Fusion skal give europæiske fonde et bedre talerør

Om få uger fusionerer organisationerne EFC og Dafne. Fremover går de under navnet Philea, der skal styrke fondenes og de filantropiske aktørers stemmer i Europa.

Den 16. fe­bru­ar fu­sio­ne­rer EFC og Daf­ne for­melt i or­ga­ni­sa­tio­nen Philea.

I åre­vis har den in­ter­na­tio­na­le med­lem­s­for­e­ning for fon­de og filan­tro­pi­ske ak­tø­rer, EFC, og bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen for for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner, der or­ga­ni­se­rer fon­de og filan­tro­per i Eu­ro­pa, Daf­ne, talt fon­de­nes og de filan­tro­pi­ske ak­tø­rers sag i Europa.

Selv­om de to or­ga­ni­sa­tio­ner langt hen ad vej­en har haft sam­me in­ter­es­ser og end­da haft til hu­se på den sam­me adres­se i Bruxel­les, har de dog kun sjæl­dent ar­bej­det di­rek­te sammen.

På et tids­punkt i lø­bet af den dag, vil Daf­ne og EFC sam­ti­dig op­hø­re med at ek­si­ste­re. Frem­over vil der kun væ­re Philea

Jes­per Ny­gård – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

Men det æn­drer sig nu. Me­get snart fu­sio­ne­rer de to or­ga­ni­sa­tio­ner nem­lig til én sam­let in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion for fon­de og filan­tro­pi­ske ak­tø­rer i Eu­ro­pa. For­e­nin­gen får nav­net Philea.

Det for­tæl­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård, der i en år­ræk­ke har re­præ­sen­te­ret Re­al­da­nia i EFC’s hø­je­ste le­del­ses­or­gan, Sty­rel­ses­rå­det, til Fundats.

”Philea blev an­non­ce­ret i de­cem­ber, men det er først den 16. fe­bru­ar, at or­ga­ni­sa­tio­nen for­melt bli­ver stif­tet ved en ge­ne­ral­for­sam­ling. På et tids­punkt i lø­bet af den dag, vil Daf­ne og EFC sam­ti­dig op­hø­re med at ek­si­ste­re. Frem­over vil der kun væ­re Philea,” si­ger Jes­per Nygård.

European Foundation Centre (EFC):

EFC er en med­lem­s­for­e­ning for fon­de og an­dre filan­tro­pi­ske ak­tø­rer. For­e­nin­gen tæl­ler i om­eg­nen af 250 med­lem­mer og blev grund­lagt i 1989. EFC har ho­ved­sæ­de i Philant­hro­py Hou­se i Bruxel­les. Den 16. fe­bru­ar 2022 fu­sio­ne­rer EFC med Daf­ne og får nav­net Philea

En gave til dansk og europæisk filantropi

Op­ret­tel­sen af Philea er en god nyhed og en ga­ve til dansk og eu­ro­pæ­isk filan­tro­pi, ly­der det fra Jes­per Nygård.

”Philea kom­mer til at løf­te det, som Daf­ne og EFC kun­ne, og me­re til. Or­ga­ni­sa­tio­nen bli­ver en ga­ve til me­re vi­den og til me­re sam­ar­bej­de mel­lem fon­de­ne. Sam­ti­dig bli­ver Philea en stær­ke­re stem­me, når det kom­mer til at for­tæl­le, hvad det er, filan­tro­pi kan bi­dra­ge med i sam­ar­bej­de med stat, mar­ked og ci­vil­sam­fund,” si­ger Jes­per Nygård.

Bag­grun­den for at fu­sio­ne­re EFC og Daf­ne, skal iføl­ge Jes­per Ny­gård fin­des i, at de to or­ga­ni­sa­tio­ner ik­ke har sam­ar­bej­det godt nok i de år, der er gået.

”De to or­ga­ni­sa­tio­ner har sa­mek­si­ste­ret i åre­vis, men de har ik­ke i til­stræk­ke­lig grad for­må­et at ar­bej­de sam­men. Den stør­ste ud­for­dring bli­ver der­for nu at for­lø­se et ufor­løst po­ten­ti­a­le,” si­ger Jes­per Ny­gård og un­der­stre­ger, at po­ten­ti­a­let til gen­gæld er ”kæm­pe­stort.”

Et talerør for ordentlige rammevilkår

Kon­kret pe­ger Jes­per Ny­gård på to om­rå­der, hvor Philea vil kun­ne gø­re en po­si­tiv for­skel for fon­de og an­dre filan­tro­pi­ske ak­tø­rer i Europa.

Donors and Foundations Networks in Europe (Dafne):

Daf­ne er en or­ga­ni­sa­tion for na­tio­na­le bran­che­for­e­nin­ger, der or­ga­ni­se­rer fon­de og filan­tro­per i Eu­ro­pa. Daf­ne har ca. 30 med­lem­mer og re­præ­sen­te­rer i om­eg­nen af 10.000 eu­ro­pæ­i­ske fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger. For­e­nin­gen har til hu­se i Philant­hro­py Hou­se i Bruxel­les og fu­sio­ne­rer den 16. fe­bru­ar med EFC i or­ga­ni­sa­tio­nen Philea.

Det gæl­der først og frem­mest, når det kom­mer til at få sek­to­ren til at ta­le med en fæl­les stem­me. Det er ak­tu­elt, når det ek­sem­pel­vis gæl­der om at sik­re go­de ram­me­be­tin­gel­ser for fon­de­ne og filan­tro­pi­en i Eu­ro­pa. Det gæl­der bå­de på eu­ro­pæ­isk plan og i den en­kel­te EU-stat.

I fle­re øst­eu­ro­pæ­i­ske lan­de, har filan­tro­pi­en he­le ti­den ud­for­drin­ger med at age­re i ci­vil­sam­fun­de­ne. Der ven­ter en stor op­ga­ve for Philea i he­le ti­den at vi­se, at filan­tro­pi­en er le­gi­tim og et bin­de­led i vo­res samfund

Jes­per Ny­gård – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

”På den helt over­ord­ne­de klin­ge, er der nog­le lan­de, som gør det svært at få filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter til at fun­ge­re. Der er det vig­tigt med et fæl­les­skab, hvor man kan støt­te hin­an­den. I Dan­mark er vi hel­dig­vis i en si­tu­a­tion, hvor det, vi la­ver, er respek­te­ret og har en le­gi­ti­mi­tet, der ik­ke ud­for­dres. Men i fle­re øst­eu­ro­pæ­i­ske lan­de, har filan­tro­pi­en he­le ti­den ud­for­drin­ger med at age­re i ci­vil­sam­fun­de­ne. Der ven­ter en stor op­ga­ve for Philea i he­le ti­den at vi­se, at filan­tro­pi­en er le­gi­tim og et bin­de­led i vo­res sam­fund,” si­ger Jes­per Nygård.

For den dan­ske fonds­sek­tor får Philea først og frem­mest vær­di, for­di or­ga­ni­sa­tio­nen har sat sig som mål­sæt­ning i høj grad at sik­re vi­den­de­ling og sam­ar­bej­de mel­lem de for­skel­li­ge eu­ro­pæ­i­ske fon­de og foreninger.

”Philea kom­mer til at op­byg­ge et fag­ligt fæl­les­skab om­kring seks så­kald­te clusters. De hand­ler blandt an­det om, at fon­de­ne skal bli­ve bed­re til at sam­ar­bej­de med hin­an­den. Bå­de på kon­kre­te pro­jek­ter, men og­så ved at pluk­ke go­de ide­er fra hin­an­den,” ly­der det fra Jes­per Nygård.

Philea er skabt i en coronatid

Selv­om sam­ar­bej­det mel­lem Daf­ne og EFC kun­ne ha­ve væ­ret bed­re, så har or­ga­ni­sa­tio­ner­ne i lø­bet af de se­ne­ste år vist, at de kan ryk­ke, når det gælder.
He­le be­slut­nin­gen om at ned­læg­ge de to or­ga­ni­sa­tio­ner til for­del for en ny, sam­let in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion er nem­lig ta­get og ført ud i li­vet, mens Eu­ro­pa har væ­ret luk­ket ned som føl­ge af corona.

Jeg har stil­let mit man­dat til rå­dig­hed for at få den sam­le­de ka­ba­le til at gå op

Jes­per Ny­gård – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

”Ho­ve­d­ak­tø­rer­ne bag den her sam­men­slut­ning har må­ske set hin­an­den to gan­ge. Langt ho­ved­par­ten af al­le mø­der er fo­re­ta­get på Teams el­ler Zoom med men­ne­sker, der for en stor dels ved­kom­men­de slet ik­ke har kendt hin­an­den før. En sam­men­læg­ning af or­ga­ni­sa­tio­ner, som dem her, er vir­ke­lig kom­plekst, og det brin­ger fø­lel­ser, hi­sto­rie, og folks job på spil. Det er helt fan­ta­stisk, at det har kun­net la­de sig gø­re at bli­ve eni­ge – og end­da på en rig­tig god og kon­struk­tiv må­de,” si­ger Jes­per Ny­gård og til­fø­jer, at han før cor­o­na al­drig vil­le ha­ve tro­et på, at det var muligt.

Nygårds rolle er uklar

Hvad Jes­per Ny­gårds egen rol­le bli­ver i den nye or­ga­ni­sa­tion, er end­nu uvist. Han har i det fo­re­gå­en­de år sid­det i en ræk­ke ar­bejds­grup­per, der har ar­bej­det for sam­men­slut­nin­gen af de to or­ga­ni­sa­tio­ner, og han har sid­det i det så­kald­te Tran­si­tion Bo­ard, der er Daf­nes og EFC's mid­ler­ti­di­ge over­gangs­be­sty­rel­se. De or­ga­ner ned­læg­ges med den for­mel­le stif­tel­se af Philea den 16. februar.

”Når man læg­ger to or­ga­ni­sa­tio­ner sam­men, så skal man og­så for­de­le op­ga­ver­ne mel­lem sig. Jeg har sid­det med i le­del­ses­or­ga­ner i EFC i de se­ne­ste 7-8 år og i øv­rigt bi­dra­get med man­ge ti­mer i sam­men­læg­nings­pro­ces­sen det se­ne­ste år. Der­for har jeg stil­let mit man­dat til rå­dig­hed for at få den sam­le­de ka­ba­le til at gå op. Re­al­da­nia og jeg for­bli­ver sta­dig et ak­tivt med­lem, der ger­ne vil bi­dra­ge, hvor det gi­ver me­ning. Det er jo ker­nen af at væ­re med­lem af en for­e­ning,” si­ger Jes­per Nygård.

Han til­fø­jer, at han end­nu ik­ke har be­slut­tet, om han stil­ler op til Phileas be­sty­rel­se i de kom­men­de år el­ler den nye Ad­visory Com­mit­tee, der ned­sæt­tes om nog­le måneder.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer