Annoncespot_img

Sidste år kom 20 nye erhvervsfonde til verden

Fondsdanmarkskortet blev i 2021 udvidet med 20 erhvervsdrivende fonde. På listen står blandt andre en ny fond, der er skabt på midler fra Nem Forsikrings kundeforening og vil foretage almennyttige uddelinger for et tocifret millionbeløb. Ny er også Fonden Containerakademiet, som med kunstneren Bjørn Nørgaard i spidsen udlejer atelierplads til unge kunstnere i Københavns Nordhavn, og Børnefægtefonden, der vil åbne børns øjne for fægtesporten.

Li­sten over sid­ste års nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de tæl­ler blandt an­det to fon­de med sto­re uddelingsambitioner.

At er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Dan­mark bli­ver an­vendt til me­get an­det og me­re end at dri­ve er­hvervsvirk­som­hed, frem­går med al ty­de­lig­hed, når man nær­stu­de­rer de 20 nystar­te­de er­hvervs­fon­de, som i 2021 fik en plads i cvr-registret.

Det vi­ser Fun­dats´ gen­nem­gang af de nye er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Spænd­vid­den er stor og går li­ge fra Gl. Skan­der­borg Fon­den, som ba­se­ret på pen­ge fra sal­get af Nem For­sik­ring har sto­re ud­de­lings­mæs­si­ge am­bi­tio­ner, over en ræk­ke kunst­fon­de med me­get spe­ci­fik­ke for­mål til Bør­ne­fæg­te­fon­den, der via sam­ar­bejds­af­ta­ler med blandt an­dre fle­re kom­mu­ner øn­sker at ud­bre­de børns kend­ska­bet til fægtesporten.

2021-li­sten over nye er­hvervs­fon­de, der kan ses i sin hel­hed i bun­den af den­ne ar­ti­kel, ind­be­fat­ter på be­sty­rel­ses­ni­veau og­så fle­re kend­te dan­ske­re og ik­ke mindst kend­te nav­ne fra fondssektoren.

På li­sten op­træ­der så­le­des blandt an­dre den pris­be­løn­ne­de bil­led­hug­ger og per­for­man­ce­kunst­ner Bjørn Nør­gaard, som står i spid­sen for en ny fond, der ud­le­jer ate­li­er­plad­ser til un­ge kunst­ne­re, tid­li­ge­re ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Tom­my Ah­lers, som er med i be­sty­rel­sen for en ny kunst­fond, og den i fonds­sek­to­ren al­le­steds­nær­væ­ren­de ad­vo­kat Knud Folds­cha­ck, der har ta­get plads i tre af de 20 nye fon­des bestyrelser.

Forventer uddelinger for tocifret millionbeløb

Én af de øko­no­misk be­trag­tet stør­ste nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de er Gl. Skan­der­borg Fon­den, der blev stif­tet ef­ter sal­get i ef­ter­å­ret 2021 af Nem For­sik­ring til den nor­ske for­sik­rings­kon­cern Gjensidige.

”De cir­ka 35.000 kun­der i Nem For­sik­ring eje­de via en for­e­ning, Nem s.m.b.a., 40 pro­cent af Nem For­sik­ring, og de de­le­ge­re­de i for­e­nin­gen valg­te blandt for­skel­li­ge mu­lig­he­der, at for­e­nin­gens til­ba­ge­væ­ren­de mid­ler ef­ter sal­get til Gjen­si­di­ge skul­le fø­res ind i en er­hvervs­dri­ven­de fond,” si­ger Sø­ren Od­gaard Pe­der­sen, der er be­sty­rel­ses­med­lem i Gl. Skan­der­borg Fon­den og øko­no­mi­chef i Nem Forsikring.

Øko­no­misk hvi­ler den nye fond på et tungt fundament.

”Jeg må ik­ke ud­ta­le mig om, hvad Nem For­sik­ring er ble­vet solgt for, men jeg kan op­ly­se, at Gl. Skan­der­borg Fon­den er ble­vet stif­tet med en grund­ka­pi­tal på 165 mil­li­o­ner kro­ner. Og der­u­d­over er der og­så pen­ge til ud­de­ling,” si­ger Sø­ren Od­gaard Pe­der­sen til Fundats.

Vi skal ger­ne i gang med at de­le ud al­le­re­de her i 2022, og vi reg­ner med at ud­de­le et pænt to­cif­ret mil­li­onbe­løb i lø­bet af de kom­men­de fem år

Sø­ren Od­gaard Pe­der­sen – Be­sty­rel­ses­med­lem, Gl. Skan­der­borg Fonden

Fon­den kom­mer til at ud­de­le mid­ler til, som det i før­ste om­gang er for­mu­le­ret, ’al­men­nyt­ti­ge for­mål til gavn for er­hvervs­liv og bor­ge­re i Midt- og Østjylland’.

”Det er jo en me­get bred for­mu­le­ring, men me­re kon­kret er vo­res ud­de­lings­stra­te­gi må­l­ret­tet tre om­rå­der: Be­kæm­pel­se af so­ci­al ud­sat­hed, ud­vik­ling af land­di­strik­ter og styr­kel­se af fæl­les­ska­ber. Vi skal ger­ne i gang med at de­le ud al­le­re­de her i 2022, og vi reg­ner med at ud­de­le et pænt to­cif­ret mil­li­onbe­løb i lø­bet af de kom­men­de fem år,” si­ger Sø­ren Od­gaard Pedersen.

Nav­net Gl. Skan­der­borg Fon­den re­la­te­rer sig til for­sik­rings­sel­ska­bets gam­le navn. Gl. Skan­der­borg For­sik­ring var et selv­stæn­digt, lo­kalt, kun­de­e­jet for­sik­rings­sel­skab, ind­til det i 2011 fu­sio­ne­re­de med ak­tie­sel­ska­bet For­sik­ring Fyn.

”I for­hold til fon­den syn­tes de tid­li­ge­re de­le­ge­re­re­de, at det er na­tur­ligt at gå med det navn, hvor mid­ler­ne op­rin­de­ligt kom­mer fra,” for­kla­rer Sø­ren Od­gaard Pedersen.

For­mand for be­sty­rel­sen i Gl. Skan­der­borg Fon­den er Jes­per Tjør­na­ger Jakob­sen, der tid­li­ge­re var næst­for­mand i Nen For­sik­rings A/S´ be­sty­rel­se og tid­li­ge­re be­sty­rel­ses­med­lem i Nem s.m.b.a.

Bjørn Nørgaard-fond understøtter nye kunstneres drømme

Et no­get me­re kendt navn i den bre­de be­folk­ning fin­der man i for­mands­sto­len i en an­den af de nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der så da­gens lys i 2021. Pro­fes­sor, bil­led­hug­ger, per­for­man­ce­kunst­ner og man­den bag de 17 go­be­li­ner om Dan­marks hi­sto­rie, der hæn­ger på Chri­sti­ans­borg, Bjørn Nør­gaard, står nem­lig i spid­sen for Fon­den Containerakademiet.

Fon­dens for­mål er på et al­men­nyt­tigt grund­lag at un­der­støt­te nye kunst­ne­res drøm­me og vi­sio­ner ved at ud­le­je ate­li­er­plads i tre-fem år til kunst­ner­ne i den kæm­pe­sto­re Tun­nel­fa­brik­ken på Yd­re Nord­havn i Kø­ben­havn. Det var her, tun­nel­e­le­men­ter­ne til Øre­sunds­for­bin­del­sen til­ba­ge i 1990´erne blev støbt.

Den 74-åri­ge kunst­ners mål med Con­tai­nera­ka­de­mi­et er at ska­be et fæl­les­skab af værk­ste­der for nyud­dan­ne­de kunst­ne­re, der end­nu ik­ke har etab­le­ret sig på kunsts­ce­nen og som der­for ik­ke har øko­no­mi til at kø­be eget værk­sted. Bjørn Nør­gaard til­by­der kunst­ner­ne en lav le­je i Con­tai­nera­ka­de­mi­et, som kom­mer til at be­stå af 30 kunst­ner­værk­ste­der i de om­byg­ge­de, brug­te shippingcontainere.

Det er dog hver­ken i dag el­ler i mor­gen, at der kan ryk­ke kunst­ne­re ind i Con­tai­nera­ka­de­mi­et. Pro­jek­tet er grun­det sel­ve lo­kal­plans­god­ken­del­sen ble­vet fo­re­lø­big et par år for­sin­ket. I øje­blik­ket er lo­kal­pla­nen for Tun­nel­fa­brik­ken i hø­ring for an­den gang, og den for­ven­tes en­de­ligt ved­ta­get til maj. Først der­ef­ter kan sel­ve om­byg­nin­gen af Tun­nel­fa­brik­ken og in­dret­nin­gen af Con­tai­nera­ka­de­mi­et gå i gang.

Til­ba­ge i 2019-2020 støt­te­de A.P. Møl­ler Fon­den, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond og Au­gusti­nus Fon­den etab­le­rin­gen af Con­tai­nera­ka­de­mi­et med hen­holds­vis seks, fem og fi­re mil­li­o­ner kroner.

Fonde med fokus på opkøb og styrkelse af kunst

Kunst og kul­tur er og­så den rø­de tråd i en hånd­fuld af de øv­ri­ge nystif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Én af dem er Fon­den Vært­sk­ab­ste­a­tret, hvor den tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ti­vo­li og tid­li­ge­re for­mand for TV2 Dan­mark Lars Liebst sid­der for bor­den­den i be­sty­rel­sen. Fon­den står bag den nye dan­se­festi­val Kø­ben­havn Dan­ser og har net­op mod­ta­get 1,5 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Au­gusti­nus Fon­den til Kø­ben­havn Dan­sers 2022-sæson.

En an­den ny fond hed­der Fortu­na-fon­den. Fon­dens for­mål er blandt an­det at er­hver­ve den svensk­fød­te kunst­ner An­na­le­na Svend­sens ma­le­ri­er og akva­rel­ler for der­ef­ter at frem­me kend­ska­bet til dem samt at er­hver­ve ret­tig­he­der­ne og frem­me kend­ska­bet til af­dø­de Frank An­ton Svend­sens kompositioner.

Frank An­ton Svend­sen var far til Hen­rik An­ton Svend­sen, som sid­der i be­sty­rel­sen for den nye fond. Det sam­me gør blandt an­dre Ul­la Tof­te, der er di­rek­tør på M/S Mu­se­et for Sø­fart i Hels­in­gør og tid­li­ge­re har væ­ret di­rek­tør for fon­den Gol­den Days.

For­må­let for en an­den af de nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de med fo­kus på kunst, Fon­den Chart, er at styr­ke og frem­me dansk og nor­disk kunst og kunst­ne­risk kre­a­tiv prak­sis i Dan­mark og in­ter­na­tio­nalt. Des­u­den er in­ten­tio­nen at ar­bej­de for at sam­le det kunst­fag­li­ge mil­jø samt præ­sen­te­re før­en­de gal­le­ri­er, kunst­ne­re og nye ta­len­ter for en bred offentlighed.

I Fon­den Charts be­sty­rel­se sid­der blandt an­dre iværk­sæt­te­ren og tid­li­ge­re ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster for Ven­stre Tom­my Ah­lers. Det sam­me gør ad­vo­kat Knud Folds­cha­ck, som bedst er kendt for sit en­ga­ge­ment i frista­den Chri­sti­a­nia, kam­pen for at be­va­re Ung­doms­hu­set på Jagt­vej i Kø­ben­havn og se­ne­st for at væ­re ad­vo­kat for nog­le af de dan­ske kvin­der i sy­ri­ske fangelejre.

Knud Folds­cha­ck sid­der end­vi­de­re med ved bor­det, når be­sty­rel­sen hol­der mø­der i to an­dre af de er­hvervs­fon­de, der blev stif­tet i 2021: Dels Ejen­doms­fon­den Nør­re­bro­ga­de 27 og dels Fon­den Raad­vad Fabrik.

Som Fun­dats kun­ne af­slø­re i sep­tem­ber 2021, er Knud Folds­cha­ck den ukro­ne­de kon­ge af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Dan­mark. På da­væ­ren­de tids­punkt hav­de Knud Folds­cha­ck plads i i alt 20 er­hvervs­dri­ven­de fon­des be­sty­rel­ser, og én af de tre nye fon­de, han er kom­met i be­sty­rel­sen for, Fon­den Chart, var ik­ke reg­net med blandt de 20.

En an­den ny og am­bi­tiøs er­hvervs­dri­ven­de fond fra 2021 er Eb­be­fos Fon­den, som er stif­tet af æg­te­par­ret Mor­ten Eb­be­sen og Vi­be­ke Ny­fos. Fon­den for­ven­ter at kom­me i gang med si­ne ud­de­lin­ger i an­den halv­del af 2022, og fra og med næ­ste år vil der bli­ve ud­delt 50 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt til al­men­nyt­ti­ge ini­ti­a­ti­ver, der kan for­bed­re triv­sel og fore­byg­ge mi­striv­sel blandt dan­ske­re på så­vel kort som på langt sigt.

Flere børn skal prøve at fægte

I en helt an­den bold­ga­de fin­der vi Bør­ne­fæg­te­fon­den, som er stif­tet i 2021 af Dansk Fæg­te For­bund. Fon­dens for­mål er at ud­vik­le fæl­les­ska­ber for børn og un­ge in­den for fæg­tespor­ten og få fle­re børn til at fæg­te, bå­de i sko­le­re­gi og i civilsamfundsregi.

Kon­kret ar­bej­der Bør­ne­fæg­te­fon­den frem til 2024 især på at ud­vik­le fægt­ning som et til­bud i grund­sko­len, og der­for er fon­den p.t. i di­a­log med en ræk­ke kom­mu­ner, for­tæl­ler fon­dens for­mand Knud Skadborg.

”I før­ste om­gang ta­ler vi med fem-syv kom­mu­ner om at ud­vik­le fæg­te­mil­jø­er, og vo­res håb er, at vi kan få spor­ten ind i sko­ler­ne. Der­for ud­by­der vi fol­ke­skole­un­der­vis­ning i spor­ten som en ydel­se, kom­mu­ner­ne kan be­nyt­te sig af,” si­ger Knud Skadborg.

Med in­spira­tion fra blandt an­dre Bør­ne­ba­sket­fon­den vil vi ar­bej­de for, at fæg­tespor­ten de kom­men­de år kom­mer til sin ret i Danmark

Knud Skad­borg – For­mand, Børnefægtefonden

In­spira­tio­nen kom­mer blandt an­det fra en an­den fond.

”Man­ge ser fægt­ning som en mar­gi­nalsport, der pri­mært fo­re­går uden­for Dan­mark, og vi har blandt an­det en stor man­gel på fæg­tesa­le. Med in­spira­tion fra blandt an­dre Bør­ne­ba­sket­fon­den vil vi ar­bej­de for, at fæg­tespor­ten de kom­men­de år kom­mer til sin ret i Dan­mark,” si­ger Knud Skadborg.

Fon­dens mål­sæt­ning in­den for de næ­ste 3-10 år er at få mel­lem 1.000 og 2.000 nye bør­ne­med­lem­mer af Dansk Fæg­te For­bund. I dag er der iføl­ge Knud Skad­borg kun cir­ka 1.000 børn, der dyr­ker den tra­di­tions­ri­ge sports­gren – langt de fle­ste i københavnsområdet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer