FV19 fondspolitik: Det vil Venstre

Der er be­hov for et ser­vi­ce­ef­ter­syn på fonds­lo­v­giv­nin­gen for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Det er no­get af det, Ven­stre vil ar­bej­de med på fonds­om­rå­det i den kom­men­de valg­pe­ri­o­de. Sam­ti­dig me­ner par­tiets er­hvervsord­fø­rer, Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen, at fon­de­ne selv må bli­ve bed­re til at rå­be op og ita­le­sæt­te be­ho­vet for bed­re ram­me­vil­kår over for po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg.

FV19: fond­spo­li­tik

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de stil­ler i en ræk­ke ar­tik­ler skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig sam­let om par­tiets fond­spo­li­tik. Læs ar­tik­ler­ne her:

Frem til årets fol­ke­tings­valg stil­ler nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de skar­pt på de en­kel­te par­ti­ers am­bi­tio­ner og hold­nin­ger på fonds­om­rå­det. Hvert af Fol­ke­tin­gets nu­væ­ren­de par­ti­er stil­ler med én po­li­ti­ker, der ud­ta­ler sig om par­tiets fond­spo­li­tik og sva­rer på en ræk­ke spørgs­mål om fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge rol­le i sam­fun­det; og om de ram­me­vil­kår, som fon­de­ne ope­re­rer un­der. Spørgs­må­le­ne føl­ger blandt op på nog­le af de pro­ble­mer, som fonds­le­del­ser, eks­per­ter og rå­d­gi­ve­re har på­pe­get i ar­ti­kel-se­ri­en Go­de ram­mer for Go­de do­na­tio­ner.

Før­ste par­ti er Ven­stre – re­præ­sen­te­ret af er­hvervsord­fø­rer, Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen.

I 2017 ud­del­te den dan­ske fonds­sek­tor i alt 17,1 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål. Det var en stig­ning på 400 mio. kr. i for­hold til året før. Hvis fon­de­ne hol­der det­te ni­veau frem til 2025 vil det sva­re til at fon­de­nes ud­de­lin­ger er 3,5 gan­ge stør­re end re­ge­rin­gens øko­no­mi­ske rå­de­rum i pe­ri­o­den. Hvil­ke am­bi­tio­ner har Ven­stre på fonds­om­rå­det – for hen­holds­vis er­hvervs­dri­ven­de fon­de og al­me­ne fon­de – i den kom­men­de valg­pe­ri­o­de?

”For de er­hvervs­dri­ven­de fon­de har vi en am­bi­tion om, at vi med vo­res bre­de po­li­ti­ske af­ta­le om net­op er­hvervs­dri­ven­de fon­de får gjort det me­re gen­nem­sig­tigt og trygt at stif­te er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Så vi på den må­de får gi­vet virk­som­hed­s­e­jer­ne en stør­re sik­ker­hed for, hvor­dan de kan over­gi­ve de­res virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond.”

”For de al­me­ne fon­de vil vi kig­ge på, om vi kan gø­re no­get for at gø­re de­res til­væ­rel­se let­te­re og bed­re de­res vil­kår. Det er dog kom­pli­ce­ret stof, og no­get der hvi­ler på år­ti­ers lov­giv­ning og prak­sis. Så det er ik­ke no­get, vi kan re­vo­lu­tio­ne­re fra den ene dag til den an­den. Der skal lig­ge et grun­digt ar­bej­de bag, men det kun­ne væ­re in­ter­es­sant at la­ve et ser­vi­ce­ef­ter­syn på, om fonds­lo­v­giv­nin­gen pas­ser til år 2019.”

Til gavn for samfundet

Fle­re fon­de er be­gyndt at ar­bej­de ka­ta­ly­tisk – de vil la­ve sam­funds­for­an­drin­ger ud fra de­res fonds­stra­te­gi­er. Fle­re af de sto­re fon­de som No­vo Nor­disk Fon­den, Vil­lum Fon­den og Eg­mont Fon­den be­væ­ger sig i sti­gen­de grad ind på vel­færds­om­rå­der i sam­ar­bej­de med kom­mu­ner, re­gio­ner og sta­ten – blandt ek­semp­ler­ne er det sti­gen­de fo­kus på ung­doms­ud­dan­nel­ser og fol­ke­sko­len.

– Hvad me­ner I som par­ti om, at pri­va­te fon­de med­fi­nan­si­e­rer ud­vik­lin­gen in­den for tra­di­tio­nel­le vel­færds­om­rå­der?

”Det er rig­tig po­si­tivt, at de for­skel­li­ge fon­de – hvad en­ten det er er­hvervs­dri­ven­de el­ler al­me­ne fon­de – bru­ger de­res ud­lod­nings­po­li­tik til at un­der­støt­te no­get, der kom­mer sam­fun­det til gavn. Så det ser vi som en bå­de for­nuf­tig og po­si­tiv ud­vik­ling.”

Man­ge fon­de op­le­ver, at de i de se­ne­ste år er be­gyndt at fyl­de hul­ler ud ef­ter de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser. Men det stri­der imod fon­de­nes selv­for­stå­el­se, som går ud på, at de skal bi­dra­ge med no­get ek­stra – de skal gø­re ka­gen stør­re. Sær­ligt på kul­tu­r­om­rå­det for­sø­ger mu­se­er og te­a­tre at træk­ke fonds­mid­ler ind til at kla­re drif­ten. Men det gæl­der i sti­gen­de grad og­så på an­dre om­rå­der in­den for vel­færds­om­rå­det. Ek­sem­pel­vis har me­re end en tred­je­del af al­le lan­dets kom­mu­ner en fun­dra­i­sing-stra­te­­gi, som om­hand­ler fi­nan­si­e­ring fra pri­va­te fon­de.

– Hvor­dan ser Ven­stre helt over­ord­net på de pri­va­te fon­des rol­le? Hvor og hvor­dan me­ner Ven­stre, fon­de­ne skal bi­dra­ge med de­res ud­de­lin­ger?

”At fon­de­ne ik­ke ser sig selv som et sted, hvor man hen­ter drifts­mid­ler, det be­trag­ter jeg som et vil­kår, der gør sig gæl­den­de. Et vil­kår, som jeg og­så vil for­ven­te vil gæl­de fremad­ret­tet, men det er fon­de­nes egen be­slut­ning.”

”For det er op til fon­de­ne selv at vur­de­re, hvad der er re­le­vant at støt­te. Vi vil ik­ke blan­de os i, hvad fon­de­ne støt­ter. Det er op til fon­de­nes egen sub­jek­ti­ve vur­de­ring, og hvis de hol­der sig in­den for de­res for­måls­be­stem­mel­ser, må de selv be­stem­me, hvad de bru­ger pen­ge­ne til.”

For de er­hvervs­dri­ven­de fon­de har vi en am­bi­tion om, at vi med vo­res bre­de po­li­ti­ske af­ta­le om net­op er­hvervs­dri­ven­de fon­de får gjort det me­re gen­nem­sig­tigt og trygt at stif­te er­hvervs­dri­ven­de fon­de.

Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen – er­hvervsord­fø­rer, Ven­stre

Man­ge min­dre ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de ser de­res for­mu­er bli­ve ud­hu­let af ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger blandt an­det på grund af den sær­li­ge an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, der be­græn­ser hvad for­mu­en må in­ve­ste­res i. Fle­re fonds­ret­s­eks­per­ter og eks­per­ter i fond­s­ø­ko­no­mi pe­ger igen og igen på, at an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen er for re­strik­tiv og utids­sva­ren­de. Nog­le af dem me­ner, at in­ve­ste­rin­ger af for­mu­en bør lig­ge un­der fonds­le­del­sens al­min­de­li­ge er­stat­nings­ansvar og ik­ke un­der ri­gi­de in­ve­ste­rings­reg­ler la­vet i Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et.

– Hvad me­ner Ven­stre?

”Det ly­der som om, det vil væ­re for­nuf­tigt at la­ve et ser­vi­ce­ef­ter­syn af de reg­ler. For det er selv­føl­ge­lig klart, et lav­ren­te­re­gi­me har en ret stor be­tyd­ning for nog­le pro­blem­stil­lin­ger, som ik­ke ek­si­ste­re­de, da man fik et nor­malt for­ven­te­ligt af­kast af si­ne ob­liga­tio­ner, som man så ik­ke gør i øje­blik­ket. En vir­ke­lig­hed, der og­så har stor be­tyd­ning for fon­de, så et ser­vi­ce­ef­ter­syn af reg­ler­ne vil væ­re op­lagt. Det er dog år­ti­ers prak­sis, der er ta­le om, så vi skal tæn­ke os godt om, in­den vi æn­drer reg­ler­ne.”

Man­ge fon­de f.eks. Dan­foss Un­der­støt­tel­ses­fond (5,5 mio. kr. i for­mue), Il­lum­fon­det (8. mio. kr. i for­mue) og Fyn-Lan­­gelands Fond (14 mio. kr. i for­mue) har få­et af­slag på at la­de fon­den op­lø­se, så for­mu­en kan ud­de­les til fon­dens go­de for­mål over en 10-årig pe­ri­o­de. Men Ci­vilsty­rel­sens prak­sis er i dag, at fon­de kun kan op­lø­ses, hvis for­mu­en er un­der 1 mio. kro­ner. Det be­ty­der, at ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger i stort om­fang spi­ser ind­tæg­ter­ne op, og at der of­te er in­gen el­ler me­get få pen­ge til ud­de­lin­ger.

– Me­ner Ven­stre, at man bur­de ind­fø­re lem­pe­li­ge­re op­løs­nings­reg­ler, så små­fonds­for­mu­er kan ud­de­les til for­må­let?

”Ja, og det un­der­stre­ger be­ho­vet for, at man la­ver et ser­vi­ce­ef­ter­syn af fonds­lo­v­giv­nin­gen. Det er jo igen en kon­se­kvens af et lav­ren­te­re­gi­me, og hvad der gav me­ning på et tids­punkt med at ha­ve en be­løbs­græn­se på en mil­li­on, pas­ser må­ske ik­ke ind i vir­ke­lig­he­den i dag. Så lad os da få et tjek af de reg­ler.”

I min op­tik er det bed­re, at de her re­la­tivt små fon­de får lov til at ud­de­le og bli­ver af­vik­let over for ek­sem­pel en 10-årig pe­ri­o­de.

Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen – er­hvervsord­fø­rer, Ven­stre

”I min op­tik er det bed­re, at de her re­la­tivt små fon­de får lov til at ud­de­le og bli­ver af­vik­let over for ek­sem­pel en 10-årig pe­ri­o­de. I ste­det for at pen­ge­ne stil­le og ro­ligt bli­ver ædt op af ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, og de så kan ven­te 40 år, til de når ned un­der den ek­si­ste­ren­de be­løbs­græn­se. Det kom­mer der jo ik­ke pen­ge til go­de for­mål ud af.”

Fondsregister

I 1991 af­skaf­fe­de man fonds­re­gi­stret – så in­gen i dag har det sam­le­de over­blik over, hvor man­ge ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de der re­elt er i Dan­mark. Ej hel­ler, hvor sto­re for­mu­er de har. Man me­ner, der er om­kring 10.000, hvoraf om­kring 4.000 ud­de­ler pen­ge.

– Skul­le man over­ve­je at ge­nind­fø­re et fonds­re­gi­ster?

”Det er jo he­le ti­den ba­lan­cen mel­lem at gø­re tin­ge­ne så lidt bu­reau­kra­ti­ske som mu­ligt og så selv­føl­ge­lig og­så ha­ve et over­blik. En ba­lan­ce mel­lem hvor sto­re byr­der skal vi læg­ge på fon­de­ne, og hvad er det sam­funds­mæs­si­ge af­kast af det. Men det kun­ne væ­re no­get, man skul­le over­ve­je i for­bin­del­se med et ser­vi­ce­ef­ter­syn af reg­ler­ne for de al­me­ne fon­de.

Tilstrækkeligt tilsyn

Kon­trol­len af de om­kring 1.350 er­hvervs­dri­ven­de fon­de lig­ger un­der Er­hvervs­sty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 8 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. F.eks. er til­syns­che­fen og­så chef for hvid­va­sk­om­rå­det, bo­li­gre­gu­le­ring og ejen­doms­mæg­ling. Eks­per­ter på­pe­ger, at fondsmyn­dig­he­den er vold­somt un­der­be­man­det.

– Me­ner Ven­stre, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de er­hvervs­dri­ven­de fon­de?

”Umid­del­bart ja. Og he­le den til­syns­op­ga­ve, der lig­ger på regn­ska­ber i Er­hvervs­sty­rel­sen, er løf­tet med 30 mio. kro­ner som en del af fi­nans­lo­vs­af­ta­len for 2019. Jeg kan ik­ke li­ge pin­de dem ud på de en­kel­te ar­bejds­op­ga­ver, men ge­ne­relt løf­ter vi Er­hvervs­sty­rel­sens kon­trol ret vold­somt med virk­ning fra i år. Så vi tæn­ker, at til­sy­net er til­stræk­ke­ligt.”

Kon­trol­len af de om­kring 10.000 al­men­nyt­ti­ge fon­de lig­ger un­der Ci­vilsty­rel­sen, hvor der i dag sid­der 10 me­d­ar­bej­de­re, der og­så skal ta­ge sig af an­dre ting. Iføl­ge kon­tor­che­fen i fond­s­kon­to­ret bru­ger de halv­de­len af de­res res­sour­cer på fonds­om­rå­det – alt­så om­kring 5 år­s­værk.

– Me­ner Ven­stre, at der er til­stræk­ke­ligt til­syn med de al­me­ne, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de?

”Umid­del­bart ja. Men jeg har det grund­læg­gen­de så­dan, at op­står der si­tu­a­tio­ner, hvor nog­le bli­ver pres­set på res­sour­cer, så er det jo vo­res op­ga­ve som po­li­ti­ke­re at ta­ge stil­ling til, om der er de nød­ven­di­ge res­sour­cer. Og mig be­kendt så lig­ger til­sy­net på et ni­veau, hvor det ge­ne­relt er vur­de­ret til at væ­re pas­sen­de.”

I dag hø­rer fon­de­ne ind un­der to for­skel­li­ge lov­giv­nin­ger – og der­med to for­skel­li­ge mi­ni­ste­ri­er. Er­hvervs­dri­ven­de fon­de hø­rer un­der Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et, og al­me­ne fon­de hø­rer un­der Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et.

– Vil­le det væ­re en ide at æn­dre på det – nu fon­de­ne med sta­digt stør­re ud­de­lin­ger får en sti­gen­de be­tyd­ning i det dan­ske sam­fund?

”De to ty­per fon­de har for­skel­li­ge kon­struk­tio­ner og for­skel­li­ge for­mål, og der­for me­ner jeg, at den nu­væ­ren­de op­de­ling er gan­ske for­nuf­tig.”

”Er man så af den op­fat­tel­se, at po­li­ti­ker­nes fo­kus for ek­sem­pel på al­me­ne fon­de er for dår­ligt, må man selv for­sø­ge at gø­re no­get ved det. Vi po­li­ti­ke­re har fo­kus man­ge for­skel­li­ge ste­der, og fo­kus skif­ter lø­ben­de i for­hold til in­ter­es­ser, pro­ble­mer og hvor no­get på­kal­der sig op­mærk­som­hed. Så dem med in­ter­es­sen i et om­rå­de har og­så en op­ga­ve i for­hold til at gø­re op­mærk­som på pro­blem­stil­lin­ger og få den po­li­ti­ske be­vå­gen­hed, man øn­sker.”

Succeskriterium for ny fondsmodel?

Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen har la­vet en af­ta­le med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Ven­stre om at gø­re det skat­te­frit at over­dra­ge virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. En af­ta­le, der i lø­bet af i år skal ud­mønte sig i et lov­for­slag og si­den ved­ta­gel­se af de nye reg­ler.

– Hvad er suc­ceskri­te­ri­et for Ven­stre i for­hold til den nye lov?

Blå bog

Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen er cand.polit., har haft selv­stæn­dig kom­mu­ni­ka­tions­virk­som­hed og har sid­det i Fol­ke­tin­get si­den 2005.

Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen er valgt i Nord­jyl­lands Stor­kreds, og han er er­hvervsord­fø­rer, IT-ord­­fø­rer og tele­kom­mu­ni­ka­tions­ord­fø­rer for Ven­stre.

”For os er det vig­tigt, at vi med den nye lov får skabt klar­hed over, hvor­dan man rent fak­tisk kan over­dra­ge en virk­som­hed skat­te­frit til en er­hvervs­dri­ven­de fond. At virk­som­he­der igen be­gyn­der at se er­hvervs­dri­ven­de fon­de som en mu­lig­hed for at dri­ve virk­som­he­den vi­de­re, og at fle­re rent fak­tisk be­nyt­ter sig af mu­lig­he­den.”

”Som li­be­ra­le har vi ik­ke no­get øn­ske om at be­stem­me, hvor­dan folk vil ha­ve de­res ejer­for­hold, men vi ser er­hvervs­dri­ven­de fon­de som en god må­de at fast­hol­de virk­som­he­der i Dan­mark på. Med loven fjer­ner vi nu det re­gel­sæt, som si­den 1980’erne har ført til et to­talt stop for op­ret­tel­se af er­hvervs­dri­ven­de fon­de.”

Serie:

Go­de ram­mer for go­de do­na­tio­ner

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fon­de.

 

Skri­bent

Dorthe Kirkgaard Nielsen
Dort­he Kirk­gaard Ni­el­sen
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden vil flytte kulturpolitisk fokus fra det, der kan måles, til det, som kan mærkes

Kva­li­ta­ti­ve ind­sig­ter er mindst li­ge så vig­ti­ge som kvan­ti­ta­ti­ve da­ta i vur­de­rin­gen af kun­stens be­tyd­ning i Dan­mark. Det me­ner den er­hvervs­dri­ven­de fond Bi­ku­ben­fon­den med ud­gangs­punkt…

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…