Fondenes Videnscenter præsenterer 2019-handlingsplan

Fondenes Videnscenter præsenterede ved den netop afholdte generalforsamling centrets handlingsplan for 2019. Ifølge planen skal Fondenes Videnscenter både fortsætte sine eksisterende medlemsaktiviteter, udvikle nye services og arbejde for mere præcis viden om fondsområdet.

Fondenes Videnscenter – generalforsamling 2019 (foto: Claus Bjørn Larsen)
Ge­ne­ral­for­sam­ling i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, 28. fe­bru­ar 2019 (fo­to: Claus Bjørn Larsen)

Ef­ter et år med fo­kus på etab­le­ring og stra­te­gi­ud­vik­ling er Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter nu klar til at rul­le cen­trets vi­sio­ner ud i prak­sis. De 38 med­lem­mer af fonds­for­e­nin­gen fik præ­sen­te­ret cen­trets 2019-hand­lings­plan på for­e­nin­gens net­op af­hold­te før­ste or­di­næ­re ge­ne­ral­for­sam­ling ef­ter stif­tel­sen. Iføl­ge pla­nen skal cen­tret i år bå­de vi­dere­fø­re en ræk­ke ek­si­ste­ren­de ak­ti­vi­te­ter for med­lem­mer­ne, ud­vik­le nye ser­vi­ces til med­lem­mer­ne og sik­re me­re præ­cis vi­den om fondsområdet.

Hand­lings­pla­nen kon­kre­ti­se­rer Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters Stra­te­gi 2019-2020. Iføl­ge stra­te­gi­en skal vi­dens­cen­tret ar­bej­de for tre stra­te­gi­ske mål: Før­ste mål er at øge kend­ska­bet til den dan­ske fonds­sek­tor. An­det mål er at øge in­for­ma­tions­ni­veau­et hos med­lem­mer­ne om ak­tu­el­le og re­le­van­te em­ner. Og tred­je mål er at styr­ke med­lem­mer­nes in­ter­ne vi­dens­de­ling og samarbejde.

Første mål: Øge kendskabet til fondssektoren

I for­hold til det stra­te­gi­ske mål om at øge kend­ska­bet til fonds­sek­to­ren vil Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i 2019 sæt­te ind på tre fron­ter. For det før­ste vil vi­dens­cen­tret ind­sam­le og be­ar­bej­de vi­den og in­for­ma­tion fra me­di­er og lov­gi­ve­re med re­le­vans for fonds­sek­to­ren. For det an­det vil cen­tret for­mid­le vi­den til med­lem­mer og ek­ster­ne in­ter­es­sen­ter gen­nem pro- og re­ak­tiv kom­mu­ni­ka­tion. For det tred­je vil cen­tret ud­ar­bej­de ana­ly­ser om fon­de­ne i form af f.eks. en ny og fuldt dæk­ken­de fonds­typo­lo­gi og en stør­re ana­ly­se af Dan­marks Sta­ti­stiks fondstal.

Se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Ras­mus­sen, i den nye hand­lings­plan for Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er det før­ste stra­te­gi­ske mål at øge kend­ska­bet til fonds­sek­to­ren. Må­l­grup­per­ne her er bå­de med­lem­mer af vi­dens­cen­te­ret og det om­kring­lig­gen­de sam­fund. Hvil­ken af dis­se to må­l­grup­per for­ven­ter du, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vil bru­ge flest af si­ne res­sour­cer på i for­hold til det før­ste stra­te­gi­ske mål?

“Vi op­le­ver stor ef­ter­spørgsel ef­ter vi­den om fon­de­ne og de­res ar­bej­de bå­de fra om­ver­de­nen og fra fon­de­ne selv. Så stør­ste­delen af den vi­den, vi for­mid­ler, vil væ­re re­le­vant for al­le. Af den grund har jeg og­så lidt svært ved at sæt­te pro­cen­ter på for­de­lin­gen. Når det er sagt, så er vi en med­lem­s­for­e­ning, og der­for er det og­så vo­res op­ga­ve at hjæl­pe med­lem­mer­ne med kon­kret vi­den om et om­rå­de, hvis de ef­ter­spør­ger det. Så det vil vi selv­føl­ge­lig pri­o­ri­te­re ef­ter, men som sagt ser jeg al­le­re­de nu, at en del vi­den ef­ter­spør­ges bredt og ik­ke kun af fon­de­ne,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Rasmussen.

Andet mål: Øge vidensniveauet hos medlemmerne

Cen­trets an­det stra­te­gi­ske mål er at øge in­for­ma­tions­ni­veau­et hos med­lem­mer. Iføl­ge den nye hand­lings­plan skal fonds­for­e­nin­gen der­for af­hol­de wor­ks­hops, se­mi­na­rer og kon­fe­ren­cer og des­u­den etab­le­re et læ­rings­for­løb om, hvor­dan fon­de­ne kan syn­lig­gø­re de­res vær­di­ska­bel­se i sam­fun­det f.eks. gen­nem eva­lu­e­rin­ger af fon­dens arbejde.

Eva­lu­e­ring og ef­fek­t­må­ling er vig­ti­ge red­ska­ber i fonds­sek­to­ren, som er med til at vi­se vær­di­en af de fonds­fi­nan­si­e­re­de ind­sat­ser i sam­fun­det. Hvor­dan plan­læg­ger Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter at må­le på ef­fek­ter­ne af cen­trets ind­sats i for­hold til at øge sam­fun­dets for­stå­el­se for og kend­skab til fondssektoren?

“Vi har etab­le­ret nog­le mål og suc­ceskri­te­ri­er for vo­res ar­bej­de, som vi lø­ben­de føl­ger op på. Blandt an­det er det en am­bi­tion, at vi bli­ver en vig­tig kil­de for for­ske­re, me­di­er, NGO’er, fon­de og an­dre fag­per­so­ner til vi­den om al­men­nyt­tigt ud­de­len­de fon­de og for­e­nin­gers ar­bej­de. Det vil vi helt sik­kert la­ve nog­le in­ter­ne må­lin­ger af, om vi lyk­kes med. Når det er sagt, tror jeg ik­ke, at vi i de næ­ste par år kom­mer til må­le på, om vi har øget kend­ska­bet til fon­de­ne og de­res ar­bej­de i den bre­de om­ver­den. Bl.a. for­di det er svært at iso­le­re, om det er net­op vo­res ind­sats, der har øget kend­ska­bet, el­ler om det er al­le mu­li­ge an­dre fak­to­rer, der spil­ler ind – f.eks. at et me­die som Dan­marks Fon­de og­så ar­bej­der for at øge vi­dens­ni­veau­et om fon­des ar­bej­de,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Ras­mus­sen og fortsætter:

“Når vi om fem år ser til­ba­ge på vo­res ar­bej­de, er jeg over­be­vist om, at Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters ar­bej­de vil ha­ve væ­ret med til at gi­ve en me­re vi­dens­ba­se­ret og kva­li­fi­ce­ret of­fent­lig sam­ta­le om al­men­nyt­tigt ud­de­len­de fon­de og for­e­nin­gers ar­bej­de. Tag ba­re den fonds­typo­lo­gi, vi i sam­ar­bej­de med an­dre vil på­be­gyn­de ar­bej­det med her i lø­bet af for­å­ret. Fonds­be­gre­bet bli­ver brugt me­get bredt. Bå­de i pres­sen og lov­giv­nin­gen. Og en me­re klar fonds­typo­lo­gi og en me­re de­tal­je­ret for­stå­el­se af fonds­be­gre­bet vil bå­de kun­ne styr­ke de­bat­ten om og ind­sig­ten i fonds­om­rå­det,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Rasmussen.

Tredje mål: Vidensdeling og samarbejde

For at ind­fri cen­trets tred­je stra­te­gi­ske mål om at styr­ke vi­dens­de­ling og sam­ar­bej­de vil Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter del­ta­ge i og un­der­støt­te etab­le­rin­gen af fonds­net­værk. Der­u­d­over vil cen­te­ret etab­le­re et lo­gin-om­rå­de på dets hjem­mesi­de, hvor med­lem­mer kan de­le vi­den og sø­ge in­spira­tion i for­tro­lig­hed. Og des­u­den vil cen­te­ret ar­ran­ge­re min­dre ar­ran­ge­men­ter og net­værks­mu­lig­he­der for po­ten­ti­el­le med­lem­mer, for at po­si­tio­ne­re cen­tret som den sam­len­de or­ga­ni­sa­tion for Dan­marks fondssektor.

Læs Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters net­op ved­tag­ne hand­lings­plan her (pdf).

Se den net­op of­fent­lig­gjor­te Qui­ck Gu­i­de til Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter her (pdf).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer