Annoncespot_img

Der er behov for koordineret kulturarvsbevarelse

Debat: Efter inspiration fra blandt andet britiske National Trust har fire kulturarvs-specialister taget initiativ til at stifte en erhvervsdrivende fond, Danmarks Kulturarvsfond, der skal stå for at købe, restaurere og drive historiske bygninger. Første projekt er Kruså Vandmølle, som blev erhvervet sidste år. Nu søger ildsjælene medstiftere, kapital og viden.

I april 2023 køb­te Dan­marks Kul­tu­rarv ApS sin før­ste pro­jek­te­jen­dom, Kruså Vand­møl­le (bil­le­det) og ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne til Dan­marks Kul­tu­rarvs­fond vi­ste der­med, hvad de me­ner med fonds­for­må­let om at kø­be, re­stau­re­re og dri­ve hi­sto­ri­ske byg­nin­ger (fo­to: Jep­pe Kirk).

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

En­keltsa­ger­ne om ne­driv­ning og mang­len­de ved­li­ge­hol­del­se ho­ber sig op og pe­ger på et sti­gen­de be­hov for en ko­or­di­ne­ret kulturarvsbevarelse.

Des­u­den pe­ger man­ge kyn­di­ge rå­d­gi­ve­re på, at mål­sæt­nin­gen om at ned­brin­ge byg­ge­sek­to­rens kraf­ti­ge kli­ma­tryk for­drer et øget fo­kus på renove­ring og trans­for­ma­tion, vel­kend­te mid­ler som har en di­rek­te og må­l­bar effekt.

En­de­lig er der sta­dig fle­re tegn på, at det of­fent­li­ge Dan­mark – sta­ten og kom­mu­ner­ne – er i færd med at ab­di­ce­re fra an­sva­ret for be­va­rel­sen af kulturarven.

I kom­mu­ner­ne om­dø­bes 'pulj­en til by­for­ny­el­se' ret kon­se­kvent til ne­driv­nings­pulj­en. I Na­tursty­rel­sen ser man na­tur­be­va­rel­se som ker­ne­op­ga­ven og ned­pri­o­ri­te­rer ved­li­ge­hol­del­sen af de be­va­rings­vær­di­ge og fre­de­de byg­nin­ger som lig­ger på de 200.000 ha, som sty­rel­sen ejer.

Des­u­den vil ved­li­ge­hol­del­sen af de om­kring 500.000 be­va­rings­vær­di­ge byg­nin­ger i Dan­mark mar­kant bi­dra­ge til at ned­brin­ge klimatrykket

Der er så­le­des be­hov for et pri­vat ini­ti­a­tiv af bor­ge­re, fir­ma­er og fon­de. Ini­ti­a­tiv­ta­ge­re som er eni­ge i kul­tur­mi­ni­ste­rens ud­mel­ding sid­ste år:

“Det er i kraft af vo­res fæl­les kul­tu­rarv og de er­ken­del­ser og ind­sig­ter, vi får i mø­det med kunst og kul­tur, at vi kan fin­de svar på, hvem vi er – bå­de som in­di­vi­der og som folk,” står der i re­ge­rin­gens Kul­tur­po­li­tisk Re­de­gø­rel­se fra maj 2023.

Med de man­ge nød­li­den­de, men be­va­rings­vær­di­ge byg­nin­ger som ek­si­ste­rer, må det nød­ven­dig­vis væ­re et mar­kant ini­ti­a­tiv. Vi kal­der det en 100-års hæn­del­se, som vi fak­tisk har mu­lig­hed for at påvirke.

Kampag­nen der skal le­de frem til stif­tel­sen af Dan­marks Kul­tu­rarvs­fond sky­des for al­vor i gang på ver­dens­arvs­da­gen den 18. april 2024.

Plan­læg­nin­gen blev imid­ler­tid ind­ledt i marts 2023 med stif­tel­sen af Dan­marks Kul­tu­rarv ApS. I april 2023 køb­te Dan­marks Kul­tu­rarv ApS sin før­ste pro­jek­te­jen­dom, Kruså Vand­møl­le, og vi­ste der­med hvad der me­nes med for­må­let om at kø­be, re­stau­re­re og dri­ve hi­sto­ri­ske bygninger.

Vedtæg­ter­ne be­skri­ver i øv­rigt hvor­le­des sel­ska­bet er al­men­nyt­tigt og der­med ik­ke-kom­merci­elt. Vedtæg­ter­ne er så­le­des skræd­der­sy­et med hen­blik på fir­ma­ets gnid­nings­frie over­før­sel til den kom­men­de er­hvervs­dri­ven­de fond, Dan­marks Kul­tu­rarvs­fond, hvor det vil ind­gå som et datterselskab.

In­spira­tions­kil­den til fon­den er blandt an­det bri­ti­ske Na­tio­nal Trust, som i me­re end 100 år har vist, hvor­dan en ik­ke-of­fent­lig fond kan gø­re en stor for­skel. En an­den in­spira­tions­kil­de er fran­ske Dar­tag­nans som det se­ne­ste tiår har vist hvil­ke sto­re mu­lig­he­der der er ved at an­ven­de crowd­fun­ding til be­va­rel­se af kul­tu­rarv. Dan­marks Kul­tu­rarvs­fond vil fo­ku­se­re på byg­nings­kul­tu­rar­ven og de til­knyt­te­de kulturmiljøer.

Vi sø­ger medstif­te­re, som ser be­ho­vet for ko­or­di­ne­ret kul­tu­rarvs­be­va­rel­se, og som er pa­rat til at bi­dra­ge med ka­pi­tal og viden.

Der­med vil den nye fond væ­re min­dre bredt­fav­nen­de end Na­tio­nal Trust, som og­så op­kø­ber vær­di­ful­de land­ska­ber og kyst­stræk­nin­ger. Den­ne op­ga­ve lø­ses i Dan­mark af blandt an­det Den Dan­ske Na­tur­fond og Klimaskovfonden.

Dan­marks Kul­tu­rarvs­fond vil ha­ve ESG i si­ne ge­ner. Ar­bej­det med de en­kel­te pro­jek­te­jen­dom­me vil ty­pisk styr­ke so­ci­a­le fæl­les­ska­ber i så­vel lo­kal­sam­fun­de­ne som på land­s­plan. Na­tio­nal Trust i Skot­land har så­le­des op mod 4.000 fri­vil­li­ge tilknyttet.

Des­u­den vil ved­li­ge­hol­del­sen af de om­kring 500.000 be­va­rings­vær­di­ge byg­nin­ger i Dan­mark mar­kant bi­dra­ge til at ned­brin­ge kli­ma­tryk­ket, li­ge­som det er vel­kendt, at be­va­rel­sen af kul­tur­mil­jø­er­ne frem­mer bo­sæt­ning og be­skæf­ti­gel­se. Som føl­ge af at væ­re en er­hvervs­dri­ven­de fond vil be­sty­rel­sen for Dan­marks Kul­tu­rarvs­fond skul­le ef­ter­le­ve prin­cip­per­ne for god fondsledelse.

For­ud­sæt­nin­gen for Dan­marks Kul­tu­rarvs­fond er, at dan­sker­ne i al­min­de­lig­hed, men og­så virk­som­he­der og im­pact in­ve­sto­rer er pa­ra­te til at gå med som medstif­te­re. På en må­de er det an­del­stan­ken an­vendt på kulturarvsområdet.

Vi sø­ger medstif­te­re, som ser be­ho­vet for ko­or­di­ne­ret kul­tu­rarvs­be­va­rel­se, og som er pa­rat til at bi­dra­ge med ka­pi­tal og viden.

 

Folkene bag initiativet

Ini­ti­a­ti­vet til stif­tel­sen af Dan­marks kul­tu­rarvs­fond er ta­get af Dan­marks Kul­tu­rarv Aps’s fi­re stiftere:

• Mor­ten An­ker Pe­ter­sen, di­rek­tør i tøm­rer- og entreprenørfirmaerne
• Karl D. Pe­ter­sen og Møl­le­byg­ger Petersen;
• An­ne Midt­gaard Jøns­son, medstif­ter af og pro­jekt­le­der i Byg­hånd­værk, samt be­sty­rel­ses­med­lem i By og Land Danmark;
• Knud Erik Jør­gen­sen, di­rek­tør og pro­fes­sor eme­ri­tus ved Aar­hus Universitet;
• Jens Aa­berg, ar­ki­tekt MAA og byg­geø­ko­nom MDB, di­rek­tør i Aa­berg og Pil­gaard, med­lem af be­sty­rel­sen i By og Land Danmark.

Be­sty­rel­sen i Dan­marks Kul­tu­rarv om­fat­ter desuden

• Ni­els Mey­er, ar­ki­tekt MAA, byg­nings­chef i Den Gam­le By, Aarhus
• Mo­gens Dyr­ha­ve Jen­sen, ejer af Bed­re-Byg­ge­skik ApS
• Gra­e­me Hans­sen, visu­el kom­mu­ni­ka­tion og ud­vik­ler af grøn teknologi.

Et ad­visory bo­ard be­stå­en­de af per­so­ner med en bred vif­te af kom­pe­ten­cer er næ­sten på plads.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer