der brug for al­le go­de kræf­ter. Han pe­ger blandt på de man­ge funk­tion­s­tøm­te byg­nin­ger i kølvan­det på de sto­re po­li­ti­ske re­for­mer, der med­før­te cen­tra­li­se­ring in­den for kom­mu­ner, po­li­ti, dom­sto­le, skat og of­fent­lig transport.

”Det har ef­ter­ladt en mas­se smuk­ke byg­nin­ger for ek­sem­pel ar­re­st­hu­se, ned­lag­te jer­n­ba­ne­sta­tio­ner, told­byg­nin­ger og dom­hu­se, som der er brug for no­gen til at pas­se på,” si­ger Jes­per Nygård.

Håb om minimum 25 mio. kroner

Fol­ke­ne bag Dan­marks Kul­tu­rarvs­fond glæ­der sig over op­bak­nin­gen fra bå­de eks­pert­si­de og Re­al­da­nia, og trods ud­sag­ne­ne om svær drifts­ø­ko­no­mi og mang­len­de dansk tra­di­tion for pri­va­te bi­drag til kul­tu­rar­ven, så tror de fort­sat fuldt og fast på ideen.

”Vi er over­be­vi­ste om, at vo­res ver­sion af Na­tio­nal Trust kan bli­ve en suc­ces, for vi har mødt så stor vel­vil­je og med­løb, når vi har for­talt om ide­en, og sam­ti­dig lig­ger der rundt i Dan­mark et utal af nød­li­den­de be­va­rings­vær­di­ge byg­nin­ger, så der er mas­ser af spil­le­rum for os,” si­ger Knud Erik Jør­gen­sen, di­rek­tør i Dan­marks Kul­tu­rarv ApS.

Net­op sel­ska­bet Dan­marks Kul­tu­rarv ApS er for­lø­be­ren til Dan­marks Kul­tu­rarvs­fond, og stif­tel­sen af sel­ve den er­hvervs­dri­ven­de fond sky­des for al­vor i gang på ver­dens­arvs­da­gen den 18. april. Her går fol­ke­ne bag fon­den ud med en pres­se­med­del­el­se og ta­ger fat i de­res fo­re­lø­bi­ge 50 am­bas­sa­dø­rer rundt i det gan­ske land. Hå­bet er, at virk­som­he­der, pen­sions­kas­ser, fon­de og pri­va­te vil bi­dra­ge til grund­fi­nan­si­e­rin­gen af fonden.

”Hvis vi skal væ­re be­sked­ne, hå­ber vi på at kun­ne skaf­fe mini­mum 25 mil­li­o­ner kro­ner. For vi vil ger­ne ha­ve en fond op at kø­re med en pro­fes­sio­nel be­sty­rel­se, en di­rek­tør og nog­le fun­dra­i­se­re til at skaf­fe yder­li­ge­re ka­pi­tal. Hvis vi sam­ti­dig skal ha­ve mu­lig­hed for at gå ind i nog­le nye pro­jek­ter, så skal vi op i det ni­veau, men vi vil ger­ne op på end­nu me­re – op­ti­mi­stisk 100 mil­li­o­ner kro­ner,” si­ger Knud Erik Jørgensen.

Bidrag fra fonde og crowdfunding

I for­hold til bi­drag fra pri­va­te bor­ge­re for­ven­ter Knud Erik Jør­gen­sen for al­vor, at det kom­mer i gang ved de en­kel­te pro­jek­ter – via crowdfunding.

”Det med at gå fra et ApS til en er­hvervs­dri­ven­de fond tæn­der nok ik­ke så man­ge pri­va­te men­ne­sker. Det er langt nem­me­re i for­hold til en­kel­te pro­jek­ter, li­ge­som jeg selv for fle­re år si­den har put­tet 100 eu­ro i et fransk slot via crowd­fun­ding hos fran­ske Dar­tag­nans,” si­ger Knud Erik Jør­gen­sen, der er pro­fes­sor eme­ri­tus i in­ter­na­tio­nal og eu­ro­pæ­isk po­li­tik med en stor per­son­lig in­ter­es­se i bygningskulturarv.

Dan­marks Kul­tu­rarvs­fond øn­sker at fo­ku­se­re på byg­nings­kul­tu­rarv og kul­tur­mil­jø­er og sat­ser på, at de byg­nin­ger, fon­den op­kø­ber og renove­rer, ef­ter­føl­gen­de skal kun­ne kø­re rundt rent drifts­mæs­sigt. Sam­ti­dig er det tan­ken at gø­re stor brug af frivillige.

For et år si­den køb­te Dan­marks Kul­tu­rarv ApS de­res før­ste pro­jek­te­jen­dom, Kruså Vand­møl­le, og in­den læn­ge over­ta­ger sel­ska­bet end­nu en ejen­dom. Am­bi­tio­nen er an­del­stan­ken an­vendt på kulturarvsområdet.

Fun­dats har fo­re­s­purgt om in­ter­view hos bå­de A.P. Møl­ler Fon­den og Au­gusti­nus Fon­den, der beg­ge støt­ter byg­nings­kul­tu­rarv. A. P. Møl­ler Fon­den har tak­ket nej til interview.

Au­gusti­nus Fon­den op­ly­ser i et skrift­ligt svar, at ”Au­gusti­nus Fon­den hil­ser al­le ini­ti­a­ti­ver vel­kom­ne, som har fo­kus på be­va­ring af vo­res fæl­les kul­tu­rarv. Men Au­gusti­nus Fon­dens fo­kus lig­ger et lidt an­det sted. Fon­dens fo­kus in­den for byg­nings­arv er på be­va­ring af byg­nin­ger af høj na­tio­nal kul­tu­rarvs­vær­di, som for ek­sem­pel Ro­sen­borg Slot og Bør­sen. På møl­le­om­rå­det har fon­den fo­kus på møl­ler af høj na­tio­nal kul­tu­rarvs­vær­di, som frem­står i ori­gi­nal stand.”

Slots- og Kul­tursty­rel­sen har hel­ler ik­ke øn­sket at stil­le op til et in­ter­view om den nye kul­tu­rarvs­fond el­ler at for­hol­de sig, om sty­rel­sen er enig i, at ”der er fle­re tegn på, at det of­fent­li­ge Dan­mark - sta­ten og kom­mu­ner­ne - er i færd med at ab­di­ce­re fra an­sva­ret for be­va­rel­sen af kul­tu­rar­ven”. El­ler om de er eni­ge i, at ”der er be­hov for et pri­vat ini­ti­a­tiv som Dan­marks Kulturarvsfond”.

I en skrift­lig kom­men­tar fra en­heds­chef i Slots- og Kul­tursty­rel­sen, Met­te Carstad ly­der det:

”I Slots- og Kul­tursty­rel­sen ar­bej­der vi med at be­skyt­te og be­va­re de fre­de­de byg­nin­ger, som ud­gør en min­dre del af den sam­le­de kul­tu­rarv på byg­nings­om­rå­det. I sty­rel­sen er vi ge­ne­relt po­si­ti­ve over for nye ini­ti­a­ti­ver, der bi­dra­ger til at be­va­re vo­res fæl­les kulturarv.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer