Ekspert: Fondstilsyn er underbemandet

Opgaver fra flere og flere ressortområder blander sig i bunkerne hos de medarbejdere, der fører kontrol med landets cirka 11.000 fonde. ”Fondsmyndighederne er voldsomt underbemandede, og ordningen med revisorerne, der skulle være tilsynets forlængede arm, fungerer ikke,” vurderer fondsretsekspert.

Søren Bergenser
"En del af pro­ble­met er, at man­ge af fon­de­nes rå­d­gi­ve­re hel­ler ik­ke er nok in­de i sub­stan­sen, for­di fonds­om­rå­det er et me­get spe­ci­a­li­se­ret om­rå­de," si­ger fonds­ret­s­eks­pert Sø­ren Bergenser.

For få uger si­den lan­de­de end­nu en myn­dig­heds­op­ga­ve hos fond­s­kon­to­ret i Ci­vilsty­rel­sen. Fra 1. ja­nu­ar 2019 skal kon­to­ret og­så træf­fe af­gø­rel­ser i an­søg­nings­sa­ger om te­sta­men­ta­ri­ske dis­po­si­tio­ner ef­ter arveloven.

”Der er ik­ke til­ført fle­re res­sour­cer sam­ti­dig med, at vi over­ta­get op­ga­ven fra de­par­te­men­tet i ju­stits­mi­ni­ste­ri­et. Men vi har få­et op­lyst, at det ik­ke er en op­ga­ve, der skul­le træk­ke ret man­ge res­sour­cer,” si­ger kon­tor­chef i Ci­vilsty­rel­sens fond­s­kon­tor, Ni­els Klit­gaard, der rå­der over ni me­d­ar­bej­de­re til at lø­se de for­skel­li­ge opgavetyper.

Den nye myn­dig­heds­op­ga­ve kom­mer ef­ter kon­to­ret i som­mer des­u­den over­tog op­ga­ven med at træf­fe af­gø­rel­se i sa­ger om ud­læn­din­ge, som øn­sker at kø­be fast ejen­dom i Dan­mark. Der­u­d­over be­hand­ler fond­s­kon­to­ret kla­ger over Stats­for­valt­nin­gens af­gø­rel­ser om vær­ge­mål, bånd­lag­te mid­ler samt frem­tids­fuld­mag­ter. Og­så lens­kon­trol­len, dvs. al­le op­ga­ver ved­rø­ren­de kon­trol­len med fa­mi­lie­fi­dei­kom­mis­ser, lig­ger i fond­s­kon­to­ret, som fø­rer til­syn med de ca. 10.000 ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fonde.

”Fond­s­kon­to­ret be­skæf­ti­ger sig med lidt af hvert, og man kan si­ge, at vi nok bru­ger li­ge så man­ge res­sour­cer på op­ga­ver, der ik­ke har no­get med fon­de at gø­re. Men vi bru­ger de res­sour­cer, vi har på om­rå­det,” si­ger Ni­els Klitgaard.

Som en dråbe i havet

Og­så i Er­hvervs­sty­rel­sen, der har myn­dig­heds­ansva­ret for de 1.368 er­hvervs­dri­ven­de fon­de, lig­ger der an­dre tun­ge op­ga­ver på bor­det i fond­s­kon­to­ret. Kon­to­rets til­syns­chef for fonds­om­rå­det fik i ef­ter­å­ret des­u­den an­svar for Er­hvervs­sty­rel­sens ar­bej­de med hvid­va­sk­til­syn, bo­li­gre­gu­le­ring og ejendomsmægling.

Fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen rå­de­de i 2018 over cir­ka ot­te me­d­ar­bej­de­re og be­hand­ler mel­lem 1.500 og 2.000 fonds­sa­ger om året.
Men der er alt for få res­sour­cer at gø­re godt med hos de to fondsmyn­dig­he­der. Det me­ner ad­vo­kat ph.d. Sø­ren Ber­gen­ser, der er eks­pert i fonds­le­del­sers erstatningsansvar.

”Man får det til­syn, man be­ta­ler for. Det er sa­gens ker­ne, fondsmyn­dig­he­der­ne er vold­somt un­der­be­man­de­de. Men net­op fonds­om­rå­det, hvor du ik­ke har en ejer­kreds til at re­a­ge­re, når en be­sty­rel­se har truf­fet en lovstri­dig og kon­tro­ver­si­el be­slut­ning, der er det jo vig­tig, at der et of­fent­ligt til­syn, der kan re­a­ge­re,” si­ger han.

Sø­ren Ber­gen­ser har i bo­gen, Er­hvervs­fonds­le­del­sens Er­stat­nings­ansvar, gen­nem­gå­et de dan­ske dom­me og af­gø­rel­ser på fonds­om­rå­det i pe­ri­o­den 1963 til 2016. Og som ad­vo­kat med spe­ci­a­le i le­del­ses­ansvar har han des­u­den væ­ret haft fle­re op­ga­ver i for­bin­del­se med bank­krak­ke­ne i den fi­nan­si­el­le sek­tor. Han me­ner at fondstil­sy­net li­der af nog­le af de sam­me pro­ble­mer, som tid­li­ge­re har gjort sig gæl­den­de for Finanstilsynet.

”I for­hold til Fi­nan­stil­sy­net end­te man med at kon­klu­de­re, at til­sy­net var for langt væk fra de fi­nan­si­el­le virk­som­he­der – til­sy­net op­da­ge­de ik­ke i til­stræk­ke­ligt om­fang pro­ble­mer­ne i sek­to­ren. Blandt an­det som føl­ge af un­der­be­man­ding vid­ste man ik­ke i til­stræk­ke­ligt om­fang, hvad der fo­re­gik ude i ban­ker­ne og kon­tro­lind­sat­sen var som en drå­be i ha­vet,” si­ger han og dra­ger pa­ral­lel­len til fondstilsynet.

”Det sam­me gør sig utvivl­s­omt gæl­den­de for fondsmyn­dig­he­der­ne. Man­ge af de sa­ger, som fondsmyn­dig­he­der­ne ta­ger op, kom­mer jo ind på bag­kant. På det tids­punkt er over­træ­del­ser­ne sket, og der er al­le­re­de en sag. Selv­føl­ge­lig er det et frem­skridt, at der er kom­met re­gu­le­ring om­kring an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­del­se, men det gør ik­ke, at til­sy­net kom­mer tæt­te­re på fon­de­ne. De kan jo ik­ke nå at sid­de og læ­se al­le de re­de­gø­rel­ser og års­rap­por­ter sam­ti­dig med de øv­ri­ge sager.”

Certificering af fondsrevisorer

Kon­se­kven­ser­ne af det util­stræk­ke­li­ge til­syn er, at der er et stort mør­ket­al af lo­vover­træ­del­ser i fon­de­nes vir­ke – og­så stør­re end lov­gi­ver vil­le væ­re vil­lig til ac­cep­te­re, me­ner Sø­ren Bergenser.

”På bag­grund af det ind­tryk, jeg har fra de sa­ger jeg har væ­ret in­vol­ve­ret i, der tror jeg, at po­li­ti­ker­ne vil­le bli­ve over­ra­ske­de, hvis man la­ve­de en stikprø­ve og kon­trol­le­re­de om fonds­le­del­ser­ne over­hol­der lov­giv­nin­gen. En del af pro­ble­met er, at man­ge af fon­de­nes rå­d­gi­ve­re hel­ler ik­ke er nok in­de i sub­stan­sen, for­di fonds­om­rå­det er et me­get spe­ci­a­li­se­ret om­rå­de,” si­ger han.

Han me­ner des­u­den, at det er et pro­blem at re­viso­rer­nes ind­be­ret­nings­for­plig­tel­se ik­ke bli­ver over­holdt i til­stræk­ke­lig grad.

”Me­nin­gen med he­le fonds­struk­tu­ren er jo, at re­visor skal væ­re til­sy­nets for­læn­ge­de arm, så­dan at hvis re­visor op­da­ger no­get, så skal de gi­ve en an­mel­del­se til til­sy­net, som så kan re­a­ge­re. Men der må man og­så blot kon­sta­te­re, at det sy­stem fun­ge­rer alt­så ik­ke. I man­ge af de fonds­sa­ger, jeg har set, der er der man­ge af re­viso­rer­ne, der ik­ke er klar over, at de har den slad­re­hanks­for­plig­tel­se i hen­hold til fonds­lo­v­giv­nin­gen,” si­ger han.

Der­for skal der nye løs­nin­ger til, hvis man vil sik­re sig et bed­re til­syn med fon­de­ne, me­ner Sø­ren Ber­gen­ser og pe­ger på de er­fa­rin­ger, man har gjort sig på det fi­nan­si­el­le om­rå­de ef­ter finanskrisen.

”Her be­slut­te­de man jo at stil­le krav om en sær­lig re­visor­cer­ti­fi­ce­ring for sik­re, at re­viso­rer­ne har eks­per­ti­sen til at kun­ne re­vi­de­re en fi­nan­si­el virk­som­hed. Net­op i er­ken­del­se af at om­rå­det er så spe­ci­a­li­se­ret. Det er er me­get fint til­tag. Det sam­me bur­de man gø­re på er­hvervs­fonds­om­rå­det. For her har du jo er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Ri­be, Ran­ders og Hjør­ring, hvor der sid­der en lo­kal re­visor, der ik­ke ken­der til erhvervsfondsloven.”

”Jeg sy­nes, at man hur­tigst mu­ligt skul­le kom­me i gang med at la­ve en cer­ti­fi­ce­rings­ord­ning for de re­viso­rer, der re­vi­de­rer fon­de. Så får man bed­re sik­ker­hed for, at re­viso­rer­ne ved, hvad der skal ske, hvis de op­da­ger over­træ­del­ser af fonds­lo­ve­ne,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer