Annoncespot_img

Ngo-fond blander sig i uddelingstoppen

Overblik: Den danske fondselite uddeler fortsat mere end tre ud af fire be­vil­lings­kro­ner. Til gengæld foretager de små og mellem­store fonde – bredden af den danske fonds­sektor – langt de fleste bevillinger. Og så blander en ngo-fond sig på listen over de mest uddelende fonde. Nyheds­brevet Danmarks Fonde har fundet kugle­rammen frem for skabe overblik over 2017-uddelingerne i toppen af den danske fondssektor.

Det kræ­ver sta­dig svul­men­de øko­no­mi­ske mus­k­ler at kom­me med på li­sten over de mest ud­de­len­de fon­de. Ef­ter­hån­den skal en fond nem­lig fo­re­ta­ge be­vil­lin­ger for et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb for at kom­me på li­sten. Kun to af de 25 mest ud­de­len­de fon­de be­vil­ge­de så­le­des min­dre end 100 mio. kr. i 2017, vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se af be­vil­lings­tal­le­ne for 2017.

Blandt de mest ud­de­len­de fon­de fin­der vi en af de hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner fra ngo-sek­to­ren – nem­lig ngo-fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne, som ud­del­te 167 mio. kr., og der­med pla­ce­rer sig so­lidt i mid­ten af uddelingstoppen.

Sam­let ud­de­ler fon­de­ne på top­li­sten i run­de tal 13 mia. kr. Der­med stod de mest ud­de­len­de fon­de for at for­de­le 76 kro­ner for hver 100 kro­ner ud­delt af den sam­le­de fondssektor,

Men sam­men­lig­net med 2016 er fond­se­li­tens an­del af det sam­le­de år­li­ge be­vil­lings­be­løb i sek­to­ren fak­tisk fal­det en smu­le. I 2016 ud­del­te top 25 nem­lig 12,9 mia. kr. ud af sam­let 16,7 mia. kr. Der­med stod top­pen sid­ste år alt­så for at for­de­le en stør­re an­del af de sam­le­de be­vil­lings­kro­ner, nem­lig 77,4 pct.

Almene fond giver flest tilsagn

Hvis til­sagn om be­vil­lin­ger sta­dig blev med­delt per brev, så vil­le po­st­væ­se­net væ­re gla­dest for de al­me­ne fon­de samt de filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger som Re­al­da­nia og Tryg­fon­den. Som i 2016 er det nem­lig den­ne del af fonds­sek­to­ren, der su­verænt fo­re­ta­ger det hø­je­ste an­tal bevillinger.

I 2017 fo­re­tog de al­me­ne fon­de godt 58.000 be­vil­lin­ger ud af det sam­le­de an­tal på godt 87.000. Der­med kom­mer me­re end 2/3 af be­vil­lin­ger­ne fra de al­me­ne fonde.

Og der­med by­der 2017-tal­le­ne og­så på en mar­kant vækst i det sam­le­de an­tal be­vil­lin­ger fra de al­me­ne fon­de. De 58.000 be­vil­lin­ger lig­ger nem­lig væ­sent­ligt over de 48.000 be­vil­lin­ger, der kom fra den­ne del af sek­to­ren i 2016.

De er­hvervs­dri­ven­de fon­de kan dog væ­re flit­ti­ge med an­tal­let af til­sagn og ik­ke blot med be­vil­lings­kro­ner­ne. Blandt de mest ud­de­len­de fon­de fin­der man så­le­des Nor­dea-fon­den, Oti­con Fon­den og Au­gusti­nus Fon­den, der sam­let teg­ner sig for over 7.000 be­vil­lin­ger ud af det sam­le­de an­tal på 11.347 be­vil­lin­ger fra fondstoppen.

Top 25's andel af samlede bevillinger

FondBe­vil­lin­ger 2017
(kro­ner)
Be­vil­lin­ger 2017 
(stk)
1No­vo Nor­disk Fonden5.820.000.000432
2Vil­lum Fonden1.052.000.000112
3Re­al­da­nia985.000.00087
4Tryg­fon­den600.000.000784
5Lund­beck­fon­den507.000.000459
6Nor­dea-fon­den404.500.0003.325
7A.P. Møl­ler Fonden393.633.000180
8Den A.P. Møl­ler­ske Støttefond378.616.000
9Au­gusti­nus Fonden323.438.6841.540
10Le­go Fonden295.000.00056
11Carls­berg­fon­det279.000.000240
12Ve­lux Fonden209.900.000804
13Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is Han­sens Fond180.000.000448
14In­du­stri­ens Fond170.000.00032
15SOS Bør­ne­by­er­ne167.185.518
16Aar­hus Uni­ver­si­tets Forskningsfond156.500.000235
17Hem­pel Fonden146.962.00067
18Køb­mand Her­man Sal­lings Fond132.092.000
19Aa­ge V. Jen­sens Naturfond115.000.000
20Bi­ku­ben­fon­den113.800.00095
21Det Obel­ske Familiefond112.700.000153
22Ny Carls­berg­fon­det110.340.000
23KR Fo­un­da­tion105.000.00055
24Oti­con Fonden96.900.0002.205
25Eg­mont Fonden96.234.00038
I alt12.950.801.202 kr.11.347 stk.
Fonds­bran­chen samlet
(jf. Dan­marks Statistik)
17.053.000.000 kr.87.263 stk.
Top 25's an­del af he­le branchen75,9%13,0%
Kil­de: Fon­de­nes års­rap­por­ter og fondssekretariater

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer