Realdania iscenesætter unge klimaaktivister med ny udstilling

Realdania støtter Dansk Arkitektur Center (DAC) og Roskilde Festival i åbningen af ud­stil­ling­en Nutidens forbrug – Frem­ti­dens problem, der skal skabe opmærk­somhed om Verdens­mål #11 – Bære­dygtige byer og lokal­samfund.

Klimakamp (foto: Dansk Arkitektur Center / Marie Kongsted Joensen)
"Ud­stil­lin­gen på DAC er en vig­tig på­min­del­se om, at ti­den er in­de til am­bi­tiøs hand­ling. Det skyl­der vi de un­ge. Ik­ke mindst der­for er vi i Re­al­da­nia bå­de gla­de for og stol­te over at bi­dra­ge til ud­stil­lin­gens fi­nan­si­e­ring,” si­ger Jes­per Ny­gård, adm. di­rek­tør i Re­al­da­nia (fo­to: Dansk Ar­ki­tek­tur Cen­ter / Ma­rie Kong­sted Joensen)

Den 22. marts om­dan­nes Guld­gal­le­ri­et i DAC til en ak­ti­vi­stisk plat­form, hvor un­ge kli­ma­for­kæm­pe­re kan en­ga­ge­re sig i den grøn­ne om­stil­ling af by­er og lo­kal­sam­fund. ‘Nu­ti­dens for­brug - Frem­ti­dens pro­blem’ bli­ver en ud­stil­ling med til­hø­ren­de event­pro­gram, hvor DAC og Roskil­de Festi­val sæt­ter fo­kus på ung­dom­mens kli­ma­kamp her 50 år ef­ter ung­doms­op­rø­ret i ‘68. Al­le un­der 26 kan der­for og­så del­ta­ge gratis.

Til ud­stil­lin­gen vil det væ­re mu­ligt at op­le­ve for­skel­li­ge per­spek­ti­ver på kli­ma­for­an­drin­ger­ne. Gæ­ster kan må­le de­res eget CO2-af­tryk, hol­de ta­ler på en over­di­men­sio­ne­ret ølkas­se og for­dy­be sig i, hvor­dan bæ­re­dyg­tig­hed kan fyl­de me­re på den po­li­ti­ske dagsorden.

Re­al­da­nia er med­lem af Fol­ke­tin­gets ver­dens­måls­pa­nel og er der­for be­kend­te med filan­tro­pi­ens rol­le i ef­ter­le­vel­sen af de glo­ba­le mål ved­ta­get i FN. Et af Re­al­da­ni­as pro­jek­ter her er ar­bej­det i by­net­vær­ket C40, og det er og­så i den for­bin­del­se for­e­nin­gen støt­ter udstillingen.

”Kli­ma­for­an­drin­ger­ne er en me­get stor glo­bal ud­for­dring, og det er es­sen­ti­elt at ak­ti­ve­re og en­ga­ge­re de un­ge i bæ­re­dyg­tig by­ud­vik­ling. Til ef­ter­å­ret sam­les borg­me­stre fra 96 af ver­dens le­den­de kli­ma­by­er i Kø­ben­havn til top­mø­de i by­net­vær­ket C40, hvor de vil de­le vi­den og in­spi­re­re hin­an­den til go­de løs­nin­ger. By­er­ne er nem­lig en helt cen­tral spil­ler i for­hold til kli­maind­sat­sen, og ud­stil­lin­gen på DAC er en vig­tig på­min­del­se om, at ti­den er in­de til am­bi­tiøs hand­ling. Det skyl­der vi de un­ge. Ik­ke mindst der­for er vi i Re­al­da­nia bå­de gla­de for og stol­te over at bi­dra­ge til ud­stil­lin­gens fi­nan­si­e­ring,” si­ger Jes­per Ny­gård, adm. di­rek­tør i Re­al­da­nia i en pressemeddelelse.

In­for­ma­tion om ud­stil­lin­gen og pro­gram kan fin­des her: dac​.dk/​u​d​s​t​i​l​l​i​n​g​e​r​/​n​u​t​i​d​e​n​s​-​f​o​r​b​r​u​g​-​f​r​e​m​t​i​d​e​n​s​-​p​r​o​b​l​em/

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer