Nyt lys på ’ejere’ og faste modtagere fra fonde vil øge administrationsbyrden

I før­ste halv­del af 2017 skal al­le be­sty­rel­ses­med­lem­mer i lan­dets me­re end 10.000 fon­de re­gi­stre­res i cvr-sy­ste­met som ’re­el­le eje­re’. Og­så ’sær­ligt be­gun­sti­ge­de per­so­ner’, som mod­ta­ger fon­de­nes do­na­tio­ner, skal li­stes i cvr-sy­ste­met. Re­gel­sæt­tet er uklart og vir­ker som en ge­ne­rel mistæn­ke­lig­gø­rel­se af dan­ske fon­de, me­ner un­der­di­rek­tør i For­valt­nings­in­sti­tut­tet, Ole Reinholdt.

Næ­ste år får of­fent­lig­he­den ad­gang til helt nye op­lys­nin­ger om me­re end 10.000 dan­ske fon­de via cvr-re­­gi­­stret. Det sker, når im­ple­men­te­rin­gen af lov om re­gi­stre­ring af ’re­el­le eje­re’ træ­der i kraft som en del af EUs hvid­va­sk­nings­di­rek­tiv se­ne­st den 26. juni.

Loven de­fi­ne­rer be­sty­rel­ser i fon­de, som ’re­el­le eje­re’ og det be­ty­der, at hvert en­kelt be­sty­rel­ses­med­lem skal re­gi­stre­res i sy­ste­met. Be­sty­rel­ser i er­hvervs­dri­ven­de fon­de er al­le­re­de re­gi­ste­ret på den må­de, så loven får størst kon­se­kven­ser for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­des be­sty­rel­ses­med­lem­mer, som hidtil er gå­et un­der ra­da­ren i det of­fent­ligt til­gæn­ge­li­ge cvr-system.

Og­så de helt små ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de, som el­lers fal­der uden for fonds­lo­ven, for­di de har en for­mue på min­dre end en mil­li­on kro­ner, bli­ver om­fat­tet – li­ge­som et stort ukendt an­tal fon­de, der slet ik­ke har cvr-nummer.

”Der er i dag som ud­gangs­punkt ik­ke re­gi­stre­rings­pligt for ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de, så med min­dre fon­de­ne er re­gi­stre­rings­plig­ti­ge i hen­hold til skat­te­reg­ler­ne, for ek­sem­pel for­di fon­den har an­sat­te, så har de ik­ke nød­ven­dig­vis et cvr-num­­mer. Det er i be­mærk­nin­ger­ne til lov­for­sla­get om re­el­le eje­re an­slå­et, at det dre­jer sig om ca. 3.500 en­he­der, som med den nye lov vil bli­ve for­plig­te­de til frem­over at re­gi­stre­re de­res grund­da­ta og ha­ve et cvr-num­­mer,” si­ger chef­kon­su­lent i Er­hvervs­sty­rel­sen Sø­ren Nue Clausen.

Tung transparens

En af de stats­ligt god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger, som ad­mi­ni­stre­rer man­ge af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, er For­valt­nings­in­sti­tut­tet. Og her ser man med skep­sis på den nye lov og ef­ter­ly­ser en præ­ci­se­ring af fle­re af de nye til­tag i loven, før ad­vo­ka­ter­ne kan gå ud og in­for­me­re fond­skun­der­ne om konsekvenserne.

”På nu­væ­ren­de tids­punkt kan jeg ba­re si­ge, at det er min op­fat­tel­se, at det­te er end­nu en ad­mi­ni­stra­tiv byr­de, som man på­læg­ger vo­res al­men­vel­gø­ren­de fon­de. Det skul­le helst ha­ve gå­et i den mod­sat­te ret­ning,” si­ger un­der­di­rek­tør i For­valt­nings­in­sti­tut­tet Ole Reinholdt.

Han me­ner der­i­mod ik­ke, at den nye åben­hed i sig selv vil væ­re et pro­blem for de­res fond­skun­der, som el­lers hidtil har le­vet et lidt skjult liv.

”Jeg tror fonds­be­sty­rel­ser­ne vil fø­le, at det her er tungt, men de fonds­be­sty­rel­ser, som vi ken­der til, er ge­ne­relt åb­ne, og der­for tror jeg ik­ke, at lov­giv­nin­gens øn­ske om øget gen­nem­sig­tig­hed vil væ­re et pro­blem for dem,” si­ger Ole Reinholdt.

For­valt­nings­in­sti­tut­tet an­er­ken­der det helt over­ord­ne­de for­mål med di­rek­ti­vet, som ud­over fon­de­ne vil om­fat­te næ­sten 300.000 juri­di­ske en­he­der, hvoraf langt de fle­ste er an­part­s­sel­ska­ber og aktieselskaber.

”Vi er selv­føl­ge­lig helt op­mærk­som­me på, at det er et led i EUs be­stræ­bel­ser på at be­kæm­pe hvid­vask og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring, men når man kig­ger på det lov­for­be­re­den­de ar­bej­de og im­ple­men­te­rin­gen af det, så er det svært at få tin­ge­ne til at hæn­ge helt sam­men. Hvad er egent­lig bag­grun­den for, at vi er kom­met her­til? Det vir­ker som en ge­ne­rel mistæn­ke­lig­gø­rel­se af dan­ske fon­de,” si­ger Ole Reinholdt.

Særligt begunstigede

Ole Re­in­holdt me­ner, at loven på fle­re om­rå­der er så åben for for­tolk­ning, at der er brug for præ­ci­se­ring fra mi­ni­ste­ri­ets si­de. Det gæl­der blandt an­det fri­sten for at ind­be­ret­te æn­drin­ger i per­son­kred­sen om­kring fon­den, og det gæl­der stør­rel­sen af den bø­de, som Er­hvervs­sty­rel­sen kan på­læg­ge be­sty­rel­sen, hvis man und­la­der at re­gi­stre­re æn­drin­ger­ne. Og en­de­lig gæl­der det de­fi­ni­tio­nen af de per­so­ner uden for fon­den, som har en sær­sta­tus i for­hold til at mod­ta­ge pen­ge fra fon­den. Ud over be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne skal fon­de­ne iføl­ge loven og­så re­gi­stre­re så­kaldt ’sær­ligt be­gun­sti­ge­de personer’.

”Men hvad vil det me­re præ­cist si­ge, og hvem er om­fat­tet af den re­gel? Hvil­ke kri­te­ri­er de­fi­ne­rer en sær­ligt be­gun­sti­get per­son? Det er no­get af det, vi går og ven­ter på en nær­me­re præ­ci­se­ring af ,” si­ger Ole Re­in­holdt om en af de nye reg­ler, som får kon­se­kven­ser for bå­de er­hvervs­dri­ven­de og ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fonde.

I Er­hvervs­sty­rel­sen er man åben over for at præ­ci­se­re, hvil­ke sær­ligt be­gun­sti­ge­de per­so­ner, som fon­de­ne frem­over skal re­gi­stre­re i de of­fent­ligt til­gæn­ge­li­ge systemer.

”Vi har prø­vet at præ­ci­se­re i lov­be­mærk­nin­ger­ne, hvad der me­nes med sær­ligt be­gun­sti­ge­de per­so­ner. Det skal jo som ud­gangs­punkt kun væ­re navn­giv­ne per­so­ner, som i hen­hold til fon­dens vedtægt har rets­krav på ud­de­lin­ger, el­ler som år ef­ter år mod­ta­ger ud­de­lin­ger fra fon­den. I hen­hold til lov­be­mærk­nin­ger­ne er vi og­så for­plig­te­de til at ud­ar­bej­de en vej­led­ning, hvori reg­ler­ne yder­li­ge­re vil bli­ve be­skre­vet, her­un­der med ek­semp­ler på re­el­le eje­re,” si­ger chef­kon­su­lent Sø­ren Nue Clausen.

Der­u­d­over for­ven­ter Er­hvervs­sty­rel­sen at lan­ce­re en in­for­ma­tions­ind­sats, når it-sy­ste­­met er klar til at hånd­te­re de man­ge nye registreringer.

”Vi vil sør­ge for at in­for­me­re de sel­ska­ber, fon­de m.v., som skal re­gi­stre­re de­res re­el­le eje­re om de nye plig­ter. Vi skal des­u­den ha­ve la­vet en be­kendt­gø­rel­se om de nær­me­re be­stem­mel­ser i loven og om sy­ste­met, som for­kla­rer bl.a. hvil­ke fri­ster, der gør sig gæl­den­de, og hvil­ken sy­ste­mind­gang man skal be­nyt­te. Men vi skal lidt tæt­te­re på, for me­get vil og­så af­hæn­ge af, hvor­når vi kan sæt­te it-sy­ste­­met i kraft,” si­ger Sø­ren Nue Clausen.

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…