Usikkerhed om pålideligheden af fondsoplysninger i cvr-registret

Selv­om en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond står op­ført som en ak­tiv og le­ven­de fond i cvr-re­gi­stret, er det slet ik­ke sik­kert, at den sta­dig ek­si­ste­rer. Det vi­ser en ak­tu­el sag, hvor syv ud af 35 til­sy­ne­la­den­de ak­ti­ve fon­de har væ­ret ned­lagt i fle­re år. Det er usik­kert, hvor man­ge af de 8.000 ak­ti­ve fon­de i cvr-sy­ste­met, der re­elt fin­des, for­kla­rer fonds­myndig­heden. Ju­stits­mi­ni­ste­ren bør nu sik­re tro­vær­di­ge ram­mer om fon­de­ne og etab­le­re et or­dent­ligt fonds­re­gi­ster, me­ner to fondseksperter. 

Si­den det of­fi­ci­el­le fonds­re­gi­ster blev ned­lagt i 1991 har of­fent­lig­he­dens ad­gang til informa­tioner om de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de væ­ret be­græn­set til de få grund­da­ta om fon­de­ne i Det Cen­tra­le Virk­som­heds­re­gi­ster (cvr). Nu vi­ser det sig imid­ler­tid, at cvr-sy­ste­­mets op­lys­nin­ger om fon­de­ne er for­bun­det med be­ty­de­lig usik­ker­hed. For hver­ken Ci­vilsty­rel­sen som fondsmyn­dig­hed el­ler Er­hvervs­sty­rel­sen, der har an­sva­ret for cvr-sy­ste­­met, fø­rer til­syn med om fonds­op­lys­nin­ger­ne bli­ver op­da­te­ret i sy­ste­met – ek­sem­pel­vis når en fond bli­ver ned­lagt el­ler sammenlagt.

”Det er usik­kert hvor man­ge af de cir­ka 8.000 ak­ti­ve fon­de i cvr-re­­gi­­stret, der i vir­ke­lig­he­den ek­si­ste­rer. Vi har i Ci­vilsty­rel­sen ik­ke no­get grund­lag for at si­ge, hvor man­ge ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­­de der fin­des,” si­ger sous­chef i Ci­vilsty­rel­sens fond­s­kon­tor, Jan van Deurs.

Han for­kla­rer, at fond­s­kon­to­ret ik­ke gi­ver be­sked til cvr-sy­ste­­met, når den træf­fer af­gø­rel­se om, at en fond må nedlægges.

Iføl­ge fonds­lo­v­giv­nin­gen er der in­gen egent­lig re­gi­stre­rings­pligt for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de. Der­for frem­går de kun af cvr-re­­gi­­stret, hvis det kræ­ves som føl­ge af skattelovgiv­ningen, ek­sem­pel­vis hvis fon­de­ne ud­be­ta­ler løn til an­sat­te. Al­li­ge­vel er cvr-re­­gi­­stret den ene­ste of­fi­ci­el­le kil­de til at fin­de op­lys­nin­ger om de man­ge ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fonde.

Hel­ler ik­ke Er­hvervs­sty­rel­sen, der har an­sva­ret for cvr-re­­gi­­stret, fø­rer til­syn med om de da­ta, sy­ste­met har stå­en­de om de en­kel­te fon­de, er kor­rek­te. In­for­ma­tio­ner­ne om fon­de­ne er ik­ke bed­re end de da­ta, der bli­ver lagt i sy­ste­met, for­kla­rer Sel­skabs­re­gi­stre­rings­chef i Erhvervs­styrelsen, Sø­ren Cor­fixen Whitt:

”Det er fonds­be­sty­rel­sens eget an­svar at sik­re, at fon­den bli­ver re­gi­stre­ret el­ler af­re­gi­stre­ret for skat­te­ret­li­ge plig­ter,” si­ger han.

Politiske hovsaløsninger

Pro­ble­met med da­ta om fon­de­ne mø­der kri­tik fra en af de eks­per­ter, der for­sker i fon­de­nes rol­le i samfundet.

”Det er mildt sagt ik­ke be­tryg­gen­de, at vi ik­ke kan reg­ne med fonds­op­lys­nin­ger­ne i CVR-re­­gi­ste­ret, si­ger pro­fes­sor An­ker Brink Lund, der net­op har skre­vet bo­gen ”Dansk fondshistorie”.

Sa­gen er kom­met frem ef­ter, at nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har bedt Ci­vilsty­rel­sens fond­s­kon­tor om ind­sigt i års­regn­ska­ber­ne for 35 me­d­ar­bej­der­fon­de, som iføl­ge cvr-re­­gi­­stret er ak­ti­ve, le­ven­de fon­de. Fond­s­kon­to­ret har søgt i ar­ki­ver­ne og fun­det frem til, at fle­re fon­de­ne ik­ke læn­ge­re eksisterer.

En af fon­de­ne er Ti­me Ma­na­ger In­ter­na­tio­nal Aps’ Me­d­ar­bej­der­fond, som Ci­vilsty­rel­sen har til­ladt op­løst ved en af­gø­rel­se af 31. maj 2012. I alt var syv af de 35 fon­de iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen op­hørt med at ek­si­ste­re, selv­om de stod re­gi­stre­ret som ak­ti­ve i cvr-systemet.

”Sa­gen her er desvær­re kun en blandt man­ge, der ty­der på pro­ble­ma­tisk sags­be­hand­ling og po­li­ti­ske hovsa­løs­nin­ger på fonds­om­rå­det. Ju­stits­mi­ni­ste­ren kun­ne pas­sen­de be­nyt­te lej­lig­he­den til at ind­kal­de si­ne kol­le­ger fra Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et og Skat­te­mi­ni­ste­ri­et med hen­blik på at ned­sæt­te et fag­kyn­digt ud­valg, så re­ge­rin­gen kan præ­ci­se­re, hvad man vil med den dan­ske fonds­ver­den og hvor­dan der ska­bes tro­vær­di­ge ram­me­vil­kår,” si­ger pro­fes­sor An­ker Brink Lund fra CBS.

Iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sens sel­skabs­re­gi­stre­rings­chef er ukor­rek­te op­lys­nin­ger om de en­kel­te juri­di­ske en­he­der i cvr-sy­ste­­met dog ik­ke et ud­bredt problem.

”Det er Er­hvervs­sty­rel­sens vur­de­ring, at of­fent­lig­he­den ge­ne­relt kan ha­ve til­lid til de op­lys­nin­ger, der står an­ført i cvr-re­­gi­­stret. Når Er­hvervs­sty­rel­sen re­gi­stre­rer – el­ler bli­ver gjort op­mærk­som på – fejl i cvr-re­­gi­ste­ret, sø­ger sty­rel­sen ak­tivt at ret­te op på dis­se fejl,” si­ger Sø­ren Cor­fixen Whitt.

Utidssvarende og utilfredsstillende fondsdata

Mens de of­fent­ligt til­gæn­ge­li­ge op­lys­nin­ger om lan­dets ca. 1.350 er­hvervs­dri­ven­de fon­de bli­ver bed­re og me­re til­gæn­ge­li­ge, så er de spar­som­me og ufuld­stæn­di­ge cvr-re­­gi­­stre­rin­­ger af de fle­re tu­sin­de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de util­freds­stil­len­de. Det me­ner pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldthusen:

”Det er ær­ger­ligt, at vi ale­ne er hen­vist til cvr-re­­gi­ste­ret hvor op­lys­nin­ger­ne om fon­de­ne er ut­ro­ligt spar­som­me. Det er en stor man­gel, at vi ik­ke har en for­teg­nel­se over re­le­van­te op­lys­nin­ger om de en­kel­te ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de i et cen­tralt re­gi­ster. Det vil­le væ­re helt i tråd med ti­dens trend om trans­pa­rens,” si­ger han.

Ras­mus Feldt­hu­sen på­pe­ger, at det er væ­sent­ligt, at of­fent­lig­he­den kan få kor­rek­te oplys­ninger om fon­de­ne, og at der er ad­gang til ek­sem­pel­vis fon­de­nes regnskaber.

”For det før­ste er fon­de­ne jo sel­ve­jen­de, det be­ty­der, at der ik­ke er no­gen eje­re el­ler med­lemmer, der kig­ger dem over skul­de­ren. Vi ved, at of­fent­lig­hed om fon­de­nes regn­ska­ber m.v. har en po­si­tiv ind­virk­ning på, hvor­dan fon­de­ne le­des. Des­u­den er det væ­sent­ligt for bl.a. po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re, at de og­så kan ori­en­te­re sig om fon­de­ne. En­de­lig er der ta­le om ret sto­re be­løb, hvis man læg­ger den sam­le­de fond­s­ka­pi­tal sam­men, og der­for har vi som sam­fund en in­ter­es­se i, hvor­dan den ka­pi­tal bli­ver ad­mi­ni­stre­ret,” si­ger han.

Der­u­d­over er få og for­ker­te op­lys­nin­ger og­så et pro­blem for den må­de folk op­fat­ter fon­de­nes rol­le i sam­fun­det, på­pe­ger han.

”Det er des­u­den vig­tigt, at der er ad­gang til vi­den om fon­de­ne for at und­gå myter. Fon­de­ne har hi­sto­risk væ­ret ramt hårdt af myter om, at de for­sø­ger at und­gå skat­te­be­ta­lin­ger el­ler at de ik­ke ud­de­ler nok osv. Al­le de myter kan få lov til at le­ve, hvis det he­le fo­re­går i en luk­ket boks,” si­ger Ras­mus Feldt­hu­sen, der fle­re gan­ge tid­li­ge­re har op­for­dret til at ge­nind­fø­re fondsregistret.

”Man skal la­ve et or­dent­ligt re­gi­ster for fon­de­ne. Ind­til vi får fonds­re­gi­stret så er det ik­ke til­freds­stil­len­de. Det er i for­vej­en i me­get få op­lys­nin­ger, vi har om de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de. Det er fuld­stæn­dig utids­sva­ren­de og det vil­le væ­re gan­ske nemt at ind­fø­re re­gi­ste­ret, for op­lys­nin­ger­ne bli­ver jo al­li­ge­vel pro­du­ce­ret af fon­de­nes ad­vo­ka­ter og re­viso­rer. Det er mig en gå­de, at det end­nu ik­ke er ind­ført,” si­ger han.

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…