Hjerneforskningsakademi, naturvidenskabelig forskning og ofre for vulkanudbrud får fondspenge

Lundbeckfonden støtter med 187 mio. kr. etableringen af et hjerneforskningsakademi, mens Novo Nordisk Fonden uddeler 60 mio. kr. til 21 naturvidenskabelige forskningsprojekter. Fra Ole Kirks Fond og Røde Kors er der hjælp på vej til ofrene for det undersøiske vulkanudbrud, som har ramt østaten Tonga.

Der er be­hov for fle­re mid­ler og bed­re ud­dan­nel­se, hvis Dan­mark skal ind­ta­ge en me­re syn­lig plads i neu­ro­forsk­nin­gens in­ter­na­tio­na­le su­per­liga, me­ner Lund­beck­fon­den. Med en be­vil­ling på 187 mil­li­o­ner kro­ner støt­ter fon­den der­for etab­le­rin­gen af Neu­rosci­en­ce Aca­de­my Den­mark (NAD).

”Det er en drøm, der går i opfyldelse.”

Så be­gej­stret ly­der re­ak­tio­nen fra pro­fes­sor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Jakob Bals­lev Sø­ren­sen, når han be­skri­ver de mu­lig­he­der, som Dan­mark frem­over får med etab­le­rin­gen af hjer­ne­forsk­nings­a­ka­de­mi­et Neu­rosci­en­ce Aca­de­my Den­mark (NAD). Aka­de­mi­et er støt­tet af Lund­beck­fon­den med en pro­gram­be­vil­ling på 187,3 mil­li­o­ner kroner.

Jakob Bals­lev Sø­ren­sen, der får ti­tel af vi­den­ska­be­lig di­rek­tør på NAD, ser frem til at kun­ne til­by­de ph.d.-studerende et am­bi­tiøst fi­re­årigt pro­gram, hvor de får en neu­rovi­den­ska­be­lig for­sker­ud­dan­nel­se i ver­dens­klas­se og kom­mer til at ar­bej­de på pro­jek­ter, der vil øge mu­lig­he­der­ne for at for­stå og be­hand­le hjernesygdomme.

”De stu­de­ren­de bli­ver træ­net i de bed­ste la­bo­ra­to­ri­er i Dan­mark, og vi for­ven­ter, at det vil med­vir­ke til, at nye sam­ar­bej­der op­står på tværs af lan­det og mel­lem ba­sal­for­ske­re og kli­ni­ke­re. Vi glæ­der os utro­lig me­get til at kun­ne slå dø­re­ne op og læ­re de nye ph.d.-studerende at ken­de. Vi sat­ser på at re­k­rut­te­re de bed­ste af de bed­ste fra Dan­mark og ud­lan­det – og gø­re dem end­nu bed­re,” si­ger Jakob Bals­lev Sø­ren­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Lundbeckfonden.

Vi sat­ser på at re­k­rut­te­re de bed­ste af de bed­ste fra Dan­mark og ud­lan­det – og gø­re dem end­nu bedre

Jakob Bals­lev Sø­ren­sen – Vi­den­ska­be­lig di­rek­tør, NAD

Neu­ro­a­ka­de­mi­et er re­sul­ta­tet af et fle­re år langt for­løb mel­lem Dansk Sel­skab for Neu­rovi­den­skab, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Aar­hus Uni­ver­si­tet, Aal­borg Uni­ver­si­tet og Syd­dansk Uni­ver­si­tet med Lund­beck­fon­den som spar­rings­part­ner. Der er ta­le om det før­ste aka­de­mi af sin art in­den for neu­ro-om­rå­det i Danmark.

Lund­beck­fon­dens be­vil­ling er for pe­ri­o­den 2022-2028, hvor der i alt vil kun­ne gen­nem­fø­res 48 ph.d.-forløb.

Fondspenge til 21 naturvidenskabelige forskningsprojekter

Vi bli­ver in­den for forsk­nin­gens ver­den med nyhe­den om, at No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter 21 na­tur­vi­den­ska­be­li­ge forsk­nings­pro­jek­ter med i alt 60 mil­li­o­ner kro­ner. Hvert forsk­nings­pro­jekt er ble­vet be­vil­get op til tre mil­li­o­ner kroner.

Pro­fes­sor Gem­ma So­lo­mon ved Ke­misk In­sti­tut på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet er blandt be­vil­lings­mod­ta­ger­ne. Hun kan med en be­vil­ling på 2,9 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet ’Mo­del Che­mi­s­try on Sur­faces’ la­ve grund­forsk­ning, der på sigt kan le­de til bed­re kræft­be­hand­ling el­ler bed­re ud­nyt­tel­se af grøn energi. 

”Pro­jek­tet vil un­der­sø­ge egen­ska­ber­ne af en­kel­te mo­le­ky­ler på en over­fla­de. Vo­res op­da­gel­ser kan gi­ve en fun­da­men­tal ind­sigt i de elek­tro­ni­ske egen­ska­ber af dis­se mo­le­ky­ler, og hvor­dan de ud­vik­ler sig, når de bli­ver på­vir­ket af fel­ter som for ek­sem­pel syn­ligt lys. Dis­se pro­ces­ser er vig­ti­ge for blandt an­det de­sign af sol­cel­ler til at la­ve grøn ener­gi el­ler vi­de­re­ud­vik­ling af fo­to­dy­na­misk kræft­te­ra­pi,” si­ger Gem­ma So­lo­mon i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

Iføl­ge Le­ne Od­ders­he­de, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Na­tu­ral & Te­ch­ni­cal Sci­en­ces i No­vo Nor­disk Fon­den, er Gem­ma So­lo­mons pro­jekt er godt ek­sem­pel på, hvad fon­den øn­sker at støt­te med pro­jekt­be­vil­lin­ger­ne in­den for na­tur­vi­den­ska­be­lig forskning.

”Pro­jek­tet er i ud­gangs­punk­tet te­o­re­tisk, hvor mo­del­ler­ne gu­i­des af eks­pe­ri­men­ter, der ud­fø­res hos en in­ter­na­tio­nal sam­ar­bejds­part­ner. Den­ne vek­sel­virk­ning mel­lem te­o­ri og eks­pe­ri­ment er me­get frugt­bar for at op­nå en dyb for­stå­el­se af sy­ste­met,” si­ger Le­ne Oddershede.

102 mio. kr. til 16 forskertalenter

Og­så Vil­lum Fon­den har den sto­re teg­ne­bog frem­me og gi­ver støt­te til dansk forsk­ning. I alt be­vil­ger fon­den 102 mil­li­o­ner kro­ner til 16 sto­re for­sker­ta­len­ter in­den for tek­nisk og na­tur­vi­den­ska­be­lig forsk­ning via ’Vil­lum Yo­ung Investigator’.

Pro­gram­met har fo­kus på at til­træk­ke og fast­hol­de dyg­ti­ge yn­gre dan­ske og uden­land­ske for­ske­re på dan­ske uni­ver­si­te­ter. Må­let er at un­der­støt­te uni­ver­si­te­ter­nes ud­vik­ling af in­ter­na­tio­na­le forsk­nings­mil­jø­er på højt niveau.

”Det er glæ­de­ligt, at dis­se un­ge for­ske­re nu får mu­lig­hed for at ud­vik­le de­res eg­ne im­po­ne­ren­de ide­er. Man­ge bak­kes op af de­res vært­sin­sti­tut­ter med so­li­de kar­ri­e­re­mu­lig­he­der. Det teg­ner godt for dansk forsk­ning,” si­ger Tho­mas Bjørn­holm, der er forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fonden.

Det teg­ner godt for dansk forskning

Tho­mas Bjørn­holm – Forsk­nings­di­rek­tør, Vil­lum Fonden

Be­vil­lings­mod­ta­ger­ne er dan­ske og uden­land­ske for­ske­re til­knyt­tet en dansk forsk­nings­in­sti­tu­tion. I pro­gram­met får de mu­lig­hed for at ind­gå i et for­sker­fæl­les­skab med net­værk og se­mi­na­rer om blandt an­det forskningsledelse.

De 16 ud­valg­te for­ske­re får be­vil­lin­ger på mel­lem seks og ot­te mil­li­o­ner kroner.

Fon­den be­vil­ge­de mid­ler un­der pro­gram­met for før­ste gang i 2012 og har si­den støt­tet i alt 200 yn­gre for­sker­ta­len­ter med en sam­let be­vil­lings­sum på over 1,4 mil­li­ar­der kroner.

Hjælp til Tonga efter vulkanudbrud

Øde­læg­gel­ser­ne er be­trag­te­li­ge, og sto­re de­le af vand­for­sy­nin­gen er øde­lagt ef­ter det un­der­søi­ske vulka­nud­brud, der ram­te østa­ten Ton­ga 15. ja­nu­ar. Nu er der hjælp på vej fra Ole Kirks Fond og Rø­de Kors, som med 520.000 kro­ner støt­ter ud­de­lin­gen af drik­ke­vand og nød­hjælpspak­ker i Tonga.

Der er ta­le om hjælp til i før­ste om­gang 10.000 men­ne­sker i form af pre­sen­nin­ger, køk­ken­sæt, hy­giej­ne­pak­ker og ik­ke mindst vand.
”Brøn­de og vand­for­sy­ning er øde­lagt af saltvand fra ts­u­na­mi­en og ned­fal­den aske, og der­for er det helt af­gø­ren­de at nå frem til be­folk­nin­gen med drik­ke­vand,” si­ger ka­ta­stro­fe­chef i Rø­de Kors Bjar­ke Skaan­ning i en pressemeddelelse.

Brøn­de og vand­for­sy­ning er øde­lagt af saltvand fra ts­u­na­mi­en og ned­fal­den aske, og der­for er det helt af­gø­ren­de at nå frem til be­folk­nin­gen med drikkevand

Bjar­ke Skaan­ning – Ka­ta­stro­fe­chef, Rø­de Kors

Bjar­ke Skaan­ning for­tæl­ler, at der sam­ti­dig er be­hov for ge­ne­tab­le­ring af in­fra­struk­tu­ren, og at ind­komst­grund­la­get for stort set al­le ind­byg­ge­re i Ton­ga skal byg­ges op igen.

Ton­ga er en na­tion med 105.000 ind­byg­ge­re på 36 be­bo­e­de øer, og sær­ligt på de min­dre øer og langs den ve­st­li­ge kyst­stræk­ning er der mas­si­ve øde­læg­gel­ser af blandt an­det hu­se. Sam­ti­dig er he­le Ton­ga dæk­ket af et askelag på mini­mum to cen­ti­me­ter, som gør, at det kun er sik­kert at be­væ­ge sig rundt med an­sigts­ma­ske, da asken in­de­hol­der mi­krosko­pi­ske glas­lig­ne­de par­tik­ler, der kan gi­ve kro­ni­ske li­del­ser ved indånding.

Hjælp til syriske flygtninge i Libanon

Vi bli­ver på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de med en be­vil­ling på 40 mil­li­o­ner kro­ner fra No­vo Nor­disk Fon­den til ini­ti­a­ti­ver, der for­bed­rer frem­tids­ud­sig­ter­ne for un­ge sy­ri­ske flygt­nin­ge i Libanon.

Kri­sen i Sy­ri­en på­vir­ker fort­sat he­le re­gio­nen, her­un­der na­bo­lan­det Li­ba­non, hvor om­kring 1,5 mil­li­o­ner sy­ri­ske flygt­nin­ge op­hol­der sig. Si­tu­a­tio­nen i Li­ba­non er præ­get af po­li­tisk usik­ker­hed og øko­no­misk kol­laps og er ble­vet yder­li­ge­re for­vær­ret af covid-19-pan­de­mi­en og eks­plo­sio­nen i Bei­ruts havn i au­gust 2020.

Børn og un­ge ud­gør om­kring halv­de­len af de sy­ri­ske flygt­nin­ge i Li­ba­non, og de­res livskva­li­tet og frem­tids­mu­lig­he­der hæm­mes af mang­len­de sta­bi­li­tet, be­græn­set ad­gang til ud­dan­nel­se og sti­gen­de ar­bejds­løs­hed. No­vo Nor­disk Fon­dens pen­ge er må­l­ret­tet tre pro­jek­ter, der støt­ter ud­sat­te un­ge i Li­ba­non, og har til for­mål at for­bed­re de ud­sat­te un­ges ge­ne­rel­le le­ve­vil­kår og muligheder.

To pro­jek­ter fo­ku­se­rer på at ud­vik­le fær­dig­he­der og øge be­skæf­ti­gel­se, mens det tred­je sig­ter mod at for­bed­re de­res men­tale sund­hed og af­bø­de ef­ter­virk­nin­ger af traumer.

”Dis­se tre am­bi­tiø­se pro­jek­ter har al­le til for­mål at styr­ke un­ge sy­ri­ske flygt­nin­ge og an­dre kon­flik­tram­te un­ge bå­de so­ci­alt og øko­no­misk og gø­re dem selv­hjul­p­ne, så de­res frem­tids­mu­lig­he­der bli­ver bed­re. Pro­jek­ter­ne sup­ple­rer bå­de hin­an­den og vo­res al­le­re­de etab­le­re­de part­ner­ska­ber i Li­ba­non, og vi er me­get gla­de for at støt­te så stær­ke pro­jek­ter,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent på det so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de i fonden.

Demente får minder vækket til live med gamle film

Vi ta­ger et or­dent­ligt spring, bå­de te­ma­tisk og geo­gra­fisk, med ugens næ­ste ud­de­lings­nyhed, som er fra Den A. P. Møl­ler­ske Støt­te­fond. Fon­den har net­op gi­vet en be­vil­ling på 2,45 mil­li­o­ner kro­ner til et pro­jekt un­der Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der har sær­ligt fo­kus på de­men­te med­bor­ge­re i Danmark.

Dan­ske Bi­o­gra­fer, der er bran­che­for­e­ning for bi­o­gra­fer­ne i Dan­mark, skri­ver i en nyhed på for­e­nin­gens hjem­mesi­de, at Det Dan­ske Fil­min­sti­tut de se­ne­ste år i sam­ar­bej­de med for­ske­re, ple­je­per­so­na­le, på­rø­ren­de og de­mens­ram­te har gjort for­søg med at væk­ke min­der til li­ve med hi­sto­ri­ske film.
Kon­cep­tet ’Erin­drings­Bio’ har vist sig at væ­re en god erin­drings­frem­kal­den­de ak­ti­vi­tet, da le­ven­de bil­le­der af for ek­sem­pel vel­kend­te ste­der el­ler ly­den af gen­ken­de­lig mu­sik kan væk­ke hukommelsen.

På den må­de kan film fast­hol­de og ud­fol­de den for­tid, der unds­lip­per en svig­ten­de hukom­mel­se, og dan­ne ba­sis for sam­ta­le mel­lem den de­mens­ram­te og de pårørende.

Be­vil­lin­gen fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond be­ty­der, at pro­jek­tet nu kan rul­les ud som et na­tio­nalt om­sorgs­pro­jekt på lan­dets ple­je­hjem og i bi­o­gra­fer samt via en app.

“Vi er fra Fil­min­sti­tut­tets si­de utro­lig gla­de for, at vi med støt­te fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond nu får mu­lig­hed for at sik­re ud­bre­del­sen af Erin­drings­Bio, som har vist sig at ha­ve et stort po­ten­ti­a­le i ar­bej­det med men­ne­sker med de­mens. Det er en for­nø­jel­se at kun­ne sø­sæt­te et pro­jekt, der så fint vi­ser, hvad man kan op­nå, når en over­ord­net am­bi­tion om di­gi­ta­li­se­ring af fil­mar­ven går hånd i hånd med be­stræ­bel­sen på at få fil­me­ne ud i sam­men­hæn­ge, hvor de kan ska­be glæ­de og vær­di – i det­te til­fæl­de på en helt ny må­de,” si­ger vi­ce­di­rek­tør i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut Jakob Buhl Vestergaard.

Kultur- og borgerhus i Rødby bliver restaureret

I Rød­by kan der nu sæt­tes gang i en stor­stilet re­stau­re­ring af det lo­ka­le kul­tur- og bor­ger­hus Pak­hu­set. Re­stau­re­rin­gen mu­lig­gø­res med en be­vil­ling på 8,9 mil­li­o­ner kro­ner fra Den A.P. Møl­ler­ske Støttefond.

Med be­vil­lin­gen bli­ver det kul­tur­hi­sto­ri­ske pak­hus sik­ret for ef­ter­ti­den, og Rød­by vil få et sam­lings­sted, der året rundt kan rum­me al­si­di­ge ak­ti­vi­te­ter i unik­ke, be­va­rings­vær­di­ge rammer.

Am­bi­tio­nen er at ska­be et kul­tur- og bor­ger­hus, som kan væ­re om­drej­nings­punkt for fæl­les­skab og sam­men­hold i by­en, og som kan bi­dra­ge til vækst, bo­sæt­ning, turis­me og et ak­tivt kul­tur­liv, skri­ver A.P. Møl­ler Fon­den i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

For­e­nin­gen til be­va­rel­se og ak­ti­ve­ring af Pak­hu­set – dør­tær­s­k­len til Dan­mark har si­den 2015 ar­bej­det på at hol­de gang i ak­ti­vi­te­ter­ne i hu­set og bi­dra­ge til by­ud­vik­ling. Det har blandt an­det re­sul­te­ret i tal­ri­ge ar­ran­ge­men­ter og et minimuseum.

Gammel tørvefabrik bliver museum og mødested

Vi slut­ter i lands­byklyn­gen Midt i Nord­djurs Kom­mu­ne, der be­står af seks stør­re og godt 20 min­dre lands­by­er. Her skal en tid­li­ge­re tør­ve­fa­brik væ­re bå­de lo­kal­mu­se­um og mø­de­sted for hver­dags­li­vets fællesskaber.

Mel­lem mar­ker, mo­se, skov og he­de lig­ger Sten­vad Mo­se­brugs­cen­ter i en gam­mel tør­ve­fa­brik. Byg­nin­gen får nu en ny dob­belt­funk­tion som lo­kal­mu­se­um og mø­de­sted. I den for­ny­e­de byg­ning vil der væ­re plads til hver­da­gens fæl­les­ska­ber. Her kan man mø­des og snak­ke el­ler bru­ge væ­ve- og træ­værk­ste­der til kre­a­tiv ud­fol­del­se, og der bli­ver plads til så­vel yo­ga som fællesspisning.

Den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og Lo­ka­le og An­lægs­fon­den støt­ter pro­jek­tet med til­sam­men tre mil­li­o­ner kro­ner, og der­u­d­over spyt­ter Nord­djurs Kom­mu­ne 3,3 mil­li­o­ner kro­ner i kassen.

”Med ’Pro­jekt Fol­kets Fa­brik’ har vi la­det os in­spi­re­re af hi­sto­ri­en. Man kan si­ge, at vi ru­sker op i al den hand­le­kraft, op­findsom­hed og be­tyd­ning, som tør­ve­fa­brik­ken hav­de lo­kalt, og sam­ti­dig ind­by­der vi til fæl­les­skab på nye må­der på tværs af lands­by­skel,” si­ger Ik­ki Lyng Knud­sen på veg­ne af Midt i en pres­se­med­del­el­se fra Realdania.

Pro­jek­t­chef i Re­al­da­nia Si­mon Har­boe sy­nes, at lands­byklyn­gen og al­le de fri­vil­li­ge fortje­ner et skul­der­klap for de­res sto­re ind­sats med at re­a­li­se­re vi­sio­nen om et nyt, fæl­les mødested.

”Sam­ar­bej­de mel­lem lands­by­er kan helt sik­kert væ­re med til at styr­ke ud­vik­lin­gen i den en­kel­te lands­by, og vi hå­ber, at an­dre lands­byklyn­ger vil la­de sig in­spi­re­re,” si­ger Si­mon Harboe. 

Byg­ge­ri­et står ef­ter pla­nen fær­digt næ­ste år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer