Leo Fondet skifter ud i bestyrelsen

I fondens bestyrelse indtræder Professor Anja Boisen, DTU, samt Senior Vice President i H. Lundbeck A/S, Karin Jexner Hamberg. Dertil udpeges eksisterende medlem Eivind Kolding som næstformand.

Karin Jexner Hamberg og Anja Boisen
Ka­rin Je­x­ner Ham­berg og Anja Boisen

Ved års­mø­det d. 29 fe­bru­ar 2019 er Anja Bois­en og Ka­rin Je­x­ner Ham­berg ud­pe­get som nye med­lem­mer. I sam­me om­bæ­ring ud­går In­ge­li­se Saun­ders og Jens Bo Ole­sen, der ik­ke genop­stil­ler grun­det vedtæg­ter­nes be­stem­mel­ser om al­der og sam­let valgperiode.

“Det glæ­der mig at by­de Anja Bois­en og Ka­rin Je­x­ner Ham­berg vel­kom­men i Leo Fon­dets be­sty­rel­se. De har beg­ge stor er­fa­ring fra bå­de uni­ver­si­tets­ver­de­nen og phar­main­du­stri­en, og jeg ser frem til et spæn­den­de sam­ar­bej­de. Det er af­gø­ren­de, at Leo Fon­dets be­sty­rel­se har en so­lid vif­te af kom­pe­ten­cer med hen­blik på at va­re­ta­ge de man­ge op­ga­ver, vi har for­an os som ejer af Leo Phar­ma, for­mu­e­for­val­te­re og som en fond med be­ty­de­li­ge filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter,” ud­ta­ler be­sty­rel­ses­for­mand for Leo Fon­det, Lars Ol­sen i en pressemeddelelse.

Be­sty­rel­sen be­står der­med af Lars Ol­sen, Ei­vind Kol­ding, Chri­sti­na La­ge, Anja Bois­en, Ka­rin Je­x­ner Ham­berg, Jo­hn Mel­bye og Pe­ter Schwarz for­u­den fi­re me­d­ar­bej­der­valg­te medlemmer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer