Nordea Bank-fonden – uddelinger 2018

Nor­dea Bank-fon­den er en al­men fond, der fra 2017-2019 pri­mært ud­de­ler støt­te­kro­ner til pro­jek­ter, der øger kend­skab og at­trak­tions­vær­di­en af er­hverv­s­ud­dan­nel­ser. Fon­den ud­del­te sid­ste år 21,9 mio. kro­ner. Se li­sten over mod­ta­ge­re her.

Nor­dea Bank-fon­­den er en al­men fond, der fra 2017-2019 pri­mært ud­de­ler støt­te­kro­ner til pro­jek­ter, der øger kend­skab og at­trak­tions­vær­di­en af er­hverv­s­ud­dan­nel­ser. Fon­den ud­del­te sid­ste år 21,9 mio. kro­ner. Se li­sten over mod­ta­ge­re her.

ModtagerProjektBeskrivelseBeløb
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) DanmarkEUD for dygtige ungeProjektet skal styrke vejledningen af dygtige unge med fokus på brobygning og erhvervspraktik, så de kan træffe oplyste uddannelsesvalg, der matcher deres evner og interesser5.101.000
Foreningen DIVERSBoss Ladies – Fremtidens kvindelige håndværkereProjektet skal vække og vækste håndværkerdrømme hos unge kvinder og frisætte talent ved at styrke troen på egne kompetencer og øge trivslen blandt kvinder i håndværksfagene.4.000.000
Viden DjursAttraktive UddannelsespakkerProjektet skal på Djursland skabe en samlet, tværgående indsats for attraktive uddannelsespakker med praktikpladsgaranti fra dag ét i en virksomhed.2.299.000
Foreningen Industritekniker.nuUddannelsesbro til metalindustrienProjektet skal promovere industritekniker- og værktøjsmageruddannelserne som en spændende karrierevej for unge i grundskolen.2.000.000
UngdomsbyenErhvervsuddannelser - – er det noget for mig?Projektet skal give 2.000 elever konkret og praktisk viden om erhvervsuddannelser gennem møder med rollemodeller, rollespil, besøg på arbejdspladser og erhvervsskoler m.v.1.743.000
Mercantec, ViborgBygge-BoxenBygge-Boxen skal give elever i 2.-7. klassetrin adgang til at afprøve teori og praksis om erhvervsuddannelserne gennem afprøve teori og praksis om erhvervsuddannelserne gennem adgang til praksisnær undervisning i en container med byggegrej – Bygge-Boxen.1.581.000
Akademiet for Talentfulde Unge - ØstTalentprogram til unge på erhvervsskolerneDer udvikles og gennemføres et 1-årigt talentprogram, som kan styrke erhvervsskolernes profil og udvikle deres særligt alentfulde og entreprenante elever.1.533.000
KNORD - FrederikssundFaglig stolthed og fællesskaber på de merkantile erhvervsuddannelserProjektet skal skabe øget elevtrivsel ved at styrke fællesskabet i klassen og den faglige stolthed på tværs af grund- og hovedforløb på det merkantile EUD/EUX.1.495.000
Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster, CELFTidlig vejledning for erhvervsuddannelseGennem samarbejde med folkeskoler i Guldborgsund Kommune skal projektet stimulere interessen for erhvervsuddannelserne hos elever og undervisere i 4., 5. og 7. klasse.861.000
Copenhagen Financial HubEtablering af Copenhagen Financial HubProjektet skal bidrage til at etablere København og Danmark som nordeuropæisk finanscenter med henblik på at tiltrække flere finansielle virksomheder og højtspecialiserede medarbejdere500.000
Next - Uddannelse KøbenhavnWe Mean Business!Gennem elevinitierede projekter opbygges et dynamisk studiemiljø, som gør uddannelserne mere attraktive og øger tiltrækningskraften blandt unge på den københavnske vestegn.351.000
MatematikcenterUdbredelse og forankring af af Webmatlive og Webmatematik på erhvervsuddannelserneProjektet skal sikre hjælp i matematik til elever på erhvervsuddannelserne med praksisnære eksempler på Webmatematik og online lektiehjælp på Webmatlive.350.000
Lyngby Kirkes MenighedsrådRenovering af Tietgens gravmælePrivatbankens stifter C. F. Tietgens gravmæle står på Lyngby Kirkegård. Gravmælet renoveres, så det kan bevares for eftertiden.92.000

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…