IT-milliardær og hustru stifter ny fond, der vil støtte kamp mod mistrivsel

Ebbefos Fonden er navnet på en ny erhvervsdrivende fond opkaldt efter og stiftet af ægteparret Morten Ebbesen og Vibeke Nyfos. Parret er klar til at skyde 300-400 mio. kr. ind i fonden de næste syv år, og ambitionen er, at fonden skal dele 50 mio. kr. ud om året inden for socialområdet med særlig fokus på at forebygge mistrivsel blandt danskere.

Be­sty­rel­sen i Eb­be­fos Fon­den be­står af for­kvin­de Gur­li Mar­ti­nus­sen, der blandt an­det har en for­tid som di­rek­tør i Tryg­fon­den, medstif­ter Mor­ten Eb­be­sen, Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, som er di­rek­tør med an­svar for Eg­mont Fon­dens al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter, og medstif­ter Vi­be­ke Nyfos.

En ge­vinst i mil­li­ard­klas­sen ved sal­get for halvan­det år si­den af softwa­re­fir­ma­et Si­teim­prove ud­gør det øko­no­mi­ske bagtæp­pe for én af de nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der er ble­vet stif­tet i Dan­mark i 2021.

Bag Eb­be­fos Fon­den, som den hed­der, står Mor­ten Eb­be­sen og hans hu­stru Vi­be­ke Ny­fos. Ef­ter Mor­ten Eb­be­sens salg af Si­teim­prove til ka­pi­tal­fon­den Nor­dic Ca­pi­tal end­te over­skud­det ef­ter skat i hans hol­dings­el­skab i 2020 på 1,6 mil­li­ar­der kro­ner, hvoraf halv­de­len er bun­det i en re­in­ve­ste­ring i Siteimprove.

Vi tæn­ker, at vi i fon­den, li­ge­som vi gør pri­vat, kan sup­ple­re hin­an­den, og at det vil kom­me fon­den til gode

Vi­be­ke Ny­fos – Medstif­ter, Eb­be­fos Fonden

Iføl­ge Mor­ten Eb­be­sen er det en del af over­skud­det fra hand­len, der nu og de kom­men­de år bli­ver ka­na­li­se­ret ind i den nye er­hvervs­dri­ven­de fond.
”Vi har først og frem­mest stif­tet fon­den, for­di det blev mu­ligt i for­bin­del­se med, at jeg i slut­nin­gen af 2020 solg­te Si­teim­prove og op­nå­e­de øko­no­misk uaf­hæn­gig­hed. Sam­ti­dig er det­te pro­jekt en kærkom­men lej­lig­hed til at gø­re no­get godt for an­dre,” si­ger Mor­ten Ebbesen.

Med stif­tel­sen af Eb­be­fos Fon­den og beg­ges ind­træ­den i fon­dens be­sty­rel­se ud­le­ver æg­te­par­ret der­u­d­over en man­ge­årig drøm om at fø­re et fæl­les pro­jekt ud i li­vet, un­der­stre­ger Vi­be­ke Nyfos.

”Man må si­ge, vi kom­mer med me­get for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer og er­fa­rin­ger. Vi tæn­ker, at vi i fon­den, li­ge­som vi gør pri­vat, kan sup­ple­re hin­an­den, og at det vil kom­me fon­den til go­de. Og så er vi i øv­rigt over­be­vi­ste om, at det bli­ver sjovt,” si­ger Vi­be­ke Nyfos.

Vil dokumentere effekt af uddelinger

Eb­be­fos Fon­den har en år­lig ud­de­lings­ram­me på 50 mil­li­o­ner kro­ner for der­med, som Mor­ten Eb­be­sen ud­tryk­ker det, at læg­ge sig et sted, hvor fon­den kan væ­re en be­ty­de­lig ak­tør og til­træk­ke de rig­ti­ge mennesker.

Mor­ten Eb­be­sen me­ner dog ik­ke, det er re­a­li­stisk, at fon­den al­le­re­de i år når at ud­de­le 50 mil­li­o­ner kro­ner, men det er am­bi­tio­nen fra og med 2023, fast­slår han.

”På et tids­punkt skal fon­den stå på eg­ne ben, så driftsak­ti­vi­te­ter­ne kan bi­dra­ge til he­le ud­de­lings­be­lø­bet. Men der vil nok gå om­kring syv år, og hel­dig­vis til­la­der vo­res si­tu­a­tion, at vi ind­til da kan spæ­de til med 50 mil­li­o­ner kro­ner om året. I alt for­ven­ter vi, at det bli­ver om­kring 300-400 mil­li­o­ner kro­ner, vi selv sky­der ind i fon­den over de næ­ste syv år,” si­ger Mor­ten Ebbesen.

Han po­in­te­r­er, at det er en om­ko­ste­lig af­fæ­re at dri­ve en er­hvervs­dri­ven­de fond – især, hvis man vil do­ku­men­te­re ef­fek­ten af si­ne uddelinger.

”Og det vil vi ger­ne gø­re – dels for­di vi selv kom­mer med pen­ge­ne og der­for har en sær­lig in­ter­es­se i at vi­de, hvil­ken for­skel pen­ge­ne har gjort, dels er do­ku­men­ta­tio­nen nyt­tig, hvis nog­le af de go­de pro­jek­ter skal ska­le­res til an­dre geo­gra­fi­ske om­rå­der el­ler an­dre sek­to­rer. Det kræ­ver et vist set-up at ha­ve de am­bi­tio­ner, som vi har med fon­den,” si­ger Mor­ten Ebbesen.

Mistrivsel bider sig fast

Hvad det me­re kon­kret er for pro­jek­ter, der i de kom­men­de år kom­mer gen­nem nå­leø­jet hos Eb­be­fos Fon­den, er for tid­ligt at sige.

”Over­ord­net støt­ter vi al­men­nyt­ti­ge ini­ti­a­ti­ver på det so­ci­a­le om­rå­de, der har en umid­del­bar ef­fekt og kan bi­dra­ge til at for­bed­re triv­sel og fore­byg­ge mi­striv­sel på så­vel kort som på langt sigt. Vi er sta­dig i en tid­lig fa­se i for­hold til at de­fi­ne­re, hvad det me­re kon­kret er, vi ger­ne vil støt­te, men fon­den er tænkt som et mod­træk til mi­striv­sel, og det er vig­tigt for os at støt­te fore­byg­gen­de ar­bej­de. Mi­striv­sel og mis­mod har det med at bi­de sig fast, og det be­ty­der, at hvis men­ne­sker mi­stri­ves som børn og un­ge, fort­sæt­ter pro­ble­mer­ne of­te langt ind i vok­sen­li­vet,” si­ger Vi­be­ke Nyfos.

Sel­ve be­slut­nin­gen om, at det skal væ­re in­den for det so­ci­a­le om­rå­de, fon­den ud­de­lings­mæs­sigt vil fo­ku­se­re, har ik­ke væ­ret svær at træf­fe, un­der­stre­ger Vi­be­ke Nyfos.

Pen­ge­ne skal gø­re den sto­re for­skel, vi drøm­mer om, og det be­ty­der, at vi skal bli­ve me­get klo­ge­re, in­den vi går i gang med at de­le ud

Vi­be­ke Ny­fos – Medstif­ter, Eb­be­fos Fonden

”Selv­om der al­le­re­de er man­ge ak­tø­rer in­den for om­rå­det, sker der be­stemt ik­ke no­get ved, at der kom­mer end­nu en ak­tør, og vi har blandt an­det gjort os tan­ker om, at vi ger­ne vil væ­re ka­ta­ly­ti­ske og bi­dra­ge til at sæt­te nye ting i gang. For­hå­bent­lig kan vi og­så se­ne­re sam­ar­bej­de med nog­le af de an­dre fon­de, der ar­bej­der in­den for so­ci­a­l­om­rå­det,” si­ger Vi­be­ke Nyfos.

Hun er ud­dan­net fol­ke­sko­le­læ­rer og har ar­bej­det som læ­rer i 13 år. Si­den har hun sup­ple­ret CV´et med en kan­di­dat i pæ­da­go­gisk an­tro­po­lo­gi, der er ble­vet brugt som af­sæt for en kar­ri­e­re in­den for kom­mu­ni­ka­tion i nog­le år, blandt an­det i Fon­den for So­ci­alt Ansvar.

Nu, hvor der står fonds­ar­bej­de og ud­de­lin­ger i mil­li­onklas­sen in­den for so­ci­a­l­om­rå­det på den frem­ti­di­ge agen­da, er der me­get ny vi­den, som Vi­be­ke Ny­fos og æg­te­man­den vil for­sø­ge at indhente.

”Vi har få­et nog­le dyg­ti­ge folk med i be­sty­rel­sen, vi er i gang med at sø­ge en di­rek­tør, og så skal vi el­lers i gang med at lyt­te, læ­re og su­ge vi­den til os blandt de man­ge ak­tø­rer, der er in­den­for den­ne ver­den. Vi går me­get yd­mygt til op­ga­ven. Det er man­ge pen­ge, vi vil de­le ud, og det ly­der må­ske su­per­let. Men pen­ge­ne skal gø­re den sto­re for­skel, vi drøm­mer om, og det be­ty­der, at vi skal bli­ve me­get klo­ge­re, in­den vi går i gang med at de­le ud,” si­ger Vi­be­ke Nyfos.

Erfaring i bestyrelsen

De ’dyg­ti­ge folk’, som er kom­met i be­sty­rel­sen for Eb­be­fos Fon­den sam­men med de to stif­te­re, er Gur­li Mar­ti­nus­sen og Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen. Gur­li Mar­ti­nus­sen, der gen­nem 16 år var di­rek­tør i Tryg­fon­den, er valgt som for­kvin­de, mens Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, som er di­rek­tør med an­svar for Eg­mont Fon­dens al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter, er me­nigt be­sty­rel­ses­med­lem i Eb­be­fos Fonden.

Iføl­ge Mor­ten Eb­be­sen har det uvur­der­lig stor be­tyd­ning at ha­ve få­et net­op de to ind i fondsbestyrelsen.

”Det be­ty­der, at vi fra star­ten har no­gen med i be­sty­rel­sen, som kan kom­pen­se­re for Vi­be­kes og min uvi­den­hed om fonds­sek­to­ren. Det er to ka­pab­le kvin­der, der beg­ge har et kæm­pe­net­værk. Selv har vi go­de in­ten­tio­ner, men in­tet net­værk, og vi er me­get yd­my­ge om­kring, at vi er nødt til at om­gi­ve os med no­gen, der ken­der sek­to­ren og især har er­fa­rin­ger med det so­ci­a­le om­rå­de,” si­ger Mor­ten Ebbesen.

Vi vil ik­ke kal­de den Triv­sels­fon­den el­ler an­det, som for­tæl­ler, hvad vi vil støt­te, for det kan på langt sigt bli­ve for énsporet

Mor­ten Eb­be­sen – Medstif­ter, Eb­be­fos Fonden

Selv får han ud over sæ­det i fonds­be­sty­rel­sen op­ga­ven med at væ­re di­rek­tør på fuld tid i fon­dens hol­dings­el­skab Eb­be­fos Hol­ding, som han p.t. er ved at sam­men­sæt­te be­sty­rel­sen til. Når den er på plads, skal hol­dings­el­ska­bet des­u­den in­ve­ste­re i et el­ler fle­re driftsselskaber. 

”In­den vi er op­pe at kø­re med en an­sat di­rek­tør for fon­den, som for­hå­bent­lig kan star­te se­ne­st 1. ju­ni, og in­den be­sty­rel­sen og den nye di­rek­tør har få­et fast­lagt en stra­te­gi, er vi sik­kert på den an­den si­de af som­mer­fe­ri­en. Vi har blandt an­det end­nu in­gen hjem­mesi­de og ik­ke no­get it-sy­stem, så det næ­ste hal­ve år skal bru­ges på godt, gam­mel­dags iværk­sæt­te­ri,” si­ger Mor­ten Eb­be­sen med et smil.

Af­slut­nings­vis kan Fun­dats na­tur­lig­vis ik­ke und­gå li­ge at spør­ge til fon­dens navn, der kom­bi­ne­rer de to stif­te­res ef­ter­nav­ne Eb­be­sen og Nyfos.
”Vi har drøf­tet man­ge mu­lig­he­der, men af al­le kom­bi­na­tio­ner var Eb­be­fos dét, der klin­ge­de bedst. Vi vil ik­ke kal­de den Triv­sels­fon­den el­ler an­det, som for­tæl­ler, hvad vi vil støt­te, for det kan på langt sigt bli­ve for énspo­ret. Sam­ti­dig vil vi ger­ne ha­ve et navn, der er si­gen­de, men til­pas ano­nymt til ik­ke at hig­hligh­te os he­le ti­den,” si­ger Mor­ten Ebbesen.

”Vi hå­ber der­u­d­over,” til­fø­jer Vi­be­ke Ny­fos, ”at der med ti­den kom­mer en varm as­so­ci­a­tion, når man hø­rer nav­net Ebbefos.” 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer