Forælder Fonden har ansat ny daglig leder

Forælder Fonden har ansat cand.scient.soc. Eva Tufte som ny daglig leder. Tufte har mere end 30 års erfaring med at arbejde for udsatte mennesker og frivilligt socialt arbejde. Hun tiltrådte stillingen den 1. januar 2019.

Eva Tufte
 
Eva Tuf­te har en for­tid som bl.a. di­rek­tør i Mødre­hjæl­pen, vi­ce­di­rek­tør i Æl­dre Sa­gen og se­ne­st som se­ni­or of­fi­cer i Rø­de Kors. Hun ser frem til at bi­dra­ge til For­æl­der Fon­dens ar­bej­de på det so­ci­a­le om­rå­de, for­tæl­ler fon­den i en pressemeddelelse:

”For­æl­der Fon­den har en uhørt vig­tig op­ga­ve i et sam­fund, hvor men­ne­sker, der bli­ver ale­ne med børn står over­for sto­re ud­for­drin­ger, og hvor den nød­ven­di­ge støt­te of­te er util­stræk­ke­lig. Ale­ne­for­æl­dre kan ha­ve svært ved at gi­ve de­res børn de sam­me mu­lig­he­der som an­dre. Van­ske­li­ge bo­lig­for­hold og øko­no­mi, hel­bredspro­ble­mer, mang­len­de so­ci­alt net­værk, ud­dan­nel­se el­ler job kan gø­re li­vet sær­ligt van­ske­ligt for ale­ne­for­æl­der-fa­mi­li­er,” si­ger Eva Tuf­te i pressemeddelelsen.

Iføl­ge For­æl­der Fon­dens for­mand Ro­se­ma­rie We­dell-We­dells­borg bli­ver Eva Tuf­te som dag­lig le­der en vig­tig med­spil­ler for fon­dens bestyrelse:

”Eva kom­mer med man­ge års le­del­se­ser­fa­ring og so­lid fag­lig ind­sigt. Hun bli­ver spar­rings­part­ner for For­æl­der Fon­dens be­sty­rel­se og skal gå for­re­st i ar­bej­det med at styr­ke or­ga­ni­sa­tio­nen og der­i­gen­nem sik­re bed­re vil­kår for ale­ne­for­æl­dre og de­res børn – og med­vir­ke til at bry­de ne­ga­tiv so­ci­al arv,” si­ger For­æl­der Fon­dens for­mand Ro­se­ma­rie Wedell-Wedellsborg.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer