Europæiske fondsorganisationer kritiserer hollandsk lovudkast om øget donortransparens

European Foun­dation Centre (EFC) og Donor and Founda­tions Network in Europe (DAF­NE) kritiserer i stærke vendinger et hollandsk lov­udkast, der vil tvinge civil­sam­funds­sek­to­ren til at offent­lig­gø­re navn og land på donorer bag beløb, der er større end 15.000 euro.

I et on­li­ne hø­rings­svar ta­ger de to eu­ro­pæ­i­ske fonds­fæl­les­ska­ber af­stand fra et lov­for­slag i Hol­land, der sø­ger at få ci­vi­le or­ga­ni­sa­tio­ner til at re­gi­stre­re stør­re do­na­tio­ner på de­res hjem­mesi­der. Her skal det frem­gå, hvem der har do­ne­ret og fra hvil­ket land det kom­mer, så­fremt do­na­tio­nen over­sti­ger 15.000 euro.

I en pres­se­med­del­el­se un­der­stre­ger EFC og DAFNE, at lov­for­sla­get går ud over de sæd­van­li­ge krav, der stil­les til fon­de og ci­vil­sam­fun­det i en eu­ro­pæ­isk kontekst.

Kri­tik­ken går end­vi­de­re på, at lov­for­sla­get po­ten­ti­elt er i strid med EU-lov­giv­ning samt men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, og at det øge­de krav om trans­pa­rens kan skræm­me do­no­rer væk. Der­u­d­over fryg­ter EFC og DAFNE, at loven vil ha­ve kon­se­kven­ser for eu­ro­pæ­isk filan­tro­pi ved at dan­ne præ­ce­dens for an­dre med­lem­slan­de i EU.

Det er ik­ke før­ste gang, at EFC kri­ti­se­rer lov­giv­ning om do­nortrans­pa­rens. I 2017 skrev EFC et åbent brev, der den­gang blev un­der­skre­vet af dan­ske Carls­berg­fon­det. Her kri­ti­se­re­de or­ga­ni­sa­tio­nen en lig­nen­de lov­giv­ning i Un­garn, men af frygt for at bli­ve for po­li­ti­ske af­stod en ræk­ke af de dan­ske fon­de fra at skri­ve under.

EFC har syv dan­ske fon­de som med­lem­mer, her­i­blandt Carls­berg­fon­det, og Dan­mark er re­præ­sen­te­ret i DAFNE gen­nem Fon­de­nes Videnscenter.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer